Agenda BE 15 januari 2020 - woensdag 15 januari 2020

Orgaan:
Bereikbaarheid en Energie
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 15 januari 2020
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
C.J. de Vries
Telefoon:
070 441 6494
E-mail:
cj.de.vries@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering of bij één van de bespreekpunten van de overlegvergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 6494 of per e-mail statengriffie@pzh.nl.

  Aangemeld is:
  1. De heer Kruijt namens Molenberaad inzake Beter Bereikbaar Gouwe (brief 22 Lijst Ingekomen stukken Bereikbaarheid)
  2. Mevr. Hoek of dhr. Ooms namens Katwijk Smart Village inzake tijdelijke N206, agendapunt 5B.
  3. Dhr. Post inzake tijdelijke N206, agendapunt 5B
  4. Dhr. Moolenburgh inzake tijdelijke N206, agendapunt 5B
  5. Dhr. Van den Berg namens bedrijven Torenvlietslaan te Valkenburg inzake tijdelijke N206, agendapunt 5B
  6. Mevr. Aniba voorzitter medezeggenschapsraad basisschool De Dubbelburg inzake tijdelijke N206, agendapunt 5B

 3. Ingekomen stukken - ENERGIE(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt
  aantreft. 
  Indien een schriftelijke reactie wordt gegeven op brieven die in handen zijn gesteld van GS wordt tevens verzocht om een afschrift daarvan aan PS te sturen.

  1. Brief van Gedeputeerde Baljeu Besluitvormingsproces warmtedossier
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen (reeds betrokken bij besprekingen warmtedossier) 

  (2-3) GS-brief Behandelvoorstel motie 903 kernenergie
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen ( NB bij de "planning" besluit nemen over een technische sessie "kernenergie")

  (4-7) GS brief over Startdocumenten RES Goeree Overflakkee_Hoeksche Waard en Midden Holland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  8. GS brief over Verleningen incidentele subsidie voor onderzoek naar ondergrondse warmteopslag door KWR
  Water BV met project TKI_Window fase 1

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Baljeu Besluitvormingsproces warmtedossier
  2. GS-brief Behandelvoorstel motie 903 kernenergie
  3. GS-brief Behandelvoorstel motie 903 kernenergie_bijlage motie
  4. GS brief over Startdocumenten RES Goeree Overflakkee_Hoeksche Waard en Midden Holland
  5. GS brief over Startdocumenten RES Goeree Overflakkee_Hoeksche Waard en Midden Holland_bijlage Programmaplan RES Midden Holland
  6. GS brief over Startdocumenten RES Goeree Overflakkee_Hoeksche Waard en Midden Holland_bijlage Startdocument RES Hoeksche Waard
  7. GS brief over Startdocumenten RES Goeree Overflakkee_Hoeksche Waard en Midden Holland_bijlage Startdocument RES Regio Goerree Overflakkee
  8. GS brief over Verleningen incidentele subsidie voor onderzoek naar ondergrondse warmteopslag door KWR Water BV met project TKI_Window fase 1
 4. Ingekomen stukken - BEREIKBAARHEID(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt
  aantreft.
  Indien een schriftelijke reactie wordt gegeven op brieven die in handen zijn gesteld van GS wordt tevens verzocht om een afschrift daarvan aan PS te sturen.

  (1-3) GS-brief Resultaten BO MIRT najaar 2019
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  4. GS-brief Besluit tot vaststelling deelplafonds Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 (SRM) voor het
  jaar 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  5. GS-brief Start mer-procedure MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  6. Brief van gedeputeerde Vermeulen Partieel voorkeursbesluit Minister van IenW inzake Ringvaartaquaduct A4
  Burgerveen-N14
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  7. Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Voortgang Programma Beter Bereikbaar Gouwe fase 2
  Voorstel: bespreken in een volgende overlegvergadering

  8. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Deelname PS-lid aan evaluatie implementatie DMG Concessie
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (9-10) GS-brief Bestuursovereenkomst Viersporigheid Schiedam
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (11-13) GS-brief Informeren PS over Uitvoeringsplan N59 Energy Highway
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (14-19) Voorstel tot wijziging omgevingsvisie inzake tramtrace Ridderkerk_GS-brief
  Voorstel: vrijgeven voor inspraak (indien bespreking gewenst is, dan naar een volgende overlegvergadering)

  (20-21) GSbrief besluitvormingskader onderzoek varianten tijdelijke verlegging N206 ir G Tjalmaweg t.b.v aanleg RijnlandRoute

  Voorstel: betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering inzake de Voortgangsrapportages Rijnlandroute

  22. Persbericht Dorpsraad Boskoop
  Voorstel:  desgewenst te betrekken bij een bespreking in een volgende overlegvergadering van het programma Beter Bereikbaar Gouwe.

  23. Afschrift Brief van GS Noord-Holland over Voortgang project Bereikbaarheid Haarlemmermeer_Bollenstreek
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  24. Emailbericht over nieuwe dienstregeling Qbuzz in Zwijndrecht
  Voorstel: in handen stellen van GS ter afdoening.

  25. Brief over Qbuzz lijn 21
  Voorstel: in handen stellen van GS ter afdoening.

  26. Mailbericht van dhr Boers eindeloze problemen EBS
  Voorstel: in handen stellen van GS ter afdoening.

  27. Emailbericht over Visie standaardisering van bruggen
  Voorstel: in handen stellen van GS ter afdoening.

  28. Emailbericht impact Vlietzoom van herinrichting A4 N14 door Rws
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  Stukken
  1. GS-brief Resultaten BO MIRT najaar 2019
  2. GS-brief Resultaten BO MIRT najaar 2019_Bijlage 1
  3. GS-brief Resultaten BO MIRT najaar 2019_bijlage 2
  4. GS-brief Besluit tot vaststelling deelplafonds Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 (SRM) voor het jaar 2020
  5. GS-brief Start mer-procedure MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam
  6. Brief van gedeputeerde Vermeulen Partieel voorkeursbesluit Minister van IenW inzake Ringvaartaquaduct A4 Burgerveen-N14
  7. Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Voortgang Programma Beter Bereikbaar Gouwe fase 2
  8. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Deelname PS-lid aan evaluatie implementatie DMG Concessie
  9. GS-brief Bestuursovereenkomst Viersporigheid Schiedam
  10. GS-brief Bestuursovereenkomst Viersporigheid Schiedam_Bestuursovereenkomst
  11. GS-brief Informeren PS over Uitvoeringsplan N59 Energy Highway
  12. GS-brief Informeren PS over Uitvoeringsplan N59 Energy Highway_Bijlage 1
  13. GS-brief Informeren PS over Uitvoeringsplan N59 Energy Highway_Bijlage 2
  14. Voorstel tot wijziging omgevingsvisie inzake tramtrace Ridderkerk_GS-brief
  15. Voorstel tot wijziging omgevingsvisie inzake tramtrace Ridderkerk_bijlage 1
  16. Voorstel tot wijziging omgevingsvisie inzake tramtrace Ridderkerk_bijlage 1_1
  17. Voorstel tot wijziging omgevingsvisie inzake tramtrace Ridderkerk_bijlage 2
  18. Voorstel tot wijziging omgevingsvisie inzake tramtrace Ridderkerk_bijlage 3
  19. Voorstel tot wijziging omgevingsvisie inzake tramtrace Ridderkerk_bijlage 4
  20. GS brief over Besluitvormingskader onderzoek varianten tijdelijke verlegging N206 ir G Tjalmaweg tbv aanleg RijnlandRoute
  21. GS brief over Besluitvormingskader onderzoek varianten tijdelijke verlegging N206 ir G Tjalmaweg tbv aanleg RijnlandRoute_Bijlage
  22. Persbericht Dorpsraad Boskoop
  23. Afschrift Brief van GS Noord-Holland over Voortgang project Bereikbaarheid Haarlemmermeer_Bollenstreek
  24. Emailbericht over nieuwe dienstregeling Qbuzz in Zwijndrecht
  25. Brief over Qbuzz lijn 21
  26. Mailbericht van dhr Boers eindeloze problemen EBS
  27. Emailbericht over Visie standaardisering van bruggen
  28. Emailbericht over Impact op Vlietzoom van herinrichting A4_N14 door Rijkswaterstaat
 5. Ingekomen stukken - algemeen(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt
  aantreft:

  (1-2) Urgente intensiveringen Begroting 2020 Statenvoorstel
  Voorstel: Het voorstel kent geen thema's die de commissie BE betreffen, doorgeleiden naar PS van 5 februari 2020

  Stukken
  1. Urgente intensiveringen Begroting 2020_Statenvoorstel
  2. Urgente intensiveringen
 6. Ingekomen stukken - NAGESTUURD(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt
  aantreft:

  (1-13) Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord (nagestuurd)
  Voorstel: bespreken in overlegvergadering van 12 februari 2020

  Stukken
  1. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord
  2. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage Beleidskader
  3. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage Basisinformatie
  4. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1a
  5. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1b
  6. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1c
  7. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1d
  8. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1e
  9. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1f
  10. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1g
  11. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1h
  12. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1i
  13. Statenvoorstel Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord_bijlage 1j
 7. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de
  commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist
  of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp
  urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.
   
  Hoorzitting
  Mevr. van Hunnik (GroenLinks), mevr. Van Aelst (SP) en dhr. Van de Breevaart (Christenunie-SGP) hebben een verzoek gedaan tot het houden van een hoorzitting conform art. 86 van het Reglement van Orde. Verzoekers gaan uit van brede steun onder de Statenfracties. De hoorzitting gaat over "aanhoudende problemen en onrust in de DMG concessie" (Qbuzz). Zie bijlage. Als datumvoorstel laten verzoekers weten dat 29 januari 2020 van 14.00 tot 18.00 uur hiervoor tijd zou kunnen worden genomen. De commissie besluit tot het houden van een hoorzitting. 
  - Gaat u akkoord met het houden van deze hoorzitting?
  - Kunt u zich vinden in de datum 29 januari 2020 van 14.00 tot 18.00 uur?

  2. Agenderingsvoorstellen
  In de GSbrief met behandelvoorstel motie 903 kernenergie doet GS u het voorstel tot het houden van een technische sessie waarin onderzoek aan u kan worden gepresenteerd. Zie de brief nr. 2 onder ingekomen stukken energie.
  - Gaat u akkoord met het houden van een technische sessie kernenergie?
  - Kunt u zich vinden in de datum van 15 april 2020 van 10.00 - 12.00 uur?


  3. Planning
  De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de vorige commissievergadering BE.  

  Stukken
  1. 20191210 Aanvraag hoorzitting DMG_pdf
  2. Planning cie BE 15 jan 2020_pdf
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

1. Mededelingen

2. Vaststellen van de agenda

In de commissie van 27 november 2019 is besloten om de petitie behoud buslijn 386 Oegstgeest- Den Haag v.v. te agenderen voor de overlegvergadering indien de beantwoording van schriftelijke vragen daar aanleiding toe geeft. Bij het vaststellen van de agenda kunt u hierover een besluit nemen, het onderwerp staat om die reden op de concept agenda.

3. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient
deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

Er zijn geen aanmeldingen voor de rondvraag vooraf binnengekomen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Verslag van de commissie Bereikbaarheid en Energie van 27 november 2019 en 11 december 2019 (openbaar en besloten)
Voorstel: vaststellen

Sub-agendapunten

 1. verslagen 27 nov. 2019 en 11 dec. 2019 openbaar(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Verslag 27 november 2019 Statencommissie Bereikbaarheid en Energie_2_pdf
  2. 11 dec 2019 - concept verslag cie BE OPENBAAR_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Besluitenlijst procedure- en overlegvergadering van 27 november en 11 december 2019 (openbaar en besloten)
Voorstel: vaststellen

Sub-agendapunten

 1. besluitenlijsten 27 nov 2019 en 11 dec 2019 (openbaar en besloten)(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst_procedure- en overlegvergadering_Bereikbaarheid en Energie 27 nov_ 2019_vs2_pdf
  2. Conceptbesluitenlijst vergadering_Bereikbaarheid en Energie 11 dec_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Petitie Buslijn 386 Oegstgeest - Den Haag v.v(Agendapunt ingeklapt)

  In de commissie van 27 november 2019 is besloten om de petitie behoud buslijn 386 Oegstgeest- Den Haag v.v. te agenderen voor de overlegvergadering indien de beantwoording van schriftelijke vragen daar aanleiding toe geeft. Bij het vaststellen van de agenda kunt u hierover een besluit nemen, het onderwerp staat om die reden op de concept agenda.

  Stukken
  1. petitie_behoud_buslijn_386 (tbv LIS)_pdf
  2. 3572 ANTWOORDEN Statenfractie CDA Opheffen Snelbuslijn 386 Oegstgeest Den Haag_pdf
 2. Voortgangsrapportages Rijnlandroute(Agendapunt ingeklapt)

  In de commissie Bereikbaarheid en Energie van 27 november 2019 is besloten om de tweede voortgangsrapportage te bespreken samen met de eerder ontvangen eerste voortgangsrapportage. Bij de ingekomen brieven bereikbaarheid nr 20 en 21 kunt u besluiten om bij de bespreking te betrekken de GSbrief besluitvormingskader onderzoek varianten tijdelijke verlegging N206 ir G Tjalmaweg. Hierover is ook een petitie aangeboden 27 november 2019 die u in handen heeft gesteld van GS ter afdoening, volledigheidshalve treft u die nogmaals aan.

  Stukken
  1. 1e Voortgangsrapportage 2019 RijnlandRoute_GS-brief
  2. 1e Voortgangsrapportage 2019 RijnlandRoute
  3. 2e Voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsfase RijnlandRoute_GS-brief
  4. 2e Voortgangsrapportage 2019 RijnlandRoute
  5. GS brief over Besluitvormingskader onderzoek varianten tijdelijke verlegging N206 ir G Tjalmaweg tbv aanleg RijnlandRoute
  6. GS brief over Besluitvormingskader onderzoek varianten tijdelijke verlegging N206 ir G Tjalmaweg tbv aanleg RijnlandRoute_Bijlage
  7. Petitie bezwaar tegen tijdelijke N206 aan dorpszijde
 3. Provinciale wegen: Actieplan Geluid Provinciale Wegen 2018-2023 en Reclameuitingen(Agendapunt ingeklapt)

  In de commissie BE van 30 oktober jl. is besloten om het Actieplan Geluid Provinciale Wegen te agenderen voor een overlegvergadering.

  In de Algemene commissie van 12 juni jl. is besloten om de Brief inzake "reclameuitingen langs provinciale wegen" te agenderen in de commissie met mobiliteit in de portefeuille. Bij de brief over reclameuitingen is verder besloten dat kan worden betrokken de brief van Gedeputeerde Vermeulen over verkeersslachtoffers 2018 en (email-)berichten van de ANWB inzake verkeersveiligheid.  
  In de vergadering van 27 november 2019 zijn de onderwerpen doorgeschoven naar januari 2020.

  Stukken
  1. Actieplan Geluid 2018-2023 provinciale wegen_GS-brief
  2. Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2023
  3. Actieplan Geluid 2018-2023 provinciale wegen_Nota van Beantwoording en wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen
  4. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Het weren van reclame-uitingen langs provinciale wegen
  5. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Verkeersslachtoffers in Zuid-Holland in 2018
  6. aanbiedingsbrief anwb- Het verbeteren van verkeersveiligheid in de provincie Zuid-Holland_pdf
  7. Rapport bij brief ANWB_pdf
  8. mailbericht met bijlage van de ANWB
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken