Bestuur en Middelen 7 oktober 2015 - woensdag 07 oktober 2015

Orgaan:
Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 07 oktober 2015
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070 441 8188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering statencommissie Bestuur en Middelen 2 september 2015(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: besluitenlijst vaststellen

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering BenM 2 september_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5 "Bespreekstukken".

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) Brief van gedeputeerde Vermeulen over samenwerking provincie Zuid-Holland en metropoolregio Rotterdam-Den Haag
  Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van de MRDH informeren Provinciale Staten over de intensivering van de samenwerking. In verband met de beperkte agenda en het feit dat op 4 november de begroting 2016 in de commissie wordt behandeld, wordt voorgesteld deze brief in de aansluitende overlegvergadering te bespreken.
  In de commissie Verkeer en Milieu is verzocht om bespreking over de vervoersautoriteit in de commissie van 25 november 2015. Op verzoek van de gedeputeerde spreekt het Presidium over de taakverdeling tussen beide commissies over algemene samenwerking tussen MRDH en provincie en de vervoersautoriteit als zodanig, opdat de taakverdeling tussen de commissies duidelijk is.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (-) Brief van gedeputeerde Janssen over verzoek van Waterschap Hollandse Delta tot uitbreiding van het aantal zetels van het dagelijks bestuur. 
  In de procedurevergadering van 2 september 2015 heeft de commissie besloten de brief van gedeputeerde Janssen over het verzoek van het Waterschap Hollandse Delta tot uitbreiding van het aantal zetels van het dagelijks bestuur te bespreken in de overlegvergadering van 7 oktober 2015.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (-) Najaarsnota 2015
  De Najaarsnota is een herijking van de primaire begroting 2015 en van de stand van de voorjaarsnota 2015. In de najaarsnota worden afwijkingen op doelniveau aan Provinciale Staten voorgelegd. Voor Planning en Control producten, zoals de najaarsnota, geldt dat deze direct worden besproken in de commissies.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5c).

  (1-4) Wijziging reglement van bestuur waterschap Hollandse Delta
  De wijziging van het reglement heeft betrekking op een uitbreiding van het taakgebied van het waterschap Hollandse Delta. Aan het taakgebied wordt het gebied Maasvlakte II toegevoegd. Hierdoor ontstaat in de Rotterdamse haven een uniforme verantwoordelijkheidsverdeling waarbij het waterschap verantwoordelijk is voor het regionale waterbeheer in de gebieden Botlek, Europoort, Maasvlakte I en II. Het instellen en reglementeren van waterschappen is een bevoegdheid van PS. In verband met de wens van het Waterschap om het gewijzigde reglement op 1 januari 2016 in werking te laten treden, is besluitvorming op 14 oktober 2015 gewenst.
  Voorstel: direct doorgeleiden als hamerstuk naar de Statenvergadering van 14 oktober 2015.

  (5-10) Wijziging gemeenschappelijke regelingen
  Per 1 januari is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. In verband met de wettelijke termijnen die voortvloeien uit de gewijzgde Wgr dienen de gemeenschappelijke regelingen uitterlijk voor 1 januari 2016 te zijn aangepast. De wijzigingen zijn grotendeels technisch van aard. GS hebben aangegeven de voorbereiding af te kunnen ronden in de loop van oktober zodat deze aan de agenda van de overlegvergadering van 4 november 2015 kunnen worden toegevoegd. Latere behandeling is niet wenselijk in verband met de benodigde voorbereidingen.
  Voorstel: aan GS vragen de besluitvorming over de wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen voor te bereiden voor de overlegvergadering van 4 november en PS van 11 november 2015.

  (11-13) Brief van Gedeputeerde Staten over rapport Van Raan, Urban scaling van Nederlandse steden
  Op verzoek van de commissie, geven Gedeputeerde Staten een reactie op het uitgevoerde onderzoek naar Urban scaling van Nederlandse steden. Het onderzoek gaat in op de relatie tussen inwoneraantallen, bestuursvorm en economische winst in een stedelijke agglomeratie. Op 14 september 2015 bent u in de gelegenheid geweest een presentatie van de onderzoekers bij te wonen.  
  Voorstel: bepalen of de commissie, n.a.v. de presentatie op 14 september 2015, nadere bespreking wenst.

  (14) Brief van gedeputeerden Janssen en Vermeulen over vervolg evaluatie omgevingsdiensten
  Naar aanleiding van de evaluatie door Twynstra Gudde over de omgevingsdiensten, hebben Gedeputeerde Staten toegezegd na de zomer van 2015 met een overzicht te komen met de stand van zaken van een aantal acties. Met deze brief geeft het college invulling aan de toezegging. Aandachtspunten zijn het overhevelen van 48 BRZO bedrijven naar de provincie, de uitvoerbaarheid van de VTH-taken in relatie tot de nieuwe Omgevingswet en de privatisering van de bouw- en woningstoezichtstaken.
  Voorstel: brief doorgeleiden naar de commissie Verkeer en Milieu en desgewenst betrekken bij het gesprek over de rapportage BRZO inspecties 2014.

  (15-16) Benoeming GS lid in rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden
  In verband met het vertrek van de gedeputeerde Veldhuijzen, is namens de provincie de benoeming van een nieuw lid GS lid in de rekeningcommissie van de ODH noodzakelijk. Gedeputeerde Vermeulen wordt voor benoeming voorgedragen.
  Voorstel: direct doorgeleiden als hamerstuk naar de Statenvergadering van 14 oktober 2015.

  (17) Brief van gedeputeerde Van der Sande over centrale registratie beroepszaken
  In bijgaande brief geeft Gedeputeerde Van der Sande antwoord op vragen van de commissie of de provincie Zuid-Holland beschikt over een centrale registratie van de beroepszaken die in bestuursrechtelijke geschillen tegen de provincie worden aangespannen.
  Voorstel: desgewenst betrekken bij het gesprek met de voorzitter van de bezwarencommissie op 2 december 2015.

  Van derden ontvangen:

  (18-19 ) Rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over Financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen
  De Randstedelijke Rekenkamer heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd met de titel "Financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen". Het rapport geeft antwoord op de vraag of de provincie het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen in opzet voldoende heeft uitgewerkt en of het toezicht op de gemeenschappelijke regelingen ook voldoende wordt uitgevoerd.
  Voorstel: agenderen voor de overlegvergadering van 2 december 2015. Een uitspraak doen of de commissie de heer A. Visser, aankomend president van de Algemene Rekenkamer, zou willen uitnodigen voor een gesprek naar aanleiding van een artikel waarnaar wordt verwezen in de rapportage van de Randstedelijke Rekenkamer.

  (20) Brief van het statenlid mevrouw Matil (PvdA) e.a. over vluchtelingen en de rol van de provincie
  Mevrouw Matil heeft samen met een aantal andere statenleden de commissaris gevraagd een terugkoppeling te geven van het gesprek dat de commissaris eind september heeft met de Zuid-Hollandse burgemeesters over de vluchtelingenproblematiek.
  Voorstel: na ontvangst van de terugkoppeling bepalen of de commissie hier een vervolg aan wil geven.

  (21) Brief van jeugdtheaterhuis
  Het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland informeert de commissie dat de gemeente Gorinchem haar financiële aandeel in de exploitatie van het jeugdtheaterhuis met ingang van 1 januari 2016 zal beeïndigen. Het jeugdtheaterhuis is genoodzaakt hierdoor haar afdeling in Gorinchem te sluiten.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. Vaststeling wijziging reglement van bestuur waterschap Hollandse Delta_voordracht
  2. Vaststelling wijziging reglement van bestuur waterschap Hollandse Delta_5 minutenversie
  3. Vaststelling wijziging reglement van bestuur waterschap Hollandse Delta_ bijlage reglementskaart per 01/01/2016
  4. Vaststelling wijziging reglement van bestuur waterschap Hollandse Delta_bijlage 2 bij reglement HD/toe te voegen gebied
  5. Wijziging Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg_pdf
  6. Wijziging Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Rottemeren_pdf
  7. Wijziging gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas_pdf
  8. 2e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODMH_pdf
  9. 2e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODH_pdf
  10. 9e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODWH_pdf
  11. Brief GS over rapport Van Raan - urban scaling van Nederlandse steden
  12. Rapport Decisio
  13. Brief GS over rapport Van Raan - urban scaling van Nederlandse steden_Bijlage 1 Rapport
  14. Brief GS over rapport Van Raan - urban scaling van Nederlandse steden_Bijlage 2 Artikel
  15. Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Vervolg Evaluatie Omgevingsdiensten_pdf
  16. Benoeming GS-lid in rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden_verzoek Omgevingsdienst Haaglanden
  17. Benoeming GS-lid in rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden_Statenvoordracht
  18. Brief van Gedeputeerde Van der Sande Centrale registratie beroepszaken_pdf
  19. Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer Financieel toezicht Gemeenschappelijke regelingen_Infographic FT
  20. Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer Financieel toezicht Gemeenschappelijke Regelingen
  21. Brief van het Statenlid mw_ Matil (PvdA) ea over Vluchtelingen en rol van de provincie
  22. Brief van het Jeugdtheaterhuis over leslocatie Gorinchem
 4. Planning en openstaande moties(Agendapunt ingeklapt)

  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier.
  Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard nog aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  Werkbezoeken, uitnodigingen en planning
  Op 22 september 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met (een delegatie uit) de gemeenteraden van Zederik, Vianen en Leerdam. Op 24 september 2015 is een haalbaarheidsonderzoek naar de thema's financiën, provincie, gemeenschappelijke regelingen en het toekomstbeeld op hoofdlijnen van de gemeente Vijfheerenlanden gepresenteerd. Het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek leidt tot een definitieve beslissing over een herindeling. Uit het onderzoek blijkt dat een fusie tussen de drie gemeenten tot een duurzame gemeente in het centrum van Nederland haalbaar is. In het onderzoek is ook ingegaan op de vraag bij welke provincie deze nieuwe gemeente het beste past. Uit het onderzoek blijkt dat de belangen van de nieuwe gemeente het meest gediend zijn bij de provincie Utrecht. N.a.v. het bovenstaande, heeft gedeputeerde Van der Sande een stand van zaken brief gestuurd.
  Voorstel: Gedeputeerde Staten een reactie vragen op het haalbaarheidsonderzoek.

  De nieuwe directeur van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, mevrouw Judith Tegelaers, nodigt de commissie Bestuur en Middelen uit voor een werkbezoek aan het Erfgoedhuis in Delft. Er staan vooralsnog geen stukken op de planning t.a.v. erfgoed.
  Voorstel: bepalen behoefte van de commissie Bestuur en Middelen t.a.v. dit werkbezoek.

  De planning van de commissie Bestuur en Middelen is naar aanleiding van de vergadering van 2 september 2015 geactualiseerd.
  Conform het besluit van de commissie, wordt de voorzitter van de bezwarencommissie, de heer Klein, uitgenodigd voor een gesprek in de commissie over het jaarverslag 2014. Het gesprek is voorzien op 2 december 2015. Het gesprek is aan de planning van de commissie toegevoegd.
  Voorstel: planning vaststellen.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Van der Sande Stand van zaken Vijfheerenlanden (Leerdam, Vianen en Zederik)
  2. Planning-openstaande moties-toezeggingen statencommissie Bestuur en Middelen 2015_pdf
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch: 070-441 8188 of per email f.kas@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk achtenveertig uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag statencommissie Bestuur en Middelen 2 september 2015(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag overlegvergadering statencommissie BenM 2 september 2015_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst Statencommissie Bestuur en Middelen 2 september 2015(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering BenM 2 september 2015_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Samenwerking provincie Zuid-Holland en metropoolregio Rotterdam-Den Haag(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Vermeulen en Janssen
  Toelichting:
  Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van de MRDH hebben afgesproken de samenwerking te intensiveren. De beide besturen gaan bij acht projecten samen de schouders er onder zetten om zo spoedig mogelijk tot resultaten te komen. Het betreft projecten die betrekking hebben op verbetering van interne en internationale verbindingen, transitie naar toonaangevende duurzaamheid, economische vernieuwing en aantrekkingskracht op talent en investeerders. U wordt gevraagd de brief te bespreken met inachtneming van de uitkomst van de voorafgaande procedurevergadering.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Samenwerking provincie Zuid-Holland Metropoolregio Rotterdam Den Haag_pdf
 2. Brief van gedeputeerde Janssen over verzoek van Waterschap Hollandse Delta tot uitbreiding van het aantal zetels van het dagelijks bestuur.(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Janssen
  Toelichting:
  In de procedurevergadering van 2 september 2015 heeft de commissie besloten de brief van gedeputeerde Janssen over het verzoek van het Waterschap Hollandse Delta tot uitbreiding van het aantal zetels van het dagelijks bestuur te bespreken in de overlegvergadering van 7 oktober 2015. In de commissie is aan de orde gesteld dat het een bevoegdheid van PS is om het reglement te wijzigen en bovendien is er de wens om de brief inhoudelijk te bespreken. Bij dit agendapunt kan worden besproken hoe het proces is verlopen en tevens kunnen afspraken worden gemaakt over hoe dergelijke verzoeken in de toekomst kunnen worden afgehandeld.

  Stukken
  1. Brief Gedeputeerde Janssen Verzoek waterschap Hollandse Delta tot uitbreiding van het aantal zetels van het dagelijks bestuur_pdf
  2. Brief van gedeputeerde Janssen inzake verzoek wijziging artikel 11 lid 1 Reglement van Bestuur Waterschap Hollandse Delta_pdf
  3. Afschrift brief van Waterschap Hollandse Delta aan GS inzake verzoek heroverweging besluit_pdf
 3. Najaarsnota 2015(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Van der Sande, Vermeulen en Janssen
  Toelichting:
  De najaarsnota is een herijking van de primaire begroting 2015 en van de stand van de voorjaarsnota 2015. In de najaarsnota worden afwijkingen op doelniveau aan u voorgelegd. Deze afwijkingen zijn vooral financieel van aard. Het college meldt dat de najaarsnota geen beleidswijzigingen bevat. De najaarsnota sluit op een voordelig verschil van € 1,9 mln. Het voordelig saldo is samengesteld uit een nadelig verschil op de uitkering provinciefonds (-€ 6,5 mln) en twee voordelige verschillen op de opcenten motorrijtuigenbelasting (+ € 3,0 mln) en autonome bijstellingen (+ € 5,4 mln). In de programma's worden vooral financiële- en planningswijzigingen voorgesteld. Niet in alle gevallen wordt een reden gegeven van de bijstelling van de planning.
  U wordt gevraagd advies uit te brengen over de programma's die in de commissie aan de orde zijn geweest t.b.v. de vergadering van Provinciale Staten van 14 oktober 2015. Voor de commissie Bestuur en Middelen betreft dit de volgende programma's en paragrafen:
  Programma 4, Bestuur en Samenleving
  Programma 6, Middelen
  Paragrafen bedrijfsvoering en investeringskredieten

  Stukken
  1. Najaarsnota 2015_5 minutenversie
  2. Najaarsnota 2015_Statenvoordracht
  3. Najaarsnota 2015
  4. Najaarsnota 2015_Najaarstaakwijziging 2015
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken