Provinciale Staten 11 november 2020 - woensdag 11 november 2020

Orgaan:
Provinciale Staten
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 11 november 2020
Aanvang:
10:00 uur
Contactpersoon:
Statengriffie
Telefoon:
070-4418149
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Regeling van werkzaamheden(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Oproep(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Oproep cdK aan statenleden
  2. Spreektijdentabel
 2. Adviezen van de Statencommissies(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Adviezen voor PS
2.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Begroting 2021; Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039; Programma Zuid-Hollands Groen 2021-2035 en Zuid-Hollandse economie 2021-2025(Agendapunt ingeklapt)

  Na de beraadslagingen wordt ProvincialeStaten gevraagd een besluit te nemen over de voorstellen van GedeputeerdeStaten om:

  Met betrekking tot de Begroting
  1. De Begroting 2021 vast te stellen;
  2. Vast te stellen de budgetten van de beleidsdoelen voor jaarschijf 2021 en de meerjarenraming. Zoals opgenomen in het ambitieplan onder de raming baten en lasten;
  3. Vast te stellen de onttrekkingen en toevoegingen van de bestemmingsreserves en algemene reserve;
  4. Vast te stellen de mutaties in het begrotingssaldo;
  5. Vast te stellen de investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 4 Financiële begroting, 4.2 Investeringskredieten;
  6. Op te heffen de volgende reserves conform bijlage 1;
  7. Aan te passen de einddatum van de volgende reserves conform bijlage 1;
  8. Aan te passen het doel van de volgende reserves conform de bijlage 1;

  Met betrekking tot: Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039; Programma Zuid-Holland Groen 2021-2035 en het Programma Zuid-Hollandse Economie 2021-2025;

  9. Vast te stellen de 3 Programma's met inachtneming van de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2017, artikel 4, lid 2;

  Met betrekking tot de Subsidies
  12. Vast te stellen het “Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Begroting 2021”;
  13. Het besluit onder 12 bekend te maken in het Provinciaal Blad.


  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststellen Begroting 2021 (7315)
  2. Begroting 2021
  3. Begroting 2021_Bijlageboek
  4. brief van gedeputeerde Baljeu Erratum Begroting 2021
  5. Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039
  6. Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039_bijlage 2 overzicht projecten
  7. Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039_Bijlage 3 projectenatlas
  8. PZG Begroting 2021-2035
  9. Programma Zuid-Hollandse Economie 2021-2025
  10. Brief van Gedeputeerde Baljeu Technische vragen Begroting 2021 deel 01
  11. Brief van gedeputeerde Baljeu Technische vragen Begroting 2021 deel 02
  12. brief van gedeputeerde Baljeu Technische vragen Begroting 2021 deel 03
  13. Brief van gedeputeerde Baljeu Technische vragen Begroting 2021 deel 04
  14. brief van gedeputeerde Baljeu Technische vragen Begroting 2021 deel 05
  15. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Verbetering verkeersafwikkeling kruising N207 N208
3.

Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Legesverordening Infrastructuur Zuid-Holland 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststellen van de legesverordening Infrastructuur Zuid-Holland 2021 (7316)
  2. Statenvoorstel Besluit tot vaststellen van de legesverordening Infrastructuur Zuid-Holland 2021_Bijlage Tarieventabel met Kruissubsidie
  3. Statenvoorstel Besluit tot vaststellen van de legesverordening Infrastructuur Zuid-Holland 2021_Bijlage Legesverordening Infrastructuur 2021
  4. Statenvoorstel Besluit tot vaststellen van de legesverordening Infrastructuur Zuid-Holland 2021_Bijlage Kostendekkendheidtabel
 2. Verlenen begrotingsubsidie uit restbudget voor restauratie en herbestemming rijksmonumenten(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststellen verlening begrotingsubsidies uit restbudget voor restauratie en herbestemming rijksmonumenten (7317)
  2. brief van gedeputeerde De Zoete Akkoord WdZ begrotingssubsidies restauratie en herbestemmen 4 november 2020
 3. Lange termijn agenda omgevingsbeleid(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Lange termijnagenda PS omgevingsbeleid najaar 2020 (7319)
  2. Bijlage 1 bij Statenvoorstel over vaststelling LTA Omgevingsbeleid najaar 2020 (7319)
 4. Legesverordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling Legesverordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 2021 (7318)
  2. Legesverordening Omgevingsrecht Zuid Holland 2021
 5. Begroting 2021 Fonds Nazorg en wijzigingsbesluit Verordening(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling Wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen en Begroting 2021 Fonds Nazorg (7320)
  2. Begroting Fonds Nazorg 2021
  3. Wijzigingsbesluit 2021 Verordening nazorgheffing
  4. brief van Gedeputeerde Baljeu Erratum Begroting 2021 Fonds Nazorg
  5. Brief van Gedeputeerde Baljeu Toezeggingen aan Statencommissie BMM
 6. Bekrachtiging geheimhouding warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel vaststelling Bekrachtiging geheimhouding GS-brief beantwoording Statenvragen Commissie BE-Warmte 7 oktober 2020 (7321)
 7. Aangenomen en afgehandelde moties(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel vaststelling aangenomen en afgehandelde moties (7322)
4.

Verslag vorige vergadering(en)(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Notulen van de vergadering van 23 september 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Notulen Statenvergadering 23 september 2020
 2. Notulen van de vergadering van 14 oktober 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Notulen Statenvergadering 14 oktober 2020
5.

Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering in te spreken met betrekking tot de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda vermeld staan. Een verzoek om te mogen inspreken dient tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp. Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten
van Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG
statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken