Agenda BE 30 september 2020 - woensdag 30 september 2020

Orgaan:
Bereikbaarheid en Energie
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 30 september 2020
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
R. Horst
Telefoon:
070-441 7068
E-mail:
r.horst@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie vindt deze vergadering niet fysiek maar digitaal plaats. Via de webcast kan de vergadering gevolgd worden. De webcast van deze vergadering is live te volgen en achteraf te raadplegen via de link: https://pzh.notubiz.nl/

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7068 of per e-mail r.horst@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Ingekomen stukken Energie van Gedeputeerde Staten ontvangen :

  Geen stukken ontvangen

  Ingekomen stukken Bereikbaarheid van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (1-4) Statenvoorstel besluit tot vaststellen van de legesverordening Infrastructuur Zuid-Holland 2021

  Voorstel: Bespreken bij de behandeling van de begroting in de commissievergadering BE van 28 oktober.

  (-) Brief van Gedeputeerde de Zoete DCMR jaarrapport meldingen RTHA 2019 en aanvullingen ILT
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking van de zienswijze van de luchtvaartnota in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (-) Brief Gedeputeerde de Zoete Aanbieding rapport milieumetingen
  Deze brief stond geagendeerd voor de vergadering van de commissie KNM van 16-9 maar wordt op verzoek van D66 besproken in de commissie BE
  Voorstel: Bespreken als een apart agendapunt in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (5) Brief van gedeputeerde Vermeulen RijnlandRoute lekkage bij ontmanteling tunnelboormachine
  Voorstel: betrekken bij de voorgenomen bespreking over de voortgangsrapportage Rijnlandroute in een volgende overlegvergadering.

  Ingekomen stukken Energie van derden ontvangen:

  (6) Windenenergie Gorinchem brief aan PS van bedrijven Corbion Damen Merford
  Deze brief is meegenomen in de bespreking van de RES'en in de overlegvergadering van 9 september 2020. Ter administratieve afhandeling is de brief als ingekomen stuk op deze agenda vermeld.

  Ingekomen stukken Bereikbaarheid van derden ontvangen:

  (-) Brief OZV op zienswijze Gedeputeerde Staten Zuid-Holland op de ontwerp-luchtvaartnota
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking van de zienswijze van de luchtvaartnota in de aansluitende overlegvergadering.

  (7) Burgerbrief over Qbuzz
  Voorstel: doorgeleiden naar GS met het verzoek tot afschrift van hun reactie.

  Nagekomen stukken:

  (-) Najaarsnota 2020

  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5d).

  (8-9) GS brief concept Regionale energiestrategiën Midden-Holland, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (10) Brief van Gedeputeerde Baljeu Grondstoffentransitie in de industrie HIC-pilot

  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de najaarsnota 2020

  Stukken
  1. Statenvoorstel Besluit tot vaststellen van de legesverordening Infrastructuur Zuid-Holland 2021
  2. Statenvoorstel Besluit tot vaststellen van de legesverordening Infrastructuur Zuid-Holland 2021 Bijlage Tarieventabel met Kruissubsidie
  3. Statenvoorstel Besluit tot vaststellen van de legesverordening Infrastructuur Zuid-Holland 2021 Bijlage Legesverordening Infrastructuur 2021
  4. Statenvoorstel Besluit tot vaststellen van de legesverordening Infrastructuur Zuid-Holland 2021 Bijlage Kostendekkendheidtabel
  5. Brief van Gedeputeerde Vermeulen RijnlandRoute lekkage bij ontmanteling tunnelboormachine
  6. Windenergie Gorinchem brief aan PS van bedrijven Corbion Damen Merford
  7. Burgerbrief over Qbuzz
  8. GS-brief Concept Regionale energiestrategiën Midden-Holland, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee
  9. GS-brief Concept Regionale energiestrategiën Midden-Holland, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee Brief aan bestuurlijk trekkers
  10. brief van gedeputeerde Baljeu Grondstoffentransitie in de industrie HIC-pilot
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de
  commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist
  of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp
  urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  In bijlage 1 vindt u een agenderingsverzoek van de heer Schonewille aangaande Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI). 

  Voor dit jaar geldt dat er geen vrij moment meer beschikbaar is in het activiteitenschema van PS. Alle nieuw geplande activiteiten zullen dus dubbelen met een activiteit van een andere commissie of werkgroep. Het vergaderschema voor 2021 is nog niet vastgesteld, de beschikbare momenten in 2021 zijn daarom nu nog niet bekend. Mocht u besluiten dit onderwerp te agenderen, dan zal dit dubbelen met andere activiteiten.

  2. Voorstellen technische sessies en werkbezoeken

  N.B. voor dit jaar geldt dat er geen vrij moment meer beschikbaar is in het activiteitenschema van PS. Alle nieuw geplande activiteiten zullen dus dubbelen met een activiteit van een andere commissie of werkgroep. Het vergaderschema voor 2021 is nog niet vastgesteld, de beschikbare momenten in 2021 zijn daarom nu nog niet bekend. 

  3. Planning
  De planning is geactualiseerd n.a.v. de vergadering van 9 september 2020.
  Voorstel: de planning vaststellen.

  Stukken
  1. Agenderingsverzoek de heer Schonewille_pdf
  2. Planning cie BE 30 september_pdf
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient
deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

d. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekstukken gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7068 of per e-mail r.horst@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept verslag van 9 september 2020 BE(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van verslag van de vergadering van 9 september 2020 BE.

  Stukken
  1. Concept verslag commissie BE 9 september 2020_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept besluitenlijst van 9 september 2020 BE(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van besluitenlijst van de vergadering van 9 september 2020 BE.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedure- en overlegvergadering BE 9 september 2020_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Zienswijze op de luchtvaartnota 2020-2050 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: de Zoete

  Toelichting:

  Op 18 mei heeft u van de gedeputeerde de luchtvaartnota ontvangen. Deze nota is op 10 juni opiniërend besproken. De uitkomsten van deze bespreking en het coalitieakkoord gaven de gedeputeerde input voor het opstellen van een zienswijze. Deze zienswijze is verstuurd naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  Tijdens de Commissievergadering van 10 juni is een ordevoorstel om de concept zienswijze van Gedeputeerde te bespreken in PS van 1 juli nog voordat de zienswijze verstuurd wordt, in een gewogen stemming verworpen (16/35).

  Nu staat de verzonden zienswijze op de agenda om te bespreken. Bijgevoegd als documenten enkele e-mails en een brief van betrokkenen en het jaarrapport meldingen RTHA 2019.

  Doel van de bespreking is het met elkaar van gedachte wisselen over de zienswijze van de luchtvaartnota.

  Stukken
  1. GS brief Zienswijze op Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  2. GS brief Zienswijze op Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Bijlage Zienswijze
  3. Emailbericht over Luchtvaartnota en Hinderbeperking Schiphol
  4. Emailbericht over Zienswijze BTV ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050
  5. Emailbericht over Zienswijze Ontwerp LVN van bewonersvertegenwoordiger Rotterdam CRO RTHA
  6. Brief OZV op zienswijze Gedeputeerde Staten Zuid-Holland op de ontwerp-luchtvaartnota
  7. Brief van Gedeputeerde De Zoete DCMR jaarrapport meldingen RTHA 2019 en aanvullingen ILT
 2. Rapport milieumetingen luchtkwaliteit bij Rotterdam The Hague Airport(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: de Zoete

  Dit onderwerp is onder voorbehoud van de uitkomst van de procedurevergadering.

  Toelichting:

  Tijdens de commissievergadering van 22 april 2020 heeft gedeputeerde de Zoete toegezegd te komen met milieumetingen bij Rotterdam The Hague Airport (RTHA) voor wat betreft de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast. Met deze brief wordt invulling gegeven aan deze toezegging.

  Door de Coronacrisis is een uniek moment ontstaan waarop er een langdurige periode fors minder luchtvaart is dan normaal gebruikelijk. De commissie heeft om onder meer die reden de Gedeputeerde gevraagd om onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit, zodat een vergelijking gemaakt kan worden met een eerdere periode met een reguliere hoeveelheid luchtvaart.

  Tijdens de commissievergadering kunnen de commissieleden met Gedeputeerde de Zoete van gedachten wisselen over de uitkomsten van dit rapport.

  Stukken
  1. brief Gedeputeerde De Zoete Aanbieding Rapport Milieumetingen
 3. Zienswijze ontwerptracébesluit A4 Haaglanden N14(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Vermeulen

  Toelichting:

  Eind maart 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Ontwerptracébesluit A4 Haaglanden - N14 genomen. Vanaf mei is een zienswijzeprocedure gestart. Door GS is een zienswijze ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze zienswijze is als bijlage is bijgevoegd aan de stukken.

  Op verzoek van mevrouw Neijenhuis (D66) is het onderwerp geagendeerd. Bij de bespreking wil ze een aantal punten die onder de bevolking leven, maar niet in de zienswijze staan meegeven aan de Gedeputeerde. Zodat deze punten kunnen worden meegenomen in verdere gesprekken met Rijkswaterstaat en de Minister.

  Stukken
  1. GS-brief Zienswijze ontwerptracébesluit A4 Haaglanden N14
  2. GS-brief Zienswijze ontwerptracébesluit A4 Haaglanden N14 Zienswijze
  3. GS-brief Zienswijze ontwerptracébesluit A4 Haaglanden N14 Bijlage 2 Detailopmerkingen
  4. Notitie D66 A4 Haaglanden-N14
 4. Najaarsnota(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Baljeu, Vermeulen en Potjer

  Toelichting:
  De najaarsnota is een herijking van de primaire begroting 2020 en van de stand van de voorjaarsnota 2020. In de leeswijzer op pagina 5 van bijlage 2 wordt uitgelegd hoe de Najaarsnota is opgebouwd.

  De volgende ambities en doelen uit de Najaarsnota zijn onderwerp van bespreking in de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie:

  Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
                  Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B
                  Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam
                  Beleidsdoel 2-3 Veilig en duurzaam
  Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
                  Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening 
                  Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving
                  Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 14 oktober 2020 over:
  1) De thema’s uit de Najaarsnota die de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie betreffen.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Najaarsnota 2020
  2. Najaarsnota 2020
  3. Najaarsnota 2020 Bijlageboek
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken