Agenda BMM 17 juni 2020 - woensdag 17 juni 2020

Orgaan:
Bestuur, Maatschappij en Middelen
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 17 juni 2020
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Liesbeth Buzugbe
Telefoon:
070-4418136
E-mail:
eapm.buzugbe@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie wordt deze procedurevergadering zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail die op 4 juni 2020 is verstuurd) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk maandag 16 juni voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

  Houdt u de nieuwsberichten op onze website in de gaten voor meer informatie over de webcast van deze vergadering.

 2. Besluitenlijst procedurevergadering 20 mei 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: Besluitenlijst van de procedurevergadering van 20 mei 2020 vaststellen

  Stukken
  1. concept besluitenlijst procedurevergadering BMM 20 mei 2020
 3. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 06-30923340 of per e-mail eapm.buzugbe@pzh.nl .

 4. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  Bestuur
  (-) GS brief Preventief toezicht gemeente Vlaardingen
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (5a).

  (1) GS brief stand van zaken bestuurlijke ontwikkelingen Voorne
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (2-3) GS brief jaarverslag financieel toezicht 2019-2020 (nagezonden)
  Voorstel: agenderen voor de overlegvergadering van oktober


  Maatschappij
  (-) GS brief Besluit tot vaststelling subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van de Voorjaarsnota (5b).

  (-) Brief van de gedeputeerden De Zoete en Koning Stand van zaken omtrent landgoed De Tempel
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van de Voorjaarsnota (5b). De brief is tevens geagendeerd voor de procedurevergadering van de commissie KNM.

  (-) GS brief inventarisatie culturele infrastructuur Zuid-Holland en Corona (nagezonden)
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van de Voorjaarsnota (5b)

  (4) Lid GSbrief Vermeulen Ontwikkelingen bibliotheekwerk
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en het onderwerp agenderen voor bespreking in oktober 2020.

  (5) GS brief WOBverzoek van PAJ inzake eerder ingediend verzoek om informatie over Shell documenten
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen. De bespreking van het onderwerp WOBbeleid staat in de planning. 

  (6) GS brief Toelichting op aanbevelingen en voortgang nota restauratie rijksmonumenten
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (7-8) GS brief Antwoordbrief ministerie van OCW over Cultuureducatie met Kwaliteit
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (9) Brief van Gedeputeerde De Zoete Motie M-628 Artikel 1 Grondwet
  Voorstel: brief voor kennisgeving aannemen. (PS hebben reeds besloten dat de motie is afgehandeld)

  (10-11) Direct Duidelijk Deal (nagezonden 11 juni)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen


  Middelen
  (-) Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021 incl. bijlagen
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (5b).

  (-) Statenvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening 2013 vanwege de uitbraak van COVID-19 incl. bijlage
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering.

  (-) GS brief Asbestsanering gebouw C incl. bijlage
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de Voorjaarsnota (5b).


  IPO
  (-) Kaderbrief 2021 IPO (nagezonden)
  Voorstel: bespreken in aansluitende overlegvergadering (5d)
  De Kaderbrief is het startdocument voor de begroting van het IPO. Tijdens de bespreking van de begroting van het IPO in de commissie BMM op 2 december 2019, gaven meerdere woordvoerders aan meer inbreng te willen leveren in de begroting van het IPO. Op 30 juni staat de kaderbrief geagendeerd voor de Algemene Vergadering (AV) van het IPO.

  Stukken
  1. GS-brief Stand van zaken bestuurlijke ontwikkelingen Voorne
  2. Jaarverslag Financieel Toezicht 2019-2020_GS-brief
  3. Jaarverslag Financieel Toezicht 2019-2020
  4. Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Ontwikkelingen bibliotheekwerk
  5. GS-brief Wobverzoek van PAJ inzake eerder ingediend verzoek om informatie over Shell documenten
  6. GS-Brief Toelichting op aanbevelingen en voortgang nota restauratie rijksmonumenten
  7. GS-brief Antwoordbrief ministerie van OCW over Cultuureducatie met Kwaliteit
  8. GS-brief Antwoordbrief ministerie van OCW over Cultuureducatie met Kwaliteit_bijlage
  9. Brief van Gedeputeerde De Zoete Motie M-628 Artikel 1 Grondwet
  10. GS-brief Ondertekenen Direct Duidelijk-deal
  11. Direct-Duidelijk-deal
 5. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken

  Uitnodiging Najaarswandeling Landgoed De Tempel en Ackerdijk door Natuurmonumenten
  In de bijlage treft u de uitnodiging aan voor een najaarswandeling in Ackerdijk en Landgoed De Tempel. Aanvankelijk stond deze uitnodiging eerder gepland, maar vanwege de beperkingen door Covid-19 heeft dit werkbezoek niet kunnen plaatsvinden. De uitnodiging staat nu gepland voor 18 november 2020. Het werkbezoek beslaat één ochtend en start in Ackerdijk met een korte toelichting van de gebiedsmanager op het beheer door Natuurmonumenten op het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Daarna wordt het bezoek vervolgd door een bezoek aan Landgoed de Tempel. Alle protocollen van het RIVM met betrekking tot Covid-19 worden hierbij in acht genomen door de organisatie.
  Voorstel: inplannen op 18 november 2020 9.00 uur - 12.00 uur.


  Gesprek met aanjagers
  Op 20 mei stond het werkbezoek aan het Erfgoedhuis in combinatie met een gesprek met de aanjaagteam voor erfgoed. Vanwege de beperkingen door Covid-19 heeft dit werkbezoek niet kunnen plaatsvinden. Het aanjaagteam is bereid dit gesprek alsnog digitaal te laten plaatsvinden. Het Erfgoedhuis nodigt de commissie liever op een later moment uit voor een fysiek werkbezoek.
  Voorstel: digitaal gesprek met aanjaagteam inplannen op 15 juli 14.00 uur.  


  Planning

  Voorstel: de planning vaststellen.

  Stukken
  1. 20200529_Uitnodiging najaarswandeling nov 2020 PS PZH_pdf
  2. Routebeschrijving Boerderij Ackerdijkse Plassen 2020_pdf
  3. artikel erfgoed Midden Delfland MONUMENTAAL 2019-4 p26-31_pdf
  4. Planning Commissie Bestuur Maatschappij en Middelen 17-6-2020_2_pdf
 6. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 06-30923340 of per e-mail eapm.buzugbe@pzh.nl .

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag van de commissievergadering van 20 juni 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: het verslag van de commissievergadering van 20 mei 2020 vaststellen

  Stukken
  1. concept verslag Commissie BMM 20 mei 2020_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Voorstel: de besluitenlijst van de overlegvergadering van 20 mei 2020 vaststellen.

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst van de overlegvergadering van 20 mei 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. concept besluitenlijst overlegvergadering BMM 20 mei 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bestuurskracht Vlaardingen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Vermeulen.

  Toelichting:

  ln opdracht van de burgemeester van Vlaardingen is een extern adviseur gevraagd - om na het ontstaan van de nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad sinds 15 november 2018 - onderzoek te doen naar de bestuurskracht en de besluitvorming door de gemeenteraad. De provincie ondersteunde de gemeente door het onderzoek te financieren en mogelijk te maken. Uit het onderzoek bleek dat het werken met een Raadsprogramma, gebaseerd op een minderheidscollege, niet de noodzakelijke politieke daadkracht en stabiliteit voor het besturen van de stad Vlaardingen oplevert. Het rapport bevatte aanbevelingen voor de gemeente.

  Op 11 februari 2019 heeft gedeputeerde Baljeu dit rapport naar de Staten gestuurd. De brief van Gedeputeerde Baljeu met het rapport stonden als stuk geagendeerd voor de procedurevergadering van de Algemene Commissie van juni 2012, de eerste commissievergadering na de verkiezingen. De commissie besloot het stuk toen als bespreekstuk te laten agenderen in de vakcommissie.

  Vervolgens heeft de commissie BMM op 6 november 2019 besloten de bespreking van het Rapport van het onderzoek naar bestuurskracht van de gemeente Vlaardingen en de besluitvorming door de gemeenteraad uit te stellen tot het eerste kwartaal 2020 en heeft ze de burgemeester van Vlaardingen verzocht voor deze vergadering een update van de stand van zaken te geven. De bespreking, die voor maart 2020 werd geagendeerd, vond geen doorgang aangezien de commissievergadering werd geannuleerd i.v.m. beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19.

  De commissie wordt verzocht om na de update door burgemeester Eenhoorn van Vlaardingen met elkaar en met de Gedeputeerde van gedachten te wisselen over de bestuurskracht van Vlaardingen en de inzet van de provincie. U kunt hierbij betrekken het rapport en advies van de interim gemeentesecretaris van Vlaardingen, het voortgangsrapport van de interim gemeentesecretaris van Vlaardingen en paragraaf 3.2. uit de update bestuurlijke ontwikkelingen in de Zuid-Hollandse regio's.

  Stukken
  1. GS-brief Preventief toezicht gemeente Vlaardingen
  2. GS brief update bestuurlijke ontwikkelingen in de Zuid-Hollandse regio's
  3. Brief van Gedeputeerde Baljeu over Onderzoek Vlaardingen
  4. Rapport en advies interim gemeentesecretaris Vlaardingen_pdf
  5. Voortgangsrapport interim gemeentesecretaris Vlaardingen_pdf
 2. Voorjaarnota 2021 en Kadernota 2021-2024(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Baljeu, Vermeulen, De Zoete, Potjer.

  Toelichting:

  Voorjaarsnota 2020
  De Voorjaarsnota is een bijstelling van de Begroting 2020 op basis van (recente) ontwikkelingen en de Jaarstukken 2019. Het gaat dus om de stand van zaken van het huidige jaar. In de leeswijzer op pagina 5 wordt uitgelegd hoe de Voorjaarsnota is opgebouwd.

  De volgende ambities en doelen uit de Voorjaarsnota zijn onderwerp van bespreking in de Statencommissie:
  Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland: Beleidsdoel 1-1 Beter Bestuur, Beleidsdoel 1-2 Sterke Samenleving
  Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland: Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme

  Kadernota 2021- 2024
  De Kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en geeft de kaders aan waarbinnen de Begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 wordt opgesteld. De Kadernota kijkt altijd vier jaar vooruit. Aanvullend hierop wordt  inzicht gegeven in de lange termijn ontwikkeling van de financiële positie (tot en met 2035). Ook wordt ingegaan op de mogelijke impact van de Coronacrisis.

  Bij de bespreking kunt u desgewenst betrekken de stukken 5-13.

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 1 juli 2020 over:
  1) De thema’s uit de Voorjaarsnota en de Kadernota die de Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen betreffen.
  2) De subsidieregeling Ondersteuning Lokale Journalistiek Zuid-Holland (tabel I subsidieplafonds voorjaarsnota 2020), Verhoging subsidieplafond voor Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013 (tabel II verhoging/verlaging subsidieplafonds) Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013, Subsidieregeling Molens Zuid-Holland, Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 (tabel 1 subsidieplafonds kadernota 2021) op pagina 12 en 13 van het Statenvoorstel.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021
  2. Voorjaarsnota 2020
  3. Bijlageboek
  4. Kadernota 2021-2024
  5. 2e PS Voortgangsrapportage Renovatie Gebouw C_GS-brief
  6. 2e PS Voortgangsrapportage project Renovatie Gebouw C
  7. GS-brief Asbestsanering Gebouw C
  8. GS-brief Asbestsanering Gebouw C_Scenario's asbestsanering
  9. GS-brief Informerende tijdelijke ondersteuning lokale journalistiek coronacrisis
  10. GS-brief Informerende tijdelijke ondersteuning lokale journalistiek coronacrisis_Brief minister Slob
  11. GS-brief Besluit tot vaststelling subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020
  12. GS-brief Besluit tot vaststelling subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020_bijlage
  13. Brief van de gedeputeerden De Zoete en Koning Stand van zaken omtrent landgoed De Tempel
  14. GS-brief Inventarisatie culturele infrastructuur Zuid-Holland en Corona
  15. GS-brief Inventarisatie culturele infrastructuur Zuid-Holland en Corona_bijlage 1
  16. GS-brief Inventarisatie culturele infrastructuur Zuid-Holland en Corona_Overzicht culturele infrastructuur Z-H
 3. Wijziging Algemene Subsidieverordening 2013 vanwege de uitbraak van COVID-19(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Baljeu

  Toelichting:

  Met de wijziging van de Algemene Subsidieverordening (ASV) wordt de mogelijkheid geschapen om van de ASV en de daaronder vallende subsidieregelingen en subsidies af te wijken voor corona gerelateerde gevallen. Daarnaast is een aantal redactionele verbeteringen meegenomen in het wijzigingsvoorstel meegenomen.

  De commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen ten behoeve van besluitvorming in Provinciale Staten op 1 juli 2020 over de wijziging van de Algemene Subsidieverordening.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Wijziging Algemene subsidieverordening 2013 vanwege de uitbraak van COVID-19
  2. Beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking vanwege de uitbraak van COVID-19_GS-brief
  3. Beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking
 4. Kaderbrief 2021 IPO(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Vermeulen

  Toelichting:

  De Kaderbrief is het startdocument voor de begroting van het IPO en BIJ12. Het benoemt het totale scala aan prioriteiten voor het volgende jaar, geeft inzicht in de uitgangspunten en het indicatieve financiële volume van de organisatie voor komend jaar en is richtinggevend voor de nader uit te werken beleidsintensiveringen en extensiveringen.

  Op 30 juni staat de kaderbrief geagendeerd voor het AV van het IPO. Tijdens de bespreking van de begroting van het IPO in de commissie BMM op 2 december 2019, gaven meerdere woordvoerders aan meer inbreng te willen leveren in de begroting van het IPO.
  Namens Provinciale Staten Zuid-Holland zijn mevrouw Kasbergen en mevrouw Van Sandick-Sopers lid van het AV.

  De commissie wordt in de gelegenheid gesteld aandachtspunten mee te geven t.b.v. de Algemene Vergadering (AV) van 30 juni.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Kaderbrief IPO 2021
  2. Notitie Kaderbrief 2021 IPO
  3. Kaderbrief 2021 IPO
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken