Statencommissie Bestuur en Middelen 15 februari 2017 - woensdag 15 februari 2017

Orgaan:
Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 15 februari 2017
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
23:00  uur
Contactpersoon:
Ellen Pieters
Telefoon:
070 4417507
E-mail:
e.pieters@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen

 2. Besluitenlijst vorige vergadering

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de procedurevergadering BenM 25 januari 2017 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering BenM 25 januari 2017
 3. Ingekomen stukken

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  Bestuur

  (-) Zienswijze Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden met bijlagen
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5.a).

  (-) Brief van gedeputeerde Van der Sande met Verslag openbaar gesprek in Ameide d.d. 7 februari 2017
  Op 7 februari jl. hebben GS in Ameide een openbaar gesprek over de herindeling Vijfheerenlanden georganiseerd waarbij de gevoelens zijn opgehaald die leven onder de inwoners, ondernemers en instellingen in het gebied.
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de Zienswijze Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden (agendapunt 5.a).

  (-) Herindelingsadvies Hoeksche Waard met bijlagen
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5.b).

  (-) Brief van gedeputeerde Van der Sande inzake Reactie op brief Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het Herindelingsadvies Hoeksche Waard (agendapunt 5.b).

  (1) Brief van GS inzake Uitspraak hoger beroep inzake aanslagen nazorgheffing 2014
  Met deze brief informeren GS de Staten over de aanleiding van het hoger beroep, aangespannen door twee stortplaatsexploitanten tegen de aanslagen nazorgheffing 2014 door het provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland (Fonds Nazorg). De motivering van de uitspraak van het gerechtshof (het hof heeft geoordeeld dat het hoger beroep ongegrond is), informatie over de stille reserve in de financieel vaste activa van het Fonds Nazorg en de in 2017 nog uit te voeren ALM-studie (Asset Liability Management-studie) zijn in de brief opgenomen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (2-4) Toetreden tot de vereniging Vanguard Initiative
  Het Vanguard Initiative (VI) is, naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie om thematische Slimme Specialisatie Platformen (S3-Platformen) te ontwikkelen, opgericht om te pionieren als een S3-Platform. Het VI is een politiek initiatief dat de rol van de regio's wil versterken in het Europees innovatie- en industrieel beleid. VI focust met name op toekomstgerichte industriële nichemarkten die rijp zijn voor marktdoorbraak en waar de VI-regio’s vanuit hun Smart Specialisation Strategies (S3) gezamenlijke en complementaire belangen hebben. Op dit moment wordt er aan gewerkt het VI een juridische entiteit te maken, te weten een vereniging zonder winstoogmerk. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de toetreding van Gedeputeerde Staten tot het VI op basis van bijgevoegde statuten. De lidmaatschapskosten worden in het voorstel gemaximaliseerd tot € 15.000,- per jaar. Het instemmen met het GS-lidmaatschap van het Vanguard Initiative is op grond van de Provinciewet en de Beleidsnota verbonden partijen een bevoegdheid van PS.
  Voorstel: direct doorgeleiden als hamerstuk naar de Statenvergadering van 22 februari 2017.

  (5) Brief van de commissaris van de Koning inzake Rapportage niet-openstelling burgemeestersvacatures
  De cdK informeert de commissie periodiek over de niet-openstelling van burgemeestersvacatures en de benoeming van waarnemend burgemeesters in de provincie Zuid-Holland. Deze rapportage betreft de periode 1 februari 2016 tot 1 februari 2017.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Financiën

  (6-8) Vaststelling subsidieplafond 2017 voor de Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017
  De Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2015 is geëvalueerd en op basis van de bevindingen en het gegeven advies is de subsidieregeling aangepast. GS hebben op 24 januari 2017 de nieuwe Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017 vastgesteld. Aan Provinciale Staten wordt nu voorgesteld het plafond voor deze subsidie vast te stellen op € 200.000,- (was € 250.000,-). In de Notitie Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland (besproken in de commissie BenM op 20 januari 2016) is opgenomen dat de subsidieregeling wordt voortgezet en in de Begroting 2017 is de dekking reeds verwerkt (opgenomen in de lasten voor Doel 4-1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur).
  Voorstel: direct doorgeleiden als hamerstuk naar de Statenvergadering van 22 februari 2017.

  Van derden ontvangen:

  (-) Brief van Vijfheerenlanden Lokaal, afdeling Zederik, met zienswijze op provinciekeuze Vijfheerenlanden
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de herindeling Vijfheerenlanden in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5.a).

  (-) Brief van de Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard over update bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het herindelingsontwerp Hoeksche Waard in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5.b).

  (9) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer over BTW-compensatiefonds 2016
  Conform het besluit "Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen" informeert de Randstedelijke Rekenkamer over de BTW-opgave en de toerekening ervan aan de deelnemende provincies.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (10) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer over Nevenfunctie directeur Randstedelijke Rekenkamer
  Conform artikel 11 lid 2 van de Provinciewet informeert de directeur van de Randstedelijke Rekenkamer de provincie Zuid-Holland over haar nevenfunctie. 
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (11) Brief van fractie KiesKatwijk over perikelen bij Leidsch Dagblad
  De fractie KiesKatwijk vraagt politieke wil voor een experiment in de regio Leiden en Duin- en Bollenstreek met het oprichten van een gesubsidieerde nieuwsfabriek.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (12) Afschrift brief colleges BenW van Zederik, Leerdam en Vianen aan GS inzake bijeenkomst 7 februari in Ameide
  Naar aanleiding van de door GS georganiseerde bijeenkomst in Ameide d.d. 7 februari jl. nodigen de colleges van BenW van Zederik, Leerdam en Vianen Gedeputeerde Staten uit om ook in Leerdam en Vianen dergelijke bijeenkomsten te beleggen.
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van agendapunt 5.a.

  (13) Informatie van dhr. Mahadew, gemeenteraadslid Oud-Beijerland inzake onderbouwing van zijn stelling dat samenwerken in plaats van herindelen voor de Hoeksche Waard geen optie is
  Tijdens het gesprek met de gemeenteraad van Oud-Beijerland op 8 februari jl. heeft dhr. Mahadew toegezegd de commissie de onderbouwing te sturen voor zijn mening dat samenwerken voor de Hoeksche Waard geen oplossing is.
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van agendapunt 5.b.

  Stukken
  1. Uitspraak hoger beroep inzake aanslagen nazorgheffing 2014 - GS-brief
  2. Toetreden tot vereniging Vanguard Initiative - Statenvoorstel
  3. Toetreden tot vereniging Vanguard Initiative - Bijlage a Vanguard statutes
  4. Toetreden tot vereniging Vanguard Initiative - Bijlage b Meeting follow up
  5. Brief van commissaris van de Koning inzake Rapportage niet-openstelling burgemeestersvacatures
  6. Subsidieplafond voor 2017 voor de Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017 - Statenvoorstel
  7. Subsidieplafond voor 2017 voor de Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland - Evaluatierapport
  8. Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017
  9. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer over BTW compensatiefonds 2016
  10. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer over Nevenfunctie lid Randstedelijke Rekenkamer
  11. Brief van fractie KiesKatwijk over perikelen bij Leidsch Dagblad
  12. Afschrift brief colleges BenW Zederik-Leerdam-Vianen aan GS inzake bijeenkomst 7 februari 2017 in Amedie
  13. Informatie van raadslid Mahadew - Oud-Beijerland - inzake onderbouwing voor zijn stelling dat samenwerken geen optie is
 4. Agenderingsverzoeken, Moties en Planning

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard nog aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Moties
  Bij de bespreking van de Begroting 2017 op 9 november 2016 is motie 685 aangenomen. De motie vraagt het college in de begroting van 2018 een indicator informatieveiligheid op te nemen. In de brief zeggen GS toe de indicator op te nemen en geven aan hoe zij deze denken in te vullen.
  Voorstel:
  PS adviseren de motie als afgedaan te beschouwen.

  3. Planning
  Het bijgevoegde planningsoverzicht is geactualiseerd naar aanleiding van de laatste commissie- en Statenvergadering.
  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Brief van GS met Behandelvoorstel Motie 685 Oosterop (D66) Indicator informatieveiligheid
  2. Overzicht planning, toezeggingen, aanbevelingen, moties en activiteiten 2017
2.

Opening overlegvergadering

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch: 070 4417507 of per email: e.pieters@pzh.nl

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 25 januari 2017 wordt in de vergadering van 22 maart 2017 vastgesteld.

4.

Besluitenlijst vorige vergadering

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Middelen van 25 januari 2017

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering BenM 25 januari 2017
5.

Bespreekstukken

Sub-agendapunten

 1. Zienswijze Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Van der Sande

  Toelichting:
  Het vaststellen van de zienswijze op het Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden is een bevoegdheid van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten hebben de zienswijze voorbereid met inachtneming van hetgeen een ruime meerderheid van de commissie op 30 november 2016 heeft aangegeven, te weten het onder de aandacht brengen van de belangen die voor de totale regio in het geding zijn en de gevolgen van een overgang van de gemeenten Zederik en Leerdam naar de provincie Utrecht.
  GS organiseren op 7 februari 2017 een openbaar gesprek in Ameide. Een verslag daarvan zal aan de Staten worden gestuurd, zodat de uitkomsten van deze bijeenkomst betrokken kunnen worden bij de discussie in deze vergadering. Als extra informatie hebben GS de zienswijzen van Gorinchem, Molenwaard en Giessenlanden en de Samenwerkingsverbanden ZHZ aan de stukken toegevoegd.
  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan PS over de vaststelling van de zienswijze in de Statenvergadering van 22 februari 2017.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Zienswijze Provincie Zuid-Holland op het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden
  2. Zienswijze van Provinciale Staten van Zuid-Holland op het Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden
  3. Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden van GS-Utrecht
  4. Verslag van het open overleg van 1 november 2016
  5. Brief van gedeputeerde Van der Sande met Verslag openbaar gesprek in Ameide op 7 februari 2017
  6. Zienswijze Gorinchem
  7. Zienswijze Molenwaard en Giessenlanden
  8. Zienswijze samenwerkingsverbanden ZHZ
  9. Brief van gedeputeerde Van der Sande inzake Financieel arhi toezicht in verband met herindeling Vijfheerenlanden
  10. Brief van GS Utrecht over Bijlagenboek Vijfheerenlanden
  11. Zienswijze van Vijfheerenlanden Lokaal afdeling Zederik over provinciekeuze Vijfheerenlanden
  12. Brief van SPJ van der Sluiszen over gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden
  13. Brief van MA Struik met zienswijze op herindeling Vijfheerenlanden
 2. Herindelingsadvies Hoeksche Waard

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Van der Sande

  Toelichting:
  Het Herindelingsadvies Hoeksche Waard betreft het advies van Provinciale Staten van Zuid-Holland aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het wetgevingstraject te starten voor de samenvoeging van de huidige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente. Na jaren van discussie over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard bleven de gemeenten verdeeld over de manier waarop deze toekomst moet worden vormgegeven. Daarmee trad de afspraak in werking dat de provincie de regie zou nemen en is op 12 januari 2016 door GS de arhi-procedure gestart. Op dat moment lagen twee mogelijke keuzen voor, namelijk samenvoeging van de vijf gemeenten of een samenwerkingsmodel met doorzettingsmacht. Voor elk van deze opties was in de Hoeksche Waard onvoldoende politiek draagvlak. Op basis van overleggen en analyse van de problemen en oplossingsrichtingen hebben GS besloten dat een samenvoeging van de vijf gemeenten de beste oplossing is, hetgeen wordt gemotiveerd in voorliggend advies aan de regering. In afwijking van het herindelingsontwerp (besproken door de commissie op 7 september 2016) wordt de regering tevens geadviseerd te kiezen voor ingang van de voorgestelde fusie per 1 januari 2019 in plaats van 1 januari 2020. De reguliere gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 worden in dat geval overgeslagen waardoor de huidige gemeenteraden tot eind 2018 aanblijven. De gemeenteraadsverkiezing voor de nieuwe gemeente vindt dan in november 2018 plaats.
  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan Provinciale Staten over de vaststelling van het Herindelingsadvies Hoeksche Waard in de Statenvergadering van 22 februari 2017.

  Stukken
  1. Wet algemene regels herindeling Herindelingsadvies Hoeksche Waard - Statenvoorstel
  2. Wet algemene regels herindeling Herindelingsadvies Hoeksche Waard - Advies
  3. Wet algemene regels herindeling Herindelingsadvies Hoeksche Waard - bijlage 12-2 Evaluatie regionale samenwerking (ERS)
  4. Wet algemene regels herindeling Herindelingsadvies Hoeksche Waard - bijlage 12-3 Onderzoek bestuurlijke toekomst (OBT)
  5. Wet algemene regels herindeling Herindelingsadvies Hoeksche Waard - bijlage 12-5 Financiële scan
  6. Wet algemene regels herindeling Herindelingsadvies Hoeksche Waard - bijlage 12-6 Verslag open overleg
  7. Wet algemene regels herindeling Herindelingsadvies Hoeksche Waard - Verslag zienswijze
  8. Brief van gedeputeerde Van der Sande inzake Zienswijzen Herindelingsontwerp Hoeksche Waard
  9. Brief van gedeputeerde Van der Sande inzake Reactie op brief Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard
  10. Zienswijze Pro HW over Herindelingsontwerp Hoeksche Waard
  11. Zienswijze van Welzijn Hoeksche Waard over gemeentelijke herindeling Hoeksche Waard
  12. Brief van Fracties D66-GroenLinks-PvdA en VVD Korendijk over gemeentelijke herindeling Hoeksche Waard
  13. Brief van de Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard over Update bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard
6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken