Agenda BE 9 september 2020 - woensdag 09 september 2020

Orgaan:
Bereikbaarheid en Energie
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 09 september 2020
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Statengriffie
Telefoon:
070 441 8149
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8149 of per e-mail statengriffie@pzh.nl.

 3. Ingekomen stukken ENERGIE - van GS(Agendapunt ingeklapt)

  Ingekomen stukken van GS thema Energie:

  (1) GS-brief Vaststelling deelplafonds Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 voor
  de periode 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (2-3) GS-brief Analyse participatie in de RESsen
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de concept RES'en in de aansluitende overlegvergadering.

  (4) Brief van Gedeputeerde Potjer Monitor Wind op Land 2019
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de concept RES'en in de aansluitende overlegvergadering.

  (5) Brief van Gedeputeerde Baljeu over Rapport Randstedelijke Rekenkamer Leiding onder
  druk_openbaarmaking tijdlijn
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  6. GS brief over Vooroverleg voorontwerp inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (7-8) GS brief over Ondertekenen intentieverklaring Stad Aardgasvrij
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (9-10) GS brief over participatie in de Zuid-Hollandse RESsen
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de concept RES'en in de aansluitende overlegvergadering.

  (11-12) GS brief over Evaluatie lokale warmte-initiatieven in Zuid-Holland
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de concept RES'en in de aansluitende overlegvergadering.

  (13-16) Statenvoorstel Beschikbaar stellen middelen voor incidentele subsidie voor TNO tbv continuering RCSG
  Voorstel: rechtstreeks doorgeleiden naar de PS vergadering van 23 september 2020 en besluiten of dit een hamerstuk of een bespreekstuk moet zijn in de PS vergadering.

  (17-19) GS-brief Concept RES Drechtsteden
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de concept RES'en in de aansluitende overlegvergadering.

  (20) Brief van Gedeputeerde Baljeu Bespreking industrie in Statencommissie BE
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de concept RES'en in de aansluitende overlegvergadering en in een latere overlegvergadering, samen met de gesuggereerde stukken in de brief, als zelfstandig bespreekpunt agenderen.

  (21-22) GSbrief over biomassa Energieproductie
  Voorstel: betrekken bij bespreking van de concept RES'en in de aansluitende overlegvergadering.

  (23-26) GSbrief over zienswijze Warmtewet 2.0
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (27) Brief gedeputeerde Potjer Regionale Energiestrategieën Concept-RES Midden Holland
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de concept RES'en in de aansluitende overlegvergadering.

  Stukken
  1. GS-brief Vaststelling deelplafonds Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 voor de periode 2020
  2. GS-brief Analyse participatie in de RESsen
  3. Analyse participatie regionale energiestrategieën
  4. Brief van Gedeputeerde Potjer Monitor Wind op Land 2019
  5. Brief van Gedeputeerde Baljeu over Rapport Randstedelijke Rekenkamer Leiding onder druk_openbaarmaking tijdlijn
  6. GS brief over Vooroverleg voorontwerp inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag
  7. GS brief over Ondertekenen intentieverklaring Stad Aardgasvrij
  8. GS brief over Ondertekenen intentieverklaring Stad Aardgasvrij_Bijlage
  9. GS brief over participatie in de Zuid-Hollandse RESsen
  10. GS brief over participatie in de Zuid-Hollandse RESsen_Bijlage
  11. GS brief over Evaluatie lokale warmte-initiatieven in Zuid-Holland
  12. GS brief over Evaluatie lokale warmte-initiatieven in Zuid-Holland_Bijlage
  13. Statenvoorstel Beschikbaar stellen middelen voor incidentele subsidie voor TNO tbv continuering RCSG
  14. Statenvoorstel Beschikbaar stellen middelen voor incidentele subsidie voor TNO tbv continuering RCSG_Bijlage Visie document
  15. Statenvoorstel Beschikbaar stellen middelen voor incidentele subsidie voor TNO tbv continuering RCSG_Bijlage Convenant
  16. Statenvoorstel Beschikbaar stellen middelen voor incidentele subsidie voor TNO tbv continuering RCSG_Bijlage SOK
  17. GS-brief Concept RES Drechtsteden
  18. GS-brief Concept RES Drechtsteden_bijlage 1
  19. GS-brief Concept RES Drechtsteden_bijlage 2
  20. Brief van Gedeputeerde Baljeu Bespreking industrie in Statencommissie BE
  21. GS brief over Biomassa voor energieproductie
  22. GS brief over Biomassa voor energieproductie_Bijlage
  23. GS brief over Zienswijze warmtewet 2 0
  24. GS brief over Zienswijze warmtewet 2 0_Bijlage 1
  25. GS brief over Zienswijze warmtewet 2 0_Bijlage 1a
  26. definitieve consultatie-reactie van IPO-VNG-UvW op wetsvoorstel Wet Collectieve Warmtevoorziening, dinsdag 28 juli
  27. GS brief over Zienswijze warmtewet 2 0_Bijlage 2
  28. brief gedeputeerde Potjer Regionale Energiestrategieën Concept-RES Midden Holland
 4. Ingekomen stukken BEREIKBAARHEID - van GS(Agendapunt ingeklapt)

  Ingekomen stukken Bereikbaarheid van GS ontvangen:

  (1) Brief van Gedeputeerde Vermeulen Vervanging en renovatie Van Brienenoordbrug
  Voorstel: inplannen van technische sessie omtrent “Bereikbaarheidsaanpak Zuid-Holland” (zie agendapunt 1h Planning) en verder voor kennisgeving aannemen.

  (2) brief van gedeputeerde Vermeulen Sint Sebastiaansbrug Delft
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (3-5) GS-brief Zienswijze ontwerptracébesluit A4 Haaglanden N14
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (6) GS-brief aan PS mbt Netwerkstoring brugbediening 27 mei 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (7) Brief van Gedeputeerde Baljeu Erratum SiSa-bijlage bij Jaarstukken 2019
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (8) Brief van Gedeputeerde Vermeulen N223 (De Lier-A4) reparaties noodzakelijk vooruitlopend op reconstructie
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (9-11) GS brief Tussenevaluatie fietsplan 2020
  Voorstel: agenderen in een overlegvergadering van BE.

  (12-14) GS brief Beantwoording vragen evaluatie implementatie concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (15-16) GS brief Zienswijze op Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van het Ministerie van Infrastructuur en
  Waterstaat
  Voorstel: agenderen in een volgende overlegvergadering van BE.

  (17) Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Planuitwerking verbreding A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (18-19) GS-brief Vrijgeven concept-ontwerpPIP vooroverleg ex. artikel 3.1.1. BRO
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (20-24) GS-brief Resultaten BO MIRT en BO Leefomgeving juni 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (25) GS-brief Stand van zaken R-net Rotterdam Oud-Beijerland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (26-28) GS-brief Wijzigingen Subsidieregeling Mobiliteit (SRM) 2017 in het jaar 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (29-32) N214-N216 Gelijkvloerse kruising Vaststelling DO door GS_GS-brief
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (33-35) GS brief Voortgangsbericht motie 867 Geluidbeperkende maatregelen
  Dit onderwerp wordt in de commissie KNM 16 september behandeld en is ter informatie als ingekomen stuk geplaatst.

  (36) brief van gedeputeerde Vermeulen Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur
  Zuidwest
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (37) GS-brief Voornemen tot Wabo-procedure N211 Wippolderlaan
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (38-40) GS brief over Participatietraject_ definitief ontwerp en ruimtelijkeprocedure N211 Wippolderlaan
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (41) GS brief over Uitstel aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (42-47) GS brief over MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam
  Voorstel: (informerend) bespreken in een overlegvergadering van de commissie BE.

  (48) GS brief voortgang versterkingsaanpak beheer en onderhoud beweegbare kunstwerken
  Voorstel: ter bespreking agenderen in een overlegvergadering van BE zodra de financiële informatie beschikbaar is.

  (49-52) GSbrief over Verkeersveiligheid N207 - Henegouwerweg
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (53) Brief van gedeputeerde Vermeulen met afschrift van een brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over verslag Basisnet 2019
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (54) Brief van gedeputeerde Vermeulen over definitieve gunning levering waterstof Everfuel Europe
  A/S

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (-) Geheime GS brief m.b.t. de Rijnlandroute (deze brief is te raadplegen in het geheime deel van de vergadering)
  Voorstel: betrekken bij de voorgenomen bespreking over de voortgangsrapportage Rijnlandroute in een volgende overlegvergadering.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Vervanging en renovatie Van Brienenoordbrug
  2. brief van gedeputeerde Vermeulen Sint Sebastiaansbrug Delft
  3. GS-brief Zienswijze ontwerptracébesluit A4 Haaglanden N14
  4. GS-brief Zienswijze ontwerptracébesluit A4 Haaglanden N14_Zienswijze
  5. GS-brief Zienswijze ontwerptracébesluit A4 Haaglanden N14_Bijlage 2 Detailopmerkingen
  6. GS-brief aan PS mbt Netwerkstoring brugbediening 27 mei 2020
  7. Brief van Gedeputeerde Baljeu Erratum SiSa-bijlage bij Jaarstukken 2019
  8. Brief van Gedeputeerde Vermeulen N223 (De Lier-A4) reparaties noodzakelijk vooruitlopend op reconstructie
  9. GS brief Tussenevaluatie fietsplan 2020
  10. GS brief Tussenevaluatie fietsplan 2020_Bijlage Rapport
  11. kaartbeeld projecten fietsplan t/m 2020
  12. GS brief Tussenevaluatie fietsplan 2020_Bijlage Kaartbeeld
  13. GS brief Beantwoording vragen evaluatie implementatie concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem
  14. GS brief Beantwoording vragen evaluatie implementatie concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem_Bijlage Rapportage
  15. GS brief Beantwoording vragen evaluatie implementatie concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem_Bijlage Beantwoording
  16. GS brief Zienswijze op Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  17. GS brief Zienswijze op Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat_Bijlage Zienswijze
  18. Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Planuitwerking verbreding A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda
  19. GS-brief Vrijgeven concept-ontwerpPIP vooroverleg ex_ artikel 3_1_1_ BRO
  20. GS-brief Vrijgeven concept-ontwerpPIP vooroverleg ex_ artikel 3_1_1_ BRO_Publiekssamenvatting
  21. GS-brief Resultaten BO MIRT en BO Leefomgeving juni 2020
  22. GS-brief Resultaten BO MIRT en BO Leefomgeving juni 2020_bijlage 1
  23. GS-brief Resultaten BO MIRT en BO Leefomgeving juni 2020_bijlage 2
  24. GS-brief Resultaten BO MIRT en BO Leefomgeving juni 2020_bijlage 3
  25. GS-brief Resultaten BO MIRT en BO Leefomgeving juni 2020_bijlage 4
  26. GS-brief Stand van zaken R-net Rotterdam Oud-Beijerland
  27. GS-brief Wijzigingen Subsidieregeling Mobiliteit (SRM) 2017 in het jaar 2020
  28. GS-brief Wijzigingen Subsidieregeling Mobiliteit (SRM) 2017 in het jaar 2020_Besluit
  29. GS-brief Wijzigingen Subsidieregeling Mobiliteit (SRM) 2017 in het jaar 2020_beleidstheorie
  30. N214-N216 Gelijkvloerse kruising Vaststelling DO door GS_GS-brief
  31. N214-N216 Gelijkvloerse kruising Vaststelling DO door GS_bijlage 1
  32. N214-N216 Gelijkvloerse kruising Vaststelling DO door GS_bijlage 2
  33. N214-N216 Gelijkvloerse kruising Vaststelling DO door GS_bijlage 3
  34. GS brief Voortgangsbericht motie 867 Geluidbeperkende maatregelen
  35. GS brief Voortgangsbericht motie 867 Geluidbeperkende maatregelen_Bijlage Rapportage
  36. GS brief Voortgangsbericht motie 867 Geluidbeperkende maatregelen_Bijlage Motie
  37. brief van gedeputeerde Vermeulen Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest
  38. GS-brief Voornemen tot Wabo-procedure N211 Wippolderlaan
  39. GS brief over Participatietraject_ definitief ontwerp en ruimtelijkeprocedure N211 Wippolderlaan
  40. GS brief over Participatietraject_ definitief ontwerp en ruimtelijkeprocedure N211 Wippolderlaan_Bijlage Landschapsplan
  41. GS brief over Participatietraject_ definitief ontwerp en ruimtelijkeprocedure N211 Wippolderlaan_Bijlage Definitief ontwerp
  42. GS brief over Uitstel aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord
  43. GS brief over MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam
  44. GS brief over MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam_Bijlage 1 Nota van Antwoord
  45. GS brief over MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam_Bijlage 2 Notitie Reikwijdte
  46. GS brief over MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam_Bijlage 2a
  47. GS brief over MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam_Bijlage 2b
  48. GS brief over MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam_Bijlage 3 Advies Commissie
  49. GS brief over Voortgang versterkingsaanpak beheer en onderhoud Beweegbare Kunstwerken
  50. GS brief over Verkeersveiligheid N207-Henegouwerweg
  51. GS brief over Verkeersveiligheid N207-Henegouwerweg_Bijlage Brief Waddinxveen
  52. GS brief over Verkeersveiligheid N207-Henegouwerweg_Bijlage GSbrief aan Waddinxveen
  53. GS brief over Verkeersveiligheid N207-Henegouwerweg_Bijlage Motie vreemd aan de dag
  54. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Brief staatssecretaris IenW over het verslag Basisnet 2019
  55. brief van gedeputeerde Vermeulen Definitieve gunning levering waterstof Everfuel Europe A-S
 5. Overige ingekomen stukken - van GS(Agendapunt ingeklapt)

  Overige ingekomen stukken van GS ontvangen:

  (1-2) Brief van GS over Zuid-Hollandse suggesties voor een toekomstbestendig Nederland (verkiezingsinzet)
  Deze brief is als ingekomen stuk geagendeerd voor alle Statencommissies. De onderdelen 'Een bereikbare provincie' en 'Een toekomstbestendig energiesysteem' hebben betrekking op de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie.
  Voorstel: desgewenst rechtstreeks doorgeleiden als bespreekpunt voor de PS vergadering van 23 september 2020 zodat een integrale bespreking mogelijk is.

  Stukken
  1. GS-brief Verkiezingsinzet
  2. GS-brief Verkiezingsinzet_Samen Sterker Zeker Nu
 6. Ingekomen stukken ENERGIE- van DERDEN(Agendapunt ingeklapt)

  Ingekomen stukken Energie van derden ontvangen:

  (1) Brief van Vereniging Natuurmonumenten aan GS over wensen en bedenkingen RES'en, in afschrift aan PS
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de concept RES'en in de aansluitende overlegvergadering.

  Stukken
  1. Brief van Vereniging Natuurmonumenten Wensen en bedenkingen RESsen
 7. Ingekomen stukken BEREIKBAARHEID - van DERDEN(Agendapunt ingeklapt)

  Ingekomen stukken Bereikbaarheid van derden ontvangen:

  Indien een schriftelijke reactie wordt gegeven op brieven die in handen zijn gesteld van GS wordt tevens verzocht om een afschrift daarvan aan PS te sturen.

  (1) Emailbericht over Actie tegen fietsbrug Rotterdam Terbregge
  Voorstel: in handen stellen van GS ter afdoening .

  (2) Emailbericht over Westelijke rondweg Hazerswoude Dorp
  Voorstel: in handen stellen van GS ter afdoening.

  (3) Emailbericht over Vlietzoom Alliantie A4_N14 zienswijze (afschrift)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (4) Emailbericht over Luchtvaartnota en Hinderbeperking Schiphol
  Voorstel: desgewenst te betrekken bij de bespreking van de zienswijze op de Luchtvaartnota in een volgende overlegvergadering.

  (5) Emailbericht over Zienswijze Ontwerp LVN van bewonersvertegenwoordiger Rotterdam CRO RTHA
  Voorstel: desgewenst te betrekken bij de bespreking van de zienswijze op de Luchtvaartnota in een volgende overlegvergadering.

  (6) Emailbericht over Zienswijze BTV ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050
  Voorstel: desgewenst te betrekken bij de bespreking van de zienswijze op de Luchtvaartnota in een volgende overlegvergadering.

  (7) Emailbericht over Rijnlandroute onderzoek gevolgen van uitstel verbreding Europaweg N206
  Voorstel: desgewenst te betrekken bij een volgende bespreken van de Rijnlandroute in een overlegvergadering van BE.

  (8) Nieuwsbericht over Partijen willen verder met snellere busverbinding Noordwijk-Schiphol
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (9) Brief van de gemeente Hoeksche Waard aan de Statencommissie BE over uitnodiging werkbezoek renovatie Heinenoordtunnel
  Voorstel: bij agendapunt 1h Planning besluiten of de commissie ingaat op de uitnodiging.

  (10) Burgermailbericht aan PS over geluidsoverlast Krimpen aan den IJssel
  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar Gedeputeerde Staten.

  Stukken
  1. Emailbericht over Actie tegen fietsbrug Rotterdam Terbregge
  2. Emailbericht over Westelijke rondweg Hazerswoude Dorp
  3. Emailbericht over Vlietzoom Alliantie A4_N14 zienswijze
  4. Emailbericht over Luchtvaartnota en Hinderbeperking Schiphol
  5. Emailbericht over Zienswijze Ontwerp LVN van bewonersvertegenwoordiger Rotterdam CRO RTHA
  6. Emailbericht over Zienswijze BTV ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050
  7. Emailbericht over Rijnlandroute onderzoek gevolgen van uitstel verbreding Europaweg N206
  8. Nieuwsbericht over Partijen willen verder met snellere busverbinding Noordwijk-Schiphol
  9. Brief gemeente Hoeksche Waard betreft uitnodiging werkbezoek ivm renovatie Heinenoordtunnel
  10. Burgermailbericht over geluidsoverlast Krimpen aan den IJssel
 8. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de
  commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist
  of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp
  urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.
   
  2. Voorstellen technische sessies en werkbezoeken

  N.B. voor dit jaar geldt dat er geen vrij moment meer beschikbaar is in het activiteitenschema van PS. Alle nieuw geplande activiteiten zullen dus dubbelen met een activiteit van een andere commissie of werkgroep. Het vergaderschema voor 2021 is nog niet vastgesteld, de beschikbare momenten in 2021 zijn daarom nu nog niet bekend.

  a) Zie agendapunt 1d, brief 1 van GS Bereikbaarheid, inplannen van technische sessie omtrent “Bereikbaarheidsaanpak Zuid-Holland”
  Voorstel: besluiten of de commissie in meerderheid een technische sessie wenst en zo ja, in overleg met Gedeputeerde en voorzitter aan de griffie verzoeken een geschikt moment in te plannen.

  b) Van de gemeente Hoeksche Waard is een uitnodiging ontvangen voor werkbezoek renovatie Heinenoordtunnel (zie agendapunt 1e nummer 9).
  Voorstel: besluiten om al dan niet in te gaan op deze uitnodiging. Zo ja, dan in overleg met de gemeente Hoeksche Waard aan de griffie verzoeken een geschikt moment in te plannen.

  c) Zie agendapunt 1d, brief 9-11 GS Bereikbaarheid, Tussenevaluatie fietsplan 2020 en reeds opgenomen in de planning werkbezoek/technische sessie Fietsen
  Voorstel: In overleg met Gedeputeerde en voorzitter aan de griffie verzoeken een geschikt moment in te plannen.


  3. Planning
  De planning is geactualiseerd.
  Voorstel: de planning vaststellen.

  Stukken
  1. Planning cie BE 9 september_pdf
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

1. Mededelingen

2. Vaststellen van de agenda

3. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient
deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

4. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekstukken gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8149 of per e-mail statengriffie@pzh.nl.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Voorstel: vaststellen van verslag van de vergadering van 10 juni, voortgezet op 24 juni 2020 BE.

Sub-agendapunten

 1. concept verslag vergadering van 10, 24 juni 2020 BE(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. 20200610 en 20200624 Provincie Zuid-Holland Commissie BE_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Voorstel: vaststellen van besluitenlijst van de vergadering van 10 juni, voortgezet op 24 juni 2020 BE.

Sub-agendapunten

 1. concept besluitenlijst van 10, 24 juni 2020 BE(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst_procedure- en overlegvergadering_Bereikbaarheid en Energie 10 + 24 juni 2020_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept Regionale Energie Strategieën(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Potjer

  Toelichting:
  In deze bespreking komen de 7 concept RES'en aan bod die de provincie Zuid-Holland rijk is.
  De bespreking zal plaatsvinden aan de hand van door de fracties geuite wensen en bedenkingen in de door de werkgroep RES aangeboden formats, hierbij is afgesproken dat als een fractie het format toch niet wenst te gebruiken, dit ook mogelijk is.

  Doel van de agendering is een oordeelsvormende bespreking van de wensen en bedenkingen die de fracties hebben geuit, op basis waarvan GS een statenvoorstel zal opmaken die behandeld kan worden in de PS vergadering van 23 september 2020.
  De ontvangen formats van de fracties worden in de nazending aan de agenda toegevoegd.

  Stukken
  1. Brief Potjer Concept Regionale Energiestrategieën
  2. GS-brief Analyse participatie in de RESsen
  3. Analyse participatie regionale energiestrategieën
  4. GS brief over participatie in de Zuid-Hollandse RESsen
  5. GS brief over participatie in de Zuid-Hollandse RESsen_Bijlage
  6. Brief van Gedeputeerde Potjer Aanbieding concept-RES'en aan PS
  7. 01 concept Regionale Energiestrategie Alblasserwaard mei 2020
  8. 02 Voorlopige versie concept RES Goeree Overflakkee 1 mei 2020
  9. 03a voorlopig_concept_RES_Hoekse_Waard_LR
  10. 03b voorlopig_concept_RSW_Hoekse_Waard_LR
  11. 04 conceptRES_HR_totaal
  12. 05 Voorlopige Concept RES Midden-Holland ter bespreking in de colleges van BWGSenWaterschappen
  13. 06a Samenvatting-Concept-Energiestrategie-Regio-Rotterdam-Den-Haag
  14. 06b Concept-Deel-A-Energiestrategie-Regio-Rotterdam-Den-Haag
  15. 06c Concept-Deel-B-Energiestrategie-Regio-Rotterdam-Den-Haag
  16. GS-brief Concept RES Drechtsteden
  17. GS-brief Concept RES Drechtsteden_bijlage 1
  18. GS-brief Concept RES Drechtsteden_bijlage 2
  19. GS-brief Balans opmaken (voorlopers van) concept RES en in Z-H
  20. GS-brief Balans opmaken (voorlopers van) concept RES en in Z-H_bijlage 1
  21. GS-brief Balans opmaken (voorlopers van) concept RES en in Z-H_bijlage 2
  22. GS-brief Beantwoording vraag uit Commissie BE over behandelvoorstel RES
  23. Position Paper Regionale Energiestrategie Alblasserwaard (nagekomen)
  24. brief gedeputeerde Potjer Regionale Energiestrategieën Concept-RES Midden Holland
 2. Te betrekken stukken bij agendapunt 5a Concept Regionale Energie Strategieën(Agendapunt ingeklapt)

  In onderstaande bijlagen zijn de stukken opgenomen waarvan de commissie BE (of een voorloper van deze commissie) heeft besloten deze desgewenst te betrekken bij de bespreking van de concept RES'en. Het betreft een groot aantal stukken, het is dan ook niet de bedoeling deze stukken als zelfstandige stuk in deze overlegvergadering apart te bespreken

  Aan het eind van de bespreking inventariseert de voorzitter of er behoefte (en ook draagvlak) is om één of meerdere van onderstaande stukken in een volgende overlegvergadering als zelfstandig stuk te bespreken.

  De voormalige commissie Duurzame Ontwikkeling heeft besloten het rapport Energie in transitie van de Rekenkamer te betrekken bij de bespreking over het Klimaatakkoord. Dat is niet gebeurd, vandaar dat het stuk nu wordt betrokken bij de bespreking van de concept Regionale Energie Strategieën. Een statenvoorstel ter afdoening van de aanbevelingen is bijgevoegd (zie bijlage 2). Hiervan wordt voorgesteld deze rechtstreeks als hamerstuk door te geleiden naar de PS vergadering van 23 september 2020.  

  Stukken
  1. Rapport Energie in transitie van Randstedelijke Rekenkamer_pdf
  2. Statenvoorstel van commissie Bereikbaarheid en Energie - rapport Energie in Transitie_pdf
  3. NR_20180814_OnderzoeksvoorstelLustenLasten-def_pdf
  4. NR_20200302_Verdeling-onder-hoogspanning_Fr_pdf
  5. NR_20200302_Verdeling-onder-hoogspanning_Dr_pdf
  6. NR_20200302_Verdeling-onder-hoogspanning_Gr_pdf
  7. Mailbericht van Randstedelijke Rekenkamer over onderzoek van Noordelijke Rekenkamer over Energietransitie
  8. Meterstand Energieagenda 2020_GS-brief
  9. Meterstand energieagenda 2016-2020-2050
  10. GS-brief Uitvoeringsprogramma schone energie voor iedereen
  11. GS-brief Uitvoeringsprogramma schone energie voor iedereen_bijlage
  12. GS-brief Aanbieding handreiking Hoe verbind je de Energietransitie met Klimaatadaptatie
  13. GS-brief Aanbieding handreiking Hoe verbind je de Energietransitie met Klimaatadaptatie_bijlage
  14. Provinciale waterstofvisie en strategie_GS-brief
  15. Provinciale waterstofvisie en strategie_bijlage 1
  16. Provinciale waterstofvisie en strategie_bijlage 2
  17. GS-brief Verlenging en wijziging Convenant Realisatie windenergie stadsregio Rotterdam 2012
  18. Energietransitie aanvalsplan zon_GS-brief
  19. Energietransitie aanvalsplan zon_Aanvalsplan zon
  20. Energietransitie aanvalsplan zon_Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland
  21. GS brief over Evaluatie lokale warmte-initiatieven in Zuid-Holland
  22. GS brief over Evaluatie lokale warmte-initiatieven in Zuid-Holland_Bijlage
  23. GS brief over Ondertekenen intentieverklaring Stad Aardgasvrij
  24. GS brief over Ondertekenen intentieverklaring Stad Aardgasvrij_Bijlage
  25. Brief van Gedeputeerde Potjer Monitor Wind op Land 2019
  26. GS brief over Biomassa voor energieproductie
  27. GS brief over Biomassa voor energieproductie_Bijlage
  28. Brief van Gedeputeerde Baljeu Bespreking industrie in Statencommissie BE
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken