Agenda BE 24 november 2021 - woensdag 24 november 2021

Orgaan:
Bereikbaarheid en Energie
Locatie:
Digitaal
Datum:
woensdag 24 november 2021
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Ruby van den Hoek - Horst
Telefoon:
070-441 7068
E-mail:
r.horst@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie vindt deze vergadering niet fysiek maar digitaal plaats. Via de webcast kan de vergadering gevolgd worden. De webcast is te vinden op http://pzh.notubiz.nl.

  Deze procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail die op 11 november is verstuurd) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 23 november voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk om 12 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7068 of per e-mail r.horst@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.

  De geheime bijlagen onderaan de ingekomen stukken vinden Statenleden in het geheime deel van de agenda in Notubiz. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Ingekomen stukken Energie van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (1-4) GS-brief startnotitie module energietransitie NRD
  Voorstel: agenderen voor de overlegvergadering van 12 januari 2022 en GS vragen de startnotitie te voorzien van een statenvoorstel.


  (5) Brief Potjer Koning PARK advies meer dan zon en wind alleen
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van de startnotitie energietransitie in januari 2021.


  (6-7) GS-brief cluster Energietransitie Rotterdam-Moerdijk
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (8) Brief van gedeputeerde Potjer Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (9) Brief van Gedeputeerde Potjer over Uitnodiging interview participatie-criteria
  Geïnteresseerde Statenleden kunnen zich aanmelden voor het genoemde gesprek door een mail te sturen naar de griffie.


  (10-11) GS-brief uitspraak rechtbank zonnepark Leeuwenhorsterhoek
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Ingekomen stukken Bereikbaarheid van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (12-28) Statenvoorstel maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2
  Voorstel: agenderen voor de overlegvergadering van 12 januari 2022.


  (29) Brief van gedeputeerde Zevenbergen planmatig onderhoud N468
  In de brief geeft de gedeputeerde aan graag een werkbezoek te willen organiseren naar het project.
  Vraag aan de commissie: Wilt u hierop ingaan?
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in planning.


  (30) Brief van gedeputeerde Zevenbergen planmatig onderhoud N489 afrondende werkzaamheden N489
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (31) Brief van gedeputeerde Zevenbergen verlate toezending GS-brief over vaststelling provinciaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2021-2030
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (32-34) GS brief uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2021-2030
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in planning.


  (35) Brief van gedeputeerde Zevenbergen kosten treinmaterieel MerwedeLingelijn
  De statenleden zijn op het binnenkomen van deze brief geattendeerd, in het kader van de bespreking van de MerwedeLingelijn in de commissievergadering van 27 oktober. De brief kon desgewenst worden betrokken bij deze bespreking en staat nu enkel ter administratieve afhandeling op de agenda.


  (36) Brief van gedeputeerde Zevenbergen stand van zaken integrale contracten dagelijks beheer en onderhoud (vaar) wegen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (37) GS-brief voortgang vervanging Steekterbrug
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (38-41) GS-brief beantwoording motie 754 CDA verkeersveiligheid
  Voorstel: PS adviseren of motie 754 verkeersveiligheid (indiener dhr. Stolk (CDA)) al dan niet als afgehandeld beschouwd kan worden.


  (42) Brief van gedeputeerde Zevenbergen - medegebruik busbanen en doelgroepenstroken
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (43) Brief van Gedeputeerde Zevenbergen over Vertraging Planstudie A4 Haaglanden – N14
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  


  Ingekomen stukken Energie van derden ontvangen:

  (44) Mailbericht over stand van zaken voortgang RES 1.0 Holland Rijnland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (45) Brief bezwarencommissie over bezwaarschriften inzake RES 1.0
  Voorstel: een statenvoorstel opstellen conform het advies en PS adviseren deze agenderen als hamerstuk in de vergadering van 15 december 2021.


  (46) Brandbrief van Hart voor Den Haag/Groep de Mos Leiding door het midden-Warmtelinq
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (47) Aankondiging PAL-reactie startnotitie module energietransitie
  Voorstel: het aangekondigde advies betrekken en agenderen bij de bespreking van de startnotitie module energietransitie in januari.


  Ingekomen stukken Bereikbaarheid van derden ontvangen:

  (48) Brief van Holland Rijnland en gemeenten over begroting versie 22 oktober
  De statenleden zijn op het binnenkomen van deze brief geattendeerd, in het kader van de bespreking van de begroting en het PZI in de commissievergadering van 27 oktober. De brief kon desgewenst worden betrokken bij deze bespreking en staat nu enkel ter administratieve afhandeling op de agenda.


  (49) Mailbericht reactie Hillegom Lisse Noordwijk en Teylingen en Holland Rijnland op voorgestelde bezuiniging op mobiliteitsaanpak etc. aangepaste versie

  Deze brief is de aangepaste versie van de voorgaande brief (zie ingekomen stuk XX)
  De statenleden zijn op het binnenkomen van deze brief geattendeerd, in het kader van de bespreking van de begroting en het PZI in de commissievergadering van 27 oktober. De brief kon desgewenst worden betrokken bij deze bespreking en staat nu enkel ter administratieve afhandeling op de agenda.


  (50) Brief van bedrijfsleven Bollenstreek voorstel bezuiniging op mobiliteitsaanpak Duin en Bollenstreek
  De statenleden zijn op het binnenkomen van deze brief geattendeerd, in het kader van de bespreking van de begroting in de commissievergadering van 27 oktober. De brief kon desgewenst worden betrokken bij deze bespreking en staat nu enkel ter administratieve afhandeling op de agenda.


  (51) Mailbericht VNO-NCW West en VNO-NCW Rijnland over voorgenomen bezuiniging mobiliteitsmaatregelen Duin en Bollenstreek
  De statenleden zijn op het binnenkomen van deze brief geattendeerd, in het kader van de bespreking van de Begroting en het PZI in de commissievergadering van 27 oktober. De brief kon desgewenst worden betrokken bij deze bespreking en staat nu enkel ter administratieve afhandeling op de agenda.


  (52) Mailbericht fractievoorzitters Lisse over voorgenomen bezuiniging bereikbaarheidsaanpak Duin en Bollenstreek
  De statenleden zijn op het binnenkomen van deze brief geattendeerd, in het kader van de bespreking van de Begroting en het PZI in de commissievergadering van 27 oktober. De brief kon desgewenst worden betrokken bij deze bespreking en staat nu enkel ter administratieve afhandeling op de agenda.


  (53) Mailbericht reactie TLN en evofenedex over voorgenomen bezuiniging budget mobiliteitsmaatregelen Duin en Bollenstreek
  De statenleden zijn op het binnenkomen van deze brief geattendeerd, in het kader van de bespreking van de Begroting en het PZI in de commissievergadering van 27 oktober. De brief kon desgewenst worden betrokken bij deze bespreking en staat nu enkel ter administratieve afhandeling op de agenda.


  (54) Brief van adviesraad sociaal domein Molenlanden over MLL
  De statenleden zijn op het binnenkomen van deze brief geattendeerd, in het kader van de bespreking van de MerwedeLingelijn in de commissievergadering van 27 oktober. De brief kon desgewenst worden betrokken bij deze bespreking en staat nu enkel ter administratieve afhandeling op de agenda.


  (55) Bewoners bestuurders overleg betreffende DFP plannen voor 17 nov 2021
  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.


  (56) Brief AH Hazerswoude over plannen rondom de kruising Oude Gemeneweg/N209
  Voorstel: doorgeleiden naar GS met het verzoek om een afschrift van reactie.


  (57) Brief van adviesbureau Eltee BP-tankstation McDonaldsvestiging Wippolderlaan Wateringen
  Voorstel: doorgeleiden naar GS met het verzoek om een afschrift van reactie.


  Nagekomen stukken:

  (58) Brief van agendacommissie aan IC-RWE-BE over modules omgevingsbeleid
  Voorstel: bespreken bij onderdeel planning in de procedurevergadering.

  Stukken
  1. GS-brief Startnotitie module Energietransitie NRD
  2. GS-brief Startnotitie module Energietransitie NRD_bijlage 1
  3. GS-brief Startnotitie module Energietransitie NRD_bijlage 2
  4. GS-brief Startnotitie module Energietransitie NRD_bijlage 3
  5. brief Potjer Koning PARK-advies Meer dan zon en wind alleen
  6. GS-brief Cluster Energiestrategie Rotterdam-Moerdijk
  7. GS-brief Cluster Energiestrategie Rotterdam-Moerdijk_bijlage
  8. brief van Gedeputeerde Potjer Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag
  9. Brief van Gedeputeerde Potjer over Uitnodiging interview participatie-criteria
  10. GS-brief Uitspraak rechtbank zonnepark Leeuwenhorsterhoek
  11. GS-brief Uitspraak rechtbank zonnepark Leeuwenhorsterhoek_bijlage
  12. Statenvoorstel Maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2
  13. a BAG advies na afronding fase 2
  14. b Rapport concept maatregelenpakket BBG
  15. c Intentieovereenkomst Programma BBG
  16. d Plan van aanpak fase 3
  17. e 1 Effectenrapport concept maatregelenpakket BBG
  18. e 2 Effectenrapport W20
  19. f Draagvlakanalyse pakket Boog en Noord
  20. g 1 Ontwerprapportage W20 opties
  21. g 2 Situatieschets maatregel W20
  22. g 3 Situatieschets maatregel W20 2
  23. g 4 Ontwerprapportage doorfietsroute OFV1c Alphen aan den Rijn-Gouda
  24. g 5 Situatieschets OFV1c Alphen aan den Rijn-Gouda
  25. g 6 Ontwerprapportage doorfietsroute OFV1d Gouda-Bodegraven
  26. g 7 Situatieschets OFV1d Gouda-Bodegraven
  27. g 8 Situatieschets OVF1cend Gouda–Alphen aan den Rijn en Bodegraven
  28. h Verkenning Ruimtelijke-economische opgave voor programma BBG
  29. brief van Gedeputeerde Zevenbergen Planmatig Onderhoud N468
  30. brief van gedeputeerde Zevenbergen Planmatig Onderhoud N489 Afrondende werkzaamheden N489
  31. brief van gedeputeerde Zevenbergen Verlate toezending GS-brief over vaststelling provinciaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2021-2030
  32. GS-brief Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2021-2030
  33. Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2021-2030
  34. GS-brief Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2021-2030_bijlage
  35. brief van gedeputeerde Zevenbergen Kosten treinmaterieel MerwedeLingelijn
  36. brief van gedeputeerde Zevenbergen Stand van zaken integrale contracten dagelijks beheer en onderhoud (vaar)wegen
  37. GS-brief Voortgang vervanging Steekterbrug
  38. GS-brief Beantwoording motie 754 CDA verkeersveiligheid
  39. GS-brief Beantwoording motie 754 CDA verkeersveiligheid_bijlage 1
  40. GS-brief Beantwoording motie 754 CDA verkeersveiligheid_bijlage 2
  41. GS-brief Beantwoording motie 754 CDA verkeersveiligheid_bijlage 3
  42. brief van gedeputeerde Zevenbergen - Medegebruik busbanen en doelgroepenstroken
  43. Brief van Gedeputeerde Zevenbergen over Vertraging Planstudie A4 Haaglanden – N14
  44. Mailbericht over Stand van zaken en voortgang RES 1_0 Holland Rijnland
  45. Brief Bezwarencommissie over Bezwaarschriften inzake RES 1_0
  46. Brandbrief van Hart voor Den Haag/Groep de Mos Leiding door het Midden-Warmtelinq
  47. Aankondiging PAL-reactie Startnotitie module Energietransitie
  48. brief van Holland Rijnland en gemeenten over begroting versie 22 oktober
  49. Mailbericht reactie Hillegom Lisse Noordwijk en Teylingen en Holland Rijnland op voorgestelde bezuiniging op Mobiliteitsaanpak etc_aangepaste versie
  50. Brief van Bedrijfsleven Bollenstreek voorstel bezuiniging op mobiliteitsaanpak Duin en Bollenstreek
  51. Mailbericht VNO-NCW West en VNO-NCW Rijnland over voorgenomen bezuiniging Mobiliteitsmaatregelen Duin en Bollenstreek
  52. Mailbericht Fractievoorzitters Lisse over voorgenomen bezuiniging bereikbaarheidsaanpak Duin en Bollenstreek
  53. Mailbericht Reactie TLN en evofenedex over voorgenomen bezuiniging budget Mobiliteitsmaatregelen Duin en Bollenstreek
  54. Brief van Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden over MLL
  55. Bewoners Bestuurders overleg betreffende DFP plannen voor 17 nov 2021
  56. Brief AH Hazerswoude over plannen rondom de kruising Oude Gemeneweg/N209
  57. Brief van Adviesbureau Eltee BP-tankstation McDonaldsvestiging Wippolderlaan Wateringen
  58. Brief van Agendacommissie aan IC-RWE-BE over modules Omgevingsbeleid_pdf
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken

  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.


  2. Voorstellen technische sessies en werkbezoeken

  Werkbezoek kerncentrale Borssele
  Er is een verzoek binnengekomen van mevrouw Nelisse. Zij zou graag een werkbezoek willen organiseren naar de kerncentrale in Borssele. Hiervoor heeft ze een tekstje aangeleverd:

  De opgave om CO2 te reduceren is een veelbesproken onderwerp, zo ook in Zuid-Holland. Er zijn verschillende CO2 vrije technieken om elektriciteit op te wekken en kernenergie is er daar een van. Hoewel Nederland meerdere kerncentrales heeft, waarvan er al haast 50 jaar een in Borssele, is er politiek nog steeds veel discussie en zijn er veel vragen. Daarom willen we graag een bezoek brengen aan de kerncentrale in Borssele en de opslaglocatie COVRA. Zodat uw en onze vragen kunnen worden beantwoord. En wij vervolgens een goed debat daarover kunnen voeren. Wij stellen voor om hiervoor de vergadervrije dag van 22 december te gebruiken. Er is in verband met de Covid regels een beperkt aantal bezoekers mogelijk, waardoor we de woordvoerders energie de eerste keus willen geven.

  Wil de commissie gebruik maken van dit aanbod?

  Expertsessie kernenergie
  Er is ook een verzoek binnengekomen van mevrouw Nelisse en dhr. Özkaya om een expertsessie en bespreking te houden over het onderwerp kernenergie. Hiervoor is de volgende tekst aangeleverd:

  We hebben nog niet eerder inhoudelijk met elkaar over kernenergie gesproken. We willen kernenergie in Zuid-Holland als bespreekpunt op de agenda van de Commissie BE plaatsen. We willen graag met elkaar in gesprek over kernenergie als mogelijk onderdeel van de toekomstige energiemix in Zuid-Holland en over de voor- en nadelen ervan. Ter voorbereiding op deze bespreking willen we graag een beeldvormende expertmeeting organiseren, zodat er een gelijk kennisniveau is bij de commissieleden. We vragen de commissie opdracht te geven aan Mirjam Nelisse en Sinan Özkaya als initiatiefnemers om samen met de griffie tot een programma te komen.

  Een voorlopige planning zou kunnen zijn (onder voorbehoud van ruimte in de agenda):
  - december: werkbezoek Borssele (zie eerder voorstel)
  - januari: expertsessie
  - februari: bespreking in BE

  Wil de commissie bovenstaande expertsessie en gaat de commissie akkoord met agendering van het onderwerp kernenergie? 

  3. Planning

  De voorzitter van de vergadering zal tijdens het agendapunt planning een voorstel doen aan de commissie hoeveel spreektijd elke fractie/groep krijgt tijden de eerstvolgende vergadering op 12 januari 2022.

  Praktijkbezoek en technische sessie MerwedeLingelijn
  In de commissievergadering van 27 oktober en in de PS vergadering van 10 november is gesproken over een technische sessie over de MerwedeLingelijn. In de PS vergadering van 10 november is door gedeputeerde Zevenbergen een praktijkbezoek aan de MerwedeLingelijn aangeboden. Er is een datum gevonden, waarop het praktijkbezoek kan worden gecombineerd met de technische sessie, het gaat om woensdag 26 januari vanaf 10.00.

  Brief van de Agendacommissie over modules Omgevingsbeleid (zie ingekomen stuk 58)
  De Agendacommissie heeft naar de Integrale Commissie, de commissie Bereikbaarheid en Energie en de commissie Ruimte, Wonen en Economie een brief gestuurd over de modules Ruimte en Wonen en Energietransitie van het Omgevingsbeleid.
  De Agendacommissie heeft geconstateerd dat de door GS aangeboden voorstellen niet aansluiten bij de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de behandeling van de modules van het Omgevingsbeleid en de vergadersystematiek en geeft hierover de commissies adviezen. De brief van GS over de module energietransitie heeft conform het advies van de Agendacommissie als behandelvoorstel: Gedeputeerde Staten verzoeken om een statenvoorstel bij de startnotitie.

  Voorstel: instemmen met de rest van de adviezen van de agendacommissie.

  De planning (bijlage 1) is geactualiseerd n.a.v. de vergadering van 27 oktober 2021.

  Voorstel: de planning vaststellen.

  Urgente toevoegingen en/of wijzigingen graag uiterlijk dinsdag 23 november voor 12.00 uur schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format (zie e-mail van 11 november 2021).

  Stukken
  1. Planning cie BE 24 november 2021
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

In de vergadering van 24 november is de totale beschikbare spreektijd vastgesteld op 6 minuten voor fracties en groepen en 30 minuten voor Gedeputeerde Staten. 

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk om 12.00 uur de dag voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007 of per e-mail r.horst@pzh.nl

In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Het fractievoorzittersoverleg heeft besloten met ingang van september 2021 de schriftelijke verslaglegging van de vergaderingen van Statencommissies af te schaffen. Voor een volledige weergave van de vorige vergadering kan de webcast geraadpleegd worden. De link naar de webcast is vermeld op de agenda van 27 oktober 2021.

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept besluitenlijst vergadering BE 27 oktober 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 27 oktober 2021 BE.

  Stukken
  1. Concept besluitenlijst BE 27 oktober 2021
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Statenvoorstel Samenwerkingsovereenkomst Programma Zuid-Holland bereikbaar(Agendapunt ingeklapt)

  Er staan wat betreft de weg-, spoor- en vaarweginfrastructuur veel renovatie- en bouwprojecten gepland in Nederland en specifiek in Zuid-Holland. Al deze werkzaamheden hebben grote impact op het hele mobiliteitssysteem en de hinder die dit gaat opleveren vraagt om een verdergaande samenwerking tussen overheden en andere partijen dan nu al het geval is. Hoofddoel is de bereikbaarheid van Zuid-Holland op peil te houden voor personen- en goederenvervoer. Daarbij wordt beoogd om intensief de planningen met elkaar af te stemmen en om de maatregelen om hinder te beperken niet meer per project, maar op gebiedsniveau in te zetten.  In de provincie Zuid-Holland is het voorstel dat 8 (overheids)organisaties (gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Den Haag Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, ProRail, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) intensief gaan samenwerken via een stichting Zuid-Holland Bereikbaar. Op de agenda staat het statenvoorstel voor de samenwerkingsovereenkomst voor deze stichting.

  Er heeft op 3 november een technische sessie over dit onderwerp plaatsgevonden.

  Aan de commissie wordt gevraagd advies uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 15 december 2021 over het statenvoorstel samenwerkingsovereenkomst Programma Zuid-Holland bereikbaar.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Samenwerkingsovereenkomst Programma Zuid-Holland Bereikbaar
  2. Samenwerkingsovereenkomst Zuid-Holland Bereikbaar
  3. Akte van statutenwijziging Stichting Verkeersonderneming
  4. werkplan ZHB
 2. Evaluatie fietsplan 2022(Agendapunt ingeklapt)

  Bij de bespreking van het Nationaal toekomstbeeld fiets op 9 september 2021 is door gedeputeerde Zevenbergen toegezegd dat de commissie aan de hand van de tussenevaluatie 2020 aandachtspunten en verbeterpunten mag meegeven, om te verwerken in de tussenevaluatie van 2022.

  Tijdens deze bespreking kunnen statenleden aandachtspunten en verbeterpunten meegeven. Als stukken zijn bijgevoegd de brief van de procedurevergadering van 9 september en de rapportage van 2020.

  Stukken
  1. brief van gedeputeerde Zevenbergen Toezeggingen Toekomstbeeld Fiets in commissie Bereikbaarheid en Energie op 8 september 2021
  2. brief van gedeputeerde Zevenbergen Toezeggingen Toekomstbeeld Fiets in commissie Bereikbaarheid en Energie op 8 september 2021_rapport
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken