Agenda BMM 16 september 2020 - woensdag 16 september 2020

Orgaan:
Bestuur, Maatschappij en Middelen
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 16 september 2020
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Liesbeth Buzugbe
Telefoon:
070-4418136
E-mail:
eapm.buzugbe@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst procedurevergadering 17 juni 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: De besluitenlijst van de procedurevergadering van 17 juni 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. concept besluitenlijst procedurevergadering BMM 17-6-2020_pdf
 3. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 06-30923340 of per e-mail eapm.buzugbe@pzh.nl .

 4. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  Bestuur

  () GS brief over Open en Transparante provincie en de Wob
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (5a).

  (1-4)GS brief over Regiodeal Drechtsteden en Gorinchem
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (5-11) Brief Gedeputeerde Staten aan het kabinet over de financiële situatie van gemeenten
   Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (12-13) GS brief verkiezingsinzet
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen. Deze brief is ook geagendeerd voor de procedurevergaderingen van de commissies RWE, BE en KNM.

  Maatschappij

  (-) GS brief Evaluatie aanjaagfunctie herbestemming rijksmonumenten en besluit vervolg
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (5e).

  (-) GS brief inhoudelijke reactie jaarplannen 2020 basisvoorziening cultuurparticipatie
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (5b).

  (14-20) Internationale Strategie Zuid-Holland
  Voorstel: direct als bespreekstuk doorgeleiden t.b.v. de PS vergadering van 23 september.

  (21-22) GS brief kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse journalistiek
  Voorstel: agenderen voor de overlegvergadering van 7 oktober.

  (23-24) GS brief rapportage ambtelijke integriteit
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (25-26) GS brief rapportage buitenlandse dienstreizen van GS leden februari-maart 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (27-28) GS brief inzake opvang kinderen uit Griekenland naar aanleiding van Statenvragen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (29) Brief gedeputeerde De Zoete Voortgang nieuw provinciaal archeologisch depot
  Voorstel: de brief voor kennisgeving aannemen. Het onderwerp agenderen voor de overlegvergadering van oktober.
  

  Middelen

  (-) Statenvoorstel Besluit tot vaststelling subsidieplafond 2020 Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020
  Voorstel: bespreken in aansluitende overlegvergadering (5f).

  (-) Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020
  Voorstel: bespreken in aansluitende overlegvergadering (5f).

  (-) GS brief inventarisatie vervolg schade culturele infrastructuur Zuid-Holland en Corona

  Voorstel: betrekken bij de bespreking van agendapunt 5f.

  (30-31) GS brief over verrekening Vijfheerenlanden procedure artikel 51 wet Arhi
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (32-33) GS brief tot wijziging Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (34) Brief van Gedeputeerde Baljeu Meicirculaire provinciefonds 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (35) Brief van Gedeputeerde De Zoete Definitief Ontwerp Inrichting Gebouw C
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (36-37) GS brief over stand van zaken en feitenrelaas inzake brandveiligheid van delen van het provinciehuis
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (38) Brief van Gedeputeerde De Zoete Samenwerkingsovereenkomst Stichting Nationaal Smalspoor
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Randstedelijke Rekenkamer

  (39) Statenvoordracht herbenoeming bestuurder-directeur RR per 1 november 2020
  Voorstel: direct als hamerstuk doorgeleiden t.b.v. de PS vergadering van 23 september.

  (40) Vastgestelde begroting Randstedelijke Rekenkamer
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Van derden ontvangen

  (-) Nagezonden: Uitvoeringsprogramma Kinderdijk 2020-2025
  Voorstel: Desgewenst betrekken bij de bespreking Gebiedsperspectief Kinderdijk (5c). Dit stuk is toegevoegd op verzoek van deelnemers aan het werkbezoek aan SIMAV en SWEK op 9 september 2020.

  (41-42) Brieven van Heemschut
  Voorstel: Brief van Heemschut d.d. 1 juli 2020 (noodklok agrarisch erfgoed) ter beantwoording doorgeleiden naar GS. GS verzoeken een kopie van het afschrift aan de commissie te doen toekomen. Brief van Heemschut d.d. 2 september 2020 (provinciaal erfgoed in provincie begroting en coalitieakkoord) betrekken bij de bespreking van de begroting in november.

  (43) Brief van OZHZ over terugkoppeling AB OZHZ 9 juli 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (44) Reactie ODH ingediende zienswijzen Begroting ODH 2021
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (45) Vastgestelde stukken Wegschap Tunnel Dordtse Kil
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (46) Vastgestelde begroting en jaarrekening Omgevingsdiensten ZHZ
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. GS brief over Regiodeal Drechtsteden en Gorinchem
  2. GS brief over Regiodeal Drechtsteden en Gorinchem_Bijlage 1
  3. GS brief over Regiodeal Drechtsteden en Gorinchem_Bijlage 2
  4. GS brief over Regiodeal Drechtsteden en Gorinchem_Bijlage 3
  5. Brief Gedeputeerde Staten aan het kabinet over de financiële situatie van gemeenten_GS-brief
  6. Brief Gedeputeerde Staten aan het kabinet over de financiële situatie van gemeenten_bijlage 1
  7. Brief Gedeputeerde Staten aan het kabinet over de financiële situatie van gemeenten_bijlage 2
  8. Brief Gedeputeerde Staten aan het kabinet over de financiële situatie van gemeenten_bijlage 3
  9. Brief Gedeputeerde Staten aan het kabinet over de financiële situatie van gemeenten_bijlage 4
  10. Brief Gedeputeerde Staten aan het kabinet over de financiële situatie van gemeenten_bijlage 5
  11. Brief Gedeputeerde Staten aan het kabinet over de financiële situatie van gemeenten_bijlage 6
  12. GS-brief Verkiezingsinzet
  13. GS-brief Verkiezingsinzet_Samen Sterker Zeker Nu
  14. Brief van de Werkgroep Internationaal aan Statencommissie BMM inzake Internationale Strategie 2020-2023
  15. Statenvoorstel Internationale strategie Zuid-Holland 2020-2023
  16. Internationale strategie Zuid-Holland 2020-2023
  17. Vooruitblik Zuid-Holland internationaal 2020
  18. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Memo Zuid-Hollandse inzet op EU-subsidies met kosten-batenanalyse
  19. EU-subsidie Monitor 2020
  20. Randstad vooruitblik Europa 2020
  21. GS-brief Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse journalistiek
  22. GS-brief Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse journalistiek_Kamerbrief BZK
  23. GS brief Rapportage ambtelijke integriteit 2019_Bijlage Rapportage
  24. GS brief Rapportage ambtelijke integriteit 2019
  25. GS brief Rapportage buitenlandse dienstreizen van GS-leden februari-maart 2020
  26. GS brief Rapportage buitenlandse dienstreizen van GS-leden februari-maart 2020_Bijlage Rapportage
  27. GS-brief inzake opvang kinderen uit Griekenland naar aanleiding van statenvragen
  28. GS-brief inzake opvang kinderen uit Griekenland naar aanleiding van statenvragen_bijlage 1
  29. brief gedeputeerde De Zoete Voortgang nieuw provinciaal archeologisch depot
  30. GS brief over Verrekening Vijfheerenlanden_procedure artikel 51 wet Arhi_Bijlage
  31. GS brief over Verrekening Vijfheerenlanden_procedure artikel 51 wet Arhi
  32. GS-brief Besluit tot wijziging Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013
  33. Besluit tot wijziging Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013
  34. Brief van Gedeputeerde Baljeu Meicirculaire provinciefonds 2020
  35. Brief van Gedeputeerde De Zoete Definitief Ontwerp Inrichting Gebouw C
  36. GS brief over Stand van zaken en feitenrelaas inzake brandveiligheid van delen van het provinciehuis
  37. GS brief over Stand van zaken en feitenrelaas inzake brandveiligheid van delen van het provinciehuis_Bijlage
  38. Brief van Gedeputeerde De Zoete Samenwerkingsovereenkomst Stichting Nationaal Smalspoor
  39. Statenvoordracht herbenoeming bestuurder-directeur RR per 1 november 2020
  40. vastgestelde begroting 2021 Randstedelijke Rekenkamer
  41. Brief over Heemschut luidt noodklok over agrarisch erfgoed in Zuid-Holland
  42. Brief van Heemschut
  43. Brief van OZHZ over Terugkoppeling AB OZHZ 9 juli 2020
  44. Reactie ODH ingediende zienswijzen Begroting ODH 2021
  45. Vastgestelde stukken Wegschap Tunnel Dordtse Kil
  46. Vastgestelde begroting en jaarrekening Omgevingsdienst ZHZ
 5. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken

  Er zijn geen agenderingsverzoeken


  2. Planning

  Voorstel: de planning vaststellen.

  Stukken
  1. Planning commissie Bestuur Maatschappij en Middelen 16-9-2020_pdf
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 06-30923340 of per e-mail eapm.buzugbe@pzh.nl .

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag van de commissievergadering van 17 juni 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: het verslag van de commissievergadering van 17 juni 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Concept verslag commissie BMM 17 juni 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst van de overlegvergadering van 17 juni 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: de besluitenlijst van de overlegvergadering van 17 juni 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Concept besluitenlijst overlegvergadering BMM 17-6-2020_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Wob beleid(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Vermeulen

  Op 15 april heeft de commissie besloten n.a.v. van het Wob verzoek over Shell op een later moment het Wob beleid van de provincie te bespreken. Inmiddels hebben Provinciale Staten de door de Gedeputeerde toegezegde brief over het Wob beleid ontvangen.

  De commissie wordt gevraagd met elkaar en met de Gedeputeerde het debat aan te gaan over in hoeverre het huidige Wob beleid voldoet.
  De bijgevoegde stukken 2-4 kunnen desgewenst bij de bespreking worden betrokken.

  Stukken
  1. GS brief over Open en Transparante provincie en de Wob
  2. Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Wob-verzoek Shell
  3. Antwoorden aan fractie GroenLinks - Wob-verzoek Shell
  4. GS-brief Wobverzoek van PAJ inzake eerder ingediend verzoek om informatie over Shell documenten
 2. Meerjaren/jaarbeleidsplannen van alle door de provincie gesubsidieerde instellingen op het gebied van cultuureducatie en -participatie(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Vermeulen

  Op 17 juni heeft de Gedeputeerde toegezegd de bespreking van de inhoudelijke reactie van GS op het jaarplan van het Kunstgebouw te verbreden naar een inhoudelijke reactie op de jaarplannen van zowel het Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis, Popunie en SEOP.

  Gedeputeerde Staten geven aan dat de jaarplannen goed aansluiten bij het provinciale beleid en de provinciale speerpunten. Om een goede afweging te kunnen maken voor de inzet van middelen en de te bereiken doelen wordt een afsprakenkader ontwikkelt.

  De commissie wordt verzocht met elkaar en met de Gedeputeerde het debat aan te gaan over de inzet door de instellingen voor cultuurparticipatie.

 3. Gebiedsperspectief Kinderdijk(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: De Zoete

  Op 4 december 2019 heeft de commissie besloten het gebiedsperspectief Kinderdijk te bespreken in het voorjaar van 2020. De bespreking is vervolgens naar september verschoven, omdat de digitale commissievergaderingen van april tot en met juni zich moesten beperken tot de meest urgente onderwerpen.

  Het perspectief is opgesteld onder leiding van de stuurgroep Kinderdijk, bestaande uit de Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (SWEK), gemeenten Alblasserdam en Molenlanden, het Waterschap Rivierenland, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de provincie Zuid-Holland. Het Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk heeft de stuurgroep Kinderdijk op basis van het gebiedsperspectief opgesteld.

  Op 9 september jl. is de commissie op werkbezoek geweest naar onder meer de SWEK. Het gebiedsperspectief Kinderdijk is daarbij ook onderwerp van gesprek geweest.

  De commissie wordt verzocht met elkaar en met de Gedeputeerde te spreken over de ontwikkelingen en de rol van de provincie hierbij.

  Stukken
  1. GS-brief Gebiedsperspectief Kinderdijk en Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk
  2. Gebiedsperspectief Kinderdijk
  3. Advies Werelderfgoed Kinderdijk
  4. Uitvoeringsprogramma Kinderdijk 2020-2025 versie 27 maart
 4. Doorontwikkeling bestaande erfgoedlijnen en invulling van een nieuwe erfgoedlijn(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: De Zoete

  Met motie 814 Doorontwikkeling Erfgoedlijnen uit juni 2018 hebben Provinciale Staten gevraagd om een voorstel te doen voor het toevoegen, uitbreiden of stopzetten van erfgoedlijnen. Gedeputeerde Staten stellen voor om de integrale aanpak van erfgoedlijnen te versterken, geen bestaande erfgoedlijnen te starten of stopzetten en de erfgoedlijn Goeree Overflakkee uit te breiden richting Voorne Putten en Hoeksche Waard. Deze voorstellen hebben geen invloed op het beschikbare budget.

  De commissie wordt verzocht het debat te voeren over de inhoud van de voorstellen en het budget. U kunt hierbij betrekken het rapport "Verkenning Erfgoedlijn IJzeren Eeuw" dat de commissie in februari 2020 van GS heeft ontvangen.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Doorontwikkeling erfgoedlijnen 2020
  2. Verkenning Erfgoedlijn maritieme industrie
 5. Vervolg aanjagers herbestemming rijksmonumenten(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: De Zoete

  In de commissie BMM van 6 november 2019 heeft Gedeputeerde De Zoete toegezegd om in het voorjaar 2020 de voortzetting van de aanjaagfunctie voor herbestemming van rijksmonumenten in de commissie te bespreken. In verband met de corona uitbraak is de agendering uitgesteld naar 16 september. GS hebben besloten de tijdelijke aanjaagfunctie om te zetten in een structurele voorziening waarbij gekozen is voor een provinciale aanjager in vaste dienst.

  De commissie wordt verzocht het gewenste vervolg van de aanjaagfunctie met elkaar en met de gedeputeerde te bespreken.

  Stukken
  1. GS-brief Evaluatie aanjaagfunctie herbestemming rijksmonumenten en besluit vervolg
  2. GS-brief Evaluatie aanjaagfunctie herbestemming rijksmonumenten en besluit vervolg_Eindrapport
 6. Subsidieplafond 2020 Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Zoete

  Met motie 929 Ondersteuning Cultuursector hebben Provinciale Staten gevraagd om op korte termijn een regeling te treffen om culturele instellingen in Zuid-Holland te helpen de coronacrisis te overleven en hiervoor € 3 miljoen beschikbaar te stellen. Naar aanleiding hiervan hebben Gedeputeerde Staten de Subsidieregeling Noodsteun Culturele Sector Zuid-Holland 2020 vast te stellen.

  De commissie wordt verzocht met elkaar en met de gedeputeerde in gesprek te gaan over het voorgestelde subsidieplafond.

  De GS brief Inventarisatie vervolg schade culturele infrastructuur Zuid-Holland en Corona kunt u hierbij betrekken.


  Stukken
  1. Statenvoorstel Besluit tot vaststelling subsidieplafond 2020 Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020
  2. Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020
  3. GS brief overInventarisatie vervolg schade culturele infrastructuur Zuid-Holland en Corona
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken