Agenda BE 12 januari 2022 - woensdag 12 januari 2022

Orgaan:
Bereikbaarheid en Energie
Locatie:
Digitaal via TEAMS
Datum:
woensdag 12 januari 2022
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Statengriffie
Telefoon:
070-4418149
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie vindt deze vergadering niet fysiek maar digitaal plaats. Via de webcast kan de vergadering gevolgd worden. De webcast is te vinden op http://pzh.notubiz.nl.

  Deze procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail die op 23 december is verstuurd) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 11 januari voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk om 12 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de statengriffie. Dit kan telefonisch 070-4418149 of per e-mail statengriffie@pzh.nl . In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.

  De geheime bijlagen onderaan de ingekomen stukken vinden Statenleden in het geheime deel van de agenda in Notubiz. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Ingekomen stukken Energie van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) Statenvoorstel Startnotitie Omgevingsbeleid module Energietransitie en Notitie Reikwijdte en detailniveau
  In de vergadering van 24 november heeft de commissie gevraagd om een statenvoorstel bij de startnotitie, deze wordt volgens afspraak, aangeleverd voor de overlegvergadering van 12 januari. Het statenvoorstel en de bijlagen zijn binnengekomen.
  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b)


  (1) Brief van gedeputeerde Potjer afschrift reactie mailbericht van stichting bewonerscomité Lindtwind Zwijndrecht
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in de planning.


  (2) Brief van de gedeputeerden Koning en Stolk ontwikkelingen van ordenen van bodem en ondergrond 3D Ordening
  Voorstel: vervangen door de gewijzigde brief (ingekomen stuk 3).


  (3) Gewijzigde brief van de gedeputeerden Koning en Stolk ontwikkelingen van ordenen van bodem en ondergrond 3D Ordening
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in de planning.


  (4) Brief van gedeputeerde Potjer monitor RES 1.0 en RES 2.0
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b)


  (5) Brief van gedeputeerde Baljeu Deelneming in Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Ingekomen stukken Bereikbaarheid van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (6) GS-brief - start nieuwe overeenkomst Personenvervoer over Water Rotterdam - Drechtsteden 2022
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (7) GS-brief overeenkomsten uitvoering vaarwegbeheer Zuid-Holland met waterschappen 2021-2024
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (8) Brief van gedeputeerde Baljeu Toekomstonderzoek verduurzaming binnenvaart
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (9) Brief van de gedeputeerde Baljeu en Zevenbergen voortgang versterkingsaanpak beheer en onderhoud beweegbare kunstwerken
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (10) GS brief opzeggen gebruik Lammenschansplein in verband met aanleg nieuwe Lammebrug
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (11) Brief van gedeputeerde Zevenbergen Calandbrug
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (12) Brief gedeputeerde Zevenbergen schriftelijke beantwoording vraag commissie BE 24-11-2021 over A4 Haaglanden-N14
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in de planning.


  (13) Brief van gedeputeerde Zevenbergen uitkomsten onderzoek pilot vrachtverkeer op busbaan N217 en onderzoek doortrekken busbaan
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (14) Brief van gedeputeerde Zevenbergen motie 1051
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  


  (15-16) GS brief RijnlandRoute voortgangsrapportage aan PS 2021-2
  Vraag aan de commissie: wilt u de tweede voortgangsrapportage van de RijnLandRoute agenderen voor de overlegvergadering van februari? Het zou dan voorlopig het enige bespreekpunt voor die vergadering zijn.


  (17) Brief van gedeputeerde Zevenbergen ervaren (geluids)overlast N209
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in de planning.


  (18-20) GS brief aan PS betreffende beantwoording brief Albert Heijn-Beugelsdijk betreffende kruispunt N209-Dorpsstraat Hazerswoude Dorp
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in de planning.


  (21) GS-brief inzake Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad II
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (22) Brief van gedeputeerde Zevenbergen vervoersplannen 2022 openbaar vervoer
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (23) Brief van gedeputeerde Zevenbergen technische sessie treinmaterieel MerwedeLingelijn
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (24) Brief gedeputeerde Koning en Zevenbergen over propositie schaalsprong metropolitaan OV en verstedelijking
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (25) Brief van gedeputeerde Zevenbergen uitnodiging technische sessie PZI voorjaar 2022

  Vraag aan de commissie: wilt u gebruik maken van de uitnodiging voor een technische sessie in het kader van het PZI en kaderbesluit?


  (26) Brief van gedeputeerde Zevenbergen Voortgang waterstoftankstation en inzet waterstofbussen HWGO concessie
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (27) Brief van gedeputeerde Zevenbergen start strooiseizoen en herinrichting steunpunt Coenecoop in Waddinxveen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Ingekomen stukken Energie van derden ontvangen:

  (-) Brief PAL eerste reactie op startnotitie energietransitie
  Voorstel: agenderen bij agendapunt 5b in de aansluitende overlegvergadering.


  (28) Brief over windturbines in Avelingen van Natuur- en vogelwacht Biesbosch
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (29) Mailbericht LeidenTransitie visie warmte burgerinitiatief energietransities
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Ingekomen stukken Bereikbaarheid van derden ontvangen:

  (30) BBG reactie dorpsoverleg Boskoop - november 2021
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).


  (31) Inspreektekst van dorpsoverleg Boskoop over BBG tijdens raadscommissie 4 december 2021
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).


  (32) Brief met reactie van het Molenberaad aan dorpsoverleg Boskoop
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).


  (33) Reactie dorpsoverleg Boskoop op brief Molenberaad dec 2021
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).


  (34) Ontsluiting Boskoop in relatie tot bedrijventerrein De Schans II (provincie Zuid-Holland)
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).


  (35) Mailbericht van inwoner Leefbaarheid onder druk door Nieuw Reijerwaard bewoners niet gehoord
  Voorstel: doorgeleiden naar GS met het verzoek om afschrift van reactie.


  Nagekomen stukken van derden ontvangen:

  (36) Brief BBG, reactie en voorstel van 306 bewoners noordelijk deel Boskoop

  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).

  (37) BBG Reactie Dorpsoverleg Boskoop-November 2021
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).

  Stukken
  1. brief van de gedeputeerden Koning en Stolk Ontwikkelingen van ordenen van bodem en ondergrond 3D-Ordening
  2. brief van gedeputeerde Potjer Afschrift reactie mailbericht van stichting bewonerscomité Lindtwind Zwijndrecht
  3. Gewijzigde brief van de gedeputeerden Koning en Stolk Ontwikkelingen van ordenen van bodem en ondergrond 3D-Ordening
  4. brief van gedeputeerde Potjer Monitor RES1_0 en Advies RES2_0
  5. brief van gedeputeerde Baljeu Deelneming in Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij
  6. GS brief - start nieuwe overeenkomst Personenvervoer over Water Rotterdam - Drechtsteden 2022
  7. GS-brief Overeenkomsten Uitvoering vaarwegbeheer Zuid-Holland met waterschappen 2021-2024
  8. brief van Gedeputeerde Baljeu Toekomstonderzoek verduurzaming binnenvaart
  9. brief van de gedeputeerden Baljeu en Zevenbergen Voortgang versterkingsaanpak beheer en onderhoud Beweegbare Kunstwerken
  10. GS-brief Opzeggen gebruik Lammenschansplein in verband met aanleg nieuwe Lammebrug
  11. brief van gedeputeerde Zevenbergen Calandbrug
  12. brief van Gedeputeerde Zevenbergen Schriftelijke beantwoording vraag commissie BE 24-11-2021 over A4 Haaglanden–N14
  13. brief van gedeputeerde Zevenbergen Uitkomsten onderzoek pilot vrachtverkeer op busbaan N217 en onderzoek doortrekken busbaan
  14. brief van gedeputeerde Zevenbergen Motie 1051
  15. GS-brief RijnlandRoute Voortgangsrapportage aan PS 2021-2
  16. PS voortgangsrapportage 2021-2 Uitvoeringsfase RijnlandRoute
  17. brief van gedeputeerde Zevenbergen Ervaren (geluids)overlast N209
  18. GS brief aan PS betreffende beantwoording brief Albert Heijn-Beugelsdijk betreffende kruispunt N209-Dorpsstraat Hazerswoude Dorp
  19. Bijlage GS brief aan Albert Heijn-Beugelsdijk betreffende kruispunt Hazerswoude-Dorp
  20. Bijlage Brief AH Hazerswoude
  21. GS-brief inzake Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad II
  22. brief van Gedeputerde Zevenbergen Vervoerplannen 2022 openbaar vervoer
  23. brief van gedeputeerde Zevenbergen Technische sessie treinmaterieel MerwedeLingelijn
  24. Brief van Gedeputeerden Koning en Zevenbergen over Propositie Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking
  25. brief van Gedeputeerde Zevenbergen Uitnodiging technische sessie PZI voorjaar 2022
  26. brief van gedeputeerde Zevenbergen Voortgang waterstoftankstation en inzet waterstofbussen HWGO concessie
  27. brief van gedeputeerde Zevenbergen Start strooiseizoen en herinrichting steunpunt Coenecoop in Waddinxveen
  28. Brief over windturbines in Avelingen van Natuur- en Vogelwacht Biesbosch
  29. Mailbericht LeidenTransitie Visie Warmte Burgerinitiatief Energietransitie
  30. BBG Reactie Dorpsoverleg Boskoop-November 2021
  31. Inspreektekst van Dorpsoverleg Boskoop over BBG tjdens Raadscommissie 4 December 2021
  32. Brief met reactie van het Molenberaad aan Dorpsoverleg Boskoop
  33. Reactie Dorpsoverleg Boskoop op brief Molenberaad Dec 2021
  34. Ontsluiting Boskoop in relatie tot bedrijventerrein De Schans II (provincie Zuid-Holland)
  35. Mailbericht van inwoner Leefbaarheid onder druk door Nieuw Reijerwaard bewoners niet gehoord
  36. Brief BBG, reactie en voorstel van 306 bewoners noordelijk deel Boskoop
  37. Reactie namens het Molenberaad op Statenvoorstel maatregelen BBG
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken

  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.


  2. Voorstellen technische sessies en werkbezoeken

  Er zijn geen nieuwe werkbezoeken/technische sessies binnengekomen.


  3. Planning

  De voorzitter van de vergadering zal tijdens het agendapunt planning een voorstel doen aan de commissie hoeveel spreektijd elke fractie/groep krijgt tijden de eerstvolgende vergadering op 9 februari 2022.

  De technische sessie over de module energietransitie in het omgevingsbeleid (genoemd in de brief die behandeld is in de vergadering van 24 november en in het statenvoorstel dat vandaag voorligt) is ingepland op 23 februari in de middag.

  De planning (bijlage 1) is geactualiseerd n.a.v. de vergadering van 24 november 2021.

  Voorstel: de planning vaststellen.

  Urgente toevoegingen en/of wijzigingen graag uiterlijk dinsdag 11 januari voor 12.00 uur schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format (zie e-mail van 23 december 2021).

  Stukken
  1. Planning cie BE 12 januari 2022_pdf
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

In de vergadering van 24 november is de totale beschikbare spreektijd vastgesteld op 6 minuten voor fracties en groepen en 30 minuten voor Gedeputeerde Staten. 

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk om 12.00 uur de dag voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de statengriffie. Dit kan telefonisch 070-4418149 of per e-mail statengriffie@pzh.nl.  

In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Het fractievoorzittersoverleg heeft besloten met ingang van september 2021 de schriftelijke verslaglegging van de vergaderingen van Statencommissies af te schaffen. Voor een volledige weergave van de vorige vergadering kan de webcast geraadpleegd worden. De link naar de webcast is vermeld op de agenda van 24 november 2021.

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst van de commissie BE 24 november 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: besluitenlijst van de commissie BE van 24 november vaststellen.

  Stukken
  1. Concept besluitenlijst BE 24 november 2021_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Statenvoorstel maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Zevenbergen

  Toelichting:
  De provincie Zuid-Holland, gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en de regio Midden-Holland werken samen aan een programma (Beter Bereikbaar Gouwe) met als doel de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economie in het gebied rondom de Gouwe te verbeteren.
  Het programma kent drie fasen, fase I (2018), fase II (2019 – 2021) en fase III (2022 - 2035). In de eerste fase zijn de knelpunten in het gebied benoemd en daarop is een gebiedvisie gemaakt en secnario's voor het gebied bedracht. De tweede fase van het programma (2019 – 2021, met aangescherpte doelen en plangebied) heeft geresulteerd in een maatregelenpakket om de
  problematiek concreet aan te pakken. Dit maatregelenpakket en de benodigde middelen om de maatregelen uit te werken tot voorlopig ontwerp liggen nu voor. In dit voorstel wordt voorgesteld om verder te gaan naar fase 3, waarin onderzoeken kunnen worden uitgevoerd.

  Er zijn een aantal ingekomens stukken binnengekomen van inwoners en organisaties over het maatregelenpakket van Beter Bereikbaar Gouwe, deze kunnen statenleden desgewenst betrekken bij de bespreking.

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 2 februari 2022 over het maatregelenpakket dat is voortgekomen uit de studie Beter Bereikbaar Gouwe, over de overgang naar de verkenningsfase op grond van de Regeling Projecten Zuid-Holland (toelatingsbesluit) en het beschikbaar stellen van budget om de maatregelen uit te kunnen werken tot voorlopig ontwerp niveau.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2
  2. a BAG advies na afronding fase 2
  3. b Rapport concept maatregelenpakket BBG
  4. c Intentieovereenkomst Programma BBG
  5. d Plan van aanpak fase 3
  6. e 1 Effectenrapport concept maatregelenpakket BBG
  7. e 2 Effectenrapport W20
  8. f Draagvlakanalyse pakket Boog en Noord
  9. g 1 Ontwerprapportage W20 opties
  10. g 2 Situatieschets maatregel W20
  11. g 3 Situatieschets maatregel W20 2
  12. g 4 Ontwerprapportage doorfietsroute OFV1c Alphen aan den Rijn-Gouda
  13. g 5 Situatieschets OFV1c Alphen aan den Rijn-Gouda
  14. g 6 Ontwerprapportage doorfietsroute OFV1d Gouda-Bodegraven
  15. g 7 Situatieschets OFV1d Gouda-Bodegraven
  16. g 8 Situatieschets OVF1cend Gouda–Alphen aan den Rijn en Bodegraven
  17. h Verkenning Ruimtelijke-economische opgave voor programma BBG
 2. Statenvoorstel startnotitie omgevingsbeleid module energietransitie en notitie reikwijdte en detailniveau(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Potjer

  Toelichting:
  De startnotitie module energietransitie voor de herziening van het omgevingsbeleid ligt ter vaststelling voor. In het statenvoorstel wordt verder een planning voor de verdere herziening gegeven. Hierbij is het van belang dat de commissie BE niet gaat over de agenda en de aanlevertermijn van de Integrale Commissie.

  Naast de startnotitie en de bijbehorende bijlagen is de reactie van de PAL (stukken 5,6 en 7) op de startnotitie toegevoegd aan dit bespreekpunt. Verder zijn enkele stukken waarvan de commissie eerder heeft besloten dit te willen agenderen bij deze bespreking, toegevoegd (bijlagen 8 t/m 11)

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 2 februari 2022 over de Startnotitie Omgevingsbeleid-Module energietransitie en bijbehorende Bijlage startnotitie - Participatie-aanpak module energie omgevingsbeleid

  Stukken
  1. Statenvoorstel Startnotitie Omgevingsbeleid module Energietransitie en Notitie Reikwijdte en detailniveau
  2. ** De wijzigingsdatum is de datum van ondertekening besluit - 04-11-2021 **
  3. Startnotitie Omgevingsbeleid-Module energietransitie
  4. ** De wijzigingsdatum is de datum van ondertekening besluit - 04-11-2021 **
  5. Bijlage startnotitie-Participatie-aanpak module energie omgevingsbeleid
  6. ** De wijzigingsdatum is de datum van ondertekening besluit - 04-11-2021 **
  7. Ontwerp NRD Module Energietransitie PZH
  8. Aankondiging PAL-reactie Startnotitie module Energietransitie
  9. Brief PAL Eerste reactie op startnotitie module Energietransitie
  10. Bijlage PAL-advies Provinciaal beleid en maatschappelijke inbreng
  11. brief Potjer Koning PARK-advies Meer dan zon en wind alleen
  12. GS-brief Uitspraak rechtbank zonnepark Leeuwenhorsterhoek
  13. GS-brief Uitspraak rechtbank zonnepark Leeuwenhorsterhoek_bijlage
  14. Mailbericht over Stand van zaken en voortgang RES 1_0 Holland Rijnland
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken