Agenda BE 13 januari 2021 - woensdag 13 januari 2021

Orgaan:
Bereikbaarheid en Energie
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 13 januari 2021
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Ruby Horst
Telefoon:
070-441 7068
E-mail:
r.horst@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie vindt deze vergadering niet fysiek maar digitaal plaats. Via de webcast kan de vergadering gevolgd worden. De webcast van deze vergadering is live te volgen via de link: https://pzh.notubiz.nl/ en achteraf te raadplegen via de link: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/archived 

  Deze procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail die op 7 januari is verstuurd) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 12 januari voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7068 of per e-mail r.horst@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.

  De geheime bijlagen onderaan de ingekomen stukken vinden Statenleden in het geheime deel van de agenda in Notubiz.


  Ingekomen stukken Energie van Gedeputeerde Staten ontvangen:


  (1-2) GS-brief vooroverlegnota warmteleiding Vlaardingen-Den Haag

  Voorstel:voor kennisgeving aannemen.


  (3-6) GS-brief Samenwerkingsovereenkomst warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (7) Brief van gedeputeerde Potjer PARK-advies het groene hart doet mee aan de energietransitie

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (8-12) GS brief over PARK advies Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (13) Brief van gedeputeerde Potjer bespreking mogelijkheden betreffende een 'marktplaats' voor vraag en aanbod van daken voor zonne-energie

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen


  (14) GS-brief PZH-steun voor RKA-lobby extra aanlanding wind op zee

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (15) Brief van Gedeputeerde Potjer over Beantwoording vragen Commissie Bereikbaarheid en Energie 25 november 2020

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en de aangeboden technische sessie, komt terug bij het onderdeel 'planning' van deze vergadering.


  (16) GS-brief Verdeelsystematiek Route35

  Voorstel:voor kennisgeving aannemen.


  (17-18) GS-brief verkennend onderzoek Zonthermie in Zuid Holland

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Ingekomen stukken Bereikbaarheid van Gedeputeerde Staten ontvangen:


  (19-21) GS brief aan PS betreffende brief aan Molenberaad over verzoek tot intrekken van het concept ontwerp PIP N207 Zuid

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in planning.


  (22) GS Brief brieven inzake opschorten voorbereiding aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (23-24) GS-brief voortgang versterkingsaanpak beheer en onderhoud beweegbare kunstwerken november 2020

  In de commissievergadering van 25 november 2020 heeft de commissie al uitgesproken dat ze de technische sessie genoemd in de brief willen inplannen. Zie hiervoor agendaonderdeel 'planning'.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (25) GS brief over vervoerplannen 2021 openbaar vervoer

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (26) GS-brief N215 omleiding Mellissant-Dirksland

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (27) Brief van gedeputeerde Vermeulen N215 Omleiding Melissant-Dirksland Voortgang en nieuwe opleverdatum

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (28-30) GS brief uitkomsten bestuurlijk overleg MIRT november 2020

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (31-32) GS-brief Vaststellingsovereenkomst gebruik vluchtstroken tijdens realisatie van het TracébesluitA27 Houten-Hooipolder

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (33) Brief van gedeputeerde Vermeulen N206 ir. G. Tjalmalaan (25 november)

  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.


  (34) Brief van gedeputeerde Vermeulen over beaumix inzake N206 ir G Tjalmaweg (16 december)

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (35) Brief van gedeputeerde Vermeulen N206 over ir. G. Tjalmalaan (24 december)

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (36) Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Actuele ontwikkelingen verkeersafwikkeling ferryhavens Zuid-Holland in licht mutatie coronavirus en Brexit

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen


  (37) Brief van gedeputeerde Vermeulen Geluidhinder Vijverstate Krimpen aan den IJssel

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in planning.  Ingekomen stukken Energie van derden ontvangen:


  (38) Brief van Leenen aan raad reactie CPG

  Dit stuk is de commissie via de e-mail toegestuurd op 24 november en is desgewenst betrokken bij de bespreking over het windpark op 25 november. Ter administratieve afhandeling is de brief als ingekomen stuk op deze agenda vermeld.


  (39) Bericht aan PS nov 2020 Finale het kan nog simpeler

  Dit stuk is de commissie via de e-mail toegestuurd op 24 november en is desgewenst betrokken bij de bespreking over het windpark op 25 november. Ter administratieve afhandeling is de brief als ingekomen stuk op deze agenda vermeld.


  (40) Mailbericht Lockdown in combinatie met overlast windpark Spui

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (41) Brief van CPG aan Gedeputeerde Potjer revisie 6 januari

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (42) Verslag Energieteam Drechtsteden BO RES 17 december 2020

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (43) Reactie Stichting Groene Hart op PARK advies RESsen Groene Hart

  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.

  

  Ingekomen stukken Bereikbaarheid van derden ontvangen:


  (44) Zienswijze van vereniging milieudefensie afdeling Haarlem en Vereniging behoud de polders Hillegom

  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.


  (45) Mailbericht van dhr. Borgart verkeersmaatregelen in Hazerswoude-Dorp

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (46) Stichting belangenbehartiging Greenport Boskoop Consultatie keuzeopties maatregelenpakketten BBG

  Dit stuk is de commissie via de e-mail toegestuurd op 24 november en is desgewenst betrokken bij de bespreking over Beter Bereikbaar Gouwe op 25 november. Ter administratieve afhandeling is de brief als ingekomen stuk op deze agenda vermeld.


  (47) Brief van 80 Bewoners Boskoop bezwaar tegen optie 1 van de BBG

  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.


  (48) Gezamenlijke reactie op de vijf infrastructurele pakketten van Beter Bereikbaar Gouwe

  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.


  (49) Reactie Molenberaad op de 5 opties

  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.


  (50-51) Reactie van Bewonerscomité Bloemendaalseweg Zuideinde Reewal en Otweg

  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.


  (52) Emailbericht over Klacht en vragen onveiligheid verkeerssituatie Laag Boskoop

  Voorstel: doorgeleiden naar GS met het verzoek tot afschrift van hun reactie.


  (53) Emailbericht van Katwijk Smart Village over Zorgwekkende onderzoeksuitslag Beaumix N206

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (54) Petitie geluidscherm langs de N206

  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.


  Geheime stukken van GS ontvangen:

  Geheime GS-brief en presentatie n.a.v. geheime stukken over de RijnlandRoute van 9 december

  Op 9 december zou er een fysieke vergadering over geheime stukken van de RLR plaatsvinden maar door zorgen om COVID kon dit niet doorgaan. De vergadering is verplaatst naar 6 januari en kon wederom niet plaatsvinden, nu vanwege de lockdown. De nieuwe GS-brief is aangeboden n.a.v. de geheime stukken die op 9 december op de agenda stonden. Een andere bijlage bevat o.a. de presentatie die anders gegeven was, tijdens de fysieke vergadering van 9 december.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  

  Stukken
  1. GS-brief Vooroverlegnota warmteleiding Vlaardingen-Den Haag
  2. Vooroverlegnota PIP WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag
  3. GS brief Samenwerkingsovereenkomst Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag
  4. Samenwerkingsovereenkomst Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag Samenwerkingsovereenkomst
  5. Samenwerkingsovereenkomst Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag Bekendmaking vergunningaanvragen
  6. Samenwerkingsovereenkomst Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag Nieuwsbericht samenwerkingsovereenkomst
  7. Brief van Gedeputeerde Potjer PARK-advies Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie
  8. GS brief over PARKadvies Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie
  9. GS brief over PARKadvies Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie Bijlage PARKadvies
  10. GS brief over PARKadvies Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie Bijlage GSbrief aan REStrekkers
  11. GS brief over PARKadvies Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie Bijlage GSbrief aan PARK
  12. aanbiedingsbrief advies Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie door PARKs
  13. GS brief over PARKadvies Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie Bijlage Aanbiedingsbrief
  14. brief van gedeputeerde Potjer Bespreking mogelijkheden betreffende een ‘marktplaats’ voor vraag en aanbod van daken voor zonne-energie
  15. GS-brief PZH-steun voor RKA-lobby extra aanlanding wind op zee
  16. Brief van Gedeputeerde Potjer over Beantwoording vragen Commissie Bereikbaarheid en Energie 25 november 2020
  17. GS-brief Verdeelsystematiek Route35
  18. GS-brief verkennend onderzoek Zonthermie in Zuid Holland
  19. GS-brief verkennend onderzoek Zonthermie in Zuid Holland bijlage
  20. GS brief aan PS betreffende brief aan Molenberaad over verzoek tot intrekken van het concept ontwerp PIP N207 Zuid
  21. Brief GS aan Molenberaad over verzoek tot intrekken concept ontwerp PIP N207 Zuid 03112020
  22. GS brief aan PS betreffende brief aan Molenberaad over verzoek tot intrekken van het concept ontwerp PIP N207 Zuid bijlage 1 planning
  23. GS-brief brieven inzake opschorten voorbereiding aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord
  24. GS-brief Voortgang versterkingsaanpak beheer en onderhoud Beweegbare Kunstwerken november 2020
  25. GS-brief Voortgang versterkingsaanpak beheer en onderhoud Beweegbare Kunstwerken november 2020 Maatregelenlijst
  26. GS brief over Vervoerplannen 2021 openbaar vervoer
  27. GS-brief N215 Omleiding Melissant-Dirksland
  28. brief van gedeputeerde Vermeulen N215 Omleiding Melissant-Dirksland Voortgang en nieuwe opleverdatum
  29. Uitkomsten bestuurlijk overleg MIRT november 2020 GS-brief
  30. Uitkomsten bestuurlijk overleg MIRT november 2020 kaartbeeld
  31. Uitkomsten bestuurlijk overleg MIRT november 2020 Kamerbrief
  32. GS-brief Vaststellingsovereenkomst gebruik vluchtstroken tijdens realisatie van het TracébesluitA27 Houten-Hooipolder
  33. GS-brief Vaststellingsovereenkomst gebruik vluchtstroken tijdens realisatie van het TracébesluitA27 Houten-Hooipolder bijlage
  34. brief dd 25-11-2020 van gedeputeerde Vermeulen N206 ir G Tjalmaweg
  35. brief van gedeputeerde Vermeulen over beaumix inzake N206 ir G Tjalmaweg
  36. Brief van Gedeputeerde Vermeulen over N206 ir G Tjalmaweg
  37. Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Actuele ontwikkelingen verkeersafwikkeling ferryhavens Zuid-Holland in licht mutatie coronavirus en Brexit
  38. brief van gedeputeerde Vermeulen Geluidhinder Vijverstate Krimpen aan den IJssel
  39. Brief van Leenen aan Raad reactie CPG
  40. Bericht aan PS nov 2020 Finale het kan nog simpeler
  41. Mailbericht Lockdown in combinatie met overlast windpark Spui
  42. Brief van CPG aan Gedeputeerde Potjer revisie 6 januari
  43. Verslag Energieteam Drechtsteden BO RES 17 december 2020
  44. Reactie Stichting Groene Hart op PARK advies RESsen Groene Hart
  45. zienswijze van Vereniging Milieudefensie afdeling Haarlem en Vereniging
  46. Mailbericht van dhr Borgart Verkeersmaatregelen in Hazerswoude-Dorp
  47. Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop Consultatie keuzeopties maatregelenpakketten BBG
  48. Brief van 80 Bewoners Boskoop bezwaar tegen optie 1 van de BBG
  49. Gezamenlijke reactie op de vijf infrastructurele pakketten van Beter Bereikbaar Gouwe
  50. Reactie Molenberaad op de 5 opties
  51. Reactie van Bewonerscomité Bloemendaalseweg Zuideinde Reewal en Otweg
  52. Bijlage 3 behorende bij Reactie van Bewonerscomité Bloemendaalseweg Zuideinde Reewal en Otweg
  53. Emailbericht over Klacht en vragen onveiligheid verkeerssituatie Laag Boskoop
  54. Emailbericht van Katwijk Smart Village over Zorgwekkende onderzoeksuitslag Beaumix N206
  55. Petitie geluidscherm langs de N206
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken

  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.


  2. Voorstellen technische sessies en werkbezoeken

  Er is door gedeputeerde Potjer een technische sessie aangeboden over Windenergie. En dan in het bijzonder over geluid, de wettelijke normen, de metingen en meetvoorschriften en de relatie tussen geluid en gezondheid. Dit aanbod staat in de beantwoordingsbrief van de gestelde vragen bij het windpark (zie ingekomen stukken). Heeft de commissie behoefte aan deze technische sessie?

  Er is een uitnodiging van Liander en Stedin binnengekomen voor een Topklas 2.0 (zie bijlage 1). In het najaar van 2019 heeft er ook een Topklas plaatsgevonden en toen is de wens uitgesproken door Statenleden om dit in de toekomst nog eens te doen. Mocht de commissie hiermee akkoord gaan, dan zal de Topklas 2.0 worden ingepland. De planning voor de woensdagen voor de komende maanden zit al vrij vol, de sessie zou eigenlijk voor de besluitvorming van de RES moeten plaatsvinden, de griffie zal (mits dat gewenst is) op zoek gaan naar een passende datum.  


  3. Planning

  In de commissievergadering van 25 november heeft de commissie aangegeven graag een technische sessie beweegbare kunstwerken te willen. Dit zou eventueel in combinatie kunnen met een eerder toegezegd bezoek aan de IC-desk. In combinatie met een (fysiek) bezoek aan de IC-desk, zou de technische sessie kunnen worden ingepland op 3 maart van 11.00-13.00. Voor alleen de technische sessie zou kunnen worden gekozen voor 19.00. De commissie mag aangeven welke versie de voorkeur heeft.

  In de procedurevergadering van 9 september zat een brief van de gemeente Hoeksche Waard met een uitnodiging voor een werkbezoek aan de Heinenoordtunnel. Door de omstandigheden rondom het coronavirus was het niet eerder mogelijk om dit fysieke werkbezoek in te plannen. In overleg met de gemeente Hoeksche Waard wordt voorgesteld om dit werkbezoek in te plannen op 21 april om 10.00.


  De planning is geactualiseerd n.a.v. de vergadering van 9 december 2020.

  Voorstel: de planning vaststellen.

  Stukken
  1. Uitnodiging Topklas 2 Provincie Zuid-Holland
  2. Planning cie BE 13 januari 2021
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Vaststellen van de agenda(Agendapunt ingeklapt)

 3. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

  Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
  een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient
  deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

 4. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de bespreekstukken gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7068 of per e-mail r.horst@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden

  Er is al een schriftelijke inspreekbijdrage binnengekomen van de Keukenhof op het Statenvoorstel plan van aanpak mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek. Deze bijdrage is als bijlage bijgevoegd.

  Stukken
  1. Schriftelijke inspreekreactie Keukenhof op pva bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
  2. Schriftelijke inspreekreactie Greenport Duin- en Bollenstreek over PvA Mobiliteitsmaatregelen NDB_pdf
3.

Verslag vorige vergaderingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept verslag van 25 november 2020 BE(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van verslag van de vergadering van 25 november 2020 BE.

  Stukken
  1. Concept verslag Commissie BE 25 november 2020
 2. Concept verslag van 9 december 2020 BE(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van verslag van de vergadering van 9 december 2020 BE.

  Stukken
  1. Concept verslag Commissie BE 9 december 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergaderingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept besluitenlijst van 25 november 2020 BE(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van besluitenlijst van de vergadering van 25 november 2020 BE.

  Stukken
  1. Concept besluitenlijst Commissie BE 25 november 2020
 2. Concept besluitenlijst van 9 december 2020 BE(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van besluitenlijst van de vergadering van 9 december 2020 BE.

  Stukken
  1. Concept besluitenlijst Commissie BE 9 december 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Rapportage Burgermeetnet geluid RTHA(Agendapunt ingeklapt)

  In februari 2019 is door Provinciale Staten motie 866 aangenomen. Hierin werd verzocht om het uitvoeren van een onderzoek naar de wenselijkheid van het organiseren van een burgermeetnet geluid in samenwerking met de bewoners rondom de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Van dit onderzoek is voorliggende rapportage het resultaat.

  Aan de commissie wordt gevraagd of al dan niet aan PS geadviseerd kan worden motie 966 als afgehandeld te beschouwen. Indien de motie nog niet afgehandeld kan worden, dan kunt u aangeven wat er nog van GS verwacht wordt.

  Stukken
  1. Rapportage Burgermeetnet geluid RTHA Reflectie RIVM
  2. Rapportage Burgermeetnet geluid RTHA GS-brief
  3. Rapportage Burgermeetnet geluid RTHA Advies
 2. Stand van Zaken N207 Noord(Agendapunt ingeklapt)

  De GS-brief stand van zaken N207 Noord stond op 28 oktober op de procedurevergadering. De fractie van GroenLinks heeft toen aangegeven deze brief te willen agenderen. Eerder stond dit onderwerp op de agenda voor de vergadering van 25 november maar door tijdgebrek is het toen niet besproken en heeft de commissie besloten de bespreking te verplaatsen naar 13 januari.


  In de brief geeft GS aan dat zij op zoek gaan naar duurzame en innovatieve oplossingen om doorstroom en bereikbaarheid te verbeteren/behouden. GroenLinks wil met deze commissiebespreking actief input meegeven aan het college.

  Stukken
  1. GS brief over Stand van zaken N207 Noord
  2. GS brief over Stand van zaken N207 Noord Bijlage Brief Alphen aan den Rijn
  3. GS brief over Stand van zaken N207 Noord Bijlage Beantwoordingsbrief van GS
 3. Statenvoorstel plan van aanpak mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek(Agendapunt ingeklapt)

  In mei 2020 heeft de provincie Noord-Holland aangegeven niet langer verder te gaan met het project Duinpolderweg. Gedeputeerde Vermeulen heeft in een brief van eind mei aangegeven te komen met een plan van aanpak over het vervolg van dit project. In de commissievergadering van 24 juni heeft de commissie uitgebreid gesproken over de bereikbaarheid van de duin- en bollenstreek en de punten die voor de commissie hierin belangrijk zijn. Nu ligt het statenvoorstel met het plan van aanpak voor ter bespreking.

  Aan Provinciale Staten wordt gevraagd in te stemmen met het starten van een vervolgstudie naar mogelijke mobiliteitsmaatregelen (multimodaal) in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek en hiervoor het, voor de planuitwerkingsfase Duinpolderweg beschikbaar gestelde, voorbereidingskrediet ter grootte van € 1.600.000,= in te zetten.
  In het bijgevoegde plan van aanpak ‘Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek’ (bijlage 1) wordt de aanpak geschetst waarmee een perspectief wordt geboden voor de (middel)lange termijn, maar ook om maatregelen te vinden die op korte termijn al verlichting geven en waar snel mee aan de slag kan worden gegaan.

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 3 februari 2021 over dit statenvoorstel.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Plan van Aanpak Mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek
  2. Plan van aanpak ‘Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek’
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken