Ingekomen stukken

<text-pre>
<p>De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5 'Bespreekstukken'.</p>
<p>
<strong>
<u>Van Gedeputeerde Staten ontvangen</u>
</strong>:<br />
</p>
<p>
<strong>Bestuur</strong>
</p>
<p>
<strong>(-) Wijziging gemeenschappelijke regelingen</strong>
<br />Conform afspraak heeft GS een verzamelvoordracht opgesteld om de wijzigingen van een groot aantal gemeenschappelijke regelingen in één keer aan PS voor te leggen. De wijzigingen vloeien deels voort uit een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, en deels uit het Hoofdlijnenakkoord. <br />De wijzigingen zijn grotendeels technisch van aard met drie meer inhoudelijke voorstellen:<br />- Een lid van de GR-bestuur mag in de vergadering van het bestuur beschikken over de stem van een niet aanwezig lid, voorzover beide leden benoemd zijn door dezelfde deelnemer.<br />- Verordeningen van een GR behoeven geen instemming meer van tweederde van de deelnemers. ln plaats daarvan worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen alvorens verordeningen door de het bestuur worden vastgesteld.<br />- ln de regeling wordt opgenomen dat begrotingswijzingen kunnen plaatsvinden bij voorjaars- en najaarsnota en daarnaast worden in de regeling categorieën van begrotingswijzigingen opgenomen die niet meer voor zienswijzen behoeven te worden voorgelegd aan de deelnemers.<br />Afhankelijk of u deze wijzigingen, of andere onderdelen, nog met de gedeputeerde wilt bespreken, zal de voordracht worden geagendeerd voor de aansluitende overlegvergadering. <br />Indien u hier geen behoefte aan heeft, wordt de voordracht direct doorgeleid als hamerstuk voor de PS-vergadering van 11 november 2015.<br />
<u>Voorstel</u>: Behandeling van de voordracht vaststellen (commissiebehandeling (agendapunt 5b) of direct doorgeleiden als hamerstuk voor de PS-vergadering van 11 november 2015).</p>
<p>
<strong>(1-2) Brief cdK Terugkoppeling bijeenkomst met burgemeesters en brief cdK over brief minister Plasterk en bijeenkomst BenW Wonen<br />
</strong>Beide brieven schetsen de stand van zaken rondom de rol van de provincie bij de opvang van vluchtelingen. De cdK heeft op 15 oktober 2015 hierover brief van de minister van BZK ontvangen in het kader van zijn ambtsinstructie en in zijn rol als rijksorgaan.  <br />Op 30 oktober vindt een bijeenkomst met de Zuid-Hollandse gemeentebesturen over dit onderwerp. <br />
<u>Voorstel</u>: Aan de commissie overlaten of zij aanleiding ziet om dit onderwerp te bespreken met de cdK.</p>
<p>
<strong>(3) Brief Gedeputeerde Van der Sande inzake onderzoek Vijfheerenlanden</strong>
<br />Op 10 november 2015 is de besluitvorming in de drie gemeenteraden voorzien. De commissie wordt gevraagd zich uit te spreken of, en zo ja wanneer, zij dit onderwerp wil bespreken.<br />
<u>Voorstel</u>: Verdere behandeling bespreken.</p>
<p>
<strong>(4) Brief gedeputeerde Van der Sande Indicatieve termijnen mogelijke herindeling Vijfheerenlanden </strong>(nazending)<br />De brief bevat een indicatieve planning op basis van de Wet arhi. <br />Deze informatie is door de commissie gevraagd in de commissievergadering van 7 oktober 2015.<br />
<u>Voorstel</u>: Betrekken bij voorgaande punt over dit onderwerp.</p>
<p>
<strong>(5) Brief GS inzake onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard</strong>
<br />In de brief staat het vervolgproces aangegeven met betrekking tot de bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard. Op 17 december 2015 staat gezamenlijke besluitvorming in de betrokken gemeenten op de rol.<br />De commissie heeft afgesproken om uitkomst van de discussie in de gemeenteraden af te wachten en een inhoudelijke reactie van GS op de december-besluitvorming door de betrokken raden te bespreken in de overlegvergadering van januari 2016.<br />
<u>Voorstel</u>: Bespreken in de overlegvergadering van januari 2016.</p>
<p>
<strong>(6-9) Rapportage Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT) 2014</strong>
<br />Voorgesteld wordt om de rapportage 2014 te agenderen voor een overlegvergadering. De vraag is wanneer de commissie dat wil doen. Aan alle gemeenten is gevraagd om uiterlijk 15 december 2015 een reactie te geven op de verbetervoorstellen uit de rapportage ten behoeve van de doorontwikkeling van het interbestuurlijk toezicht. De commissie zou GS kunnen vragen om begin 2016 de commissie te informeren over de gemeentelijke inbreng met een bestuurlijke reactie, en dan de rapportage inhoudelijk te bespreken in januari of februari 2016.<br />De commissie zou eventueel ook zelf een open uitnodiging kunnen sturen naar alle gemeentebesturen voor een rondetafelgesprek over het interbestuurlijk toezicht, om uit eerste hand te horen hoe het ‘vertrouwen op en ruimte geven aan zelfsturing van gemeenten’ in praktijk heeft uitgepakt.<br />
<u>Voorstel</u>: Verdere behandelwijze bespreken.</p>
<p>
<strong>(10-13) Technische aanpassing Nota verbonden partijen</strong>
<br />De voordracht betreft een technische wijziging van de nota verbonden partijen. Een inhoudelijk wijzigingsvoorstel van de nota verbonden partijen staat op de rol voor 2016. GS is tevens verzocht om rond 2016 aan PS terug te koppelen hoe de door PS overgenomen aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar verbonden partijen zijn geïmplementeerd.<br />
<u>Voorstel</u>: Direct doorgeleiden als hamerstuk voor de PS-vergadering van 11 november 2015.</p>
<p>
<strong>Financiën</strong>
</p>
<p>
<strong>(-) Begroting 2016<br />
</strong>De begroting is het moment voor Provinciale Staten om de discussiëren over de inhoudelijke en financiële vertaling van de keuzes die zijn gemaakt in o.a. het Hoofdlijnenakkoord. Voor planning en controlproducten, zoals de begroting, geldt dat deze direct worden besproken in de aansluitende verlegvergadering.<br />
<u>Voorstel</u>: Bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).</p>
<p>
<strong>(-) Voordracht heffing opcenten<br />
</strong>De voordracht wordt in technische zin nog aangepast.<br />
<u>Voorstel</u>: Betrekken bij de bespreking van de begroting 2016 in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).</p>
<p>
<strong>(-) Begrotingssubsidies en -plafonds</strong>
<br />
<u>Voorstel</u>: Betrekken bij de bespreking van de begroting 2016 in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).</p>
<p>
<strong>(14-17) Begroting 2016 Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland</strong>
<br />In overeenstemming met artikel 15.47 van de Wet milieubeheer en artikel 6 van de Verordening provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland, hebben Provinciale Staten de begroting 2016 van het Fonds Nazorg ontvangen. De opzet van de begroting wijkt niet af van voorgaande jaren en de nazorgheffingen van € 0,1 mln. zorgen voor de opbouw voor voldoende vermogen om aan de toekomstige nazorgverplichtingen te voldoen.<br />
<u>Voorstel:</u> Direct doorgeleiden als hamerstuk naar de PS-vergadering van 11 november 2015.</p>
<p>
<strong>
<u>Van derden ontvangen</u>
</strong>:</p>
<p>
<strong>(18) Onderzoeksopzet Randstedelijke Rekenkamer inzake informatiebeveiliging<br />
</strong>
<u>Voorstel:</u> Voor kennisgeving aannemen.</p>
<p>
<strong>(19-20) Eerste begrotingswijziging 2015 Randstedelijke Rekenkamer</strong>
<br />De Zuid-Hollandse leden in de Programmaraad hebben een concept zienswijze opgesteld bij de eerste begrotingswijziging 2015 van de Randstedelijke Rekenkamer.<br />
<u>Voorstel</u>: Direct doorgeleiden als hamerstuk naar de PS-vergadering op 11 november 2015.</p>
<p>
<strong>(21) Begrotingswijziging 2015 Natuur- en recreatieschap Dobbeplas</strong>
<br />Omdat uit nadere analyse gebleken is dat de begrotingswijziging niet leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage kan afgezien worden van een zienswijze. Het bestuur van het recreatieschap wordt over uw besluit geïnformeerd.<br />
<u>Voorstel (gewijzigd)</u>: Voor kennisgeving aannemen.</p>
<p>
<strong>(22) Eerste begrotingswijziging 2015 en 2016 Recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg<br />
</strong>Omdat de begrotingswijziging niet leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage kan afgezien worden van een zienswijze. Het bestuur van het recreatieschap wordt over uw besluit geïnformeerd.<br />
<u>Voorstel</u>: Voor kennisgeving aannemen.</p>
<p>
<strong>(23) Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Recreatieschap Rottemeren<br />
</strong>Omdat uit nadere analyse gebleken is dat de begrotingswijziging niet leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage kan afgezien worden van een zienswijze. Het bestuur van het recreatieschap wordt over uw besluit geïnformeerd.<br />
<u>Voorstel (gewijzigd)</u>: Voor kennisgeving aannemen.</p>
<p>
<strong>(24) Tweede begrotingswijziging 2015, tweede begrotingswijziging 2016 Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta</strong> (nazending)<br />Omdat de begrotingswijziging niet leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage kan afgezien worden van een zienswijze. Het bestuur van het recreatieschap wordt over uw besluit geïnformeerd.<br />
<u>Voorstel</u>: Voor kennisgeving aannemen.</p>
<p>
<strong>(25) Najaarsrapportage 2015, eerste begrotingswijziging 2015, eerste begrotingswijziging 2016 Recreatieschap Midden-Delfland </strong>(nazending)<br />Omdat de begrotingswijziging niet leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage kan afgezien worden van een zienswijze. Het bestuur van het recreatieschap wordt over uw besluit geïnformeerd.<br />
<u>Voorstel</u>: Voor kennisgeving aannemen.</p>
<p>
<strong>(26) Tweede begrotingswijziging 2015 Koepelschap Buitenstedelijk Groen </strong>(nazending)<br />Omdat de begrotingswijziging niet leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage kan afgezien worden van een zienswijze. Het bestuur van het recreatieschap wordt over uw besluit geïnformeerd.<br />
<u>Voorstel</u>: Voor kennisgeving aannemen.</p>
<p>
<strong>Stukken</strong>
</p>
</text-pre>

Uitgelicht

Zoeken