Agenda BE 12 februari 2020 - woensdag 12 februari 2020

Orgaan:
Bereikbaarheid en Energie
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 12 februari 2020
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
C.J. de Vries
Telefoon:
070 441 6494
E-mail:
cj.de.vries@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering of bij één van de bespreekpunten van de overlegvergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 6494 of per e-mail statengriffie@pzh.nl.


  Aangemeld is:

  Over agendapunt 5B Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord
  1 - dhr. Zevenbergen, raadslid "Nieuw Elan" te Alphen aan den Rijn
  2 - dhr. Van Polanen, VVD Alphen aan den Rijn
  3 - mevr. Volten wethouder gemeente Teylingen namens Holland Rijnland
  4 - dhr. De Haas, regiobestuurder Midden-Holland en wethouder Zuidplas
  5 - dhr. Geltink, van Hedgehog Applications BV
  6 - dhr. Waalboer, namens "Rocov Hollands Midden"
  7 - Dhr. Spek, namens fractie DURF te Katwijk
  8 - Dhr. Evers


  Over agendapunt 5A Beter Bereikbaar Gouwe
  9 - dhr. Gerritsen, voorzitter st. belangenbehartiging Greenport Boskoop, mede namens Rijnstreek Koepelberaad
  10 - dhr. Brunklaus, namens het Molenberaad
  11 - dhr. Kerkvliet, namens "Agrarisch overleg Spookverlaat"
  12 - mevr. Faber, namens "dorpsraad Reeuwwijk-Dorp, Tempel en buitengebied"
  13 - dhr. Oostveen, voorzitter Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk

  14 - mevr. Hoek, namens Katwijk Smart Village, inzake brief E1 Schrijven van Katwijk Smart Village (nagekomen)

  Op grond van art. 79 lid 5 van het Reglement van Orde heeft de voorzitter bepaald dat de spreektijd per inspreker max 3 minuten bedraagt.


 3. Ingekomen stukken - ENERGIE(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt
  aantreft:

  Van GS ontvangen

  (1-4) GS-brief Aanvulling behandelvoorstel motie 745 inventarisatie energieopleidingen
  Voorstel: aan PS adviseren dat motie 745 kan worden beschouwd als afgedaan


  (5-6) GSBrief Startdocument RES Holland Rijnland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (7-9) GSBrief Reactie op ontvangen brief van DB Holland Rijnland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (10-11) Bouwstenen Regionale Energiestrategie Alblasserwaard_GS-brief
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (12-13) Brief aan CPG over windpark Spui_GS-brief
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  Van derden ontvangen

  Indien een schriftelijke reactie wordt gegeven op brieven die in handen zijn gesteld van GS wordt tevens verzocht om een afschrift daarvan aan PS te sturen.

  14. Brief over stand van zaken in voortgang van Energieakkoord naar RES Holland Rijnland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  Stukken
  1. GS-brief Aanvulling behandelvoorstel motie 745 inventarisatie energieopleidingen
  2. Motie 745 Energiecampus_ VVD_pdf
  3. GS-brief Aanvulling behandelvoorstel motie 745 inventarisatie energieopleidingen_Bijlage 1
  4. GS-brief Aanvulling behandelvoorstel motie 745 inventarisatie energieopleidingen_Bijlage 2
  5. GS-brief Startdocument RES Holland Rijnland
  6. GS-brief Startdocument RES Holland Rijnland_Notitie
  7. GS-brief Reactie op ontvangen brief van DB Holland Rijnland
  8. GS-brief Reactie op ontvangen brief van DB Holland Rijnland_GS-brief aan DB Holland Rijnland
  9. GS-brief Reactie op ontvangen brief van DB Holland Rijnland_Brief van Holland Rijnland aan GS
  10. Bouwstenen Regionale Energiestrategie Alblasserwaard_GS-brief
  11. Bouwstenen Regionale Energiestrategie Alblasserwaard_rapport
  12. Brief aan CPG over windpark Spui_GS-brief
  13. Brief aan CPG over windpark Spui_bijlage
  14. Brief over stand van zaken in voortgang van Energieakkoord naar RES Holland Rijnland
 4. Ingekomen stukken - BEREIKBAARHEID(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt
  aantreft:

  Van GS ontvangen:

  1. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Werkzaamheden Leiderdorpsebrug uitgesteld
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  2. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Waddingerbrug in Leiden
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (3-6) Proces MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam_GS-brief
  Voorstel: aan PS adviseren dat motie 878 kan worden beschouwd als afgedaan en inplannen technische sessie (zie planning)

  Van derden ontvangen
  :

  Indien een schriftelijke reactie wordt gegeven op brieven die in handen zijn gesteld van GS wordt tevens verzocht om een afschrift daarvan aan PS te sturen.

  7. Brief over Extra oeververbinding onder de Gouwe (Beter Bereikbaar Gouwe)
  Voorstel: desgewenst te betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering agendapunt 5A


  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Werkzaamheden Leiderdorpsebrug uitgesteld
  2. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Waddingerbrug in Leiden
  3. Proces MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam_GS-brief
  4. Proces MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam_Flyer
  5. Proces MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam_Concept Notitie
  6. motie 878 Bouchtaoui (VVD) goede voorbereiding is het halve werk
  7. Brief over Extra oeververbinding onder de Gouwe (Beter Bereikbaar Gouwe)
 5. NAGEKOMEN stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt
  aantreft. Indien een schriftelijke reactie wordt gegeven op brieven die in handen zijn gesteld van GS wordt tevens verzocht om een afschrift daarvan aan PS te sturen.

  1. Schrijven van Katwijk Smart Village (nagekomen)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  2. LidGS brief Gedeputeerde Koning inzake voortgang LdM (nagekomen)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (3-4) GSbrief evaluatierapport Implementatiefase OV concessie ZH-N (nagekomen)
  Voorstel: betrekken bij de bespreking agendapunt 5B Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord

  (5-6) GSbrief evaluatie implementatieproces OV concessie DMG (nagekomen)
  Voorstel: betrekken bij de bespreking agendapunt 5B Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord en verder te betrekken bij het bespreken het verslag van de hoorzitting 29 januari 2020 en de mogelijke vervolgstappen

  7. Brief ROCOV Hollands Midden inzake concessie ZH-N (nagekomen)
  Voorstel: desgewenst te betrekken bij bespreking agendapunt 5B in de aansluitende overlegvergadering

  8. GSBrief Voortgangsrapportage Warmtedossier februari 2020 (nagekomen)
  Voorstel: als niet verzonden beschouwen, zie brief nr 9 (gewijzigde GSbrief) 

  9. Gewijzigde GSBrief Voortgangsrapportage Warmtedossier februari 2020 (nagekomen 11 feb 2020)
  NB deze brief is exact hetzelfde als de op 7 februari aangeboden GSbrief terzake, enkel is het woord "(vertrouwelijke) bijlage" in de tekst van de GSbrief, vervangen door "(geheime) bijlage", dit omdat de bijlage als geheim is aangeleverd en dit ook een andere (strafrechtelijke) juridische context heeft. Hiermee wordt eventuele verwarring weggenomen.
  Voorstel: betrekken bij de bespreking agendapunt 5C

  10. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding voortgangsrapportage 2020 (nagezonden)
  Voorstel: als hamerstuk doorgeleiden naar de agenda van PS van 4 maart 2020

  11. Verslag hoorzitting concessie DMG / Qbuzz 29 januari 2020
  Voorstel: bespreken in de overlegvergadering van de cie BE, aansluitend of in één van de volgende overlegvergaderingen.  

  Stukken
  1. mailbericht van Katwijk Smartvillage (nagekomen)
  2. Brief van Gedeputeerde Koning Voortgang inpassingsplan LdM (nagekomen)
  3. Vaststellen evaluatierapport Implementatiefase OV concessie Zuid-Holland Noord_GS-brief (nagezonden)
  4. Eindrapportage Beleidsevaluatie Concessie Zuid-Holland Noord 2013-2018
  5. Evaluatie implementatieproces OV concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem_GS-brief (nagezonden)
  6. Evaluatie implementatieproces OV concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem_Eindrapportaga door Twynstra Gudde
  7. Brief van ROCOV Hollands Midden Verzoek RHM tot flexibele benadering DRUs binnen de nieuwe concessie ZHN (nagezonden)
  8. GS-brief Voortgangsrapportage Warmtedossier februari 2020 (nagezonden)
  9. Gewijzigde GS-brief Voortgangsrapportage Warmtedossier februari 2020 (nagezonden 11 feb_ 2020)
  10. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding voortgangsrapportage februari 2020 (nagezonden)
  11. Verslag hoorzitting 29 januari 2020 DMG - Qbuzz Commissie Bereikbaarheid en Energie_pdf
 6. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de
  commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist
  of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp
  urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.
   
  2. Agenderingsvoorstellen
  In de commissie BE van 15 januari is verzocht om een technische sessie inzake BO MIRT - Oeververbinding.
  Voorstel: 17 juni 2020, van 10.00 tot 11.30 uur.

  3. Planning
  De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de vorige commissievergadering BE.

  4. Bijeenkomsten Warmtedossier
  Bespreken op welke wijze de commissie BE het Warmtedossier adequate kan agenderen. Bespreekstuk van de voorzitter is bijgevoegd onder bijlage 2.  Stukken
  1. Planning cie BE 12 feb 2020_pdf
  2. Memo extra bijeenkomsten Warmtedossier_pdf
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

1. Mededelingen

2. Vaststellen van de agenda

3. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient
deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept verslag BE 15 jan 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen

  Stukken
  1. Verslag Commissie Bereikbaarheid en Energie 15 jan_ 2020_pdf
 2. Concept verslag hoorzitting concessie DMG - Qbuzz 29 januari 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verder afdoen conform besluit in de procedurevergadering bij nagekomen stukken

  Stukken
  1. Verslag hoorzitting 29 januari 2020 DMG - Qbuzz Commissie Bereikbaarheid en Energie_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Vaststellen van de besluitenlijst van de commissie BE van 15 januari 2020

Voorstel: vaststellen

Sub-agendapunten

 1. Concept besluitenlijst BE 15 jan 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst_procedure- en overlegvergadering_Bereikbaarheid en Energie 15 januari 2020_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Beter Bereikbaar Gouwe(Agendapunt ingeklapt)

  In de commissie Bereikbaarheid en Energie van 15 januari 2020 is besloten om brief van Gedeputeerde Vermeulen over Voortgang Programma Beter Bereikbaar Gouwe fase 2 te bespreken in de overlegvergadering van 12 februari 2020 en daarbij te betrekken het aangedragen alternatief van het Molenberaad (bijlage 8).
  In eerdere commissievergaderingen is t.a.v. diverse brieven besloten deze te betrekken bij de bespreking van dit onderwerp. U treft ze aan als bijlagen bij dit agendapunt.

  Korte toelichting
  Het programma Beter Bereikbaar Gouwe is onder meer gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied.
  Het programma kent drie fasen, fase 1 2018, fase 2 2019 en 2020, fase 3 2021-2030.
  ln Fase 1 is in 2018 een gebiedsvisie opgesteld en zijn scenario's voor het gebied ontwikkeld. ln Fase 2, momenteel, worden de maatregelen die komen uit de eerste fase in een zorgvuldig stappenplan samen met de stakeholders in het gebied teruggebracht tot één gedragen samenhangend maatregelenpakket in 2020 en uiteindelijk tot samenwerkingsovereenkomsten
  (bestuursovereenkomsten) op basis van een uitvoeringsagenda in 2O21. Fase 3 betreft de planologische fase en de uitvoering van de besloten maatregelen.


  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Voortgang Programma Beter Bereikbaar Gouwe fase 2
  2. Brief van GS over Beslissing klacht Molenberaad inzake project N207 Zuid en Programmatische Aanpak Gouwe
  3. Brief van GS over Beslissing klacht Molenberaad inzake project N207 Zuid en Programmatische Aanpak Gouwe_bijlage GS brief aan Molenberaad
  4. Brief van GS over Beslissing klacht Molenberaad inzake project N207 Zuid en Programmatische Aanpak Gouwe_bijlage Advies klachtencommissie
  5. Brief van de Gedeputeerden Vermeulen en Janssen Aanbieding aangepaste rapportages E en B fase 1, Programmatische aanpak Gouwe
  6. Brief van de Gedeputeerden Vermeulen en Janssen Aanbieding aangepaste rapportages E en B fase 1, Programmatische aanpak Gouwe_Deel E Verkeersrapportage incl_ bijlagen
  7. Brief van de Gedeputeerden Vermeulen en Janssen Aanbieding aangepaste rapportages E en B fase 1, Programmatische aanpak Gouwe_Deel B bereikbaarheidsscenario's
  8. Resultaten verkeersonderzoek Molenberaad
  9. Persbericht Dorpsraad Boskoop
  10. Brief van diverse belangengroepen over Unanieme standpunten betreffende Beter Bereikbaar Gouwe
  11. Brief van Belangengroep Bedrijven Boskoop overPlannen Beter Bereikbaar Gouwe
  12. Brief van Belangengroep Boskoop Oost over bezwaar tegen mogelijke rondweg oost Boskoop_Beter Bereikbaar Gouwe
 2. Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord(Agendapunt ingeklapt)

  In de commissie Bereikbaarheid en Energie van 15 januari 2020 is besloten dit Statenvoorstel te bespreken in de overlegvergadering van 12 februari 2020. Op 16 oktober 2019 was er een technische sessie.

  Korte toelichting
  Op grond van de Wet Personenvervoer 2000 is de provincie Zuid-Holland opdrachtgever voor het
  openbaar vervoer in de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland. Met het beleidskader aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord (gevormd door de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland) wordt een eerste stap gezet in deze aanbesteding.
  De formele bevoegdheid met betrekking tot de aanbesteding en gunning van het openbaar vervoer ligt bij Gedeputeerde Staten. Met het beleidskader geven Provinciale Staten de kaders en uitgangspunten mee die Gedeputeerde Staten gebruiken om invulling te geven aan de formele bevoegdheid. Na vaststelling van het beleidskader zullen deze beleidsmatige uitgangspunten worden vertaald naar:
  - Een Programma van Eisen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer;
  - Een bestek voor de aanbesteding van het openbaar vervoer.
  Deze documenten zullen in september 2020 worden vastgesteld in Gedeputeerde Staten.

  Aan de commissie wordt gevraagd advies uit te brengen het Statenvoorstel als bespreekstuk of hamerstuk door te geleiden naar de PSvergadering van 4 maart 2020.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord
  2. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage Basisinformatie
  3. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage Beleidskader
  4. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1a
  5. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1b
  6. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1c
  7. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1d
  8. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1e
  9. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1f
  10. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1g
  11. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1h
  12. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1i
  13. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1j
 3. Warmtedossier - 1e maandelijkse update(Agendapunt ingeklapt)

  Voor deze bespreking is het voorstel aan de commissie om (deels) in beslotenheid te vergaderen aangezien de stukken (deels) geheim zijn. De commissie besluit daartoe zelf tijdens de vergadering.


  Stukken
  1. Gewijzigde GS-brief Voortgangsrapportage Warmtedossier februari 2020 (nagezonden 11 feb_ 2020)
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken