Agenda BMM 20 mei 2020 - woensdag 20 mei 2020

Orgaan:
Bestuur, Maatschappij en Middelen
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 20 mei 2020
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Liesbeth Buzugbe
Telefoon:
070-4418136
E-mail:
eapm.buzugbe@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie wordt deze procedurevergadering zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail die op 7 mei is verstuurd) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 19 mei voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

  De webcast van deze vergadering is live te volgen en achteraf te raadplegen via de link: https://pzh.notubiz.nl/

 2. Besluitenlijst procedurevergadering 15 april 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: de besluitenlijst van de procedurevergadering 15 april 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. concept besluitenlijst procedurevergadering BMM 15 april 2020
 3. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 06-30923340 of per e-mail eapm.buzugbe@pzh.nl .

 4. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.


  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  Maatschappij

  (1) Brief van Gedeputeerde De Zoete Memo raming bouwkosten nieuw provinciaal archeologisch depot
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (2-3) Brief betreffende tijdelijke ondersteuning lokale journalistiek coronacrisis (nagezonden)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Middelen

  (-)Jaarstukken 2019
  Voorstel:bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (-) Statenvoorstel Jaarrekening 2019 Provinciaal Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (-) Statenvoorstellen tot vaststelling zienswijze Provinciale Staten ontwerpbegrotingen 2021 publieke verbonden partijen (nagezonden)
  Voorstel: bespreken in aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5c)

  (4-5)Tweede PS Voortgangsrapportage Renovatie Gebouw C
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Randstedelijke Rekenkamer

  (6) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer met verzoek om zienswijze op concept-begroting 2021
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en afzien van het indienen van een zienswijze omdat daar financieel gezien geen aanleiding voor is.

  (7) Brief Randstedelijke Rekenkamer Terugstorten bijdrage 2019
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Van derden ontvangen

  (-) Grondbank RGZ Zuidplas: voorlopige begroting 2021, jaarverslag 2019, audit report en accountantsverslag
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van agendapunt 5c.

  (-) Kiltunnel: concept jaarstukken 2019 en conceptbegroting 2021
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van agendapunt 5c.

  (-) DCMR Milieudienst Rijnmond: conceptbegroting 2021, jaarrekening en jaarverslag
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van agendapunt 5c.

  (-) Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: voorlopige jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van agendapunt 5c.

  (-) Omgevingsdienst Haaglanden: Ontwerpbegroting 2021 en jaarstukken
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van agendapunt 5c.

  (-) Omgevingsdienst Midden Holland: programmabegroting 2021-2024 en jaarstukken
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van agendapunt 5c.

  (-) Omgevingsdienst West-Holland: kadernota jaarstukken verslag
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van agendapunt 5c.

  (8) Oproep laat de jeugd weer buiten kunst maken
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde De Zoete Memo raming bouwkosten nieuw provinciaal archeologisch depot
  2. GS-brief Informerende tijdelijke ondersteuning lokale journalistiek coronacrisis
  3. GS-brief Informerende tijdelijke ondersteuning lokale journalistiek coronacrisis_Brief minister Slob
  4. 2e PS Voortgangsrapportage Renovatie Gebouw C_GS-brief
  5. 2e PS Voortgangsrapportage project Renovatie Gebouw C
  6. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer met verzoek om zienswijze op concept-begroting 2021
  7. Brief Randstedelijke Rekenkamer Terugstorten bijdrage 2019
  8. OPROEP laat de jeugd weer buiten kunst maken
 5. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: de planning vaststellen.

  Stukken
  1. concept planning commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen 20-5-2020_pdf
 6. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 06-30923340 of per e-mail eapm.buzugbe@pzh.nl .

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag van de commissievergadering van 15 april 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: het verslag van de commissievergadering van 15 april 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. concept verslag Commissie Bestuur Maatschappij en Middelen 15 april 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst van de overlegvergadering van 15 april 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: de besluitenlijst van de overlegvergadering van 15 april 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. concept besluitenlijst overlegvergadering BMM 15 april 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. jaarstukken 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Smit, Baljeu, Vermeulen en De Zoete

  Toelichting:
  In de jaarstukken legt het college van GS verantwoording af over zowel het beleid (doelen en prestaties) als de financiën (rekeningresultaat en balans). Het rekeningresultaat over 2019 is € 21,1 miljoen positief, € 17 miljoen miljoen hiervan is beklemd en € 4,1 miljoen is vrij voor een integrale afweging in 2020 en verder. PS oefenen hun controlerende rol uit met de bespreking en vaststelling van de Jaarstukken.

  Doel van de bespreking in de commissie is een advies formuleren ten behoeve van de besluitvorming in PS op 3 juni 2020 ten aanzien van:

  Programma 4 Bestuur en Samenleving
  Doel 4-1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur
  Doel 4-2 Cultuurparticipatie en bibliotheken
  Doel 4-3 Borgen kennis sociaal domein

  Overzichten en Middelen
  Overzicht Overhead

  Paragrafen
  Lokale heffingen
  Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
  Onderhoud kapitaalgoederen
  Financiering
  Bedrijfsvoering
  Verbonden Partijen
  Grondbeleid
  Subsidies
  EU-subsidies

  Stukken
  1. Statenvoorstel Jaarrekening 2019
  2. Jaarstukken 2019
  3. Takenboek
 2. Jaarrekening 2019 Provinciaal Fonds nazorg gesloten stortplaatsen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Baljeu en Bom

  Op grond van de Nazorgregeling Wet milieubeheer is de provincie Zuid-Holland bestuurlijk, organisatorisch en financieel belast met de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen, die op of na 1 september 1996 nog in bedrijf waren. Voor de financiering van deze taak worden heffingen opgelegd aan de nog in bedrijf zijnde stortplaatsen. De heffingen worden gestort in het Fonds Nazorg. Naast de heffingen wordt dit fonds gevoed door beleggingsopbrengsten.

  Het algemeen beheer van het Fonds Nazorg berust bij Gedeputeerde Staten; het dagelijks beheer bij de gedeputeerde Financiën en bij de gedeputeerde Gezond en Veilig. Het is de bevoegdheid van PS om de jaarstukken 2019 van het Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland vast te stellen.

  De commissie wordt gevraagd wordt gevraagd een advies uit te brengen aan PS ten behoeve van de besluitvorming in de Statenvergadering van 3 juni 2020.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Jaarrekening 2019 Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen
  2. Jaarstukken 2019 Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland
 3. Statenvoorstellen tot vaststelling zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van provinciale, publieke verbonden partijen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Baljeu

  Van publieke verbonden partijen waaraan de provincie deelneemt zijn ontvangen de concept begrotingen en de jaarrekeningen. Het betreft de verbonden partijen DCMR, Omgevingsdienst Midden-Holland, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Haaglanden, Omgevingsdienst West-Holland, Wegschap Tunnel Dordtse Kil en Grondbank RZG Zuidplas.
  Op de conceptbegrotingen kunnen Provinciale Staten een zienswijze indienen. Zoals te doen gebruikelijk bereiden Gedeputeerde Staten de zienswijzen inhoudelijk voor.

  De commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan PS ten behoeve van de besluitvorming over de zienswijzen in de Statenvergadering van 3 juni 2020. Bij de bespreking kunnen worden betrokken de analyses en het evaluatierapport. 

  Onderstaande stukken zijn als volgt gestructureerd:
  1-6 Statenvoorstel zienswijze ontwerpbegrotingen omgevingsdiensten en brieven van GS aan PS m.b.t. de zienswijzen
  7-8 Statenvoorstel zienswijze ontwerpbegroting wegschap Tunnel Dordtse Kil en brief van GS aan PS m.b.t. de zienswijze
  9-10 Statenvoorstel zienswijze ontwerpbegroting Grondbank RZG en brief van GS aan PS m.b.t. de zienswijze
  11-22 Concept jaarrekeningen en ontwerp begrotingen omgevingsdiensten en brieven GS aan omgevingsdiensten
  23-25 Concept jaarrekeningen en ontwerp begroting wegschap Tunnel Dordtse Kil en brief GS aan wegschap Tunnel Dordtse Kil
  26-29 Concept jaarrekeningen en ontwerp begroting Grondbank
  30-31 Analyse concept jaarrekeningen 2019 publieke verbonden partijen
  32-33 Analyse ontwerp begrotingen 2021 publieke verbonden partijen
  34-35 Analyse concept jaarrekeningen 2018 private verbonden partijen
  36-38 Evaluatierapport private verbonden partijen

  Stukken
  1. Statenvoorstel Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2021 inclusief de meerjarenramingen 2022-2024 van de Omgevingsdiensten
  2. Brief van GS mbt de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de DCMR
  3. Brief van GS mbt de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de ODMH
  4. Brief van GS mbt de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de OZHZ
  5. Brief van GS mbt de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de ODH
  6. Brief van GS mbt de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de ODWH
  7. Statenvoorstel Zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 inclusief de meerjarenraming 2022-2025 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil
  8. GS-brief Advies over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van het Wegschap
  9. Statenvoorstel Zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de Grondbank Rotterdam Zoetermeer Gouda (RZG) Zuidplas
  10. Brief GS advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de Grondbank
  11. DCMR Milieudienst Rijnmond conceptbegroting 2021, jaarrekening en jaarverslag
  12. Brief GS aan DCMR
  13. ODMH programmabegroting 2021-2024 en jaarstukken
  14. Brief GS aan ODMH
  15. Voorlopige jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
  16. controleverklaring jaarrekening 2019 OZHZ
  17. Brief GS aan OZHZ
  18. Ontwerp Begroting 2021en jaarstukken ODH
  19. Brief GS aan ODH
  20. Begroting 2021 en meerjarenraming 2022–2024 Omgevingsdienst West-Holland
  21. Omgevingsdienst West Holland Kadernota jaarstukken verslag
  22. Brief GS aan ODWH
  23. Concept jaarstukken 2019 en concept begroting 2021 Kiltunnel
  24. Aanbiedingsbrief Grondbank RZG Zuidplas voorlopige begroting 2021 en jaarverslag 2019
  25. Brief aan Wegschap betreft Zienswijze op de ontwerpbegroting 2021
  26. Grondbank RZG Zuidplas Jaarstukken 2019
  27. Grondbank Zuidplas Accountantsverslag 2019
  28. Grondbank Zuidplas Audit report
  29. Ontwerp Programmabegroting grondbank 2021
  30. GS-brief Analyse (concept)jaarrekeningen 2019 van de zeven provinciale publieke verbonden partijen
  31. GS-brief Analyse (concept)jaarrekeningen 2019 van de zeven provinciale publieke verbonden partijen_bijlage
  32. GS-brief Analyse ontwerpbegrotingen 2021 van de provinciale publieke verbonden partijen
  33. GS-brief Analyse ontwerpbegrotingen 2021 van de provinciale publieke verbonden partijen_bijlage
  34. Analyse (concept)jaarrekeningen 2018 van acht provinciale private verbonden partijen en één deelneming_GS-brief
  35. Analyse (concept)jaarrekeningen 2018 van acht provinciale verbonden partijen en één overige deelneming
  36. Evaluatierapport over private verbonden partijen_GS-brief
  37. Evaluatierapport over private verbonden partijen_Samenvatting
  38. Evaluatierapport over private verbonden partijen_Eindrapport
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken