Agenda BE-W 9 juni 2021 - woensdag 09 juni 2021

Orgaan:
Bereikbaarheid en Energie
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 09 juni 2021
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Ruby Horst
Telefoon:
070-441 7068
E-mail:
r.horst@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de waarborging van de RIVM richtlijnen is de vergadering niet fysiek toegankelijk voor publiek en pers. Via de webcast kan de vergadering gevolgd worden. De webcast van deze vergadering is live te volgen via: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/archived

  Deze procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail die op 28 mei is verstuurd) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 8 juni voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk om 12 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7068 of per e-mail r.horst@pzh.nl.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.
  De geheime bijlagen vinden Statenleden in het geheime deel van de agenda in Notubiz.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) Statenvoorstel besluitvorming warmtelevering Leidse regio
  Bijlage 1 t/m 7 behorende bij het statenvoorstel kunnen statenleden vinden in het geheime deel van Notubiz.
  Er is een aangepast statenvoorstel aangekondigd door de gedeputeerde Baljeu. Per abuis staat het verkeerde bedrag in de vierde zin van het Statenvoorstel: hier staat 133,5 mln en dit moet zijn 103,5 mln. Dit is gewijzigd in het aangepaste statenvoorstel en die komt beschikbaar voor de PS vergadering van 16 juni.  
  Voorstel: oorspronkelijke statenvoorstel alleen agenderen in aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a) en het gewijzigde statenvoorstel doorgeleiden naar PS op 16 juni.


  (-) Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding
  Voorstel: agenderen in aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).


  (-) GS-brief warmtelevering Leidse regio WLQ+ en voortgangsrapportage 11 mei
  Voorstel: agenderen in aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).


  (1) Lid-GSbrief Baljeu Voortgang toezeggingen warmtedossier
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in planningsdocument.


  Ontvangen van diversen:

  (2-3) Rapportage overeenkomst WLQ+ van de dhr. Langelaar openbare versie
  In de vergadering van 12 mei heeft de commissie verzocht om een openbare versie van de eerder aangeleverde rapportage van dhr. Langelaar, deze rapportage is met een aanbiedingsbrief aangeleverd. De ongelakte versie van de rapportage kunnen statenleden vinden in het geheime deel van de agenda in Notubiz.
  Indien de rapportage wordt doorgeleid zoals benoemd in het behandeladvies, dan zal de voorzitter van de commissie BE voorzien in bekrachtigingsvoorstel voor de Statenvergadering van 16 juni.
  Voorstel: agenderen in aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a) en doorgeleiden naar PS om te betrekken bij besluitvorming op 16 juni.

  (4) Brief voorzitter commissie BE over geheimhouding rapportage dhr. Langelaar.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. brief van Gedeputeerde Baljeu Voortgang toezeggingen warmtedossier_pdf
  2. Aanbiedingsbrief Rapporteur over Gelakte versie rapport overeenkomsten warmtelevering Leidse regio WLQ
  3. Rapportage overeenkomsten WLQ 6 mei 2021 openbare versie gelakte passages
  4. Brief commissievoorzitter BE Warmte over Gedeeltelijk geheimhouding opheffen rapportage
 4. Overzicht moties en toezeggingen(Agendapunt ingeklapt)

  Overzicht openstaande moties en toezeggingen

  In bijlage 1 vindt u een overzicht van toezeggingen en moties voor de commissie. Het overzicht wordt iedere cyclus geactualiseerd.
  Voorstel: Kennisnemen van het overzicht.

  Stukken
  1. Overzicht toezeggingen en moties BE-W 9 juni 2021
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

In verband met de waarborging van de RIVM richtlijnen is de vergadering niet fysiek toegankelijk voor publiek en pers. Via de webcast kan het openbare deel van de vergadering gevolgd worden.

b. Vaststelling van de agenda

c. Spreekrecht

Indien belangstellenden bij één van de bespreekstukken gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk om 12 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering te zijn gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7068 of per e-mail r.horst@pzh.nl.

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag vergadering BE-W 12 mei 2021 (openbaar)(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag van de vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Energie van 12 mei 2021 (openbaar) vaststellen.

  Stukken
  1. Concept verslag Commissie BE-W 12 mei openbaar
 2. Conceptverslag vergadering BE-W 12 mei 2021 (geheim)(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag van de vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Energie van 12 mei 2021 (geheim) vaststellen.

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst vergadering BE-W 12 mei 2021 (openbaar)(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Energie van 12 mei 2021 (openbaar) vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst vergadering BE-W 12 mei 2021 openbaar
 2. Conceptbesluitenlijst vergadering BE-W 12 mei 2021 (geheim)(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Energie van 12 mei 2021 (geheim) vaststellen.

5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Statenvoorstel besluitvorming warmtelevering Leidse regio(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Baljeu

  Toelichting
  Provinciale Staten wordt een besluit voorgelegd met betrekking tot de WLQ+.

  Het statenvoorstel en de bijlages 9-12 zijn openbaar. Geheime bijlages 1-7 zijn te vinden in het geheime deel van Notubiz. Er is een bekrachtigingsvoorstel aangeleverd dat is toegevoegd onder dit agendapunt (zie bijlage 6). De voorzitter zal voorstellen om dit bekrachtigingsvoorstel als hamerstuk naar PS te sturen.

  Het Statenvoorstel gaat over de ontwikkeling en de realisatie van de warmteleiding WarmtelinQ+ (WLQ+). De WLQ+ vormt samen met de WarmtelinQ (WLQ) de ‘backbone’ van het toekomstige Warmtetransportnet Zuid-Holland. GS stelt voor om hieraan een financiële bijdrage te leveren van EUR 103,5 mln*. In het kader van de provinciale beleidsdoelstellingen levert dit een CO2 besparing van circa 102 kton in 2030 en circa 238 kton in 2050.
  Het Statenvoorstel behelst de financiële vertaling van eerdere besluitvorming en vormt het sluitstuk van de provinciale ambitie die in 2017 begon met het denken over een Warmterotonde.

  De commissie wordt gevraagd om het statenvoorstel besluitvorming warmtelevering Leidse regio te bespreken en een advies uit te brengen aan Provinciale Staten ten behoeve van besluitvorming op 16 juni 2021 waarbij u kunt aangeven of het statenvoorstel als bespreekstuk dan wel als hamerstuk geagendeerd moet worden.

  * bedrag is aangepast n.a.v. het nieuwe statenvoorstel, dit bedrag was per ongeluk verkeerd in de vierde zin van het statenvoorstel terechtgekomen en stond nog fout op de agenda. In het nieuwe statenvoorstel is deze fout hersteld (zie ook toelicht bij ingekomen stuk statenvoorstel).

  Stukken
  1. Statenvoorstel-Provinciale Staten 16 juni 2021 Besluitvorming Ontwikkeling en Realisatie WLQ
  2. bijlage 9 Openbaar Brief HZH Warmtedossier- 2021-02-02
  3. bijlage 10 20210129 - OPENBAAR Convenant light getekend Gasunie signed
  4. bijlage 11 OPENBAAR Raadsvoorstel Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ
  5. bijlage 12 OPENBAAR brief EZK inzake SDE irt restwarmteprojecten met gemeenschappelijke infrastructuur
  6. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding ontwikkeling en realisatie WLQ
  7. GS-brief Warmtelevering Leidse regio WLQ
  8. Voortgangsrapportage 11 mei 2021 Warmtelevering Leidse regio WLQ
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken