Agenda BE-W 13 oktober 2021 - woensdag 13 oktober 2021

Orgaan:
Bereikbaarheid en Energie
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 13 oktober 2021
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
15:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Ruby van den Hoek-Horst
Telefoon:
070-441 7068
E-mail:
r.horst@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

n.v.t.

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)


a. Mededelingen

In verband met de waarborging van de RIVM richtlijnen is de vergadering niet fysiek toegankelijk voor publiek en pers. Via de webcast kan het openbare deel van de vergadering gevolgd worden.

b. Vaststelling van de agenda

De voorzitter stelt voor een spreektijd te hanteren van 3 minuten per fractie of groep en 15 minuten voor Gedeputeerde Staten, exclusief interrupties.

c. Spreekrecht

Inspreken is op grond van het reglement van orde niet mogelijk, aangezien de voorzitter een voorstel zal doen achter gesloten deuren te vergaderen over bespreekstuk 5. (artikel 79, lid 2 sub e).

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

N.v.t.

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

N.v.t.

5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Bijpraatmoment/ stand van zaken m.b.t. WLQ+

De commissie zal worden bijgepraat door de gedeputeerde over de laatste stand van zaken met betrekking tot de WLQ+.


6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken