BE 7 oktober 2020 - woensdag 07 oktober 2020

Orgaan:
Bereikbaarheid en Energie
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 07 oktober 2020
Aanvang:
10:00 uur
Eindtijd:
12:30  uur
Contactpersoon:
I. van Mulligen
Telefoon:
070 441 8161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing.

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

In verband met de waarborging van de RIVM richtlijnen is de vergadering niet fysiek toegankelijk voor publiek en pers. Via de webcast kan het openbare deel van de vergadering gevolgd worden.

b. Vaststelling van de agenda

c. Spreekrecht

Inspreken is op grond van het reglement van orde niet mogelijk, aangezien de voorzitter een voorstel zal doen achter gesloten deuren te vergaderen over bespreekstuk 5.a (artikel 79, lid 2 sub e).

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Op het verslag van de vergadering van 8 juli is bij afloop van de bespreking op 8 juli door de commissie geheimhouding gelegd. Statenleden vinden het verslag in het geheime deel van de agenda in Notubiz.

Voorstel:
Het verslag van de vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Energie op 8 juli 2020 vaststellen.

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Op een deel van de besluiten van de commissie is bij afloop van de bespreking op 8 juli door de commissie geheimhouding gelegd. Van de besluitenlijst is daarom een openbare versie en een geheime versie beschikbaar. Statenleden vinden de geheime versie van de besluitenlijst in het geheime deel van de agenda in Notubiz.

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst vergadering BE 8 juli 2020 (openbare gedeelte)(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De openbare besluitenlijst van de vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Energie van 8 juli 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedure- en overlegvergadering BE-W 8 juli 2020 openbaar_pdf
 2. Concept-besluitenlijst vergadering BE 8 juli 2020 (geheime gedeelte)(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De geheime besluitenlijst van de vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Energie van 8 juli 2020 vaststellen.

5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Stand van zaken warmtebedrijf(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Baljeu

  De commissie BE wordt periodiek geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom het warmtebedrijf. Op een aantal onderdelen in dit dossier is door Provinciale Staten geheimhouding gelegd. Daarom zal de voorzitter voorstellen in beslotenheid te vergaderen.

  In het geheime deel van de agenda in Notubiz vinden Statenleden een nadere agendatoelichting en de geheime voortgangsrapportage.

  Stukken
  1. GS-brief Voortgangsrapportage Warmte juni-jul 2020
  2. Statenvoorstel Voortgangsrapportage juni en juli 2020
  3. Lid-GS brief Baljeu Voortgang in kader EU-melding staatssteun aan Warmtebedrijf Rotterdam (WbR)
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken