GEANNULEERD Agenda BE-W 3 november 2020 - dinsdag 03 november 2020

Orgaan:
Bereikbaarheid en Energie
Locatie:
Statenzaal
Datum:
dinsdag 03 november 2020
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
21:00  uur
Contactpersoon:
Marit Frissen - van Veenendaal
Telefoon:
070-4417075
E-mail:
m.van.veenendaal@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. DEZE VERGADERING IS GEANNULEERD(Agendapunt ingeklapt)

  Naar aanleiding van de brief van gedeputeerde Baljeu met het verzoek tot annulering van deze commissievergadering (zie ingekomen stukken, nummer 3) heeft de commissie besloten de vergadering op 3 november te laten vervallen. De commissie heeft besloten een nieuwe datum te zoeken voor de vergadering tussen 17 november en 7 december. Wanneer de nieuwe datum bekend is, zal de vergadering worden toegevoegd aan de kalender in het Stateninformatiesysteem.

 2. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 3. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4417075 of per e-mail (m.van.veenendaal@pzh.nl). In verband met het voornemen tot besloten vergaderen zal deze vergadering met inachtneming van de RIVM-richtlijnen fysiek plaatsvinden. Door de huidige situatie is het niet mogelijk om in de zaal in te spreken.

 4. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.De geheime bijlagen bij ingekomen stuk 2 vinden Statenleden in het geheime deel van de agenda in Notubiz.

  (1) GS brief Behandelvoorstel motie 943 groot project LoO
  Voorstel: Adviseren aan Provinciale Staten om motie 943 als afgehandeld te beschouwen.

  (2) Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding GS brief en bijlagen beantwoording Statenvragen Commissie BE-Warmte 7 oktober 2020 (nazending)
  Voorstel: Doorgeleiden als hamerstuk naar de Statenvergadering van 11 november.

  (3) Brief van gedeputeerde Baljeu Verzoek annulering Statencommissievergadering (nazending)
  Voorstel: Commissievergadering op 3 november annuleren


  Stukken
  1. GS-brief Behandelvoorstel Motie 943 groot project LoO
  2. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding GS-brief en bijlagen Beantwoording Statenvragen Commissie BE-Warmte 7 oktober 2020
  3. Brief van gedeputeerde Baljeu Verzoek annulering Statencommissievergadering
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

In verband met de waarborging van de RIVM richtlijnen is de vergadering niet fysiek toegankelijk voor publiek en pers. Via de webcast kan het openbare deel van de vergadering gevolgd worden.

b. Vaststelling van de agenda

c. Spreekrecht

Inspreken is op grond van het reglement van orde niet mogelijk, aangezien de voorzitter een voorstel zal doen achter gesloten deuren te vergaderen over bespreekstuk 5.a (artikel 79, lid 2 sub e).

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Op delen van het verslag van de vergadering van 7 oktober is bij afloop van de bespreking op 7 oktober door de commissie geheimhouding gelegd. Van het verslag is daarom een openbare versie en een geheime versie beschikbaar. Statenleden vinden de geheime versie van het verslag in het geheime deel van de agenda in Notubiz.

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag vergadering BE 7 oktober 2020 (openbare versie)(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het openbare verslag van de vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Energie op 7 oktober 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Concept verslag Commissie BE-W 7 oktober 2020 openbaar
 2. Concept-verslag vergadering BE 7 oktober 2020 (geheime versie)(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het geheime verslag van de vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Energie op 7 oktober 2020 vaststellen.

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Op een deel van de besluiten van de commissie is bij afloop van de bespreking op 7 oktober door de commissie geheimhouding gelegd. Van de besluitenlijst is daarom een openbare versie en een geheime versie beschikbaar. Statenleden vinden de geheime versie van de besluitenlijst in het geheime deel van de agenda in Notubiz.

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst vergadering BE 7 oktober 2020 (openbare versie)(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De openbare besluitenlijst van de vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Energie van 7 oktober 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst vergadering BE-W 7 oktober 2020 openbaar
 2. Concept-besluitenlijst vergadering BE 7 oktober 2020 (geheime versie)(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De geheime besluitenlijst van de vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Energie van 7 oktober 2020 vaststellen.

5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Stand van zaken warmtebedrijf(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Baljeu

  De commissie BE wordt periodiek geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom het warmtebedrijf. Op een aantal onderdelen in dit dossier is door Provinciale Staten geheimhouding gelegd. Daarom zal de voorzitter voorstellen in beslotenheid te vergaderen.

  In het geheime deel van de agenda in Notubiz vinden Statenleden een nadere agendatoelichting. De bijbehorende stukken kunnen niet op tijd worden aangeleverd voor de bespreking. Gedeputeerde Baljeu heeft hierover een brief gestuurd aan de commissie (zie ingekomen stukken, brief 3).

6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken