Agenda BE 25 november 2020 - woensdag 25 november 2020

Orgaan:
Bereikbaarheid en Energie
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 25 november 2020
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
R. Horst
Telefoon:
070-441 7068
E-mail:
r.horst@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie vindt deze vergadering niet fysiek maar digitaal plaats. Via de webcast kan de vergadering gevolgd worden. De webcast van deze vergadering is live te volgen en achteraf te raadplegen via de link: https://pzh.notubiz.nl/

  Deze procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail die op 12 november is verstuurd) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 24 november voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7068 of per e-mail r.horst@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  De geheime bijlagen bij ingekomen stukken 16-17 vinden Statenleden in het geheime deel van de agenda in Notubiz.


  Ingekomen stukken Energie van Gedeputeerde Staten ontvangen :

  (-) Brief gedeputeerde Potjer raadsinformatiebrief wethouder van Leenen gemeente Hoeksche Waard over Windpark Spui

  Dit stuk is de commissie via de e-mail toegestuurd op 27 oktober.

  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het onderwerp Windpark Spui in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).


  (1-2) GS-brief behandelvoorstel Motie 940 Voorhangprocedure zon en wind op land

  Voorstel: PS adviseren om de motie 940 als afgedaan te beschouwen. 


  (3-5) Statenvoorstel Provinciaal inpassingsplan warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag- aansluitpunt

  Voorstel: rechtstreeks doorgeleiden als hamerstuk naar de PS vergadering van 16 december 2020.


  (6-7) Statenvoorstel subsidieplafond subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017

  Voorstel: rechtstreeks doorgeleiden als hamerstuk naar de PS vergadering van 16 december 2020.


  Ingekomen stukken Bereikbaarheid van Gedeputeerde Staten ontvangen:


  (8) Brief Gedeputeerde Vermeulen voortgang groot onderhoud N489

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (9-10) GS-brief terugkoppeling uitvoering motie 921 tav aanvullende mitigerende maatregelen bij tijdelijke ligging Tjalmaweg

  Voorstel: PS adviseren om de motie 921 als afgedaan te beschouwen. 


  (11-13) Rapportage burgermeetnet geluid RTHA

  Voorstel: onderwerp agenderen voor overlegvergadering van 16 januari 2021.


  (14) Brief van Gedeputeerde Vermeulen nieuwsbrief A20 Nieuwerkerk aan den IJssel- Gouda

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (-) Brief van GS over consultatie Statencommissie BE 25 november 2020 keuzeopties maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe

  Voorstel: bespreken bij het onderwerp Beter Bereikbaar Gouwe in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).


  (15) GS-brief beschikbaarheidsvergoeding OV 2020

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (16-17) PS voortgangsrapportage 2020-2 RijnLandRoute

  Voorstel: Agenderen voor de overlegvergadering van de commissie BE van 9 december 2020.


  (18-19) Statenvoorstel plan van aanpak Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek

  Voorstel: Agenderen voor de overlegvergadering van de commissie BE van 13 januari 2021.


  Ingekomen stukken Energie van derden ontvangen:


  (20) Informatie Regionale Energiestrategie 1.0 Drechtsteden

  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.


  Ingekomen stukken Bereikbaarheid van derden ontvangen:


  (21) Brief van stichting OZV en PVK aan de Tweede Kamer over uitvoering motie 764.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (22) Mailbericht van dhr. Hagendoorn met krantenartikel N207

  Dit stuk is de commissie via de e-mail toegestuurd op 28 oktober.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (23) Mailbericht dorpsoverleg Hazerswoude dorp

  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van Beter Bereikbaar Gouwe (zie agendapunt 5b)


  Nagezonden stukken van Gedeputeerde Staten ontvangen:


  (-) GS-brief afspraken Windpark Spui

  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het onderwerp Windpark Spui in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).


  (24) GS brief over vervolgproces RES

  Voorstel: de voorgestelde technische sessies van 9 december en 24 mei in te plannen en de rest van de data op te nemen in de planning van de commissie BE.


  Nagezonden stukken van derden ontvangen:


  (25) Mailbericht dorpsoverleg Hazerswoude-dorp verkeermaatregelenraadswerkgroep GHK

  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van Beter Bereikbaar Gouwe (zie agendapunt 5b)


  (26) Mailbericht van bewonersgroep het verkeersplan van de raadswerkgroep verkeer Boskoop-Hazerswoude

  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van Beter Bereikbaar Gouwe (zie agendapunt 5b)

  Stukken
  1. GS-brief Behandelvoorstel Motie 940 Voorhangproceduren zon en wind op land
  2. GS-brief Behandelvoorstel Motie 940 Voorhangproceduren bijlage
  3. Statenvoorstel Provinciaal inpassingsplan warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag - aansluitpunt Delft
  4. routekaart leiding V-DH irt aansluitpunt Delft
  5. routekaart met aansluitpunt Delft
  6. Statenvoorstel Subsidieplafond Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017
  7. Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017
  8. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Voortgang Groot Onderhoud N489
  9. Terugkoppeling uitvoering motie 921 tav aanvullende mitigerende maatregelen bij tijdelijke ligging Tjalmaweg GS-brief
  10. Terugkoppeling uitvoering motie 921 tav aanvullende mitigerende maatregelen bij tijdelijke ligging Tjalmaweg Rapport Aanvullende hinderbeperkende maatregelen
  11. Rapportage Burgermeetnet geluid RTHA GS-brief
  12. Rapportage Burgermeetnet geluid RTHA Advies
  13. Rapportage Burgermeetnet geluid RTHA Reflectie RIVM
  14. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Nieuwsbrief A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda
  15. GS-brief Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020
  16. PS voortgangsrapportage 2020-2 RijnlandRoute
  17. PS-voortgangsrapportage 2020-2 over de Uitvoeringsfase van de RijnlandRoute GS-brief
  18. Plan van aanpak ‘Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek’
  19. Statenvoorstel Plan van Aanpak Mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek
  20. Informatie Regionale Energiestrategie 1_0 Drechtsteden
  21. Brief van Stichting OZV en PVK aan Tweede Kamer over Uitvoering Motie 764
  22. Mailbericht van dhr Hagendoorn met krantenartikel N207
  23. Mailbericht Dorpsoverleg Hazerswoude Dorp
  24. GS brief over Vervolgproces RES
  25. Mailbericht Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp Verkeermaatregelen Raadswerkgroep GHK
  26. Mailbericht van bewonersgroep het verkeersplan van de Raadswerkgroep verkeer Boskoop-Hazerswoude
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de
  commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist
  of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp
  urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  N.B. Voor dit jaar geldt dat er geen vrij moment meer beschikbaar is in het activiteitenschema van PS. Alle nieuw geplande activiteiten zullen dus dubbelen met een activiteit van een andere commissie of werkgroep. 

  2. Voorstellen technische sessies en werkbezoeken

  N.B. voor dit jaar geldt dat er geen vrij moment meer beschikbaar is in het activiteitenschema van PS. Alle nieuw geplande activiteiten zullen dus dubbelen met een activiteit van een andere commissie of werkgroep.

  3. Planning

  In de vergadering van 28 oktober heeft de commissie aangegeven graag een technische sessie PZI in het voorjaar te willen. Voorstel is om de technische sessie (digitaal) in te plannen op 27 januari van 14.00-15.30.  


  De planning is geactualiseerd n.a.v. de vergadering van 28 oktober 2020.
  Voorstel: de planning vaststellen.

  Stukken
  1. Planning cie BE 25 november
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient
deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

d. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekstukken gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7068 of per e-mail r.horst@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept verslag van 28 oktober 2020 BE(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van verslag van de vergadering van 28 oktober 2020 BE.

  Stukken
  1. Concept verslag Commissie BE 28 oktober 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept besluitenlijst van 28 oktober 2020 BE(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van besluitenlijst van de vergadering van 28 oktober 2020 BE.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedure- en overlegvergadering BE 28 oktober 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Windpark Spui(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Potjer


  Toelichting:

  In september 2020 zijn er schriftelijke vragen gesteld over het Windpark Spui ook is er een brief aan het Windpark en Provinciale Staten gestuurd door de raad van de gemeente Hoeksche Waard, beide gingen over overlast van het windpark voor omwonenden. 

  Op initiatief van de fractie van de VVD is bovenstaande brief en de reactie hierop vanuit het Windpark Spui, in combinatie met de gestelde schriftelijke vragen vandaag geagendeerd om met de commissie te bespreken.

  De VVD heeft aangegeven het graag te willen bespreken omdat de klachten rondom Windpark Spui reeds 1,5 jaar bestaan en blijven terugkomen. De oplossingen om overlast te beperken worden niet uitgevoerd en daarover wil de fractie graag in gesprek. De VVD heeft aangegeven het in elk geval twee punten te willen bespreken:   

  1. hoe we de genoemde problemen kunnen (laten) oplossen;

  2. hoe we met het oog op toekomstige bouw van windmolenparken, vergelijkbare problematiek kunnen voorkomen (dus leren van verleden).

  Stukken
  1. Brief over Nakomen afspraken windpark Spui
  2. Brief van gedeputeerde Potjer Raadsinformatiebrief wethouder Van Leenen gemeente Hoeksche Waard over windpark Spui
  3. Antwoorden schriftelijke vragen Windpark Spui- fracties VVD, PVV, SP en CU-SGP
  4. GS brief - Afspraken Windpark Spui
 2. Consultatie keuzeopties maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Vermeulen


  Toelichting:

  Het programma Beter Bereikbaar Gouwe is een vervolgstudie op het project N207 Zuid.

  De studie is een direct gevolg van amendement A-609 (aangenomen in PS vergadering van 25 april
  2018 bij besluitvorming over het uitvoeringsbesluit N207 Zuid), waarin Provinciale Staten hebben
  besloten tot een aanvullende vervolgstudie naar mogelijke oplossingen voor een volgende fase
  van de Verlengde Bentwoudlaan naar de N11 en bij Hazerswoude-Dorp. De uitkomst van de
  studie zal moeten dienen als nadere onderbouwing van het op te stellen Provinciaal
  Inpassingsplan (PIP) N207 Zuid. Deze zal naar verwachting in de loop van 2021 aan u worden
  voorgelegd ter besluitvorming.

  In een participatietraject zijn 40 maatregelen opgehaald bij inwoners, bedrijven en belangenorganisaties, deze zijn verwerkt in 5 opties. Deze 5 mogelijke opties worden aan u voorgelegd ter consultatie. De uitkomsten van de consultatie moeten leiden tot een integraal, samenhangend en gedragen maatregelenpakket. U neemt nu nog geen besluit, dit komt in een later stadium. Het college geeft u hiermee de mogelijkheid om wensen en bedenkingen bij de voorliggende opties mee te geven.

  Stukken
  1. Brief van GS over Consultatie statencommissie BE 25 november 2020
  2. Brief van GS over Consultatie statencommissie BE 25 november 2020 Keuzeopties maatregelenpakket BBG
 3. Stand van zaken N207 Noord(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Vermeulen


  Toelichting:

  De GS-brief stand van zaken N207 Noord stond op 28 oktober op de procedurevergadering. De fractie van GroenLinks heeft toen aangegeven deze brief te willen agenderen.

  In de brief geeft GS aan dat zij op zoek gaan naar duurzame en innovatieve oplossingen om doorstroom en bereikbaarheid te verbeteren/behouden. GroenLinks wil met deze commissiebespreking actief input meegeven aan het college.

  Stukken
  1. GS brief over Stand van zaken N207 Noord
  2. GS brief over Stand van zaken N207 Noord Bijlage Beantwoordingsbrief van GS
  3. GS brief over Stand van zaken N207 Noord Bijlage Brief Alphen aan den Rijn
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken