Ingekomen stukken

<text-pre>
<p>De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5 "Bespreekstukken".</p>
<p>
<u>
<strong>Van Gedeputeerde Staten ontvangen:</strong>
</u>
</p>
<p>
<strong>(-) Brief van gedeputeerde Vermeulen over samenwerking provincie Zuid-Holland en metropoolregio Rotterdam-Den Haag<br />
</strong>Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van de MRDH informeren Provinciale Staten over de intensivering van de samenwerking. In verband met de beperkte agenda en het feit dat op 4 november de begroting 2016 in de commissie wordt behandeld, wordt voorgesteld deze brief in de aansluitende overlegvergadering te bespreken.<br />In de commissie Verkeer en Milieu is verzocht om bespreking over de vervoersautoriteit in de commissie van 25 november 2015. Op verzoek van de gedeputeerde spreekt het Presidium over de taakverdeling tussen beide commissies over algemene samenwerking tussen MRDH en provincie en de vervoersautoriteit als zodanig, opdat de taakverdeling tussen de commissies duidelijk is.<br />
<u>Voorstel:</u> bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).</p>
<p>
<strong>(-) Brief van gedeputeerde Janssen over verzoek van Waterschap Hollandse Delta tot uitbreiding van het aantal zetels van het dagelijks bestuur.</strong> <br />In de procedurevergadering van 2 september 2015 heeft de commissie besloten de brief van gedeputeerde Janssen over het verzoek van het Waterschap Hollandse Delta tot uitbreiding van het aantal zetels van het dagelijks bestuur te bespreken in de overlegvergadering van 7 oktober 2015.<br />
<u>Voorstel:</u> bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).</p>
<p>
<strong>(-) Najaarsnota 2015</strong>
<br />De Najaarsnota is een herijking van de primaire begroting 2015 en van de stand van de voorjaarsnota 2015. In de najaarsnota worden afwijkingen op doelniveau aan Provinciale Staten voorgelegd. Voor Planning en Control producten, zoals de najaarsnota, geldt dat deze direct worden besproken in de commissies.<br />
<u>Voorstel:</u> bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5c).</p>
<p>
<strong>(1-4) Wijziging reglement van bestuur waterschap Hollandse Delta<br />
</strong>De wijziging van het reglement heeft betrekking op een uitbreiding van het taakgebied van het waterschap Hollandse Delta. Aan het taakgebied wordt het gebied Maasvlakte II toegevoegd. Hierdoor ontstaat in de Rotterdamse haven een uniforme verantwoordelijkheidsverdeling waarbij het waterschap verantwoordelijk is voor het regionale waterbeheer in de gebieden Botlek, Europoort, Maasvlakte I en II. Het instellen en reglementeren van waterschappen is een bevoegdheid van PS. In verband met de wens van het Waterschap om het gewijzigde reglement op 1 januari 2016 in werking te laten treden, is besluitvorming op 14 oktober 2015 gewenst.<br />
<u>Voorstel:</u> direct doorgeleiden als hamerstuk naar de Statenvergadering van 14 oktober 2015.</p>
<p>
<strong>(5-10) Wijziging gemeenschappelijke regelingen<br />
</strong>Per 1 januari is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. In verband met de wettelijke termijnen die voortvloeien uit de gewijzgde Wgr dienen de gemeenschappelijke regelingen uitterlijk voor 1 januari 2016 te zijn aangepast. De wijzigingen zijn grotendeels technisch van aard. GS hebben aangegeven de voorbereiding af te kunnen ronden in de loop van oktober zodat deze aan de agenda van de overlegvergadering van 4 november 2015 kunnen worden toegevoegd. Latere behandeling is niet wenselijk in verband met de benodigde voorbereidingen.<br />
<u>Voorstel:</u> aan GS vragen de besluitvorming over de wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen voor te bereiden voor de overlegvergadering van 4 november en PS van 11 november 2015.</p>
<p>
<strong>(11-13) Brief van Gedeputeerde Staten over rapport Van Raan, Urban scaling van Nederlandse steden<br />
</strong>Op verzoek van de commissie, geven Gedeputeerde Staten een reactie op het uitgevoerde onderzoek naar Urban scaling van Nederlandse steden. Het onderzoek gaat in op de relatie tussen inwoneraantallen, bestuursvorm en economische winst in een stedelijke agglomeratie. Op 14 september 2015 bent u in de gelegenheid geweest een presentatie van de onderzoekers bij te wonen.  <br />
<u>Voorstel:</u> bepalen of de commissie, n.a.v. de presentatie op 14 september 2015, nadere bespreking wenst.</p>
<p>
<strong>(14) Brief van gedeputeerden Janssen en Vermeulen over vervolg evaluatie omgevingsdiensten<br />
</strong>Naar aanleiding van de evaluatie door Twynstra Gudde over de omgevingsdiensten, hebben Gedeputeerde Staten toegezegd na de zomer van 2015 met een overzicht te komen met de stand van zaken van een aantal acties. Met deze brief geeft het college invulling aan de toezegging. Aandachtspunten zijn het overhevelen van 48 BRZO bedrijven naar de provincie, de uitvoerbaarheid van de VTH-taken in relatie tot de nieuwe Omgevingswet en de privatisering van de bouw- en woningstoezichtstaken.<br />
<u>Voorstel:</u> brief doorgeleiden naar de commissie Verkeer en Milieu en desgewenst betrekken bij het gesprek over de rapportage BRZO inspecties 2014.</p>
<p>
<strong>(15-16) Benoeming GS lid in rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden<br />
</strong>In verband met het vertrek van de gedeputeerde Veldhuijzen, is namens de provincie de benoeming van een nieuw lid GS lid in de rekeningcommissie van de ODH noodzakelijk. Gedeputeerde Vermeulen wordt voor benoeming voorgedragen.<br />
<u>Voorstel: </u>direct doorgeleiden als hamerstuk naar de Statenvergadering van 14 oktober 2015.</p>
<p>
<strong>(17) Brief van gedeputeerde Van der Sande over centrale registratie beroepszaken<br />
</strong>In bijgaande brief geeft Gedeputeerde Van der Sande antwoord op vragen van de commissie of de provincie Zuid-Holland beschikt over een centrale registratie van de beroepszaken die in bestuursrechtelijke geschillen tegen de provincie worden aangespannen.<br />
<u>Voorstel:</u> desgewenst betrekken bij het gesprek met de voorzitter van de bezwarencommissie op 2 december 2015.</p>
<p>
<u>
<strong>Van derden ontvangen:</strong>
</u>
</p>
<p>
<strong>(18-19 ) Rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over Financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen<br />
</strong>De Randstedelijke Rekenkamer heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd met de titel "Financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen". Het rapport geeft antwoord op de vraag of de provincie het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen in opzet voldoende heeft uitgewerkt en of het toezicht op de gemeenschappelijke regelingen ook voldoende wordt uitgevoerd. <br />
<u>Voorstel:</u> agenderen voor de overlegvergadering van 2 december 2015. Een uitspraak doen of de commissie de heer A. Visser, aankomend president van de Algemene Rekenkamer, zou willen uitnodigen voor een gesprek naar aanleiding van een artikel waarnaar wordt verwezen in de rapportage van de Randstedelijke Rekenkamer.</p>
<p>
<strong>(20) Brief van het statenlid mevrouw Matil (PvdA) e.a. over vluchtelingen en de rol van de provincie<br />
</strong>Mevrouw Matil heeft samen met een aantal andere statenleden de commissaris gevraagd een terugkoppeling te geven van het gesprek dat de commissaris eind september heeft met de Zuid-Hollandse burgemeesters over de vluchtelingenproblematiek.<br />
<u>Voorstel:</u> na ontvangst van de terugkoppeling bepalen of de commissie hier een vervolg aan wil geven.</p>
<p>
<strong>(21) Brief van jeugdtheaterhuis<br />
</strong>Het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland informeert de commissie dat de gemeente Gorinchem haar financiële aandeel in de exploitatie van het jeugdtheaterhuis met ingang van 1 januari 2016 zal beeïndigen. Het jeugdtheaterhuis is genoodzaakt hierdoor haar afdeling in Gorinchem te sluiten.<br />
<u>Voorstel:</u> voor kennisgeving aannemen.</p>
</text-pre>

Uitgelicht

Zoeken