Agenda BMM 4 december 2019 - woensdag 04 december 2019

Orgaan:
Bestuur, Maatschappij en Middelen
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 04 december 2019
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Liesbeth Buzugbe
Telefoon:
070-4418136
E-mail:
eapm.buzugbe@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering

  Stukken
  1. Concept besluitenlijst procedurevergadering BMM 6 november 2019
 3. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. De contactgegevens zijn opgenomen in het briefhoofd van deze agenda.

 4. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5. bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:
  Bestuur

  (1) Brief van Gedeputeerde Vermeulen Stand van Zaken bestuurlijke ontwikkelingen op Voorne
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (2-3) Rapportage interbestuurlijk toezicht 2018
  Voorstel: bespreken in de overlegvergadering van 22 januari 2020.

  (4) Brief van Gedeputeerde Vermeulen financiële druk gemeenten
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Bestuur en Maatschappij
  (5) Brief van Gedeputeerde Vermeulen aankondiging producten portefeuille Bestuur en Maatschappij

  Voorstel:voor kennisgeving aannemen en opnemen in planning.

  Middelen

  (6-11) Legesverordening Wet Natuurbescherming Zuid-Holland 2020, Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2020, legesverordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 2020
  Voorstel:als hamerstuk agenderen voor de PS vergadering van 18 december 2019.

  (12-15) GS brief pachtprijzen 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (16-17) GS brief besluit tot wijziging subsidieregeling restauratie rijksmonumenten

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Nagekomen stukken
  (18) Statenvoorstel Vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Mobiliteit voor het jaar 2020

  Voorstel: Als hamerstuk agenderen voor de PS vergadering van 18 december 2019.

  (19) GS-brief gebiedsperspectief Kinderdijk en Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk

  Op verzoek van de Integrale Commissie is de brief overgeheveld naar BMM.
  Voorstel: Als bespreekstuk agenderen voor een vergadering in Q2 en combineren met een werkbezoek aan regio Alblasserwaard en Molenstichting SIMV, gecombineerd met Kinderdijk waar de Algemene Commissie op 12 juni 2019 toe heeft besloten.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Stand van zaken bestuurlijke ontwikkelingen op Voorne
  2. GS-brief Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2018
  3. GS-brief Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2018_Rapportage
  4. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Financiële druk gemeenten
  5. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Aankondiging producten portefeuille Bestuur en Maastschappij
  6. Brief van Gedeputeerde Baljeu Agenderen overlegvergadering commissie BMM 4 december 2019 Legesverordening Wet Natuurbescherming 2020 en Grondwaterheffingsverordening 2020
  7. Brief van Gedeputeerde Baljeu Agenderen overlegvergadering commissie BMM 4 december 2019 Legesverordening Omgevingsrecht 2020
  8. Statenvoorstel Besluit tot vaststellen van de legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2020
  9. Statenvoorstel Besluit tot vaststellen van de grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2020
  10. Statenvoorstel Besluit tot vaststellen van de legesverordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 2020
  11. Was Wordt Tarieventabel Leges Omgevingsrecht
  12. GS-brief Pachtprijzen 2020
  13. GS-brief Pachtprijzen 2020_Pachtadvies
  14. GS-brief Pachtprijzen 2020_Pachtprijzen 2020
  15. GS-brief Pachtprijzen 2020_Uitleg pachtpakketten voor gronden met een provinciaal doel
  16. Besluit tot wijziging subsidieregeling restauratie rijksmonumenten_GS-brief
  17. Besluit tot wijziging subsidieregeling restauratie rijksmonumenten_Bijlage
  18. Statenvoorstel Vaststelling Subsidieplafond Subsidieregeling mobiliteit voor het jaar 2020 (nagezonden)
  19. GS-brief Gebiedsperspectief Kinderdijk en Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk (nagezonden)
 5. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier.
  Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien er een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Planning


  Stukken
  1. Planning commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen_pdf
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. De contactgegevens zijn opgenomen in het briefhoofd van deze agenda.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Voorstel: vaststellen verslag.

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag overlegvergadering Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen 6 november 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Conceptverslag overlegvergadering Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen 6 november 2019_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Voorstel: vaststellen besluitenlijst overlegvergadering.

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst overlegvergadering Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen 6 november 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Concept besluitenlijst overlegvergadering BMM 6 november 2019
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Waardebehoud gronden van de Grondbank RZG Zuidplas(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: De Zoete, Koning

  Toelichting:

  De provincie Zuid-Holland is aandeelhouder in de gemeenschappelijke regeling ‘driehoek RZG
  Grondbank Zuidplaspolder’. De ‘concept ontwikkelingsvisie Middengebied’ van de gemeente Zuidplas levert niet de gewenste positieve waardestijging van de gronden. In de komende periode tot aan vaststelling door de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas eind 2019 zullen partners samen proberen om de mogelijke waardedaling en afboeking te voorkomen.

  Aan de commissie wordt gevraagd naar aanleiding van de brief van GS van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

  Stukken
  1. Brief van GS over Stand van zaken mbt waardebehoud gronden van de Grondbank RZG Zuidplas
  2. Bijlage 1 - Brief van RZG aan GS over Stand van zaken mbt waardebehoud gronden van de Grondbank RZG Zuidplas
  3. Bijlage 2 - Notitie bij brief van RZG aan GS over Stand van zaken mbt waardebehoud gronden van de Grondbank RZG Zuidplas
  4. Ontwikkelingsvisie Middengebied Zuidplas-concept_pdf
  5. Reactie GS op concept ontwikkelingsvisie Zuidplaspolder gemeente Zuidplas
 2. Renovatie gebouw C(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: De Zoete

  Toelichting:
  Op 20 februari 2019 hebben Provinciale Staten het project Renovatie Gebouw C aangewezen als groot project in het kader van de Regeling Projecten Zuid-Holland. In het verlengde van dat besluit is afgesproken dat tweemaal per jaar een voortgangsrapportage ter kennisgeving aan Provinciale Staten wordt verstrekt.
  De voortgangsrapportage is een rapportage over afwijkingen ten opzichte van het plan en omvat informatie over eventuele wijzigingen in de scope van het project, ontwikkelingen in de planning van het project, ontwikkelingen in de financiën van het project, ontwikkelingen in de aan het project verbonden risico’s, de beheersing ervan en de
  (financiële) gevolgen, eventuele ontwikkelingen rondom het bestuurlijk commitment en overige ontwikkelingen die Provinciale Staten in het kader van het project moeten weten.

  Aan de commissie wordt gevraagd onderling en met de Gedeputeerde van gedachten te wisselen over de voortgang van het project.

  Stukken
  1. Brief van GS over Voortgangsrapportage project Renovatie Gebouw C
  2. Voortgangsrapportage project Renovatie Gebouw C
 3. Organisatieanalyse en advies Kunstgebouw(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Vermeulen

  Toelichting:
  ln de Algemene Statencommissie van 12 juni 2019 is afgesproken het rapport organisatieanalyse en advies Kunstgebouw van Fazili Consulting te bespreken in de commissie op het moment dat Kunstgebouw haar ontwikkelplan op basis van het advies en de aanbevelingen heeft opgesteld. Kunstgebouw heeft niet gekozen voor een apart ontwikkelplan maar heeft de acties naar aanleiding van het rapport opgenomen in haar jaarplan 2020, pagina's 18 tlm 21.

  Aam de commissie wordt gevraagd met elkaar en met de Gedeputeerde van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Janssen Organisatieanalyse en advies Kunstgebouw
  2. GS-brief Organisatieanalyse en acties Kunstgebouw
  3. Jaarplan 2020 Kunstgebouw
 4. Begroting IPO(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Vermeulen

  Toelichting:

  De ambities uit de programmabegroting van het IPO zijn de ambities van de gezamenlijke provincies. Door die waar te maken kunnen de provincies laten zien dat ze er toe doen, en van maximaal toegevoegde waarde zijn in Den Haag en Brussel. Het IPO hecht aan helderheid over de gezamenlijke ambities en de hiermee samenhangende middelen. Daartoe dient de programmabegroting. Deze wordt jaarlijks vastgesteld en vanwege de wens van het IPO om als gezamenlijke provincies samen op te lopen in dit proces, is de IPO-programmabegroting gelijktijdig en op eenzelfde wijze aan alle provincies gestuurd.
  De begroting is nu ter goedkeuring aangeboden aan de Algemene Vergadering (AV) van het IPO, conform artikel 17.1 van de statuten van het IPO. Namens de provincie Zuid-Holland zijn twee Statenleden vertegenwoordigd in de AV, te weten mw. Kasbergen en mw. Van Sandick-Sopers.
  Het document met het concept jaarplan en begroting BIJ IPO is ter informatie aan de stukken toegevoegd.

  De commissie wordt in de gelegenheid gesteld aandachtspunten mee te geven aan de AV-leden ten behoeve van de begrotingsbehandeling in de AV-vergadering van 12 december aanstaande.


  Stukken
  1. Programmabegroting 2020 van het IPO
  2. Concept Jaarplan en Begroting BIJ IPO
 5. Bestuurlijke verantwoording financieel toezicht 2018-2019(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Vermeulen

  Toelichting:
  Jaarlijks brengen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten verslag uit over de wijze waarop financieel toezicht is uitgevoerd en wat daarbij opviel. Met deze brief gebeurt dat voor de periode 2018-2019.

  Aan de commissie wordt gevraagd onderling en met de gedeputeerde van gedachten te wisselen over de bestuurlijke verantwoording over het financieel toezicht.

  Stukken
  1. Brief van GS over Bestuurlijke verantwoording Financieel toezicht 2018-2019
  2. Bestuurlijke verantwoording Financieel toezicht 2018-2019
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken