Provinciale Staten 23 september 2020 - woensdag 23 september 2020

Orgaan:
Provinciale Staten
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 23 september 2020
Aanvang:
10:00 uur
Contactpersoon:
Statengriffie
Telefoon:
070-4418149
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Regeling van werkzaamheden(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Oproep(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Oproep cdK aan statenleden
  2. Spreektijdentabel
 2. Adviezen van de statencommissies(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. adviezen voor PS
 3. Herdenking oud-Statenlid L.C. Bruijn (PvdA)(Agendapunt ingeklapt)

 4. Toelating en beëdiging Statenlid Van der Hoeven (PvdA)(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoordracht Toelaten tot lid Provinciale Staten mw Van der Hoeven (7302)
 5. motie vreemd aan de orde(Agendapunt ingeklapt)

2.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Internationale Strategie Zuid-Holland 2020-2023(Agendapunt ingeklapt)

  Na de beraadslagingen wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om: de internationale Strategie Zuid-Holland 2020-2023 vast te stellen.

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling Internationale strategie Zuid-Holland 2020-2023 (7297)
  2. Internationale strategie Zuid-Holland 2020-2023
  3. EU-subsidie Monitor 2020
  4. Vooruitblik Zuid-Holland internationaal 2020
  5. Randstad vooruitblik Europa 2020
 2. Rapport Randstedelijke Rekenkamer Onderzoek Warmtebedrijf(Agendapunt ingeklapt)

  Na de beraadslagingen wordt Provinciale Staten gevraagd een 2 besluiten te nemen: over het voorstel van Gedeputeerde Staten om de geheimhouding te bekrachtigen; en over het voorstel van de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie om: de aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek naar de provinciale besluitvorming en informatievoorziening inzake het Warmtebedrijf Rotterdam over te nemen.

  Stukken
  1. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding Rapport Randstedelijke Rekenkamer juli 2020 (7305)
  2. Samenvatting 'Leiding onder druk'
  3. Aanvullende samenvatting
  4. 5-minutenversie
  5. Tijdlijn
  6. Bestuurlijke reactie
  7. Statenvoorstel van commissie Bereikbaarheid en Energie (Warmtedossier) Onderzoek Warmtebedrijf (7298)
 3. Regionale energie strategieen(Agendapunt ingeklapt)

  Na de beraadslagingen wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over de voorstel van Gedeputeerde Staten:

  Vast te stellen de wensen en bedenkingen zoals verwoord in de bijlage; GS te verzoeken deze wensen en bedenkingen toe te zenden aan de bestuurlijke trekkers van de regionale energiestrategieën ten behoeve van het proces naar de regionale energiestrategie1.0.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Wensen en bedenkingen op de concept regionale energiestrategieën in Zuid-Holland (7304)
 4. Subsidieplafond 2020 subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Na de beraadslagingen wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over de voorstel van Gedeputeerde Staten: Het subsidieplafond behorende bij de Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020 bedraagt voor het jaar 2020 € 3.000.000,-
  Het beschikbare bedrag, bepaald in artikel 1, wordt voor de eerste aanvraagperiode,  zoals bepaald in artikel 4 en artikel 10, eerste lid, van de Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020, over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.
  Het beschikbare bedrag, bepaald in artikel 1, wordt voor de tweede aanvraagperiode,  zoals bepaald in artikel 4 en artikel 10, tweede lid, van de Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020, over de aanvragen verdeeld naar rato van het aantal inwoners, waarbij de gemeenten met het hoogste aantal inwoners voorrang hebben.

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling subsidieplafond 2020 Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020 (7299)
  2. Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020
  3. GS brief over Inventarisatie vervolg schade culturele infrastructuur Zuid-Holland en Corona
 5. doorontwikkeling erfgoedlijnen(Agendapunt ingeklapt)

  Na de beraadslagingen wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over de voorstel van Gedeputeerde Staten: Te bepalen dat de integrale aanpak van erfgoedlijnen wordt versterkt;
  Te bepalen dat geen nieuwe erfgoedlijn wordt gestart, geen bestaande erfgoedlijn wordt stopgezet en de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee wordt uitgebreid richting Voorne Putten en Hoeksche Waard.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Doorontwikkeling erfgoedlijnen 2020 (7301)
3.

Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Incidentele subsidie voor RCSG-TNO(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot instemming met het verlenen Incidentele subsidie voor RCSG-TNO (7295)
  2. Bijlage Visie document
  3. Bijlage SOK
  4. Bijlage Convenant
 2. Rapport Randstedelijke Rekenkamer Energie in Transitie(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel van commissie Bereikbaarheid en Energie rapport Energie in Transitie (7300)
  2. Rapport Energie in transitie van Randstedelijke Rekenkamer
  3. Brief van Gedeputeerde Potjer Rapport Randstedelijke Rekenkamer Energie in Transitie
 3. Herbenoeming bestuurder-directeur Randstedelijke Rekenkamer(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoordracht herbenoeming bestuurder-directeur RR per 1 november 2020 (7296)
 4. Aangenomen en afgehandelde moties(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel aangenomen en afgehandelde moties (7303)
4.

Verslag vorige vergadering(en)(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Notulen van de vergadering van 1 juli 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Notulen Statenvergadering 1 juli 2020
5.

Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering in te spreken met betrekking tot de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda vermeld staan. Een verzoek om te mogen inspreken dient tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp. Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten
van Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG
statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken