Statencommissie Bestuur en Middelen 17 mei 2017 - woensdag 17 mei 2017

Orgaan:
Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 17 mei 2017
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
23:00  uur
Contactpersoon:
Ellen Pieters
Telefoon:
070 4417507
E-mail:
e.pieters@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen

 2. Besluitenlijst vorige vergadering

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 15 april 2017 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering BenM 12 april 2017
 3. Ingekomen stukken

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  Bestuur

  (-) Rapport van prof. dr. P.P. Tordoir - Zuid-Hollandse netwerken: analyse van ruimtelijke interactie tussen gemeenten en kernen met aanbiedingsbrief van GS
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering, zoals besloten bij de vaststelling van de planning op 15 februari 2017 (agendapunt 5.a).

  (3) Brief van GS inzake Reactie Herindelingsadvies Vijfheerenlanden
  Van Gedeputeerde Staten van Utrecht is het (ontwerp)-Herindelingsadvies Vijfheerenlanden en de Reactienota op de zienswijzen ontvangen (zie procedurevergadering 15 april 2017). Provinciale Staten van Utrecht hebben het herindelingsadvies op 19 april jl. vastgesteld en aan de minister van BZK gestuurd. Middels bijgaande brief van GS worden PS geïnformeerd over de wijze waarop de provincie Utrecht de door PS vastgestelde zienswijze van Zuid-Holland heeft verwerkt. GS concluderen dat zij zich niet kunnen vinden in het herindelingsadvies en zien alle reden het pleidooi voor vestiging van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in Zuid-Holland onverminderd voort te zetten.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (4-5) Brief van GS inzake Reactie op de brief van de Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard
  In deze brief aan PS reageren GS op de brief die van de Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard is ontvangen over de burgerpeiling Hoeksche Waard (zie ook document 13).
  Voorstel: GS verzoeken een brief met dezelfde strekking als antwoord aan de Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard te sturen.

  (40) Brief van GS inzake Overzicht subsidie-evaluaties 2016
  In de Verordening Beleidsevaluaties is vastgelegd dat PS jaarlijks de verantwoording over de voortgang van de evaluatiekalender ontvangen. Met bijgaand overzicht worden de Staten geïnformeerd over de evaluaties die voor 2016 op de kalender staan.
  In de procedurevergadering van de COR van 10 mei jl. is besloten dit document aan de betreffende vakcommissies door te sturen met het advies het onderwerp te bespreken op een moment dat het de juiste aandacht kan krijgen. Voor de commissie Bestuur en Middelen is nu alleen de paragraaf van belang waarin wordt gemeld dat de evaluatie van de Subsidieregeling intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2015 reeds in februari 2017 aan de Staten is aangeboden (zie BenM 15 februari 2017).
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Middelen

  (-) Voordracht Jaarstukken 2016
  Met een voordracht leggen GS het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 ter vaststelling voor aan PS. Ter informatie is tevens voor de commissie bijgevoegd de door GS vastgestelde Productenrealisatie 2016.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5.b).

  (1-2) Voordracht Jaarstukken 2016 Provinciaal Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
  Het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen is bedoeld om de eeuwigdurende nazorg van voormalige stortplaatsen financieel mogelijk te maken. Het beheer ervan is geregeld in een verordening. Daarin ligt vast dat PS de jaarstukken vaststellen. De jaarrekening 2016 laat een batig saldo zien van € 27.911,-. In de voordracht wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve van het fonds.
  Voorstel: direct doorgeleiden als hamerstuk naar de PS-vergadering van 31 mei 2017

  (42-47) Statenvoorstel over Instemming 10e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
  De Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd per 1 januari 2015. Gelet hierop zijn bij de 9e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland reeds enige artikelen aangepast. Gebleken is echter dat de gemeenschappelijke regeling nog enige aanscherping behoeft wat betreft de versterking van de positie van het algemeen bestuur en het vergroten van de invloed van de deelnemers op gemeenschappelijke regeling. Gelet hierop dienen een aantal bepalingen in de huidige regeling aangepast te worden. Daartoe is een 10e wijziging van de gemeenschappelijke regeling opgesteld.
  GS dienen als deelnemer in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling en op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen PS voor deze wijziging toestemming te verlenen aan GS.
  Voorstel: het Statenvoorstel doorgeleiden als hamerstuk naar de Statenvergadering van 31 mei 2017.

  (48-53) Statenvoorstel tot vaststelling Zienswijze conceptbegrotingen 2018 van de Omgevingsdiensten met de adviezen van GS aan PS
  De omgevingsdiensten hebben Provinciale Staten de conceptbegrotingen 2018 inclusief de meerjarenbegrotingen 2019-2021 toegezonden. Dit is in overeenstemming met artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en vooruitlopend op de formele besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de omgevingsdiensten. Op deze wijze wordt de provincie als deelnemer in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken op de conceptbegrotingen 2018 van de omgevingsdiensten inclusief de meerjarenbegrotingen 2019-2021.
  Bij het opstellen van de reacties is rekening gehouden met de voorwaarden die het vorig jaar door de provincie zijn geformuleerd in de uitgangspuntenbrief financeel kader 2018.
  In de zienswijzen kan naar het oordeel van GS worden aangegeven in te stemmen met de conceptbegrotingen 2018, en de meerjarenbegrotingen 2019-2021 van de omgevingsdiensten voor kennisgeving worden aangenomen. Daarbij worden een aantal aandachtspunten gemaakt. De inhoudelijke reactie staat in het advies van GS aan PS.
  Voorstel: Het Statenvoorstel doorgeleiden als hamerstuk naar de Statenvergadering van 31 mei 2017.

  (54-56) Brief van GS inzake Analyse jaarrekeningen 2015 private verbonden partijen en analyse 2016 publieke verbonden partijen
  Op de jaarstukken van de verbonden partijen hoeven PS geen zienswijze in te dienen. De analyses dienen ter achtergrondinformatie.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (57-58) Brief van GS inzake Analyse ontwerpbegrotingen 2018 publieke verbonden partijen
  Om aan de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten invulling te kunnen geven worden de conceptbegrotingen 2018 van de provinciale gemeenschappelijke regelingen met een analyse ter kennisname aan PS aangeboden.
  Op 17 mei is er voor de commissie een bijeenkomst georganiseerd waarin de (concept)zienswijzen op de begrotingen en de analyses van de jaarrekeningen zullen worden toegelicht. Deze informatiesessie vindt plaats in de Duinenzaal van 17.30 tot 18.00 uur.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (59) Statenvoorstel tot vaststelling Zienswijze Grondbank RZG Zuidplas
  GS adviseren PS de volgende punten op te nemen in de zienswijze.
  - de in het programma voorraden van de begroting opgenomen nieuwe post “vermindering verliesvoorziening” nader toe te lichten en te onderbouwen
  - een aparte bijlage in de begroting alsnog op te nemen met daarin de kengetallen voor de paragraaf verbonden partijen zoals genoemd in uitgangspuntenbrief 2018.
  Voorstel: het Statenvoorstel doorgeleiden als hamerstuk naar de Statenvergadering van 31 mei 2017.

  (60) Statenvoorstel tot vaststelling Zienswijze Wegschap Tunnel Dordtse Kil
  Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil heeft de conceptbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022 voor een zienswijze toegezonden. Dit is in overeenstemming met de vigerende gemeenschappelijke regeling en vooruitlopend op de formele besluitvorming in het Algemeen Bestuur van het Wegschap. GS adviseren PS in te stemmen met de conceptbegroting 2018 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil en kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2022 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.
  Voorstel: het Statenvoorstel doorgeleiden als hamerstuk naar de Statenvergadering van 31 mei 2017.

  Cultuur

  (6-7) Brief van GS met ter kennisneming het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013
  De subsidieregeling is op de volgende punten aangepast.
  - De hoogte van de subsidie voor onderhoud is gewijzigd van een vast bedrag naar een percentage van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 60.000,00
  - Artikel 17 is aangepast (een organisatie voor monumentenbehoud mag zelf bepalen hoe het totale subsidiebedrag wordt verdeeld over hun molens)
  - De typen werkzaamheden die onder groot onderhoud subsidiabel zijn, zijn aangescherpt
  - Een aantal tekstuele wijzigingen
  - De regeling is verlengd tot 1 juli 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (8) Brief van gedeputeerde Janssen over Klanttevredenheid bij de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten
  De gedeputeerde informeert PS over de stand van zaken met betrekking tot het klanttevredenheidsonderzoek bij de omgevingsdiensten. De resultaten van de eerste enquêtes leiden nog niet tot een betrouwbaar beeld. Hij concludeert dat begin 2018 een meer representatieve rapportage over 2017 kan worden opgemaakt.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en de gedeputeerde verzoeken de Staten begin 2018 opnieuw te informeren.

  (9) Brief van gedeputeerde Janssen over de inzet van jongeren met een beperking bij restauraties van monumenten
  Bij de bespreking van de beleidsvisie Cultureel Erfgoed in september 2016 heeft de commissie gevraagd of jongeren met een beperking bij restauratieprojecten van monumenten kunnen worden betrokken. De gedeputeerde bericht dat de Vereniging Restauratie Opleidingsprojecten voornemens is dit jaar twee werkplaatsen beschikbaar te stellen voor jongeren met een beperking. Daarnaast kunnen bedrijven rechtstreeks of in het kader van Social Return on Investment als opdrachtnemer van de gemeente mensen met een beperking een plaats aanbieden. De gemeente speelt hierbij een adviserende, bemiddelende en ondersteunende rol.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en de gedeputeerde verzoeken in zijn gesprekken met gemeenten extra aandacht te vragen voor het benutten van deze drie mogelijkheden om de inzet van jongeren met een beperking te stimuleren.

  (10) Brief van gedeputeerde Janssen met informatie over de Erfgoedmonitor Zuid-Holland
  De Erfgoedmonitor Zuid-Holland is een digitale monitor met actuele kwantitatieve en kwalitatieve informatie over restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in Zuid-Holland en vormt een belangrijk instrument om beleidskeuzes voor de komende jaren te kunnen maken. Middels deze brief informeert de gedeputeerde PS over de resultaten van de Erfgoedmonitor en de acties die GS voornemens zijn uit te voeren.
  Voorstel: bespreken in de overlegvergadering van 6 september 2017.

  (11) Brief van gedeputeerde Janssen over Projecten publieksbereik archeologie 2016
  In de bijlage bij deze brief geeft de gedeputeerde een overzicht van de projecten en activiteiten die zijn gefinancierd uit het budget van € 300.000,- dat PS voor dit doel in 2016 beschikbaar hebben gesteld. GS hebben de Subsidieregeling publieksbereik archeologie aangepast op basis van de ervaringen in 2016. Er geldt nu een indieningstermijn en er zijn rangschikkingscriteria geïntroduceerd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  (12) Brief van de Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard over Burgerpeiling Hoeksche Waard
  Voorstel: zie bij (4).

  (13) Afschrift brief van de gemeente Korendijk aan minister van BZK over de uitkomst van de Burgerpeiling over het Herindelingsadvies Hoeksche Waard
  De gemeente informeert de minister over de uitkomst van de op 15 maart 2017 gehouden burgerpeiling over het door GS uitgebrachte Herindelingsadvies Hoeksche Waard en verzoeken hem deze te betrekken bij het door GS toegezonden herindelingsadvies.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (14) Afschrift brief van de gemeente Binnenmaas aan minister van BZK over de uitkomst van de Burgerpeiling over het Herindelingsadvies Hoeksche Waard
  De gemeente informeert de minister over de uitkomst van de op 15 maart 2017 gehouden burgerpeiling over het door GS uitgebrachte Herindelingsadvies Hoeksche Waard en verzoeken hem deze te betrekken bij het door GS toegezonden herindelingsadvies.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (15) Brief van de Raadsfractie Strijens Belang over de uitkomst van de Alternatieve Burgerpeiling Strijens Belang met bijlagen
  In de gemeente Strijen is een burgerpeiling door een raadsmeerderheid verworpen. De raadsfractie Strijens Belang heeft daarom een alternatieve burgerpeiling georganiseerd in samenwerking met het Burgercomité "Herindeling Nee; Burgerpeiling Ja". De raadsfractie verzoekt PS kennis te nemen van de akte van depot, het persbericht van Strijens Belang en van het artikel in Het Kompas en op te nemen in het dossier Herindeling Hoeksche Waard.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en GS verzoeken de informatie aan het dossier Herindeling Hoeksche Waard toe te voegen.

  (16) Mailbericht van de heer Van der Wal over Graaien in de snoeppot van Aliander
  De heer Van der Wal zet vraagtekens bij de wijze waarop precariobelasting wordt geheven.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (17-32) Begrotingen 2018 en Jaarrekeningen 2016 publieke verbonden partijen
  Van de verbonden partijen waaraan de provincie deelneemt zijn ontvangen de conceptbegrotingen 2018 alsmede een enkele conceptbegrotingswijziging 2017. PS kunnen hierop een zienswijze indienen. Zoals te doen gebruikelijk hebben GS deze zienswijzen inhoudelijk voorbereid en een analyse van de jaarrekeningen opgesteld (zie documenten 48-60).

  (33-37) Jaarrekeningen 2015 private verbonden partijen
  Van de vijf private verbonden partijen zijn de Jaarrekeningen 2015 ontvangen. Het betreft de stukken van ROM Innovation Quarter, Warmtebedrijf Infra NV, Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland, Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf (Proav) en ROMD Capital BV. GS hebben ook hiervoor een analyse opgesteld (zie document 55).

  (38) Afschrift aanbiedingsbrief GS Utrecht van Herindelingsadvies Vijfheerenlanden aan minister van BZK
  Gedeputeerde Staten van Utrecht sturen deze brief ter informatie aan de Staten van Zuid-Holland. De bijlagen zijn te benaderen via de link die in de brief is opgenomen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (39) Afschrift brief van de gemeente Cromstrijen aan minister van BZK over de uitkomst van de Burgerpeiling over het Herindelingsadvies Hoeksche Waard
  De gemeente informeert de minister over de uitkomst van de op 15 maart 2017 gehouden burgerpeiling over het door GS uitgebrachte Herindelingsadvies Hoeksche Waard en verzoeken hem deze te betrekken bij het door GS toegezonden herindelingsadvies.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (41) Jaarrekening 2016 NR Dobbeplas
  GS hebben ook voor deze jaarrekening een analyse opgesteld (zie document 56).

  Stukken
  1. Jaarstukken 2016 Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland - Statenvoorstel
  2. Jaarstukken 2016 Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland
  3. Brief van GS inzake Reactie Herindelingsadvies Vijfheerenlanden
  4. Brief van GS inzake Reactie op de brief van de Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard
  5. Bijlage bij de GS-reactie op de brief van de Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard
  6. Brief van GS inzake besluit tot verlenging van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013
  7. GS-besluit tot wijziging van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013
  8. Brief van gedeputeerde Janssen inzake Klanttevredenheid bij de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten
  9. Brief van gedeputeerde Janssen inzake Inzet jongeren met een beperking bij restauraties
  10. Brief van gedeputeerde Janssen inzake Erfgoedmonitor Zuid-Holland
  11. Brief van gedeputeerde Janssen inzake Projecten publieksbereik archeologie 2016
  12. Brief van de Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard over Burgerpeiling Hoeksche Waard
  13. Afschrift brief van gemeente Korendijk aan minister Plasterk over Uitkomst Burgerpeiling over het Herindelingsadvies Hoeksche Waard (Wet arhi)
  14. Afschrift brief van gemeente Binnenmaas aan minister Plasterk over Uitkomst Burgerpeiling over het Herindelingsadvies Hoeksche Waard (Wet arhi)
  15. Brief van Raadsfractie Strijens Belang over Uitslag alternatieve burgerpeiling in Strijen
  16. Mailbericht van dhr Van der Wal over Graaien in de snoeppot van Alliander
  17. Omgevingsdienst Haaglanden - Aanbiedingsbrief - Ontwerp-begroting 2018 en Voorlopige jaarrekening 2016
  18. NRS IJsselmonde - Aanbiedingsbrief - Concept-jaarrekening 2016 - Accountantsverslag en Ontwerp-programmabegroting 2018
  19. NRS Voorne-Putten-Rozenburg - Aanbiedingsbrief - Concept-jaarrekening 2016 - Accountantsverslag en Ontwerp-programmabegroting 2018
  20. Wegschap Tunnel Dordtse Kil - Aanbiedingsbrief - Concept-jaarstukken 2016 en Ontwerpbegroting 2018
  21. Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen - Aanbiedingsbrief - Ontwerp-jaarstukken 2016 en 1e Begrotingswijziging 2017
  22. NRS Zuidwestelijke Delta - Aanbiedingsbrief - Ontwerp-jaarstukken 2018 ZWD en GREV - Begroting 2018 en 2e Begrotingswijziging 2017 ZWD
  23. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - Aanbiedingsbrief - Ontwerpbegroting 2018 en Voorlopige jaarrekening 2018
  24. DCMR - Aanbiedingsbrief - Begroting 2018 - Jaarverslag en Jaarrekening 2016 - Accountantsverslag 2016
  25. Recreatieschap Midden-Delfland - Aanbiedingsbrief - Concept-jaarstukken 2016 - 2e Begrotingswijziging 2017 en Ontwerp-programmabegroting 2018
  26. Recreatieschap Rottemeren - Aanbiedingsbrief - Voorlopige jaarstukken 2016 - Ontwerp-begroting 2018 en Ontwerp-2e begrotingswijziging 2017
  27. Parkschap Nationaal Park De Biesbosch - Aanbiedingsbrief en Jaarstukken 2016
  28. Recreatieschap Rottemeren - Aangepaste aanbiedingsbrief
  29. ODMH - Aanbiedingsbrief en Programmabegroting 2018-2021
  30. Omgevingsdienst West-Holland - Aanbiedingsbrief - Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021
  31. Groenalliantie Midden-Holland - Aanbiedingsbrief - Concept-jaarstukken 2016 - 1e Begrotingswijz 2017 en Ontwerp-programmabegroting 2018
  32. Grondbank RZG Zuidplas - Aanbiedingsbrief - Ontwerp programmabegroting 2018 en Meerjarenprogramma 2019-2021 - Ontwerp-jaarstukken 2016 en Concept-accountantsverslag
  33. Jaarrekening 2015 ROM InnovationQuarter
  34. Jaarrekening 2015 Warmtebedrijf Infra NV
  35. Jaarrekening 2015 Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland
  36. Financieel verslag 2015 Proav
  37. Jaarstukken ROMD Capital BV 2015
  38. Afschrift aanbiedingsbrief GS Utrecht van Herindelingsadvies Vijfheerenlanden aan BZK 26-4-2017
  39. Afschrift brief van gemeente Cromstrijen aan minister Plasterk over Uitkomst Burgerpeiling over het herindelingsadvies Hoeksche Waard
  40. Brief van GS inzake Overzicht subsidie-evaluaties 2016
  41. Jaarrekening 2016 NR Dobbeplas
  42. Statenvoorstel over Instemming met de 10e wijzigng gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
  43. Instemming met de 10e wijzigng gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland - Bijlage 1
  44. Instemming met de 10e wijzigng gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland - Bijlage 2
  45. Instemming met de 10e wijzigng gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland - Bijlage 3
  46. Instemming met de 10e wijzigng gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland - Bijlage 4
  47. Instemming met de 10e wijzigng gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland - Bijlage 5
  48. Statenvoorstel tot vaststelling Zienswijze op de conceptbegrotingen 2018 van de Omgevingsdiensten
  49. Advies GS aan PS Zienswijze op de conceptbegroting van de ODMH
  50. Advies GS aan PS Zienswijze op de conceptbegroting van de OZHZ
  51. Advies GS aan PS Zienswijze op de conceptbegroting van de ODWH
  52. Advies GS aan PS Zienswijze op de conceptbegroting van de ODH
  53. Advies GS aan PS Zienswijze op de conceptbegroting van de DCMR
  54. Brief van GS inzake Analyse conceptjaarrekeningen 2016 van de provinciale publieke verbonden partijen
  55. Analyse jaarrekeningen 2015 belangrijkste provinciale private partijen
  56. Analyse jaarrekeningen 2016 publieke verbonden partijen
  57. Brief van GS inzake Analyse ontwerpbegrotingen 2018 van de provinciale publieke verbonden partijen
  58. Analyse begrotingen 2018 publieke verbonden partijen
  59. Statenvoorstel tot vaststelling Zienswijze Grondbank RZG Zuidplas
  60. Statenvoorstel tot vaststelling Zienswijze Wegschap Tunnel Dordtse Kil
 4. Agenderingsverzoeken, Moties, Evaluaties en Planning

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard nog aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Motie 695 - Betrokkenheid inwoners Hoeksche Waard
  Bij de behandeling van het herindelingsadvies Hoeksche Waard op 22 februari 2017 is motie 695 aangenomen, waarin het college van GS wordt opgeroepen om:
  1. De ervaringen van inwoners over hun betrokkenheid bij de gesprekken over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard mee te nemen als lessen voor toekomstig beleid;
  2. De gemeenten te steunen bij het zo snel mogelijk betrekken van de inwoners van de Hoeksche Waard bij de toekomst van de nieuwe gemeente en hun rol hierin;
  3. De gemeenten helpen bij de vormgeving van de nieuwe gemeente, veel ruimte te bieden voor burgerparticipatie, betrokkenheid van kernen en eigenheid van kernen.
  GS lichten in het behandelvoorstel toe hoe zij aan deze motie uitvoering (willen) geven.
  Voorstel: aangeven of PS kan worden geadviseerd de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

  3. Evaluaties
  a.
  Voorafgaand aan de besluitvorming over het herindelingsadvies Hoeksche Waard heeft de commissie gesproken met de raadsfracties van de Hoeksche Waard. De voorzitter blikt graag met de commissie terug op deze gesprekken en de gevolgde procedure.
  Voorstel: bespreken of in vergelijkbare situaties dezelfde procedure gevolgd kan worden en daarbij aangeven of de gesprekken dan openbaar of in beslotenheid gevoerd moeten worden. Besloten betekent in dat geval zonder bestuurders (GS en B&W).

  b. In de vergadering van 12 april jl. heeft de commissie gesproken over de BAR-samenwerking. Namens de BAR-gemeenten gaven de heer Van Belzen (burgemeester van Barendrecht) en de heer Bravenboer (voorzitter van de directieraad van de BAR-organisatie een presentatie. Daarna volgde een gedachtewisseling met de commissie, de twee vertegenwoordigers van de BAR-gemeenten en de gedeputeerde. De heren Van Belzen en Bravenboer boden aan om volgend jaar, weliswaar in een andere samenstelling, opnieuw in een commissievergadering de stand van zaken van dat moment te komen vertellen. De voorzitter bespreekt graag met de commissie hoe de gesprekken met de regio's in het vervolg het best gevoerd kunnen worden.
  Voorstel: bespreken of de commissie wil ingaan op het aanbod van de BAR-gemeenten en aangeven of deze gespreksvorm ook voor de gesprekken met andere regio's gehanteerd kan worden. Daarnaast kan de commissie aangeven of de regiogesprekken in het provinciehuis plaats moeten vinden of dat er een voorkeur is voor ontmoetingen op locatie.

  4. Planning
  Het bijgevoegde planningsoverzicht is geactualiseerd naar aanleiding van de laatste commissie- en Statenvergadering.
  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Brief van GS inzake Behandelvoorstel Motie 695 Van Aelst (SP)
  2. Motie 695 Van Aelst (SP)
  3. Overzicht planning toezeggingen aanbevelingen moties en activiteiten 2017
2.

Opening overlegvergadering

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch: 070 4417507 of per email: e.pieters@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Middelen van 12 april 2017

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag overlegvergadering BenM 12 april 2017
4.

Besluitenlijst vorige vergadering

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Middelen van 12 april 2017

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering BenM 12 april 2017
5.

Bespreekstukken

Sub-agendapunten

 1. Rapport van prof. dr. P.P. Tordoir over Zuid-Hollandse netwerken - analyse van ruimtelijke interactie tussen gemeenten en kernen

  Waarnemend portefeuillehouder: gedeputeerde Bom-Lemstra

  Toelichting:
  In opdracht van Gedeputeerde Staten heeft prof. dr. P.P. Tordoir onderzoek verricht naar de intergemeentelijke samenhang in de provincie Zuid-Holland. Zijn bevindingen zijn weergegeven in voorliggend rapport. De heer Tordoir zal in de vergadering een toelichting geven bij de uitkomsten van het onderzoek en zijn conclusies, waarna de commissie de gelegenheid krijgt met hem en met de gedeputeerde van gedachten te wisselen over wat deze analyse kan betekenen voor de regionale opgaven.
  In de aanbiedingsbrief geven GS een eerste reactie op de resultaten van het onderzoek.

  Stukken
  1. Brief van GS inzake Aanbieding rapport Tordoir Zuid-Hollandse netwerken - analyse van ruimtelijke interacties tussen gemeenten en kernen
  2. Rapport van prof Tordoir Zuid-Hollandse netwerken - analyse van ruimtelijke interacties tussen gemeenten en kernen
 2. Jaarstukken 2016

  Waarnemend portefeuillehouder: gedeputeerde Bom-Lemstra

  Toelichting:
  In de jaarstukken legt het college van GS verantwoording af over het wel of niet bereiken van maatschappelijke doelen, het leveren van afgesproken prestaties, en de inzet van middelen. De jaarstukken omvatten het jaarverslag, bestaande uit een bestuurlijke inleiding, het financiële beeld, de programmaverantwoordingen, en de verplichte paragrafen, alsmede de jaarrekening (programmarekening en balans). Doel van de bespreking in de commissie is het geven van een advies voor de besluitvorming in PS op 31 mei 2017 ten aanzien van de onderdelen van de jaarstukken die betrekking hebben op deze commissie, te weten de volgende programma's, doelen en paragrafen:

  Programma 4 Bestuur en Samenleven
  Doel 4-1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur
  Doel 4-2 Cultuurparticipatie en bibliotheken
  Doel 4-3 Borgen kennis sociaal domein en afbouw subsidies maatschappelijke participatie
  Doel 4-4 Afbouw taken jeugdzorg

  Programma 5 Middelen
  Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

  Paragrafen
  Lokale heffingen
  Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
  Onderhoud kapitaalgoederen
  Financiering
  Bedrijfsvoering
  Verbonden Partijen
  Grondbeleid
  Subsidies
  EU-subsidies

  Stukken
  1. Jaarstukken 2016 - Statenvoorstel
  2. Jaarstukken 2016
  3. Productenrealisatie 2016
 3. Bestuurlijke verantwoording financieel toezicht 2016

  Waarnemend portefeuillehouder: gedeputeerde Janssen

  Toelichting:
  Jaarlijks leggen GS aan PS verantwoording af over hun financieel toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, en waterschappen. Met deze brief gebeurt dat voor de periode 2016-2017.
  Aan de commissie wordt gevraagd onderling en met de gedeputeerde van gedachten te wisselen over de bestuurlijke verantwoording over het financieel toezicht.

  Stukken
  1. Brief van GS inzake Bestuurlijke verantwoording financieel toezicht 2016
  2. Bijlage 1 - Uitgebreide verantwoordinginformatie over gemeenten, gemeenschappelijke regeliingen en waterschappen
  3. Bijlage 2 - Toezichtsinformatie 2016-2017 per individuele gemeente
  4. Bijlage 3 - Toezichtsinformatie 2016-2017 per individueel waterschap
  5. Bijlage 4 - Samenvatting begrotingsbrieven 2017
 4. Anoniem solliciteren

  Waarnemend portefeuillehouder: gedeputeerde Bom-Lemstra

  Toelichting:
  Het agenderingsverzoek van de fracties van PvdA, GroenLinks en SP is in de procedurevergadering van 12 april jl. door de commissie gehonoreerd. Het betreft het verzoek aan de commissie om te spreken over het voorstel om bij de provincie het anoniem solliciteren in te voeren. Afgesproken werd dat mw. Matil (PvdA) de resultaten van eerdere experimenten met het anoniem solliciteren (bijvoorbeeld van de gemeenten Den Haag) voor deze bespreking zou aanleveren. Zij heeft van de gemeente Den Haag een voortgangsrapportage strategische personeelsbeleid met daarbij een rapport over de effecten van de pilot anoniem solliciteren aan het agenderingsverzoek toegevoegd.

  Stukken
  1. Agenderingsverzoek PvdA-GL en SP aan commissie BenM inzake Anoniem Solliciteren
  2. Gemeente Den Haag - Voortgangsrapportage strategisch personeelsbeleid
  3. Gemeente Den Haag - Rapport Effecten van de pilot anoniem solliciteren
6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken