GEANNULEERD BE 25 maart 2020 - woensdag 25 maart 2020

Orgaan:
Bereikbaarheid en Energie
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 25 maart 2020
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
C.J. de Vries
Telefoon:
070 441 6494
E-mail:
cj.de.vries@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering BE-Warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. DEZE VERGADERING IS GEANNULEERD(Agendapunt ingeklapt)

  Alle vergaderingen en activiteiten van PS geannuleerd tot en met 1 april 2020 vanwege Coronavirus

  Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft besloten alle vergaderingen, werkgroepen, technische sessies en werkbezoeken tot en met 1 april 2020 te annuleren. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de strengere maatregelen die de RIVM en het kabinet hebben aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

  In zijn brief aan de leden van Provinciale Staten, schrijft commissaris van de Koning Jaap Smit het volgende:

  "Gisteren hebben het RIVM en het kabinet nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Aanleiding daarvoor is dat het aantal besmettingen waarvan de oorzaak niet te herleiden is, toeneemt. De maatregelen die nu zijn
  aangekondigd, staan op de website van de Rijksoverheid.

  In dat kader heb ik, na consultatie van alle fractie- en groepsvoorzitters, besloten om voor de komende twee weken alle bijeenkomsten in Provinciale Staten-verband te annuleren (dus: alle vergaderingen, werkgroepen, technische sessies en werkbezoeken tot en met 1 april 2020).

  Dit voorstel gaat verder dan de maatregelen die zijn genomen door het kabinet. Honderd personen of meer zijn er immers doorgaans niet aanwezig bij de bijeenkomsten van de Staten en de Statencommissies. Echter, op deze wijze dragen Provinciale Staten maximaal bij aan het
  minimaliseren van de risico’s op verspreiding van het coronavirus. Dat is het belangrijkste argument.
  Individuele Statenleden worden op deze manier ook lastige dilemma’s bespaard, over wel of niet deelnemen aan bijeenkomsten, over wel of niet verplaatsen per OV, et cetera. Ondersteunende diensten op het provinciehuis zijn stilgelegd - het bedrijfsrestaurant is gesloten, provinciaal personeel is verzocht vanuit huis te werken. Als twee weken niet wordt vergaderd, hoeft ondersteunend personeel ook niet in de positie te worden gebracht van deze richtlijnen af te wijken.

  Het lijkt er verder op dat breed in Nederland vergelijkbaar wordt besloten. De meeste provincies neigen naar deze maatregelen of hebben er al toe besloten. Hetzelfde geldt voor de Eerste Kamer en veel gemeenteraden.

  De stagnatie van de besluitvorming lijkt te overzien. De lopende commissieronde kan niet worden afgemaakt, waarmee het voor de hand ligt de PS-vergadering van 1 april 2020 eveneens te annuleren. Een aantal Statenbesluiten zal hierdoor met enige vertraging worden genomen (de
  volgende Statenvergadering staat gepland voor 22 april a.s.). Dit geeft wellicht wat ongemak maar lijkt geen al te grote problemen te geven.

  Ik reken op uw begrip voor dit besluit."

 2. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 3. Spreekrecht Warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering of bij één van de bespreekpunten van de overlegvergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 6494 of per e-mail statengriffie@pzh.nl.

 4. Ingekomen stukken Warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

  Van GS ontvangen

  1. 2e vereenvoudigde voortgangsrapportage (maart 2020)
  Voorstel: bespreken in aansluitende overlegvergadering tezamen met de 1e vereenvoudigde voortgangsrapportage

  2. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding Voortgangsrapportage Warmtedossier maart 2020
  Voorstel: doorgeleiden naar eerstvolgende PS vergadering 1 april als hamerstuk

  Stukken
  1. GS-brief Warmtedossier Voortgangsrapportage maart 2020
  2. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding op de Voortgangsrapportage Warmtedossier maart 2020
 5. Planning Warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

  Betreft een werkdocument, wordt steeds aan de actualiteit aangepast.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  Stukken
  1. Planning BE-W 25 maart 2020_pdf
2.

Opening overlegvergadering BE-Warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

1. Mededelingen

2. Vaststellen van de agenda

3. Rondvraag Warmtedossier
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag die betrekking heeft op het Warmtedossier een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

-

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

-

5.

Bespreekstukken BE-Warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. 1e en 2e eenvoudige voortgangsrapportage(Agendapunt ingeklapt)

  Met amendement 664 "Advies COR overnemen Groot Project Leiding over Oost" heeft PS o.a. besloten tot:

  Het aantal voortgangsrapportages van het project Leiding over Oost per iaar vast te stellen op
  twaalf, onderverdeeld in drie (uitgebreide) voortgangsrapportages conform Regeling Projecten Zuid-
  Holland die aan de COR worden aangeboden en in de overige maanden 9 vereenvoudigde
  voortgangsrapportages die aan de vakcommissie worden aangeboden;

  In de BE-vergadering van 12 februari jl. heeft de commissie besloten om de 1e voortgangsrapportage te bespreken in de overlegvergadering. Op 12 maart is de 2e rapportage ontvangen.

  Deze vergadering liggen voor ter bespreking de 1e en 2e "vereenvoudigde voortgangsrapportages".
  Doel van de bespreking is om kennis te nemen van de voortgang in het project.

  Omdat de rapportage zelf als geheim stuk is aangeleverd, en bekrachtigd in de PS vergadering van 4 maart jl., wordt de commissie voorgesteld in beslotenheid te vergaderen.


  Stukken
  1. Gewijzigde GS-brief Voortgangsrapportage Warmtedossier februari 2020 (nagezonden 11 feb_ 2020)
  2. GS-brief Warmtedossier Voortgangsrapportage maart 2020
 2. Toelichting uitkomst vergelijking LoO en LdM+(Agendapunt ingeklapt)

  Gedeputeerde mevrouw Baljeu heeft verzocht een toelichting (presentatie) te geven op de uitkomsten van de vergelijking LoO en LdM+.
  De commissie zal worden voorgesteld dit agendapunt in beslotenheid te bespreken.

6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken