Agenda BE 8 september 2021 - woensdag 08 september 2021

Orgaan:
Bereikbaarheid en Energie
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 08 september 2021
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Ruby van den Hoek - Horst
Telefoon:
070-441 7068
E-mail:
r.horst@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de waarborging van de RIVM richtlijnen is de vergadering niet fysiek toegankelijk voor publiek en pers. Via de webcast kan de vergadering gevolgd worden. De webcast van deze vergadering is live te volgen via: https://pzh.notubiz.nl/.

  Deze procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail die op 26 augustus is verstuurd) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 7 september voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk om 12 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7068 of per e-mail r.horst@pzh.nl. De insprekers ontvangen voorafgaand aan de vergadering van de commissiegriffier meer informatie over de gang van zaken in het kader van de waarborging van de RIVM richtlijnen.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.

  De geheime bijlagen onderaan de ingekomen stukken vinden Statenleden in het geheime deel van de agenda in Notubiz. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Ingekomen stukken Energie van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (1-43) Statenvoorstel vaststellen Provinciaal inpassingsplan warmtetransportleiding Vlaardingen Den Haag
  Er is een gewijzigd statenvoorstel binnengekomen (ingekomen stuk 112-114).
  Voorstel:
  het gewijzigde statenvoorstel (en bijbehorende bijlagen) in plaats van het oorspronkelijke statenvoorstel agenderen voor de overlegvergadering van 29 september.


  (44) Brief van gedeputeerde Potjer uitspraak Raad van State over milieu beoordeling windturbinenormen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  


  (45) Brief van gedeputeerde Potjer brief Regionale Energie Strategie 1.0 Holland Rijnland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (46-50) GS-brief behandelvoorstel motie 1010,1012, 1019,1021
  Voorstel: PS adviseren de moties 1010, 1012, 1019 en 1021 af te doen.


  (51) Brief gedeputeerde Potjer stand van zaken Windpark Spui juli 2021
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (52) Brief van gedeputeerde Potjer open brief aan gemeente Alphen ad Rijn
  Deze brief is een antwoord op ingekomen stuk 99 op deze procedurevergadering.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (53) Brief van gedeputeerde Potjer Monitor Wind op Land 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Ingekomen stukken Bereikbaarheid van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) GS-brief ZH Toekomstbeeld Fiets
  Voorstel: agenderen bij de bespreking van het toekomstbeeld fiets in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5C).


  (-) GS brief Projectenprogramma Toekomstbeeld Fiets
  Voorstel: agenderen bij de bespreking van het toekomstbeeld fiets in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5C).


  (54-55) Statenvoorstel Rijnlandroute Europaweg startnotitie partiële herziening inpassingsplan Rijnlandroute
  Voorstel: agenderen als bespreekpunt in de overlegvergadering van 29 september.


  (56-58) Statenvoorstel verordening nautisch beheer
  Voorstel: als hamerstuk doorgeleiden naar de PS vergadering van 22 september.


  (59) GS-brief RijnlandRoute N434 zonnepanelen en energieopslag ten bate van Corbulotunnel
  Voorstel:voor kennisgeving aannemen.


  (60-66) GS-brief onderzoek Beaumix ir G Tjalmalaan Katwijk
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (67-69) GS brief Rijlandroute-Tjalmaweg resultaten onderzoek beaumix
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (70) Brief van gedeputeerde Zevenbergen planmatig onderhoud N207 Gouda-Boskoop en spoedreparatie Henegouwerweg te Waddinxveen op 10 en 11 juni 2021
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (71-72) GS-brief steunverklaring plaatsing ANWB gebiedsborden bijzonder Provinciaal landschap langs rijkswegen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (73) GS brief provinciale bijdrage Ringvaart Zuidplas
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (74) Brief van gedeputeerde Zevenbergen beperkingen Haringvlietbrug voor wegverkeer en scheepvaart
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (75-76) GS-brief actualisatie SRM in 2021
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (77) Brief van gedeputeerde Zevenbergen A20 Nieuwerkerk - Gouda gelegenheid tot volgen webinar en het stellen van vragen aan Rijkswaterstaat
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (78) Brief van gedeputeerde Zevenbergen voortgang studie Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (79) Brief Gedeputeerde Zevenbergen Media aandacht N207 kruising Leimuiden
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (80) Brief van gedeputeerde Baljeu Ingekomen brief Oeverproject Westeinde Leimuiden
  Deze brief is een antwoord op ingekomen stuk 107 op deze procedurevergadering.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (81) Brief van gedeputeerde Baljeu Stand van zaken oeververvanging vaarwegtraject 6 in relatie tot ROBO-regeling
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (82) Brief van gedeputeerde Zevenbergen doorzetten beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer 2022
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (83) GS-brief informatie aan PS over uitvoering concessie DMG Qbuzz 2019
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (84-85) GS-brief nadere duiding van de regels van het luchthavenbesluit van het loodswezen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (86-87) GS brief intrekking luchthavenregeling Valkenburg
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (88-89) GS brief besluit intrekking luchthavenregeling Trust International BV
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  I ngekomen stukken Energie van derden ontvangen:

  (90) Mailbericht van stichting Weids Bloemendaal over RES
  Deze brief is 17 juni binnengekomen, op 16 juni heeft PS een besluit genomen over de RES 1.0 Midden Holland.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (91) Mailbericht van stichting weids Bloemendaal over RES dd 23 augustus 2021
  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS


  (92) Reactie RES 1.0 Sliedrecht
  (93) Reactie RES 1.0 Alblasserdam
  (94) Reactie RES 1.0 Zwijndrecht
  (95) Reactie RES 1.0 Drechtse Energie en Drechtse Stromen
  (96) Reactie RES 1.0 Hendrik Ido Ambacht
  (97) Reactie RES 1.0 Hardinxveld Giessendam
  (98) Reactie RES 1.0 Papendrecht

  Deze brieven staan ter administratieve afhandeling op de agenda vermeld. De brieven zijn voorafgaand aan de vergadering van 23 juni aan commissie gemaild en konden desgewenst worden betrokken bij de bespreking RES Drechtsteden.


  (99) Open brief van Turbulent aan college en raad van Alphen aan den Rijn 21 juni 2021
  Voorstel:
  voor kennisgeving aannemen.


  (100) Bezwaarschrift tegen besluiten RES 1.0 - subsidiaire zienswijze
  Voorstel: vervangen door ingekomen stuk 101, dit is het gewijzigde bezwaarschrift. Het gewijzigde bezwaarschrift doorgeleiden naar de bezwarencommissie.


  (101) Gewijzigd bezwaarschrift over Subsidiaire zienswijze tav besluit RES 1_0 Hoeksche Waard
  Voorstel: ter behandeling en advies doorgeleiden naar de bezwarencommissie.


  (102) Bezwaarschrift Stichting Windmolens N57 Nee tegen besluiten RES 1_0_subsidiair zienswijze subsidiaire verzoek tot intrekking besluit
  Voorstel: ter behandeling en advies doorgeleiden naar de bezwarencommissie.


  Ingekomen stukken Bereikbaarheid van derden ontvangen:

  (103) Mailbericht van het Molenberaad nav fouten in BBG rapport
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (104) Brief van Het Molenberaad over Reactie op BBG voorstellen 22 juni 2021
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (105) Reactie van Het Molenberaad op Rapport Concept Maatregelenpakket BBG van 22 juni 2021
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (106) Mailbericht van bewoners Gouda en Reeuwijk over klachten te zwaar landbouwverkeer
  Voorstel: doorgeleiden naar GS met verzoek om afschrift.


  (107) Brief over Oeverproject Westeinde Leimuiden
  Voorstel: brief is beantwoord door GS, zie hiervoor ingekomen stuk 80.


  (108) Brief van metropoolregio RDH regie nemen over de opgaven voor woningbouw en mobiliteit
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (109) Mailbericht over verkeersituatie N455
  Voorstel: doorgeleiden naar GS met verzoek om afschrift.


  (110) Mailbericht van dhr Van Eijmeren De toekomst van Rotterdam
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (111) Mailbericht over hels lawaai beweegbare brug A44 over Oude-Rijn
  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.


  Nagekomen stukken:

  (112-114) gewijzigd Statenvoorstel vaststellen Provinciaal inpassingsplan warmtetransportleiding Vlaardingen Den Haag
  Dit is een gewijzigd statenvoorstel, het originele statenvoorstel is ingekomen stuk 1-43.
  Voorstel: het gewijzigde statenvoorstel (en bijbehorende bijlagen) in plaats van het oorspronkelijke statenvoorstel agenderen voor de overlegvergadering van 29 september.


  (115) Mailbericht van ANWB over schaalsprong recreatief en sportief fietsen noodzakelijk
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van het nationaal toekomstbeeld fiets, in de aansluitende overlegvergadering bij agendapunt 5b.
  Stukken
  1. Statenvoorstel Voorstel vaststellen Provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen Den Haag
  2. Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag vastgesteld 1 Regels
  3. Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag vastgesteld 1 Toelichting
  4. PIP Bijlage 01 Combi-MER
  5. PIP Bijlage 02 Archeologisch bureauonderzoek Vlaardingen en Schiedam
  6. PIP Bijlage 03 Archeologisch bureauonderzoek Delft en Midden-Delfland
  7. PIP Bijlage 04 Archeologisch bureauonderzoek Rijswijk
  8. PIP Bijlage 05 Archeologisch bureauonderzoek Den Haag
  9. PIP Bijlage 06 Historisch bodemonderzoek Vlaardingen en Midden-Delfland
  10. PIP Bijlage 07 Historisch bodemonderzoek Delft en Midden-Delfland
  11. PIP Bijlage 08 Historisch bodemonderzoek Rijswijk
  12. PIP Bijlage 09 Historisch bodemonderzoek Den Haag
  13. PIP Bijlage 10 Verkennend (water)bodemonderzoek Midden-Delfland
  14. PIP Bijlage 11 Verkennend (water)bodemonderzoek Delft
  15. PIP Bijlage 12 Verkennend (water)bodemonderzoek Rijswijk
  16. PIP Bijlage 13 Verkennend (water)bodemonderzoek Den Haag
  17. PIP Bijlage 14 Notitie omgang PFAS
  18. PIP Bijlage 15 Warmteoverdracht agrarische percelen
  19. PIP Bijlage 17 Cultuurhistorische verkenning
  20. PIP Bijlage 18 Watertoets
  21. PIP Bijlage 19 Natuurtoets
  22. PIP Bijlage 20 Passende beoordeling
  23. PIP Bijlage 21 Effectbeoordeling warmtetransportleiding op ecoaquaduct en NNN
  24. PIP Bijlage 22 Akoestisch onderzoek pompstation Delft
  25. PIP Bijlage 23 Akoestisch onderzoek WOS Den Haag - Uniper
  26. PIP Bijlage 24 Akoestisch onderzoek WOS Den Haag - Tripstraat
  27. PIP Bijlage 25 Onderzoek omgevingsveiligheid
  28. PIP Bijlage 26 Vooronderzoek Conventionele explosieven
  29. PIP Bijlage 27 Nota vooroverleg
  30. PIP Bijlage 28 Nota van Beantwoording
  31. NL IMRO 9928 DOSx2019x0003043IP-VA01_blad1v5
  32. NL IMRO 9928 DOSx2019x0003043IP-VA01_blad2v5
  33. NL IMRO 9928 DOSx2019x0003043IP-VA01_blad3v5
  34. NL IMRO 9928 DOSx2019x0003043IP-VA01_blad4v5
  35. NL IMRO 9928 DOSx2019x0003043IP-VA01_blad5v5
  36. Nota van Beantwoording WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag
  37. Nota van wijzigingen
  38. Z01 tm Z64 geanonimiseerd
  39. Advies van de cie voor de mer a3502ts
  40. Bijlagen bij het MER warmtetransportleiding Vlaardingen Den Haag
  41. MER Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag
  42. Brief van WarmtelinQ bv over WOS Den Haag
  43. Brief Eneco over aanlanding WLQ
  44. brief van Gedeputeerde Potjer Uitspraak Raad van State over milieubeoordeling windturbinenormen
  45. brief van gedeputeerde Potjer Brief Regionale Energie Strategie 1_0 Holland Rijnland
  46. GS-brief Behandelvoorstel motie 1010, 1012, 1019 en 1021
  47. GS-brief Behandelvoorstel motie 1010, 1012, 1019 en 1021 bijlage Motie 1010
  48. GS-brief Behandelvoorstel motie 1010, 1012, 1019 en 1021 bijlage Motie 1012
  49. GS-brief Behandelvoorstel motie 1010, 1012, 1019 en 1021 bijlage Motie 1019
  50. GS-brief Behandelvoorstel motie 1010, 1012, 1019 en 1021 bijlage Motie 1021
  51. brief van gedeputeerde Potjer Stand van zaken windpark Spui juli 2021
  52. brief van gedeputeerde Potjer Open brief aan gemeente Alphen ad Rijn
  53. brief van gedeputeerde Potjer Monitor Wind op Land 2020
  54. Statenvoorstel RijnlandRoute Europaweg Startnotitie Partiële Herziening Inpassingsplan RijnlandRoute
  55. Startnotitie Partiële Herziening Inpassingsplan RijnlandRoute N206 Europaweg
  56. Statenvoorstel Verordening nautisch beheer
  57. Verordening nautisch beheer Zuid-Holland 2022
  58. Toelichting Verordening nautisch beheer Zuid-Holland 2022
  59. GS-brief RijnlandRoute N434 zonnepanelen en energieopslag ten bate van Corbulotunnel
  60. GS-brief Onderzoek Beaumix ir G Tjalmaweg Katwijk
  61. GS-brief Onderzoek Beaumix ir G Tjalmaweg Katwijk Rapportage handhavingskeuring
  62. Bijlage 1 en 2 van eindrapport
  63. GS-brief Onderzoek Beaumix ir G Tjalmaweg Katwijk bijlage 1 en 2 incl voorblad
  64. GS-brief Onderzoek Beaumix ir G Tjalmaweg Katwijk bijlage 2 Korte samenvatting van de Rapportage handhavingskeuring
  65. Bijlage 3.1 van eindrapport
  66. GS-brief Onderzoek Beaumix ir G Tjalmaweg Katwijk bijlage 3_1
  67. Bijlage 3.2 t/m 3.6 van eindrapport
  68. GS-brief Onderzoek Beaumix ir G Tjalmaweg Katwijk bijlage 3_2 tm 3_6
  69. Bijlage 4 t/m 7 van eindrapport
  70. GS-brief Onderzoek Beaumix ir G Tjalmaweg Katwijk bijlage 4 tm 7
  71. GS-brief RijnlandRoute-Tjalmaweg Resultaten onderzoek Beaumix
  72. GS-brief RijnlandRoute-Tjalmaweg Resultaten onderzoek Beaumix Publieksvriendelijke toelichting
  73. GS-brief RijnlandRoute-Tjalmaweg Resultaten onderzoek Beaumix Formulier C toetsverslag toets 28
  74. Brief van gedeputeerde Zevenbergen Planmatig onderhoud N207 Gouda-Boskoop en spoedreparatie Henegouwerweg te Waddinxveen op 10 en 11 juni 2021
  75. GS-brief Steunverklaring plaatsing ANWB gebiedsborden Bijzonder Provinciaal Landschap langs rijksweg(en)
  76. GS-brief Steunverklaring plaatsing ANWB gebiedsborden Bijzonder Provinciaal Landschap langs rijksweg(en) bijlage
  77. GS-brief Provinciale bijdrage Ringvaart Zuidplas
  78. brief van gedeputeerde Zevenbergen Beperkingen Haringvlietbrug voor wegverkeer en scheepvaart
  79. GS-brief Actualisatie SRM in 2021
  80. GS-brief Actualisatie SRM in 2021_Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling
  81. brief van Gedeputeerde Zevenbergen A20 Nieuwerkerk – Gouda gelegenheid tot volgen webinar en het stellen van vragen aan Rijkswaterstaat
  82. brief van gedeputeerde Zevenbergen Voortgang studie Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek
  83. Brief Gedeputeerde Zevenbergen Media aandacht N207 kruising Leimuiden
  84. brief van gedeputeerde Baljeu Ingekomen brief Oeverproject Westeinde Leimuiden
  85. brief van gedeputeerde Baljeu Stand van zaken oeververvanging vaarwegtraject 6 in relatie tot ROBO-regeling
  86. brief van Gedeputeerde Zevenbergen Doorzetten beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer 2022
  87. GS-brief informatie aan PS over uitvoering concessie DMG Qbuzz 2019
  88. GS-brief Nadere duiding van de regels van het Luchthavenbesluit van het Loodswezen
  89. GS-brief Nadere duiding van de regels van het Luchthavenbesluit van het Loodswezen bijlage
  90. GS-brief Intrekking Luchthavenregeling Valkenburg
  91. Besluit Intrekking Luchthavenregeling Valkenburg
  92. GS-brief Intrekking Luchthavenregeling Trust International BV
  93. Besluit intrekking Luchthavenregeling Trust International BV
  94. Mailbericht van Stichting Weids Bloemendaal over RES
  95. Mailbericht van Stichting Weids Bloemendaal over RES dd 23 augustus 2021
  96. Reactie RES 1_0 Sliedrecht
  97. Reactie RES 1_0 Alblasserdam
  98. Reactie RES 1_0 Zwijndrecht
  99. Reactie RES 1_0 Drechtse Energie en Drechtse Stromen
  100. Reactie RES 1_0 Hendrik Ido Ambacht
  101. Reactie RES 1_0 Hardinxveld Giessendam
  102. Reactie RES 1_0 Papendrecht
  103. Open brief van TurbulenT aan College en Raad Alphen aan den Rijn 21 juni 2021
  104. Bezwaarschrift tegen besluiten RES 1_0 - subsidiair zienswijze
  105. Gewijzigd bezwaarschrift over Subsidiaire zienswijze tav besluit RES 1_0 Hoeksche Waard
  106. Bezwaarschrift Stichting Windmolens N57 Nee tegen besluiten RES 1-0 subsidiair zienswijze subsidiaire verzoek tot intrekking besluit
  107. Mailbericht van het Molenberaad nav fouten in BBG rapport
  108. Brief van Het Molenberaad over Reactie op BBG voorstellen 22 juni 2021
  109. Reactie van Het Molenberaad op Rapport Concept Maatregelenpakket BBG van 22 juni 2021
  110. Mailbericht van Bewoners Gouda en Reeuwijk over Klachten te zwaar landbouwverkeer
  111. Brief over Oeverproject Westeinde Leimuiden
  112. brief van Metropoolregio RDH regie nemen over de opgaven voor woningbouw en mobiliteit
  113. Mailbericht over verkeersituatie N455
  114. Mailbericht van dhr Van Eijmeren De toekomst van Rotterdam
  115. Mailbericht over Hels lawaai beweegbare brug A44 over Oude-Rijn
  116. Statenvoorstel Gewijzigd voorstel vaststellen provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag
  117. GS-brief Gewijzigd voorstel vaststellen provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag
  118. Statenvoorstel met wijzigingen bijgehouden tov versie 13 juli 2021
  119. Mailbericht van ANWB over Schaalsprong recreatief sportief fietsen noodzakelijk
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken

  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.


  2. Voorstellen technische sessies en werkbezoeken
  Er zijn geen nieuwe werkbezoeken/technische sessies binnengekomen.

  In de vergadering van 23 juni heeft de commissie ingestemd met een technische sessie over Beter Bereikbaar Gouwe, deze vindt digitaal plaats op 15 september van 9.00-10.00.


  3. Planning

  Er is een uitnodiging binnengekomen van gedeputeerde Zevenbergen voor een werkbezoek aan de RijnlandRoute op zaterdag 25 september. U kunt zich hiervoor opgeven tot 18 september door een mail te sturen naar informatiecentrum@rijnlandroute.nl. Bijlage 1 is de uitnodiging, hierin staat meer informatie over o.a. het programma.


  De planning (bijlage 2) is geactualiseerd n.a.v. de vergadering van 23 juni 2021.

  Voorstel: de planning vaststellen.

  Urgente toevoegingen en/of wijzigingen graag uiterlijk dinsdag 7 september voor 12.00 uur schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format (zie e-mail van 26 augustus 2021).

  Stukken
  1. Uitnodiging bezoek RijnlandRoute op 25 september 2021
  2. Planning cie BE 8 september 2021
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

In de vergadering van 23 juni is de totale beschikbare spreektijd vastgesteld op 9 minuten voor fracties en groepen en 45 minuten voor Gedeputeerde Staten. 

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk om 12.00 uur de dag voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007 of per e-mail r.horst@pzh.nl

De insprekers ontvangen voorafgaand aan de vergadering van de commissiegriffier meer informatie over de gang van zaken in het kader van de waarborging van de RIVM richtlijnen.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept verslag vergadering BE 23 juni 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van verslag van de vergadering van 23 juni 2021 BE.

  Stukken
  1. Conceptverslag Commissie BE 23 juni 2021
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept besluitenlijst vergadering BE 23 juni 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 23 juni 2021 BE.

  Stukken
  1. Concept besluitenlijst BE 23 juni
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Statenvoorstel uitvoeringsbesluit Slimme centrale te Delft(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Zevenbergen

  Door in te stemmen met het Uitvoeringsbesluit Slimme Centrale gaan Provinciale Staten akkoord met het bouwen van een nieuwe bediencentrale te Delft. Deze Slimme Centrale vervangt twee huidige bediencentrales in Leidschendam en Leiden, en biedt ruimte aan de Incident Coördinatie-desk (IC-desk) en het Ontwikkel-, Test- en Opleidingscentrum (OTO) die nu in Gouda zijn gehuisvest.

  Aan de commissie wordt gevraagd advies uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 22 september 2021 over het statenvoorstel uitvoeringsbesluit Slimme centrale te Delft.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Uitvoeringsbesluit Slimme Centrale te Delft
  2. Bijlage 1 Overeenkomsten Duurzaamheidsmenukaart en Duurzaamheidsvisie
 2. Nationaal toekomstbeeld fiets(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Zevenbergen

  Op initiatief van dhr. Heuvelink (D66) heeft de commissie in de commissievergadering van 14 april 2021 de brief van gedeputeerde Vermeulen over het nationaal toekomstbeeld fiets geagendeerd.

  De heer Heuvelink heeft aangegeven het te willen hebben over de rol van PS bij het opstellen van het nationaal toekomstbeeld Fiets, het participatieproces en hoe de regio is meegenomen in de plannen.

  Voor deze vergadering is een brief aangeleverd en twee rapportages, waarmee u op de hoogte bent van de stand van zaken voor het Zuid-Hollands Toekomstbeeld. 

  Ook is een brief en bijbehorende documenten over het projectenoverzicht. Medio september wordt de indiening vanuit de Provincie voor de MIRT gesprekken in GS besproken. Daarmee is er ruimte om wensen en vragen vanuit de commissie Bereikbaarheid en Energie te betrekken bij deze indiening.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Nationaal Toekomstbeeld Fiets
  2. GS-brief ZH Toekomstbeeld Fiets
  3. GS-brief ZH Toekomstbeeld Fiets Beleidsrapport
  4. GS-brief ZH Toekomstbeeld Fiets Rapportage
  5. GS brief Projectenprogramma Toekomstbeeld Fiets
  6. GS brief Projectenprogramma Toekomstbeeld Fiets_bijlage NTF tabel Fietsnetwerk
  7. GS brief Projectenprogramma Toekomstbeeld Fiets_bijlage NTF tabel Fietsparkeren
  8. GS brief Projectenprogramma Toekomstbeeld Fiets_bijlage NTF tabel Onderzoeksgebieden
 3. Luchtvaart(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: de Zoete

  Op initiatief van dhr. Heuvelink (D66) en mevr. van Aelst (SP) heeft de commissie in de commissievergadering van 14 april 2021 de brief van brief van gedeputeerde de Zoete over diverse onderwerpen luchtvaart geagendeerd.

  Dhr. Heuvelink en mevr. van Aelst hebben aangegeven dat onderdeel van de bespreking de actuele discussie over het burgermeet is en het gesprek van Gedeputeerde Staten met de Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) vanwege de geluidsoverlast in de provincie van zowel Schiphol als RTHA.

  Stukken
  1. brief van gedeputeerde De Zoete Diverse onderwerpen luchtvaart
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken