Agenda BE 10 februari 2021 - woensdag 10 februari 2021

Orgaan:
Bereikbaarheid en Energie
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 10 februari 2021
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Ruby Horst
Telefoon:
070-441 7068
E-mail:
r.horst@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie vindt deze vergadering niet fysiek maar digitaal plaats. Via de webcast kan de vergadering gevolgd worden. De webcast van deze vergadering is live te volgen via de link: https://pzh.notubiz.nl/ en achteraf te raadplegen via de link: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/archived 

  Deze procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail die op 28 januari is verstuurd) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 9 februari voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7068 of per e-mail r.horst@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken. De andere ongenummerde titel is toegevoegd aan het agendaonderdeel 'planning'.


  Ingekomen stukken Energie van Gedeputeerde Staten ontvangen:


  (1-4) GS-brief Samenwerkingsovereenkomst onderzoeks- en ontwikkelproject Gridmaster HIC Rotterdam

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen


  Ingekomen stukken Bereikbaarheid van Gedeputeerde Staten ontvangen:


  (5) Brief van gedeputeerde Vermeulen Advies Commissie m.e.r. MIRT verkenning A15 Papendrecht - Gorinchem
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen


  (6) Brief van gedeputeerde Vermeulen voortgangsmelding RH2INE
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen


  (7-8) GS-brief bijdrage PZH aan reconstructie grote kruising Krimpen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen


  (9) Brief van gedeputeerde Vermeulen vervolg bomenkap in het kader van groot onderhoud N489
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen


  (10) Brief van gedeputeerde Vermeulen proces bestuurlijke overeenkomst bij rijksproject A4 Haaglanden-N14
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en toezeggingen verwijderen uit planning


  (11) GS-brief regionale aanpak laadinfrastructuur Zuidwest en uitvoeringsovereenkomst met provincie Zeeland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen


  (12-14) GS-brief bestuursovereenkomsten CCV 2021-2025
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen


  Ingekomen stukken Energie van derden ontvangen:

  -


  Ingekomen stukken Bereikbaarheid van derden ontvangen:


  (15) Brief namens bewoners comité Brugweg-Zwarteweg betreffende Beter Bereikbaar Gouwe maatregel W24
  Voorstel: ter informatie doorsturen naar GS


  (16) Reactie bedrijfsleven Duin en Bollenstreek pva

  Dit stuk is de commissie via de e-mail toegestuurd op 12 januari en is desgewenst betrokken bij de bespreking over het plan van aanpak bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek op 13 januari. Ter administratieve afhandeling is de brief als ingekomen stuk op deze agenda vermeld.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen


  Nagezonden stukken van Gedeputeerde Staten ontvangen:


  (-) Brief van gedeputeerde Potjer over agendering biomassa in de commissie BE
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking van het agenderingsvoorstel van dhr. Sandmann, bij de 'planning'.


  (17) Brief van gedeputeerde Potjer concept nota van beantwoording wensen en bedenkingen concept RES 1.0 Rotterdam Den Haag
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (-) GS brief verzoek financiële bijdrage OV verbinding Unmanned Valley
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van agendapunt 5a in de overlegvergadering.


  Nagezonden stukken van derden ontvangen:


  (18) Verzoek namens Compensatie Plan Groep (CPG) en werkgroep van Dorpsvereniging Filopopers aanpassen draaibeleid jan 2021
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (-) Brief over verzoek om bijdrage aan de OV-verbinding voor Unmanned Valley
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van agendapunt 5a in de overlegvergadering.


  (19) Brief namens 'geen biomassa in Brielle' over Biomassa
  Voorstel: indien de commissie besluit tot agendering van het onderwerp biomassa, deze brief betrekken bij de bespreking.


  Stukken
  1. GS-brief Samenwerkingsovereenkomst onderzoeks- en ontwikkelproject Gridmaster HIC Rotterdam
  2. GS-brief Samenwerkingsovereenkomst onderzoeks- en ontwikkelproject Gridmaster HIC Rotterdam Plan van aanpak
  3. GS-brief Samenwerkingsovereenkomst onderzoeks- en ontwikkelproject Gridmaster HIC Rotterdam Lijst met contactpersonen
  4. GS-brief Samenwerkingsovereenkomst onderzoeks- en ontwikkelproject Gridmaster HIC Rotterdam SOK
  5. brief van gedeputeerde Vermeulen Advies Commissie m_e_r_ MIRT verkenning A15 Papendrecht - Gorinchem
  6. brief van gedeputeerde Vermeulen Voortgangsmelding RH2INE
  7. GS-brief Bijdrage PZH aan reconstructie Grote Kruising Krimpen
  8. GS-brief Bijdrage PZH aan reconstructie Grote Kruising Krimpen bijlage
  9. brief van gedeputeerde Vermeulen Vervolg bomenkap in het kader van groot onderhoud N489
  10. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Proces bestuurlijke overeenkomsten bij rijksproject A4 Haaglanden–N14
  11. GS-brief Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest en uitvoeringsovereenkomst met provincie Zeeland
  12. GS-brief Bestuursovereenkomsten CVV 2021-2025
  13. GS-brief Bestuursovereenkomsten CVV 2021-2025 Regiotaxi Holland Rijnland
  14. GS-brief Bestuursovereenkomsten CVV 2021-2025 Gouda-PZH CVV Midden-Holland
  15. brief namens bewoners comité Brugweg-Zwarteweg betreffende Beter Bereikbaar Gouwe maatregel W24
  16. Reactie bedrijfsleven Duin en Bollenstreek pva
  17. brief van Gedeputeerde Potjer Concept Nota van beantwoording wensen en bedenkingen concept RES 1_0 Rotterdam Den Haag
  18. Verzoek Namens Compensatie Plan Groep (CPG) en Werkgroep van Dorpsvereniging Filopopers aanpassen draaibeleid jan 2021
  19. Brief namens 'Geen biomassa in Brielle' over Biomassa
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken

  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  In de commissievergadering van KNM op 20 januari heeft de commissie besloten het onderwerp Biomassa niet in KNM maar in BE te agenderen. Hiervoor zou door dhr. Sandmann een document worden aangeleverd.

  Er is 28 januari er een bespreeknotitie binnengekomen van dhr. Sandmann (groep JA21) voor de agendering van het onderwerp Biomassacentrales (zie bijlage). Dhr. Sandmann stelt voor om het onderwerp op de aansluitende overlegvergadering van 10 februari te bespreken. Hij ontvangt graag voor de bespreking graag een update vanuit GS willen ontvangen over hun visie op biomassacentrales. Gedeputeerde Potjer geeft in zijn brief aan (zie bijlage) dat het gevraagde stuk kan worden aangeleverd in maart, dit is echter niet op tijd voor de vergadering van maart.


  2. Voorstellen technische sessies en werkbezoeken

  Er zijn geen nieuwe werkbezoeken/technische sessies binnengekomen.


  3. Planning

  In de vergadering van 13 januari is via de RES werkgroep een aanbod vanuit de RES regio's gekomen voor een toelichting per RES. De commissie heeft hiermee ingestemd met de wens dat vooral zal worden ingegaan op waar de RES schuurt met provinciaal beleid.

  Er zijn hiervoor 3 bijeenkomsten (meerdere Ressen per bijeenkomst) ingepland op 22 maart, 29 maart van 17.00-18.00 en 12 april van 18.30-19.30 (i.v.m. agendacommissie).


  De planning is geactualiseerd n.a.v. de vergadering van 13 januari 2021.

  Voorstel: de planning vaststellen.

  Stukken
  1. Planning cie BE 10 februari 2021
  2. Bespreeknotitie Biomassacentrales door MPC Sandmann JA21
  3. Brief van Gedeputeerde Potjer over Agendering biomassa in de Commissie BE
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7068 of per e-mail r.horst@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept verslag vergadering BE 13 januari 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van verslag van de vergadering van 13 januari 2021 BE.

  Stukken
  1. Concept verslag Commissie BE 13 januari 2021
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept besluitenlijst commissie BE 13 januari 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van besluitenlijst van de vergadering van 13 januari 2021 BE.

  Stukken
  1. Concept besluitenlijst Commissie BE 13 januari 2021
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Brief Unmanned Valley over bijdrage aan de OV-verbinding(Agendapunt ingeklapt)

  Voorliggende brief heeft op de procedurevergadering van de commissie RWE gestaan op 13 januari. Het onderwerp is geagendeerd door de fractie van 50PLUS. Gezien de brief van Unmanned Valley over een OV-verbinding gaat, is in overleg met beide commissies besloten het te agenderen in de vergadering van BE op 10 februari.

  Bij de bespreking kunnen de eerder gestelde schriftelijke vragen over Unmanned Valley, de brief zelf en het antwoord van GS op de brief (wordt nagezonden) worden betrokken.

  Stukken
  1. Verzoek van Unmanned Valley om bijdrage aan de OV-verbinding
  2. 3662 ANTWOORD fractie 50PLUS - Busverbinding Unmanned Valley
  3. Brief over Verzoek om bijdrage aan de OV-verbinding voor Unmanned Valley
  4. GS-brief Verzoek financiele bijdrage OV verbinding Unmanned Valley
  5. GS-brief Verzoek financiele bijdrage OV verbinding Unmanned Valley bijlage 1
  6. GS-brief Verzoek financiele bijdrage OV verbinding Unmanned Valley bijlage 2
  7. GS-brief Verzoek financiele bijdrage OV verbinding Unmanned Valley bijlage 3
  8. GS-brief Verzoek financiele bijdrage OV verbinding Unmanned Valley bijlage 4
 2. Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039(Agendapunt ingeklapt)

  In het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039 (PZI) zijn de doelen en inzet zoals vermeld in de begroting verder uitgewerkt. Het PZI bevat alle infrastructuurprojecten en activiteiten waarvoor de Provincie Zuid-Holland budget beschikbaar heeft gesteld. Het doel van het PZI is om meer inzicht te geven in de langere termijn uitgaven voor bereikbaarheid en dan specifiek infrastructuur. Hierdoor heeft Provinciale Staten de informatie om de ambities ter verbetering van de bereikbaarheid integraal af te wegen, rekening houdend met daaruit voortvloeiende ontwikkeling van kapitaal- en beheerlasten op lange termijn. In het PZI wordt geen nieuw beleid opgenomen. Wel vinden er budgetaanpassingen plaats als gevolg van het Kaderbesluit bereikbaarheid en de voortgang op projecten.

  Bij de bespreking van de Begroting 2021 (in de commissie van 28 oktober) is het PZI besproken als onderdeel van de begroting. De fractie van ChristenUnie en SGP heeft door middel van een agenderingsverzoek verzocht om een technische sessie (heeft 27 januari plaatsgevonden) in combinatie met een bespreking van het PZI.

  Bij de bespreking van het PZI vandaag kunnen aandachtspunten worden meegegeven aan het college, vooruitlopend op het kaderbesluit. Bij het kaderbesluit (voorjaar 2021) kunnen aanpassingen worden gedaan aan het PZI.

  Stukken
  1. Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039
  2. Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039 bijlage 2 overzicht projecten
  3. Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039 Bijlage 3 projectenatlas
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken