Provinciale Staten 1 juli 2020 - woensdag 01 juli 2020

Orgaan:
Provinciale Staten
Locatie:
Ridderzaal, Binnenhof 11
Datum:
woensdag 01 juli 2020
Aanvang:
13:00 uur
Contactpersoon:
Statengriffie
Telefoon:
070-4418149
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Regeling van werkzaamheden(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Oproep(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Oproep cdK aan statenleden
  2. Spreektijdentabel
 2. Adviezen van Statencommissies(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Adviezen voor PS
 3. Toelating en beëdiging Statenlid(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoordracht Toelaten nieuw lid van Provinciale Staten (7291)
  2. Brief van cdK aan PS inzake ontslag dhr Prive (PVV)
 4. Toelating en beëdiging fractievertegenwoordiger van de fractie ChristenUnie-SGP(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoordracht Toelaten fractievertegenwoordiger (7292)
2.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorjaarsnota 2020, Kadernota 2021 en Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Na de beraadslagingen wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over de voorstellen van Gedeputeerde Staten om:
  1. De Voorjaarsnota 2020 vast te stellen.
  2. De kadernota 2021 vast te stellen.
  3. Vast te stellen het “Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021”.
  4. Het besluit onder 3 bekend te maken in het Provinciaal Blad.
  5. Het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021 met daarin de beoogde voorstellen voor inzet van financiële middelen in het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur en de reserves van Programma Bereikbaar Zuid-Holland conform de tabellen 2 (Overzicht verschuivingen investeringen), 3 (Overzicht verschuivingen exploitatie) en 4 (Overzicht ontwikkeling vrije middelen en programmareserves) vast te stellen.
  6. De Nota Onderhoud Kapitaalgoederen en bijbehorende Nota Budgetbehoefte voor beheer en onderhoud infrastructuur vast te stellen.

  Stukken
  1. Gewijzigd Statenvoorstel vaststelling Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021 (7280)
  2. Voorjaarsnota 2020
  3. Bijlageboek
  4. Kadernota 2021-2024
  5. brief van gedeputeerde Baljeu Technische vragen Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021 1e set
  6. Brief van Gedeputeerde Baljeu Technische vragen Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021 2e set
  7. brief van gedeputeerde Baljeu Technische vragen Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021 3e set
  8. Brief van gedeputeerde Baljeu Technische vragen Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021 4de set
  9. brief va gedeputeerde Baljeu Technische vragen Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021 5de set
  10. brief van gedeputeerde Baljeu Gewijzigd Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021 en erratum Voorjaarsnota 2020
  11. Brief van de Gedeputeerden De Zoete en Vermeulen Covid-19 en de cultuursector Zuid-Holland
  12. Statenvoorstel vaststellen Kaderbesluit bereikbaarheid 2021 (7281)
  13. tbv vaststelling in GS
  14. Nota Onderhoud Kapitaalgoederen en Nota Budgetbehoefte beheer en onderhoud infrastructuur
 2. Biomassacentrales(Agendapunt ingeklapt)

  Dit bespreekpunt is geagendeerd op verzoek van de fractie van FvD. De agendacommissie heeft geoordeeld dat is voldaan aan de voorwaarden die in het RvO worden gesteld voor het toevoegen van een agendapunt.


  Stukken
  1. Agenderingsverzoek FVD PS 1 juli 2020 over biomassacentrales
  2. Emailbericht over Biomassa
3.

Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verzamelherziening Omgevingsbeleid 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Vaststelling Verzamelherziening Omgevingsbeleid 2020 (7282)
  2. Nota van Beantwoording Verzamelherziening Omgevingsbeleid
  3. Kaartenset Programma ruimte
  4. Verzamelherziening Omgevingsbeleid
 2. Lange Termijn Agenda PS omgevingsbeleid zomer 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel vaststelling Lange termijnagenda PS omgevingsbeleid zomer 2020 (7287)
  2. Bijlage bij statenvoorstel over LTA Omgevingsbeleid zomer 2020
 3. Aangenomen en afgehandelde moties(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel aangenomen en afgehandelde moties PS (7286)
 4. Wijziging Reglement Provinciale Aviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL)(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel vaststelling Wijziging Reglement Provinciale Adviescommissie (7284)
  2. Reglement PAL
  3. Gedragscode PAL
 5. Benoeming 2 leden Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

 6. Bekrachtiging geheimhouding Voortgangsrapportage warmtedossier mei 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding Voortgangsrapportage Warmtedossier mei 2020 (7288)
  2. GS brief Voortgangsrapportage Warmtedossier mei 2020
 7. Wijziging Algemene subsidieverordening 2013 vanwege uitbraak COVID-19(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel vaststellen Wijziging Algemene subsidieverordening 2013 vanwege de uitbraak van COVID-19 (7283)
 8. Scenariokeuze Warmtelevering Leiden PS(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Gewijzigd Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding scenariokeuze warmtelevering Leiden (7289)
  2. bijlage 09 C-220 Green Deal Marktordening Warmtetransportnetten eindrapport
  3. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding geheim Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer (7293)
 9. Geheim statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding rapport Randstedelijke Rekenkamer – Leiding onder Druk(Agendapunt ingeklapt)

4.

Verslag vorige vergadering(en)(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Notuten van de Statenvergadering 3 juni 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Notulen Statenvergadering 3 juni 2020
5.

Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering in te spreken met betrekking tot de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda vermeld staan. Een verzoek om te mogen inspreken dient tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp. Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten
van Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG
statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken