Provinciale Staten 13 oktober 2021 - woensdag 13 oktober 2021

Orgaan:
Provinciale Staten
Locatie:
Statenzaal, The Haque Conference Centre New-Babylon, Anna van Buerenplein 29, 2595 DA Den Haag
Datum:
woensdag 13 oktober 2021
Aanvang:
10:00 uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Statengriffie
Telefoon:
070-4418149
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Regeling van werkzaamheden(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening cdK en spreektijdentabel(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Oproep cdK aan statenleden
  2. gewijzigde spreektijdentabel
 2. Adviezen Statencommissies(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. adviezen voor PS
 3. Afscheid Statenlid G.C. Hillebrand de Vries (Groep JA21)(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Brief van de Voorzitter aan PS inzake ontslagname dhr_ Hillebrand de Vries
  2. Ontslagbrief van dhr Hillebrand de Vries
 4. Toelaten en beediging Statenlid (GroepJA21) en fractievertegenwoordiger (PvdD)(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoordracht toelating M_C_ Breet (7406)
  2. ontslagmail dhr_ Vermaat (PvdD)
  3. Statenvoordracht Benoemen fractievertegenwoordiger B_ Canton (7407)
 5. Afsplitsing Statenlid Kegel(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Afsplitsing Statenlid Kegel
 6. Mondelinge vragen van Statenlid Van Dijken (VVD)(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Mondelinge vragen van Statenlid Van Dijken over Programma BBG en mogelijke keuze gemeenteraad Alphen a/d Rijn voor alternatieve invulling kruispunt N209
2.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag(Agendapunt ingeklapt)

  Na de beraadslaging wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om:

  1. Vast te stellen de Nota van Beantwoording zienswijzen Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag, inhoudende:
  a) de zienswijzen met de nummers  Z07, Z23, Z31, Z34, Z37, Z54, Z55 en Z64 niet-ontvankelijk te verklaren wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding of het ontbreken van een inhoudelijke motivering;
  b) de zienswijzen met de nummers Z09, Z10, Z11, Z15, Z17, Z18, Z22, Z36, Z52, Z58, Z59, Z61, Z62 zijn niet gericht tegen het PIP, zijnde het ontwerpbesluit waarvoor PS het bevoegd gezag is, maar op een of meer van de andere ontwerpbesluiten, of de zienswijze is ingetrokken.
  c) de zienswijzen met de nummers Z06 en Z13 niet-ontvankelijk te verklaren omdat ondanks dat indieners hebben aangegeven dat deze gericht zijn tegen het PIP, uit de zienswijzen blijkt dat deze inhoudelijk toch niet gericht zijn tegen het PIP, zijnde het ontwerpbesluit waarvoor PS het bevoegd gezag is, maar op een of meer van de andere ontwerpbesluiten;
  d) de zienswijzen met de nummers Z01, Z02, Z03, Z04, Z05, Z08, Z12, Z14, Z16, Z19, Z20, Z21, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z30, Z32, Z33, Z35, Z38, Z39, Z40, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, Z48, Z49, Z50, Z51, Z53, Z56, Z57, Z60 en Z63 ontvankelijk te verklaren en te beantwoorden conform de bijgevoegde Nota van Beantwoording;
  e) van de onder d genoemde ontvankelijke zienswijzen, de zienswijzen met de nummers Z08, Z20, Z24, Z25, Z26, Z29, Z30, Z35, Z44 en Z47 gegrond te verklaren, in die zin dat elementen uit deze zienswijzen aanleiding geven tot wijzigingen in het provinciaal inpassingsplan.
  2. Vast te stellen het Combi-MER Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag met bijlagen.
  3. Vast te stellen het inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen Den Haag, bestaande uit de regels en verbeelding en de bijbehorende toelichting, digitaal vervat in het GML bestand NL.IMRO.9928.DOSx2019x0003043IP-VA01. Waarbij de in beslispunt 1 vastgestelde Nota van Beantwoording en het in beslispunt 2 vastgestelde Combi-MER bijlagen zijn geworden van het te publiceren inpassingsplan.
  4. Te bepalen dat conform artikel 3.26, lid 5 Wro de gemeenteraden van Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag gedurende een periode van 10 jaren na de datum van dit besluit, niet bevoegd zijn om een bestemmingsplan vast te stellen voor de in dit besluit betrokken gronden, tenzij wordt voorzien in de bestemmingen en in de planregels zoals neergelegd in het inpassingsplan, en/of het een bestemmingsplan betreft  dat mede voorziet in de aansluiting van het lokaal warmtenet op de warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag.

  5. Op te dragen aan GS dat de indieners van de zienswijzen op de hoogte worden gebracht van de genomen besluiten en het vastgestelde inpassingsplan en de daarbij behorende stukken en de overige besluiten van de betrokken bevoegde gezagen, gereed te maken voor tervisielegging en elektronische beschikbaarstelling, conform de provinciale coördinatieregeling en op de wettelijk voorgeschreven wijze gelijktijdig te publiceren en daarbij te vermelden dat op deze besluiten afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
  Op grond van artikel 11, lid 1, Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet dient in dat geval bij het besluit over het inpassingsplan en bij de bekendmaking van dat besluit expliciet te worden vermeld dat:
  a. de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
  b. het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en;
  c. deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.


  Stukken
  1. brief van gedeputeerde Koning Gewijzigd Statenvoorstel 2 Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag
  2. 1e gewijzigde Statenvoorstel vaststellen provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag (7397)
  3. GS-brief inzake WLQ
  4. Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag_vastgesteld_1_Regels
  5. Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag_vastgesteld_1_Toelichting_pdf
  6. PIP Bijlage 01 Combi-MER
  7. PIP Bijlage 02 Archeologisch bureauonderzoek Vlaardingen en Schiedam
  8. PIP Bijlage 03 Archeologisch bureauonderzoek Delft en Midden-Delfland
  9. PIP Bijlage 04 Archeologisch bureauonderzoek Rijswijk
  10. PIP Bijlage 05 Archeologisch bureauonderzoek Den Haag
  11. PIP Bijlage 06 Historisch bodemonderzoek Vlaardingen en Midden-Delfland
  12. PIP Bijlage 07 Historisch bodemonderzoek Delft en Midden-Delfland
  13. PIP Bijlage 08 Historisch bodemonderzoek Rijswijk
  14. PIP Bijlage 09 Historisch bodemonderzoek Den Haag
  15. PIP Bijlage 10 Verkennend (water)bodemonderzoek Midden-Delfland
  16. PIP Bijlage 11 Verkennend (water)bodemonderzoek Delft
  17. PIP Bijlage 12 Verkennend (water)bodemonderzoek Rijswijk
  18. PIP Bijlage 13 Verkennend (water)bodemonderzoek Den Haag
  19. PIP Bijlage 14 Notitie omgang PFAS
  20. PIP Bijlage 15 Warmteoverdracht agrarische percelen
  21. PIP Bijlage 16 Warmteoverdracht stedelijke omgeving_pdf
  22. PIP Bijlage 17 Cultuurhistorische verkenning
  23. PIP Bijlage 18 Watertoets
  24. PIP Bijlage 19 Natuurtoets_pdf
  25. PIP Bijlage 20 Passende beoordeling
  26. PIP Bijlage 21 Effecten van warmteoverdracht op natuur en bomen_pdf
  27. PIP Bijlage 22 Akoestisch onderzoek pompstation Delft
  28. PIP Bijlage 23 Akoestisch onderzoek WOS Den Haag - Uniper
  29. PIP Bijlage 24 Akoestisch onderzoek WOS Den Haag - Tripstraat
  30. PIP Bijlage 25 Onderzoek omgevingsveiligheid
  31. PIP Bijlage 26 Vooronderzoek Conventionele explosieven
  32. PIP Bijlage 27 Nota vooroverleg
  33. PIP Bijlage 28 Nota van Beantwoording
  34. PIP Bijlage 29 Warmteoverdracht eco-aquaduct_pdf
  35. PIP Bijlage 30 Scenarioanalyse bij calamiteiten_pdf
  36. NL_IMRO_9928_DOSx2019x0003043IP-VA01_blad1v5
  37. NL_IMRO_9928_DOSx2019x0003043IP-VA01_blad2v5
  38. NL_IMRO_9928_DOSx2019x0003043IP-VA01_blad3v5
  39. NL_IMRO_9928_DOSx2019x0003043IP-VA01_blad4v5
  40. NL_IMRO_9928_DOSx2019x0003043IP-VA01_blad5v5
  41. GS-brief Gewijzigd voorstel vaststellen provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag (bijlage 2)
  42. Statenvoorstel met wijzigingen bijgehouden tov versie 13 juli 2021 (bijlage 3)
  43. Nota van Beantwoording WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag (bijlage 4)
  44. Nota van wijzigingen (bijlage 5)
  45. Z01 tm Z64 geanonimiseerd (bijlage 6)
  46. Advies van de cie voor de mer (bijlage 7)
  47. Brief van WarmtelinQ bv over WOS Den Haag (bijlage 8)
  48. Brief Eneco over aanlanding WLQ (bijlage 9)
  49. MER Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag
  50. Bijlagen bij het MER warmtetransportleiding Vlaardingen Den Haag
 2. Inititatief Statenvoorstel Statenlid Van der Hoeven Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen(Agendapunt ingeklapt)

  Na de beraadslaging wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over het Initiatiefvoorstel Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen om:

  I. de artikelen 9 van de Reglementen van de besturen voor het hoogheemraadschap van Rijnland, hoogheemraadschap van Delfland, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het waterschap Hollandse Delta te wijzigen.


  II. Overwegende dat dat Waterschapswet voorschrijft dat op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid van die wet afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, geven Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten de opdracht om hieraan uitvoering te geven overeenkomstig artikel 4, eerste lid van de Waterschapswet en de ontwerpbesluiten onder I ter inzage te leggen.

  III. Gedeputeerde Staten opdracht te geven om Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland te verzoeken de procedure voor de wijziging van het reglement van het Waterschap Rivierenland op te starten, teneinde het aantal geborgde zetels in dat waterschap terug te brengen tot zeven.

  Stukken
  1. Initiatief Statenvoorstel Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen (7402)
  2. GS-brief Initiatiefvoorstel PvdA Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen_pdf
3.

Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bekrachtging geheimhouding overeenkomsten WLQ+(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding overeenkomsten WLQplus (7394)
 2. Bekrachtiging geheimhouding(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding brief besluitvorming WLQplus (7399)
 3. Bekrachtiging geheimhouding(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding rapportage de heer Langelaar (7401)
 4. Bekrachtiging geheimhouding RijnlandRoute(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding voortgang afhandeling claim COMOL 5-09-2021 (7403)
 5. Bekrachtiging geheimhouding RijnlandRoute(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding vaststellingsovereenkomst Coronaclaim 2020 (7404)
 6. Besluit verhoging subsidieplafond 2021 subsidieregeling MKB-deals Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling subsidieplafond subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland (7395)
  2. Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland
 7. Startnotitie Partiele Herziening Inpassingsplan RijnlandRoute(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling RijnlandRoute-Europaweg Startnotitie Partiële Herziening Inpassingsplan RijnlandRoute (7387)
  2. Startnotitie Partiële Herziening Inpassingsplan RijnlandRoute N206 Europaweg
 8. Behandeling Najaarsnota 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling Behandeling van de Najaarsnota 2021 in Provinciale Staten in november 2021 (7396)
  2. Brief van Agendacommissie aan GS over termijnen aanbieden PenC producten
  3. GS brief Reactie op de brief van 21 januari jl_ inzake de termijn van het aanbieden van PenC producten aan Provinciale Staten
  4. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Onderwerpen Financiële Verordening
 9. Provinciale milieuverordening 2021 Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021 (7389)
  2. Bijlage 1 Nota van beantwoording
  3. Bijlage 2 ontwerp-Provinciale milieuverordening 2021 met bijbehorende toelichting
 10. Benoeming plv. voorzitter COR(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoordracht tot vaststelling Benoeming plv voorzitter COR (7400)
 11. Aangenomen en afgehandelde moties(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling aangenomen en afgehandelde moties (7405)
4.

Verslag vorige vergadering(en)(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Notulen Statenvergadering 22 september 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Notulen Statenvergadering 22 september 2021
5.

Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering in te spreken met betrekking tot de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda vermeld staan. Een verzoek om te mogen inspreken dient uiterlijk één dag voor de vergadering om 12.00 uur in de middag per mail of telefonisch te worden ingediend bij de statengriffie onder vermelding van het onderwerp. Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten
van Zuid-Holland
t.a.v. de Statengriffie
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG
statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken