Agenda BMM 4november 2020 - woensdag 04 november 2020

Orgaan:
Bestuur, Maatschappij en Middelen
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 04 november 2020
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Liesbeth Buzugbe
Telefoon:
06-30923340
E-mail:
eapm.buzugbe@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie vindt deze vergadering niet fysiek maar digitaal plaats. Via de webcast kan de vergadering gevolgd worden. De webcast van deze vergadering is live te volgen en achteraf te raadplegen via de link: https://pzh.notubiz.nl/

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen
  Bestuur
  (1) Brief van Gedeputeerde Vermeulen Aanbieding Quick scan financiën gemeenten Zuid-Holland
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking van de resultaten van het bredere onderzoek begin 2021.

  (2-3) Programma Beter Bestuur 2020-2023
  Voorstel: Agenderen voor de overlegvergadering van februari 2021

  (4)Voortgangsrapportage Regionaal Maatschappelijke Agenda Alblasserwaard Vijfheerenlanden
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (5-6) Brief over Hebei week en Memorandum
  Voorstel:Voor kennisgeving aannemen.

  Maatschappij
  (7) Initiatiefvoorstel van statenlid Neijenhuis (D66) instellen Jongerenraad
  Voorstel: Agenderen voor de overlegvergadering van januari 2021.

  (9) Brief van Gedeputeerde De Zoete Reactie op brieven Erfgoedvereniging Bond Heemschut
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (10) Brief cdK 5 mei-viering 2021
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (11) Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Subsidieverlening inzake Eurovisie Songfestival 2021
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (12) Brief van Gedeputeerde Bom over schriftelijke beantwoording mondelinge vragen Blijdorp
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  Middelen
  (-) Statenvoorstel verlening begrotingssubsidies uit restbudget voor restauratie en herbestemming rijksmonumenten
  Voorstel: Bespreken in de aansluitende overlegvergadering (5a). In dit voorstel wordt PS gevraagd in te stemmen om de middelen voor de voorgestelde projecten op de begroting van 2021 te plaatsen.

  (-) Begroting 2021
  Voorstel: Bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b).

  (13-14) Derde PS voortgangsrapportage Renovatie gebouw C
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (15) Brief van Gedeputeerde Vermeulen Stand van zaken Archiefinspectie
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  IPO
  (16-19) Brief aan Provinciale Staten over terugkoppeling IPO zaken
  Voorstel: Verslagen voor kennisgeving aannemen. Aangeven of u akkoord gaat met informatievoorziening via het Attenderingsbericht.

  Van derden ontvangen
  (20-21) Brief van Heemschut over behouden van geld voor erfgoed in najaarsnota en aanbod voor overleg over erfgoedbeleid
  Voorstel: Besluiten of u het aanbod aanneemt en zo ja, of u in commissieverband in gesprek wenst te gaan.

  Nagekomen stukken

  (-) Wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen en Begroting 2021 Fonds nazorg gesloten stortplaatsen (nazending)
  Voorstel: Bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5c). Conform artikel 6 van de Verordening provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland dienen de begroting en wijzigingsbesluit van het fonds gelijktijdig met de begroting van de provincie vastgesteld te worden.

  (22) Brief van Gedeputeerde Vermeulen Informatie subsidieregeling noodsteun culturele sector (nazending)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (23) Brief van gedeputeerden Potjer en Vermeulen Bezoekcijfers webpagina participatie (nazending)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
  

  Stukken
  1. brief van Gedeputeerde Vermeulen Aanbieding Quick scan financiën gemeenten Zuid-Holland
  2. Programma Beter Bestuur 2020-2023_GS-brief
  3. Programma Beter Bestuur 2020-2023
  4. voortgangsrapportage Regionaal Maatschappelijke Agenda van september 2020
  5. Brief over Hebei Week en Memorandum
  6. Brief over Hebei Week en Memorandum_bijlage
  7. Initiatiefvoorstel van statenlid Neijenhuis (D66) instellen Jongerenraad
  8. Brief Agendacommissie aan GS met verzoek zienswijze in te dienen op initiatiefvoorstel D66
  9. Brief van gedeputeerde De Zoete Reactie op brieven Erfgoedvereniging Bond Heemschut
  10. Brief cdK 5-mei viering in 2021
  11. Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Subsidieverlening inzake Eurovisie Songfestival 2021
  12. Brief van Gedeputeerde Bom over Schriftelijke beantwoording mondelinge vragen Blijdorp
  13. 3e PS Voortgangsrapportage renovatie Gebouw C_GS-brief
  14. 3e voortgangsrapportage aan PS
  15. 3e PS voortgangsrapportage project Renovatie Gebouw C
  16. brief van gedeputeerde Vermeulen Stand van zaken archiefinspectie
  17. Brief aan Provinciale Staten over terugkoppeling IPO-zaken
  18. Brief aan Provinciale Staten over terugkoppeling IPO-zaken_Bijlage Verslag AV 30 juni 2020
  19. Brief aan Provinciale Staten over terugkoppeling IPO-zaken_Bijlage Verslag AV 18 februari 2020
  20. Brief aan Provinciale Staten over terugkoppeling IPO-zaken_Bijlage Verslag AV 12 december 2019
  21. Brief van Heemschut over Behouden geld voor erfgoed in Najaarsnota en aanbod voor overleg over erfgoedbeleid
  22. Brief van Heemschut over Behouden geld voor erfgoed in Najaarsnotaen aanbod voor overleg over erfgoedbeleid_Bijlage
  23. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Informatie subsidieregeling noodsteun culturele sector
  24. Brief van de Gedeputeerden Potjer en Vermeulen Bezoekcijfers webpagina participatie
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken en uitnodigingen
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering , waarna de commissie beslist of inhoudelijke  bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  De commissie heeft een voorstel ontvangen voor een technische sessie over Monitor leefomgeving Zuid-Holland (bijlage 1).
  Voorstel: de technische sessie inplannen.

  2. Planning
  Zie de bijgevoegde geactualiseerde planning (bijlage 2).
  Voorstel: de planning vaststellen

  Stukken
  1. GS-brief Monitor leefomgeving Zuid-Holland en doelmatigheid en doeltreffendheid van het provinciaal beleid
  2. Concept Planning commissie Bestuur Maatschappij en Middelen 4 november 2020_pdf
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststelling van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch of per e-mail . In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept verslag vergadering commissie BMM 7 oktober 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: het verslag vaststellen

  Stukken
  1. verslag Commissie BMM 7 oktober 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept besluitenlijst vergadering BMM 7 oktober 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: de besluitenlijst vaststellen

  Stukken
  1. Concept besluitenlijst procedure- en overlegvergadering BMM 7 oktober 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Statenvoorstel verlening begrotingssubsidies uit restbudget voor restauratie en herbestemming rijksmonumenten(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: De Zoete

  Toelichting:
  Dit onderwerp staat geagendeerd onder voorbehoud dat de commissie in de procedurevergadering besluit het als bespreekstuk voor deze vergadering te agenderen.

  Gedeputeerde Staten stellen voor het restbedrag van € 0,87 miljoen voor grote restauratie- en herbestemmingsopgaven van rijksmonumenten te besteden aan overkapping ten behoeve van de herbestemming van De Vlietwoning te Naaldwijk, de restauratie van de commandantswoning en de Fortwachterswoning van Fort 1881 in Hoek van Holland, de constructieve aanpassing van Fort Buitensluis in Numansdorp en aan de reconstructie van de lage loods met repenzolde in Vlaardingen. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd in te stemmen om de middelen voor deze projecten op de begroting 2021 te plaatsen.

  Aan de commissie wordt gevraagd met elkaar en de gedeputeerde van gedachten te wisselen over het voorstel om de vier bovengenoemde projecten op de begroting 2021 te plaatsen.

  Stukken
  1. Statenvoorstel verlening begrotingsubsidies uit restbudget voor restauratie en herbestemming rijksmonumenten
 2. Begroting 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Baljeu, Vermeulen, De Zoete, Potjer

  Toelichting:
  De Begroting 2021 geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij in de periode 2021-2024 ingezet gaan worden. Provinciale Staten kunnen een oordeel vellen over de plannen van GS door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.

  Naast het de onderdelen Financieel beeld, Kijklijn impact coronapandemie, overzicht Algemene middelen en Organisatie, Wettelijke indicatoren en de Pagragrafen zijn de volgende ambities en doelen uit de begroting onderwerp van bespreking in de Statencommissie Bestuur Maatschappij een Middelen:
  Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland: Beleidsdoel 1-1 Beter Bestuur, Beleidsdoel 1-2 Sterke Samenleving
  Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland: Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 11 november 2020 over:
  1) De thema's uit de begroting die de commissie Bestuur, maatschappij en Middelen betrekken.
  2) De vaststelling en aanpassing van de subsidieplafonds 1.6.92 Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2020
  en Subsidieregeling kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse journalistiek (zie Tabel I op pagina's 14 en 15 van het Statenvoorstel).
  3) De verlagingen van het subsidieplafond 1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (zie tabel II op pagina 15 van het Statenvoorstel)

  U kunt hierbij betrekken de bijgevoegde brief van Heemschut en de brief van de gedeputeerden Potjer en Vermeulen - Proces en voorstel Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek.

  Stukken
  1. Begroting 2021_Statenvoorstel
  2. Begroting 2021
  3. Begroting 2021_Bijlageboek
  4. Brief van Heemschut
  5. brief van de gedeputeerden Potjer en Vermeulen - Proces en voorstel Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek
 3. Wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing gesloten storplaatsen en Begroting 2021 Fonds nazorg gesloten stortplaatsen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Baljeu

  Toelichting:

  Dit onderwerp staat geagendeerd onder voorbehoud dat de commissie in de procedurevergadering besluit het als bespreekstuk voor deze vergadering te agenderen.

  De provincie is bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen, die op of na 1 september 1996 nog in bedrijf waren. Het doel van de nazorgregeling is om zeker te stellen dat stortplaatsen ook na sluiting aan het vereiste beschermingsniveau voldoen, zodat zij geen risico vormen voor het milieu. De kosten van de nazorg worden onder meer gedekt uit heffingen die de provincie gedurende de exploitatiefase van stortplaatsen aan exploitanten oplegt. De wijziging van de verordening nazorgheffing is nodig in verband met een wijziging van de tarieventabel.

  In de Verordening provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen is onder andere het volgende vastgelegd:
  1. Provinciale Staten stellen begroting en rekening van het fonds vast
  2. Provinciale Staten stellen het wijzigingsbesluit van de verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2014 vast.

  Aan de commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan PS ten behoeve van besluitvorming in de Statenvergadering van11 november 2020 over het wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen en Begroting 2021 Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen en Begroting 2021 Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen
  2. Wijzigingsbesluit 2021 Verordening nazorgheffing
  3. Begroting Fonds Nazorg 2021
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken