Agenda BMM 19 februari 2020 - woensdag 19 februari 2020

Orgaan:
Bestuur, Maatschappij en Middelen
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 19 februari 2020
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Liesbeth Buzugbe
Telefoon:
070-4418136
E-mail:
eapm.buzugbe@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst procedurevergadering 22 januari 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering 22 januari 2020

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedurevergadering BMM 22 januari 2020_pdf
 3. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. De contactgegevens zijn opgenomen in het briefhoofd van deze agenda.

 4. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5. Bespreekstukken.


  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  Bestuur

  (1-2) Analyse (concept)jaarrekeningen 2018 van acht provinciale private verbonden partijen en één deelneming
  Voorstel: Agenderen voor de overlegvergadering van 20 mei 2020, zoals besloten tijdens de bespreking van de planning in de commissievergadering van 22 januari 2020.

  (3-5) Evaluatierapport over private verbonden partijen
  Voorstel: De commissie wordt gevraagd uitspraak te doen over de gewenste behandeling.

  (6) Rapportage niet-openstelling burgemeestersvacatures
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.


  Maatschappij

  (0) Nazending brief van Gedeputeerde De Zoete met definitief onderzoeksrapport Universiteit van Tilburg naar een diverse en inclusieve organisatie van provincie Zuid-Holland
  Voorstel: Definitief onderzoeksrapport bespreken in de aansluitende vergadering bij agendapunt 5b.

  (7-8) Ontwikkelplan Erfgoedhuis Zuid-Holland
  Voorstel: Agenderen voor de overlegvergadering van 20 mei 2020, na het werkbezoek aan het Erfgoedhuis op diezelfde dag.

  (9-12) Besluiten inzake erfgoedlijnen 2020
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (13-16) Incidentele begrotingssubsidie restauratie en herbestemming babyhuis Parochie HH Petrus en Paulus te Leiden
  Voorstel: Agenderen voor de overlegvergadering van 18 maart 2020.

  (17) Ontwikkelingen t.a.v. Probiblio
  Voorstel: Nu voor kennisgeving aannemen en t.z.t. betrekken bij bespreking van de evaluatie van de Wsob en de opbrengst van het gesprek met het netwerk.


  Middelen
  (18) Brief van Gedeputeerde De Zoete inzake kwetsbaarheden in de Citrix software
  Voorstel:Voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  (19) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer over nevenfuncties bestuursleden
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.


  Nagekomen stukken

  (20-23) GS brief procesvoorsel ondersteuning journalistiek
  Voorstel: Bespreken in de overlegvergadering van 18 maart.

  (24-25) GS brief begrotingscirculaire 2021-2024 gemeenschappelijke regelingen
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (26-27) Vastgestelde 1e begrotingswijziging 2020 Randstedelijke Rekenkamer
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.


  Stukken
  1. Analyse (concept)jaarrekeningen 2018 van acht provinciale private verbonden partijen en één deelneming_GS-brief
  2. Analyse (concept)jaarrekeningen 2018 van acht provinciale verbonden partijen en één overige deelneming
  3. Evaluatierapport over private verbonden partijen_GS-brief
  4. Evaluatierapport over private verbonden partijen_Samenvatting
  5. Evaluatierapport over private verbonden partijen_Eindrapport
  6. Rapportage niet-openstelling burgemeestersvacatures
  7. Ontwikkelplan Erfgoedhuis Zuid-Holland_GS-brief
  8. Ontwikkelplan Erfgoedhuis Zuid-Holland
  9. Besluiten inzake erfgoedlijnen 2020 (subsidieregeling, maatregelenpakket en nieuwe erfgoedlijn)_GS-brief
  10. Besluiten inzake erfgoedlijnen 2020 (subsidieregeling, maatregelenpakket en nieuwe erfgoedlijn)_Bijlage 1 Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020
  11. Besluiten inzake erfgoedlijnen 2020 (subsidieregeling, maatregelenpakket en nieuwe erfgoedlijn)_Bijlage 2 Concept Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2020
  12. Besluiten inzake erfgoedlijnen 2020 (subsidieregeling, maatregelenpakket en nieuwe erfgoedlijn)_Bijlage 3 Verkenning Erfgoedlijn maritieme industrie
  13. Parochie HH Petrus en Paulus te Leiden - verlenen incidentele begrotingssubsidie restauratie en herbestemming babyhuis 2019-2020_Statenvoorstel
  14. Parochie HH Petrus en Paulus te Leiden - verlenen incidentele begrotingssubsidie restauratie en herbestemming babyhuis_Bijlage 1
  15. Parochie HH Petrus en Paulus te Leiden - verlenen incidentele begrotingssubsidie restauratie en herbestemming babyhuis 2019-2020_Bijlage 2
  16. Parochie HH Petrus en Paulus te Leiden - verlenen incidentele begrotingssubsidie restauratie en herbestemming babyhuis 2019-2020_Bijlage 3
  17. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Ontwikkelingen tav opdrachtgeverschap Probiblio
  18. Brief van Gedeputeerde De Zoete lnzake kwetsbaarheden in de Citrix software
  19. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer over nevenfuncties bestuursleden
  20. GS-brief Proces voorstel ondersteuning journalistiek
  21. GS-brief Proces voorstel ondersteuning journalistiek_bijlage 1
  22. GS-brief Proces voorstel ondersteuning journalistiek_bijlage 2
  23. GS-brief Proces voorstel ondersteuning journalistiek_bijlage 3
  24. GS-brief Begrotingscirculaire 2021-2024 gemeenschappelijke regelingen
  25. Begrotingscirculaire 2021-2024 gemeenschappelijke regelingen
  26. Vastgestelde 1e Begrotingswijziging 2020 Randstedelijke Rekenkamer_aanbiedingsbrief
  27. Vastgestelde 1e Begrotingswijziging 2020 Randstedelijke Rekenkamer
 5. Agenderingsverzoeken(Agendapunt ingeklapt)

  Bij dit punt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier.

  Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

 6. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  Uitnodigingen

  Uitnodiging werkbezoek Natuurmonumenten
  Natuurmonumenten nodigt de leden van de commissies BMM en KNM uit voor een voorjaarswandeling door polder Noord-Kethel. Natuurmonumenten wil u de resultaten laten zien van de herinrichting van de polder, die met behulp van de provincie heeft plaatsgevonden. Onderdeel van het programma is een wandeling langs en toelichting op kunstzinnige plekken waarmee Natuurmonumenten de rijke geschiedenis van Noord-Kethel beleefbaar hebben gemaakt. (Bijlage 1-3)
  Voorstel: Inplannen op 13 mei van 10.00 tot 13.00 uur.


  Planning

  Voorstel:  Vaststellen planning.

  Stukken
  1. Uitnodiging Noord-Kethel Natuurmonumenten
  2. Uitnodiging Noord-Kethel Natuurmonumenten bijlage 1
  3. Uitnodiging Noord-Kethel Natuurmonumenten bijlage 2
  4. Planning commissie Bestuur Maatschappij en Middelen 19-2-2020_pdf
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaan aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. De contactgegevens zijn opgenomen in het briefhoofd van deze agenda.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Voorstel: vaststellen verslag 22 januari 2020.

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag Statencommissie Bestuur Maatschappij en Middelen 22 januari 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Verslag vergadering Commissie Bestuur Maatschappij en Middelen 22 januari 2020_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Voorstel: vaststellen besluitenlijst overlegvergadering 22 januari 2020.

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst overlegvergadering BMM 22 januari 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst overlegvergadering BMM 22 januari 2020_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Jaarverslag Bezwarencommissie 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Vermeulen

  Toelichting:

  Op 22 januari 2020 heeft de commissie BMM besloten het jaarverslag van de Bezwarencommissie te agenderen voor de overlegvergadering van 19 februari en de voorzitter van de Bezwarencommissie, de heer Van Kreveld hierbij uit te nodigen.

  De commissie wordt gevraagd de heer Van Kreveld de gelegenheid te geven het jaarverslag toe te lichten en met de gedeputeerde van gedachten te wisselen over de bevindingen.

  Stukken
  1. GS brief Jaarverslag Bezwarencommissie 2018
  2. Jaarverslag bezwarencommissie 2018
 2. Diverse en inclusieve organisatie en externe inhuur(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: De Zoete

  Toelichting:

  Op 22 januari 2020 heeft de commissie BMM besloten de onderwerpen diverse en inclusieve organisatie en externe inhuur samen te agenderen voor de overlegvergadering van 19 februari. De commissie wordt gevraagd van gedachten te wisselen over beide onderwerpen.

  Op 13 februari heeft gedeputeerde De Zoete de definitieve versie van het onderzoeksrapport van de universiteit van Tilburg (document 1) aan de Staten gestuurd. Het eerder verzonden rapport (document 2) kunt u als niet verzonden beschouwen, echter de aanbiedingsbrief bij dit eerder ontvangen rapport bevat relevante informatie. 

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde De Zoete Nazending definitief onderzoeksrapport Universiteit van Tilburg Naar een diverse en inclusieve organisatie van de provincie Zuid-Holland
  2. Brief van Gedeputeerde De Zoete Onderzoek Universiteit van Tilburg Naar een diverse en inclusieve organisatie van de provincie Zuid-Holland
  3. Brief van Gedeputeerde De Zoete Beantwoording vragen over externe inhuur
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken