Provinciale Staten 14 oktober 2020 - woensdag 14 oktober 2020

Orgaan:
Provinciale Staten
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 14 oktober 2020
Aanvang:
10:00 uur
Contactpersoon:
Statengriffie
Telefoon:
070-4418149
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Regeling van werkzaamheden(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Oproep(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Oproep cdK aan statenleden
  2. Spreektijdentabel
 2. Adviezen van de Statencommissies(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. adviezen voor PS
 3. Toelating en beëdiging van een fractievertegenwoordiger DENK(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoordracht Toelaten fractievertegenwoordiger (7311)
 4. Verzoek van Statenlid Mooiman (PVV) toevoegen agendapunt inzake Warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Agenderingsverzoek van het Statenlid Mooiman (PVV) Enquéte Warmtedossier
 5. Motie vreemd aan de orde(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Motie_947_-_Enquete_warmtedossier_-_Mooiman_PVV
  2. Motie_951_-_Onmenselijke_woonomstandigheden_arbeidsmigranten_-_Van_Aelst_SP
2.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Najaarsnota 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Na de beraadslagingen worden Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om de Najaarsnota 2020 en de mutaties op de budgetten van de beleidsdoelen voor jaarschijf 2020 zoals opgenomen in het ambitieplan onder de raming baten en lasten vast te stellen. Voorts worden Provinciale Staten gevraagd het “Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Najaarsnota 2020” vast te stellen en deze bekend te maken in het Provinciaal Blad.

  Stukken
  1. Statenvoorstel vaststelling Najaarsnota 2020 (7307)
  2. Najaarsnota 2020
  3. Bijlageboek
  4. Brief van gedeputeerde Baljeu Erratum Najaarsnota 2020
  5. brief van gedeputeerde Baljeu Technische vragen Najaarsnota 2020, deel 1
  6. Brief van gedeputeerde Baljeu Technische vragen Najaarsnota 2020 deel 2
  7. brief van gedeputeerde Baljeu Technische vragen Najaarsnota 2020 deel 3
  8. brief van gedeputeerde Baljeu Technische vragen Najaarsnota 2020, aanvulling deel 3
 2. Beleidsuitgangspunten toerisme Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Na de beraadslagingen worden Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om de beleidsuitgangspunten van het provinciaal toerisme beleid vast te stellen zoals verwoord in de ‘Startnotitie toerisme Zuid-Holland’ en waarbij focus wordt gelegd op de thema’s genoemd in dit statenvoorstel. Voorts worden Provinciale Staten gevraagd het subsidieplafond vast te stellen op € 500.000,00 voor de Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland.

  Stukken
  1. Statenvoorstel vaststelling Beleidsuitgangspunten en subsidieregeling Toerisme (7306)
  2. Startnotitie toerisme Zuid-Holland
  3. Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland
  4. 2020-07-03 Lid-GS brief van gedeputeerde De Zoete Impact coronacrisis op toerisme in Zuid-Holland
3.

Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bekrachtiging geheimhouding voortgangsrapportage warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding Voortgangsrapportage juni en juli 2020 (7309)
  2. GS-brief Voortgangsrapportage Warmte juni-jul 2020
 2. Beleidsnota verbonden partijen 2020-2021(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel vaststelling Beleidsnota verbonden partijen 2020-2021 (7308)
  2. Beleidsnota verbonden partijen en overige deelnemingen 2020-2021
 3. Aangenomen en afgehandelde moties(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Aangenomen en afgehandelde moties (7310)
 4. Fractie- en groepsverantwoording 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Vaststelling fractie- en groepsverantwoordingen 2019 (7312)
 5. Vergaderschema 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Vaststelling vergaderschema 2021 (7313)
 6. Benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu enbenoeming van een lid in de Algemene Vergadering IPO(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoordracht Benoeming plv voorzitter commissie KNM en een lid in de AV IPO (7314)
4.

Verslag vorige vergadering(en)(Agendapunt ingeklapt)

5.

Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering in te spreken met betrekking tot de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda vermeld staan. Een verzoek om te mogen inspreken dient tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp. Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten
van Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG
statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken