Bestuur en Middelen 4 november 2015 - woensdag 04 november 2015

Orgaan:
Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 04 november 2015
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
J.F.M. (Hans) Geraets
Telefoon:
070 441 7507
E-mail:
e.pieters@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Bestuur en Middelen 7 oktober 2015(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: Besluitenlijst vaststellen.

  Stukken

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering BenM 7 oktober 2015_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5 'Bespreekstukken'.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen :

  Bestuur

  (-) Wijziging gemeenschappelijke regelingen
  Conform afspraak heeft GS een verzamelvoordracht opgesteld om de wijzigingen van een groot aantal gemeenschappelijke regelingen in één keer aan PS voor te leggen. De wijzigingen vloeien deels voort uit een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, en deels uit het Hoofdlijnenakkoord.
  De wijzigingen zijn grotendeels technisch van aard met drie meer inhoudelijke voorstellen:
  - Een lid van de GR-bestuur mag in de vergadering van het bestuur beschikken over de stem van een niet aanwezig lid, voorzover beide leden benoemd zijn door dezelfde deelnemer.
  - Verordeningen van een GR behoeven geen instemming meer van tweederde van de deelnemers. ln plaats daarvan worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen alvorens verordeningen door de het bestuur worden vastgesteld.
  - ln de regeling wordt opgenomen dat begrotingswijzingen kunnen plaatsvinden bij voorjaars- en najaarsnota en daarnaast worden in de regeling categorieën van begrotingswijzigingen opgenomen die niet meer voor zienswijzen behoeven te worden voorgelegd aan de deelnemers.
  Afhankelijk of u deze wijzigingen, of andere onderdelen, nog met de gedeputeerde wilt bespreken, zal de voordracht worden geagendeerd voor de aansluitende overlegvergadering.
  Indien u hier geen behoefte aan heeft, wordt de voordracht direct doorgeleid als hamerstuk voor de PS-vergadering van 11 november 2015.
  Voorstel: Behandeling van de voordracht vaststellen (commissiebehandeling (agendapunt 5b) of direct doorgeleiden als hamerstuk voor de PS-vergadering van 11 november 2015).

  (1-2) Brief cdK Terugkoppeling bijeenkomst met burgemeesters en brief cdK over brief minister Plasterk en bijeenkomst BenW Wonen
  Beide brieven schetsen de stand van zaken rondom de rol van de provincie bij de opvang van vluchtelingen. De cdK heeft op 15 oktober 2015 hierover brief van de minister van BZK ontvangen in het kader van zijn ambtsinstructie en in zijn rol als rijksorgaan. 
  Op 30 oktober vindt een bijeenkomst met de Zuid-Hollandse gemeentebesturen over dit onderwerp.
  Voorstel: Aan de commissie overlaten of zij aanleiding ziet om dit onderwerp te bespreken met de cdK.

  (3) Brief Gedeputeerde Van der Sande inzake onderzoek Vijfheerenlanden
  Op 10 november 2015 is de besluitvorming in de drie gemeenteraden voorzien. De commissie wordt gevraagd zich uit te spreken of, en zo ja wanneer, zij dit onderwerp wil bespreken.
  Voorstel: Verdere behandeling bespreken.

  (4) Brief gedeputeerde Van der Sande Indicatieve termijnen mogelijke herindeling Vijfheerenlanden (nazending)
  De brief bevat een indicatieve planning op basis van de Wet arhi.
  Deze informatie is door de commissie gevraagd in de commissievergadering van 7 oktober 2015.
  Voorstel: Betrekken bij voorgaande punt over dit onderwerp.

  (5) Brief GS inzake onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard
  In de brief staat het vervolgproces aangegeven met betrekking tot de bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard. Op 17 december 2015 staat gezamenlijke besluitvorming in de betrokken gemeenten op de rol.
  De commissie heeft afgesproken om uitkomst van de discussie in de gemeenteraden af te wachten en een inhoudelijke reactie van GS op de december-besluitvorming door de betrokken raden te bespreken in de overlegvergadering van januari 2016.
  Voorstel: Bespreken in de overlegvergadering van januari 2016.

  (6-9) Rapportage Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT) 2014
  Voorgesteld wordt om de rapportage 2014 te agenderen voor een overlegvergadering. De vraag is wanneer de commissie dat wil doen. Aan alle gemeenten is gevraagd om uiterlijk 15 december 2015 een reactie te geven op de verbetervoorstellen uit de rapportage ten behoeve van de doorontwikkeling van het interbestuurlijk toezicht. De commissie zou GS kunnen vragen om begin 2016 de commissie te informeren over de gemeentelijke inbreng met een bestuurlijke reactie, en dan de rapportage inhoudelijk te bespreken in januari of februari 2016.
  De commissie zou eventueel ook zelf een open uitnodiging kunnen sturen naar alle gemeentebesturen voor een rondetafelgesprek over het interbestuurlijk toezicht, om uit eerste hand te horen hoe het ‘vertrouwen op en ruimte geven aan zelfsturing van gemeenten’ in praktijk heeft uitgepakt.
  Voorstel: Verdere behandelwijze bespreken.

  (10-13) Technische aanpassing Nota verbonden partijen
  De voordracht betreft een technische wijziging van de nota verbonden partijen. Een inhoudelijk wijzigingsvoorstel van de nota verbonden partijen staat op de rol voor 2016. GS is tevens verzocht om rond 2016 aan PS terug te koppelen hoe de door PS overgenomen aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar verbonden partijen zijn geïmplementeerd.
  Voorstel: Direct doorgeleiden als hamerstuk voor de PS-vergadering van 11 november 2015.

  Financiën

  (-) Begroting 2016
  De begroting is het moment voor Provinciale Staten om de discussiëren over de inhoudelijke en financiële vertaling van de keuzes die zijn gemaakt in o.a. het Hoofdlijnenakkoord. Voor planning en controlproducten, zoals de begroting, geldt dat deze direct worden besproken in de aansluitende verlegvergadering.
  Voorstel: Bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).

  (-) Voordracht heffing opcenten
  De voordracht wordt in technische zin nog aangepast.
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking van de begroting 2016 in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).

  (-) Begrotingssubsidies en -plafonds
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking van de begroting 2016 in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).

  (14-17) Begroting 2016 Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland
  In overeenstemming met artikel 15.47 van de Wet milieubeheer en artikel 6 van de Verordening provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland, hebben Provinciale Staten de begroting 2016 van het Fonds Nazorg ontvangen. De opzet van de begroting wijkt niet af van voorgaande jaren en de nazorgheffingen van € 0,1 mln. zorgen voor de opbouw voor voldoende vermogen om aan de toekomstige nazorgverplichtingen te voldoen.
  Voorstel: Direct doorgeleiden als hamerstuk naar de PS-vergadering van 11 november 2015.

  Van derden ontvangen :

  (18) Onderzoeksopzet Randstedelijke Rekenkamer inzake informatiebeveiliging
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (19-20) Eerste begrotingswijziging 2015 Randstedelijke Rekenkamer
  De Zuid-Hollandse leden in de Programmaraad hebben een concept zienswijze opgesteld bij de eerste begrotingswijziging 2015 van de Randstedelijke Rekenkamer.
  Voorstel: Direct doorgeleiden als hamerstuk naar de PS-vergadering op 11 november 2015.

  (21) Begrotingswijziging 2015 Natuur- en recreatieschap Dobbeplas
  Omdat uit nadere analyse gebleken is dat de begrotingswijziging niet leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage kan afgezien worden van een zienswijze. Het bestuur van het recreatieschap wordt over uw besluit geïnformeerd.
  Voorstel (gewijzigd): Voor kennisgeving aannemen.

  (22) Eerste begrotingswijziging 2015 en 2016 Recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg
  Omdat de begrotingswijziging niet leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage kan afgezien worden van een zienswijze. Het bestuur van het recreatieschap wordt over uw besluit geïnformeerd.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (23) Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Recreatieschap Rottemeren
  Omdat uit nadere analyse gebleken is dat de begrotingswijziging niet leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage kan afgezien worden van een zienswijze. Het bestuur van het recreatieschap wordt over uw besluit geïnformeerd.
  Voorstel (gewijzigd): Voor kennisgeving aannemen.

  (24) Tweede begrotingswijziging 2015, tweede begrotingswijziging 2016 Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta (nazending)
  Omdat de begrotingswijziging niet leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage kan afgezien worden van een zienswijze. Het bestuur van het recreatieschap wordt over uw besluit geïnformeerd.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (25) Najaarsrapportage 2015, eerste begrotingswijziging 2015, eerste begrotingswijziging 2016 Recreatieschap Midden-Delfland (nazending)
  Omdat de begrotingswijziging niet leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage kan afgezien worden van een zienswijze. Het bestuur van het recreatieschap wordt over uw besluit geïnformeerd.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (26) Tweede begrotingswijziging 2015 Koepelschap Buitenstedelijk Groen (nazending)
  Omdat de begrotingswijziging niet leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage kan afgezien worden van een zienswijze. Het bestuur van het recreatieschap wordt over uw besluit geïnformeerd.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  Stukken

  Stukken
  1. Brief van de cdK Terugkoppeling bijeenkomst met burgemeesters_pdf
  2. Brief van de cdK over brief minister Plasterk en bijeenkomst met BenW Wonen
  3. Brief van Gedeputeerde Van der Sande Gezamenlijk provinciaal onderzoek Vijfheerenlanden
  4. Brief van Gedeputeerde Van der Sande over Indicatieve termijnen voor een mogelijke herindeling Vijfheerenlanden
  5. Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2014_5 minutenversie
  6. Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2014_Nota
  7. Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2014_Rapportage
  8. Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2014_ Rapportage Bijlage 1 Verbetervoorstellen IBT-indicatoren
  9. 2e herziening (Technische aanpassing) Nota Verbonden Partijen 2013-2016_5 minutenversie
  10. 2e Herziening (Technische) aanpassing Nota Verbonden Partijen 2013-2016_Statenvoordracht
  11. 2e herziening (Technische aanpassing) Nota Verbonden Partijen 2013-2016_definitieve versie
  12. 2e herziening (Technische aanpassing) Nota Verbonden partijen 2013-2016 _wijzigingen zichtbaar
  13. Begroting 2016 Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland_5 minutenversie
  14. Begroting 2016 Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland_Statenvoordracht
  15. Begroting 2016 Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland
  16. Begroting 2016 Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland_Tarieventabel
  17. Onderzoeksopzet van de Randstedelijke Rekenkamer over Informatiebeveiliging_aanbiedingsbrief en rapport
  18. 1e Begrotingswijziging 2015 Randstedelijke Rekenkamer
  19. Voordracht zienswijze eerste begrotingswijziging 2015 Randstedelijke Rekenkamer_pdf
  20. Begrotingswijziging 2015 Natuur- en recreatieschap Dobbeplas
  21. 1e Begrotingswijziging 2015 en 2016 Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg
  22. Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Recreatieschap Rottemeren_pdf
  23. Ontwerp-begrotingswijzigingen 2015 en 2016 van het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta
  24. Begrotingswijzigingen 2015 en 2016 voor het Recreatieschap Midden-Delfland
  25. Tweede begrotingswijziging 2015 Koepelschap Buitenstedelijk Groen_pdf
 4. Planning en openstaande moties(Agendapunt ingeklapt)

  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier.
  Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard nog aan de agenda van de aansluitende overloegvergadering worden toegevoegd.

  Werkbezoeken, uitnodiging en planning
  De planning van de commissie Bestuur en Middelen is naar aanleiding van de vergadering van 7 oktober 2015 geactualiseerd.
  Voorstel: Planning vaststellen.

  Stukken

  Stukken
  1. Planning-openstaande moties-toezeggingen statencommissie Bestuur en Middelen 4 november 2015_pdf
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien een belangstellende bij een van de agendapunten gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch: 070 441 7507 of per e-mail e.pieters@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk achtenveertig uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag Statencommissie Bestuur en Middelen 7 oktober 1952(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: Verslag vaststellen.

  Stukken

  Stukken
  1. Concept-verslag BenM 07-10-2015_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst Statencommissie Bestuur en Middelen 7 oktober 2015(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: Besluitenlijst vaststellen.

  Stukken

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering BenM 7 oktober 2015_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Begroting 2016, opcenten, subsidieplafonds(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Van der Sande.
  Toelichting:
  Bij de begrotingsbehandeling worden de voordracht heffing opcenten en de Begrotingssubsidies en –plafonds betrokken.
  De begroting is het moment voor PS om te discussiëren over de inhoudelijke en financiële vertaling van de keuzes die gemaakt zijn in o.a. het Hoofdlijnenakkoord. PS kunnen een oordeel vellen over de plannen van het college van GS door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen. Meer informatie treft u aan in de aan u toegezonden griffienotitie.
  De commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen over de drie voordrachten ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 11 november 2015 ten aanzien van de volgende doelen en/of taken uit de programma's:
  Programma 3
  Doel 3.6: Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed.
  Programma 4
  Doel 4.1: Slagvaardig, toekomstig en transparant bestuur.
  Doel 4.2: Cultuurparticipatie en bibliotheken.
  Doel 4.3: Borgen van kennis sociaal domein en afbouw subsidies maatschappelijke participatie.
  Doel 4.4: Afbouw taken jeugdzorg.
  Programma 5
  Doel 5.1: Financieel gezonde huishouding.
  Paragrafen: Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden Partijen, Grondbeleid, Subsidies en EU-subsidies. 

  Stukken

  Stukken
  1. Begroting 2016 en Productenraming 2016_5 minutenversie
  2. Begroting 2016 en Productenraming 2016_Statenvoordracht
  3. Begroting 2016
  4. Productenraming 2016
  5. Aanpassing van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting_5 minutenversie
  6. Aanpassing van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting_Statenvoordracht
  7. Aanpassing van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting_Brief aan Minister van Financien
  8. Aanpassing van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting_Was Wordt tabel
  9. Aanpassing van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting_Publicatie wijzigingsvoorstel
  10. Vaststelling bijstelling begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2e aanvraagperiode boekjaar- en projectsubsidies 2016_5 minutenversie
  11. Vaststelling bijstelling begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2e aanvraagperiode boekjaar- en projectsubsidies 2016_Statenvoordracht
 2. Wijziging gemeenschappelijke regelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Van der Sande.
  Toelichting:
  Bespreking is afhankelijk van de besluitvorming in de voorafgaande procedurevergadering. Indien de commissie besluit om het stuk inhoudelijk te bespreken, kunnen de opmerkingen uit de procedurevergadering bij deze bespreking worden ingebracht.
  De commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 11 november 2015.

  Stukken

  Stukken
  1. Wijziging Gemeenschappelijke Regelingen nav wijziging Wgr_5 minutenversie
  2. Wijziging Gemeenschappelijke Regelingen nav wijziging Wgr_Statenvoordracht
  3. OZHZ Aanbiedingsbrief
  4. OZHZ Voorstel 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling
  5. 2e Wijziging GR Parkschap NP De Biesbosch
  6. Wijziging GR Rottemeren
  7. Wijziging GR Midden-Delfland
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken