Agenda BMM 6 november 2019 - woensdag 06 november 2019

Orgaan:
Bestuur, Maatschappij en Middelen
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 06 november 2019
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Liesbeth Buzugbe
Telefoon:
070-4418136
E-mail:
eapm.buzugbe@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  N.v.t.

 3. Ingekomen stukken GS(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt
  aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:   

  Bestuur

  (-) Brief van GS over de bestuurlijke missie naar China in november 2019
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (-) Conceptprogramma missie naar China
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (1-4) Brieven van GS over Renovatie gebouw C en acties die daaruit voortkomen inclusief een voortgangsrapportage
  Voorstel: bespreken in de overlegvergadering van 4 december 2019.

  (5-9) Statenvoorstel Instemming met de 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
  Voorstel: als hamerstuk agenderen voor de PS vergadering van 13 november 2019

  (10-14) Statenvoorstel Instemming met de 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
  Voorstel: als hamerstuk agenderen voor de PS vergadering van 13 november 2019.

  (15-21) Statenvoorstel Zienswijze op het besluit inzake het deelnemen van de ODH in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen
  Voorstel: als hamerstuk agenderen voor de PS vergadering van 13 november 2019.

  (22-26) Statenvoorstel Zienswijze op het besluit inzake het deelnemen van de OZHZ in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen
  Voorstel: als hamerstuk agenderen voor de PS vergadering van 13 november 2019.

  (27-30) Statenvoorstel Instemming met de wijziging Gemeenschappelijke regeling Wegschap tunnel Dordtse Kil in verband met herindeling gemeenten Binnenmaas en Strijen
  Voorstel: als hamerstuk agenderen voor de PS vergadering van 13 november 2019

  (31-37) Statenvoorstel Instemming met de 4e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in verband met een aantal herindelingen in deze regio
  Voorstel: als hamerstuk agenderen voor de PS vergadering van 13 november 2019.

  Middelen
  (-) Brief van Gedeputeerde Baljeu over beantwoording technische vragen Begroting 2020 provinciaal fonds
   
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (38-39) Brief van GS over bestuurlijke verantwoording Financieel toezicht 2018-2019
  Voorstel: bespreken in de overlegvergadering van 4 december 2019.

  (40-42) Brief van GS over stand van zaken m.b.t. waardebehoud gronden van de Grondbank RZG Zuidplas
  Voorstel: bespreken in de overlegvergadering van 4 december 2019.

  (43-49) Brief van GS over financiële afwikkeling interprovinciale herindeling Vijfheerenlanden
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen. Het Statenvoorstel voor de financiële afwikkeling wordt eind december 2019 verwacht.

  (50) Brief van GS over financiële gevolgen meicirculaire provinciefonds 2019
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (51) Brief van Gedeputeerde Baljeu over de agenda van de interactieve sessie op 11 september 2019 over nieuwe financiële spelregels
  Voorstel: De brief is geagendeerd ter administratieve afhandeling. Voor kennisgeving aannemen.

  Maatschappij

  (52) Brief van Gedeputeerde Baljeu over Gelijk loon voor mannen en vrouwen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (53-54) Brief van GS over Aanpassing subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (55) Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Stand van Zaken Eurovisie Songfestival 2020 Rotterdam
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (56) Brief van de cdK met Informatie over Prinsjesfestival 2019
  Voorstel: De brief is geagendeerd ter administratieve afhandeling. Voor kennisgeving aannemen.

  (57-58) Brief van GS over intentieverklaring Provincie Zuid-Holland en vfonds inzake project 75 jaar Vrijheid met bijlage
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (59-67) Brief van GS over Nominatiedossier Limes Werelderfgoed
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  Van de Randstedelijke Rekenkamer ontvangen:

  (68-70) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer over vastgestelde begrotingswijziging 2019 en begroting 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (71) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer over terugstorting verschil bijdrage 2019
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen:

  (72) Brief van Omroep West over Staat van de Zuid-Hollandse journalistiek
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het Rapport Regionale en Lokale Journalistiek dat gepland staat voor 4 december 2019.

  (73) Brief van Onafhankelijk Papendrecht over een nieuw regionaal bestuursmodel Merwede
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de Eindnotitie Voorbereidingscommissie Toekomst Regionale Samenwerking Drechtsteden en de update recente svz dat gepland staat voor 4 december 2019.

  Stukken
  1. Brief van GS over Acties voor verbetering brandveiligheidseisen bouwdelen A B en E
  2. Brief van Gedeputeerde Baljeu over Informeren Realisatie verbouwing A0
  3. Brief van GS over Voortgangsrapportage project Renovatie Gebouw C
  4. Voortgangsrapportage project Renovatie Gebouw C
  5. Statenvoorstel Instemming met de 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden
  6. Instemming met de 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden - Bijlage 1
  7. Instemming met de 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden - Bijlage 2
  8. Instemming met de 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden - Bijlage 3
  9. Instemming met de 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden - Bijlage 4
  10. Statenvoorstel Instemming met de 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland
  11. Instemming met de 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland - Bijlage 1
  12. Instemming met de 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland - Bijlage 2
  13. Instemming met de 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland - Bijlage 3
  14. Instemming met de 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland - Bijlage 4
  15. Statenvoorstel Zienswijze op het besluit inzake het deelnemen van de ODH in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen
  16. Zienswijze op het besluit inzake het deelnemen van de ODH in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen - Bijlage 1
  17. Zienswijze op het besluit inzake het deelnemen van de ODH in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen - Bijlage 2
  18. Zienswijze op het besluit inzake het deelnemen van de ODH in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen - Bijlage 3
  19. Zienswijze op het besluit inzake het deelnemen van de ODH in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen - Bijlage 4
  20. Zienswijze op het besluit inzake het deelnemen van de ODH in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen - Bijlage 5
  21. Brief van ODH Ontwerpbesluit lidmaatschap werkgeversvereniging
  22. Statenvoorstel Zienswijze op het besluit inzake het deelnemen van de OZHZ in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen
  23. Zienswijze op het besluit inzake het deelnemen van de OZHZ in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen - Bijlage 1
  24. Zienswijze op het besluit inzake het deelnemen van de OZHZ in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen - Bijlage 2
  25. Zienswijze op het besluit inzake het deelnemen van de OZHZ in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen - Bijlage 3
  26. Zienswijze op het besluit inzake het deelnemen van de OZHZ in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen - Bijlage 4
  27. Statenvoorstel Instemming met de wijziging Gemeenschappelijke regeling Wegschap tunnel Dordtse Kil
  28. Instemming met de wijziging Gemeenschappelijke regeling Wegschap tunnel Dordtse Kil - Bijlage 1
  29. Instemming met de wijziging Gemeenschappelijke regeling Wegschap tunnel Dordtse Kil - Bijlage 2
  30. Instemming met de wijziging Gemeenschappelijke regeling Wegschap tunnel Dordtse Kil - Bijlage 3
  31. Statenvoorstel Instemming met de 4e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
  32. Instemming met de 4e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - Bijlage 1
  33. Instemming met de 4e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - Bijlage 2
  34. Instemming met de 4e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - Bijlage 3
  35. Instemming met de 4e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - Bijlage 4
  36. Instemming met de 4e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - Bijlage 5
  37. Instemming met de 4e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - Bijlage 6
  38. Brief van GS over Bestuurlijke verantwoording Financieel toezicht 2018-2019
  39. Bestuurlijke verantwoording Financieel toezicht 2018-2019
  40. Brief van GS over Stand van zake mbt waardebehoud gronden van de Grondbank RZG Zuidplas
  41. Bijlage 1 - Brief van RZG aan GS over Stand van zake mbt waardebehoud gronden van de Grondbank RZG Zuidplas_Bijlage 1 Brief
  42. Bijlage 2 - Notitie bij brief van RZG aan GS over Stand van zake mbt waardebehoud gronden van de Grondbank RZG Zuidplas
  43. Brief van GS over Financiële afwikkeling interprovinciale herindeling Vijfheerenlanden
  44. Financiële afwikkeling interprovinciale herindeling Vijfheerenlanden - Advies AKD
  45. Financiële afwikkeling interprovinciale herindeling Vijfheerenlanden - concept overeenkomst Financiele afwikkeling
  46. Financiële afwikkeling interprovinciale herindeling Vijfheerenlanden - Kamerbrief over de motie centrumpositie Gorinchem
  47. Financiële afwikkeling interprovinciale herindeling Vijfheerenlanden - Kamerbrief over de motie ontvlechting wettelijke samenwerkingsverbanden Vijfheerenlanden
  48. Financiële afwikkeling interprovinciale herindeling Vijfheerenlanden - Financieel arrangement
  49. Financiële afwikkeling interprovinciale herindeling Vijfheerenlanden - Advies mr GJ Jansen over aanpassing provinciefonds
  50. Brief van GS over Informeren Statenleden financiële gevolgen meicirculaire provinciefonds 2019
  51. Brief van Gedeputeerde Baljeu over Agenda interactieve sessie 11 september 2019
  52. Brief van Gedeputeerde Baljeu over Gelijk loon voor mannen en vrouwen
  53. Brief van GS over Aanpassing subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013
  54. Bijlage bij Aanpassing subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013
  55. Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Stand van zaken Eurovisie Songfestival 2020 Rotterdam
  56. Brief cdK Informatie over Prinsjesfestival 2019
  57. Brief van GS over Intentieverklaring Provincie Zuid-Holland en vfonds inzake project 75 jaar Vrijheid
  58. Bijlage bij brief van GS over Intentieverklaring Provincie Zuid-Holland en vfonds inzake project 75 jaar Vrijheid
  59. Brief van GS over Nominatiedossier Limes Werelderfgoed
  60. Nominatiedossier Limes Werelderfgoed - Bijlage 1
  61. Nominatiedossier Limes Werelderfgoed - Bijlage 2
  62. Nominatiedossier Limes Werelderfgoed - Bijlage 3
  63. Nominatiedossier Limes Werelderfgoed - Bijlage 4
  64. Nominatiedossier Limes Werelderfgoed - Bijlage 5
  65. Nominatiedossier Limes Werelderfgoed - Bijlage 6
  66. Nominatiedossier Limes Werelderfgoed - Bijlage 7
  67. Nominatiedossier Limes Werelderfgoed - Bijlage 7a
  68. Randstedelijke Rekenkamer aanbiedingsbrief vastgestelde begrotingswijziging 2019 en begroting 2020
  69. Randstedelijke Rekenkamer vastgesteld 1e Begrotingswijziging 2019
  70. Randstedelijke Rekenkamer vastgesteld Begroting 2020
  71. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer over Terugstorting verschil bijdrage 2019
  72. Brief van Omroepwest
  73. Brief van Onafhankelijk Papendrecht over een nieuwe regionaal bestuursmodel Merwede
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier.
  Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.  

  2. Planning
  In de commissie BMM van 4 december zal een geactualiseerde lijst met toezeggingen, moties e.d. worden opgevoerd.

 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8136  of per e-mail eapm.buzugbe@pzh.nl

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.  

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Dit betreft een verslag van de Algemene Statencommissie. De commissie BMM sluit het meest aan bij de behandelde onderwerpen zodat het verslag in deze vergadering wordt opgevoerd ter vaststelling.
Voorstel vaststellen verslag

Sub-agendapunten

 1. Concept verslag overlegvergadering Algemene Statencommissie 9 oktober 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Conceptverslag overlegvergadering Algemene Statencommissie 9 oktober 2019
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Dit betreft een besluitenlijst van de Algemene Statencommissie. De commissie BMM sluit het meest aan bij de behandelde onderwerpen zodat de besluitenlijst in deze vergadering wordt opgevoerd ter vaststelling.

Voorstel: vaststellen besluitenlijst

Sub-agendapunten

 1. Concept besluitenlijst overlegvergadering Algemene Statencommissie 9 oktober 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering Algemene Statencommissie 9 oktober 2019 _2_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Jaarplannen Europa en China en bestuurlijke missie China(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Smit, Baljeu

  Toelichting
  Europa en het China Jaarplan 2019
  Het Europa Jaarplan is de uitwerking van de Europastrategie 2016-2019, zoals Provinciale Staten die in december 2015 hebben vastgesteld. In beide jaarplannen wordt aangegeven welke activiteiten Gedeputeerde Staten (GS) in 2019 willen uitvoeren en met welke partners en regio’s daarbij wordt samengewerkt.

  Bestuurlijke missie naar China
  Van 16 tot en met 24 november 2019 vindt de bestuurlijke missie naar China onder leiding van de commissaris van de Koning plaats. De missie vindt plaats in de context van de intensieve relatie die de provincie Zuid-Holland sinds 2007 onderhoudt met de provincie Hebei. Uitgangspunt van dergelijke missies zijn de behoeften vanuit het bedrijfsleven, waarbij de bestuurlijke relatie van de provincie met regionale overheden in China succesvolle contacten mogelijk maakt voor Zuid-Hollandse bedrijven met Chinese bedrijven.

  Aan de commissie wordt gevraagd van gedachten te wisselen over de jaarplannen Europa en China en eventueel aandachtspunten mee te geven voor de bestuurlijke missie naar China.

  Stukken
  1. Brief van GS met Aankondiging bestuurlijke missie naar China november 2019
  2. Brief van GS over Europa en China Jaarplan 2019
  3. Europa Jaarplan 2019
  4. Jaarplan China 2019
  5. Conceptprogramma missie naar China
 2. Begroting 2020 en nazorgheffing gesloten stortplaatsen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Baljeu, Vermeulen, De Zoete, Potjer

  Begroting 2020

  Toelichting:
  De Begroting 2020 geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij ingezet gaan worden. Gedeputeerde Staten bieden nu een beleidsarme begroting aan en naar verwachting begin 2020 een herziene begroting met beleidsrijke voorstellen en een uitwerking van de ambities uit het Coalitieakkoord 2019-2023 in concrete plannen. Provinciale Staten kunnen een oordeel vellen over de plannen van GS door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.

  De volgende doelen uit de begroting zijn onderwerp van bespreking in de Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen:

  Programma 3
  3.6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

  Programma 4
  4.1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur
  4.2 Cultuurparticipatie en bibliotheken
  4.3 Borgen kennis sociaal domein

  Programma 5
  5.1 Financieel gezonde huishouding

  Paragrafen:
  Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Arbeidskosten, Verbonden partijen, Grondbeleid, Subsidies en EU subsidies.

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan PS ten behoeve van de besluitvorming in de Statenvergadering van13 november 2019 over:
  1) De thema's uit de begroting die de Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen betreffen.
  2) De begrotingssubsidies 2020 vermeld onder punt 3.6 en 4.2 op pagina 17 van het Statenvoorstel.
  3) De subsidieplafonds 2020 voor boekjaar- en projectsubsidies onder punt 3.6 en 4.1 op pagina 32 van het Statenvoorstel.

  Nazorgheffing gesloten stortplaatsen 

  Toelichting:
  De provincie is bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen, die op of na 1 september 1996 nog in bedrijf waren. Het doel van de nazorgregeling is om zeker te stellen dat stortplaatsen ook na sluiting aan het vereiste beschermingsniveau voldoen, zodat zij geen risico vormen voor het milieu. De kosten van de nazorg worden onder meer gedekt uit heffingen die de provincie gedurende de exploitatiefase van stortplaatsen aan exploitanten oplegt. De wijziging van de verordening nazorgheffing is nodig in verband met een wijziging van de tarieventabel.
  In de Verordening provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen is onder andere het volgende vastgelegd:
  1. Provinciale Staten stellen begroting en rekening van het fonds vast
  2. Provinciale Staten stellen het wijzigingsbesluit van de verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2014 vast.

  Aan de commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan PS ten behoeve van besluitvorming in de Statenvergadering van13 november 2019 over het wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Begroting 2020
  2. Begroting 2020
  3. Statenvoorstel Wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen en Begroting 2020 Provinciaal fonds Nazorg gesloten stortplaatsen
  4. Bijlage 1 bij Wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen en Begroting 2020 Provinciaal fonds Nazorg gesloten stortplaatsen
  5. Bijlage 2 bij Wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen en Begroting 2020 Provinciaal fonds Nazorg gesloten stortplaatsen
  6. Brief van Gedeputeerde Baljeu over Beantwoording technische vragen Begroting 2020 Provinciaal Fonds Nazorg
 3. Voortgang aanjagers herbestemming rijksmonumenten en verlenging van de overeenkomsten met aanjagers(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder:  De Zoete

  Toelichting:
  Op 8 november 2017 zijn moties 760 en 761 ingediend voor het versnellen van herbestemming van erfgoed en het vereenvoudigen van procedures bij herbestemming. Daarbij is het verzoek gedaan ook voorstellen die niet direct vanzelfsprekend zijn in ogenschouw te nemen. Gedeputeerde Staten hebben in 2018 besloten drie aanjagers voor de herbestemming van leegstaande rijksmonumenten in te zetten. De brief van GS over voortgang aanjagers Rijksmonumenten en verlenging van de overeenkomsten met de aanjagers stond als stuk geagendeerd voor de procedurevergadering van de Algemene Commissie van juni 2012. Op verzoek van de ChristenUnie en SGP is de brief als bespreekstuk geagendeerd.

  Aan de commissie wordt gevraagd om naar aanleiding van deze brief van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Agendering overeenkomst aanjagers en Kunstgebouw
  2. Brief van GS over Voortgang aanjagers herbestemming Rijksmonumenten en verlenging van de overeenkomsten met de aanjagers
  3. Brief van Gedeputeerde Janssen Correctie mbt de Vlietwoning in brief Voortgang aanjagers herbestemming rijksmonumenten
 4. Brief van Gedeputeerde Staten over de voorbereidingen van de provincie Zuid-Holland op een Brexit zonder terugtredingsakkoord(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Vermeulen

  Toelichting:
  In Zuid-Holland worden voorbereidingen getroffen om in te spelen op problemen die kunnen ontstaan bij een Brexit zonder terugtredingsovereenkomst, de zogenaamde “no-deal Brexit”.
  Veelal ligt de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de Rijksoverheid. Gedeputeerde Staten geven in de brief aan hoe de provincie kan bijdragen.

  Aan de commissie wordt gevraagd om naar aanleiding van deze brief van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

  Stukken
  1. Brief van GS over Voorbereidingen provincie Zuid-Holland op een Brexit zonder terugtredingsakkoord
  2. Brief van Gedeputeerde Baljeu Overzicht voorbereidingen Zuid-Holland no-deal Brexit
 5. Rapport van het onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Vlaardingen en de besluitvorming door de gemeenteraad(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Vermeulen

  Toelichting:
  In opdracht van de burgemeester van Vlaardingen is een extern adviseur gevraagd om na het ontstaan van de nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad sinds 15 november 2018 onderzoek te doen naar de bestuurskracht en de besluitvorming door de gemeenteraad. Uit het onderzoek blijkt dat het werken met een Raadsprogramma, gebaseerd op een minderheidscollege, niet de noodzakelijke politieke daadkracht en stabiliteit voor het besturen van de stad Vlaardingen oplevert.

  Aan de commissie wordt gevraagd om naar aanleiding van het door Andersson Advies opgestelde rapport “Meer bestuurskracht nodig voor Vlaardingen” van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Baljeu over Onderzoek Vlaardingen
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken