Statencommissie Bestuur en Middelen 6 december 2017 - woensdag 06 december 2017

Orgaan:
Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 06 december 2017
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:30  uur
Contactpersoon:
Ellen Pieters
Telefoon:
070 4417507
E-mail:
e.pieters@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 1 november 2017 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering BenM 1 november 2017
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  Bestuur

  (-) Statenvoorstel inzake Overdracht provinciale aandelen Warmtebedrijf Infra N.V. aan een nieuw op te richten Warmtebedrijf Holding B.V.
  In de procedurevergadering van 1 november is de brief van GS besproken waarin het college vraagt om besluitvorming in de Statenvergadering van 20 december 2017. De commissie is akkoord gegaan en besloot het onderwerp ter bespreking te agenderen voor deze (aansluitende) overlegvergadering (zie agendapunt 5.c).

  (1-5) Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2016
  De commissie heeft in de procedurevergadering van 1 november besloten de bespreking van de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2016 uit te stellen tot het moment waarop het ministerie van BZK de landelijke evaluatie van het IBT heeft afgerond en GS hebben aangegeven hoe zij daarmee om wensen te gaan.

  (6) Statenvoorstel Verordening Precariobelasting
  De tekst van de Verordening precariobelasting Zuid-Holland 2013 en van de Tarieventabel is op een aantal punten gewijzigd. De tarieven zijn gelijk gebleven. De verordening wordt ter vaststelling aan PS voorgelegd.
  Voorstel: doorgeleiden naar PS als hamerstuk voor de Statenvergadering van 20 december 2017.

  (7-9) Brief van GS met Jaarverslag Bezwarencommissie 2016 en Overzicht administratieve beroepen 2015-2017
  Voorstel: agenderen voor de overlegvergadering van 24 januari 2018 en de voorzitter van de bezwarencommissie uitnodigen voor het geven van een toelichting op het jaarverslag, voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking met de gedeputeerde.
  In de procedurevergadering van 1 november jl. is besloten het Overzicht beroepsprocedures 2016 in samenhang met het jaarverslag te bespreken.

  (10-11) Brief van GS inzake Regeerakkoord 2017 - Overzicht en kansen voor Zuid-Holland
  Het college van GS informeert PS met deze brief over de meest in het oog springende punten uit het nieuwe regeerakkoord. Om in te kunnen spelen op de kansen die het regeerakkoord voor Zuid-Holland biedt, hebben Provinciale Staten bij het vaststellen van de begroting 2018 hiervoor tot en met 2019 € 24 miljoen gereserveerd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (12) Brief van GS inzake Voortgangsrapportage Gebiedsprogramma Hoeksche Waard
  Naar aanleiding van de inspraak van wethouder Van Waveren uit de Hoeksche Waard op 6 september jl. heeft gedeputeerde Vermeulen de commissie een update van de voortgang van het gebiedsprogramma Hoeksche Waard toegezegd. In deze brief wordt kort de stand van zaken weergegeven van de opgaven uit het gebiedsprogramma.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (13-16) Brief van GS inzake Wetsvoorstel Herindeling Vijfheerenlanden
  Op 20 november jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de samenvoeging van de gemeenten
  Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Ter informatie ontvangt de commissie van GS een afschrift van het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (17) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake In- en uitbestede diensten Facilitaire Zaken
  Met dit overzicht komt gedeputeerde Baljeu tegemoet aan de toezegging van gedeputeerde Van der Sande d.d. 28 juni 2017 om voor het einde van het jaar middels een inventarisatie inzicht te geven in de feiten van de externe inhuur en de aanbesteding bij de provincie Zuid-Holland.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (18) Brief van gedeputeerde Bom inzake Beantwoording technische vragen Nota Grondbeleid
  De Nota Grondbeleid wordt ter bespreking geagendeerd voor de overlegvergadering van 24 januari 2018. Ter voorbereiding op de commissiebehandeling zijn door de gedeputeerde een aantal technische vragen van het CDA en de PvdA beantwoord.
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het Grondbeleid op 24 januari 2018.

  Cultuur

  (19-20) Brief van GS inzake Wijziging Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013
  De Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten 2013 is in december 2016 uitgebreid door, aanvullend op de restauratiewerkzaamheden, subsidie beschikbaar te stellen voor maatregelen die de toegankelijkheid van het monument vergroten en bijdragen aan de verduurzaming van het monument. Bevordering van de publieke toegankelijkheid is essentieel en het monument dient minimaal 30 dagen per jaar te zijn geopend. Met de voorliggende wijziging van de subsidieregeling wordt een extra weigeringsgrond toegevoegd aan de paragraaf herbestemming bij monumenten die minder dan dit aantal dagen voor het publiek toegankelijk zijn.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (21-22) Brief van GS inzake Publicatie Beeldbepalend Erfgoed Zuid-Holland
  De publicatie Beeldbepalend Erfgoed bevat een inventarisatie van bijzondere gebouwen en plekken die symbool staan voor de ontwikkelingsgeschiedenis van dorp, stad en streek in Zuid-Holland. Met deze inventarisatie geeft gedeputeerde Janssen invulling aan de toezegging zoals verwoord in zijn brief van 20 december 2016. GS hebben de inventarisatie vastgesteld als aanvulling op de digitale Cultuurhistorische Atlas van Zuid-Holland.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  (23) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer inzake Verzoek PS bij opzet onderzoek Restauratie Rijksmonumenten
  De opzet van het onderzoek is in de procedurevergadering van 27 september jl. aan de orde geweest. De commissie verzocht de Randstedelijke Rekenkamer (RR) het thema "herbestemming"(alsnog) op te nemen in het onderzoek Restauratie Rijksmonumenten. In voorliggende brief geeft de RR aan op welke wijze deze suggestie van de commissie bij het onderzoek wordt betrokken.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (24) Brief van Recreatieschap Midden Delfland inzake Begrotingswijziging 2017 en 2018 en Najaarsrapportage 2017
  Per 1 januari 2018 is de provincie geen deelnemer bij de Gemeenschappelijke Regelingen van de Natuur- en Recreatieschappen, derhalve wordt afgezien van het indienen van een zienswijze.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (25) Brief van de heer Simonis inzake Klacht over gevolgde procedures bij het bestemmingsplan Fort Prins Frederik
  De heer Simonis geeft aan klachten te hebben over de handelswijze van het college van de gemeente Goeree-Overflakkee inzake de gevolgde procedures om te komen tot het nieuwe bestemmingsplan Fort Prins Frederik te Ooltgensplaat.
  Telefonisch heeft hij de griffie meegedeeld dat hij eerst de daarvoor geëigende procedures bij de gemeente zal doorlopen, maar dat hij de commissie graag wil informeren over zijn standpunt in deze zaak.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. Brief van GS inzake Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2016
  2. Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2016 - Bijlage 1 Resultaat gespreksronde IBT
  3. Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2016 - Bijlage 2 Rapportage IBT
  4. Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2016 - Bijlage 3 Verbetervoorstellen indicatoren IBT
  5. Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2016 - Bijlage 3_1 Verbetervoorstellen indicatoren ro en omgevingsrecht
  6. Verordening Precariobelasting 2018 - Statenvoorstel
  7. Brief van GS inzake Jaarverslag Bezwarencommissie 2016
  8. Jaarverslag bezwarencommissie 2016
  9. Overzicht administratieve beroepen 2015-2017
  10. Brief van GS inzake Regeerakkoord 2017 Overzicht en kansen voor Zuid-Holland
  11. Brief van GS inzake Regeerakkoord 2017 Overzicht en kansen voor Zuid-Holland - Totaaloverzicht
  12. Brief van GS inzake Voortgangsrapportage Gebiedsprogramma Hoeksche Waard
  13. Brief van GS inzake Wetsvoorstel Herindeling Vijfheerenlanden
  14. Brief van GS inzake Wetsvoorstel Herindeling Vijfheerenlanden - Wetsvoorstel
  15. Brief van GS inzake Wetsvoorstel Herindeling Vijfheerenlanden - Memorie van toelichting
  16. Brief van GS inzake Wetsvoorstel Herindeling Vijfheerenlanden - Advies Raad van State
  17. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake In- en uitbestede diensten Facilitaire Zaken
  18. Brief van gedeputeerde Bom inzake Beantwoording technische vragen Nota Grondbeleid
  19. Brief van GS inzake Wijziging subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Z-H 2013 met bevinding 2017
  20. Brief van GS inzake Wijziging subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Z-H 2013 met bevinding 2017 - Bijlage
  21. Brief van GS inzake Publicatie Beeldbepalend Erfgoed Zuid-Holland
  22. Publicatie Beeldbepalend Erfgoed Zuid-Holland
  23. Brief Randstedelijke Rekenkamer inzake Verzoek PS bij opzet onderzoek Restauratie Rijksmonumenten
  24. Begrotingswijzigingen 2017 en 2018 en Najaarsrapportage 2017 Recreatieschap Midden Delfland
  25. Brief van dhr F Simonis inzake Klacht over gevolgde procedures bij bestemmingsplan Fort Prins Frederik te Ooltgensplaat
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard nog aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Behandelvoorstel motie 713 V100, Dag van de Verantwoording
  Bij het debat over de jaarstukken 2016 in mei 2017 is door Provinciale Staten een motie aangenomen om een 'Dag van de Verantwoording' te organiseren. In bijgaand behandelvoorstel is een voorstel opgenomen over de opzet en aanpak hiervan.
  Voorstel:
  1. Een besluit nemen over de opzet en aanpak van de Zuid-Hollandse Dag van de Verantwoording, inclusief de eigen deelname aan de 'tafelgesprekken'.
  2. Suggesties te doen (bijvoorbeeld uit het eigen netwerk) voor personen/organisaties die voor deze bijeenkomst uitgenodigd zouden kunnen worden.

  3. Planning
  Het bijgevoegde planningsoverzicht is geactualiseerd naar aanleiding van de laatste commissie- en Statenvergadering. Een overzicht van alleen de (voorgestelde) bespreekpunten is toegevoegd.
  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Behandelvoorstel Dag van de Verantwoording tbv de commissie Bestuur en Middelen 6 dec 2017_pdf
  2. Planning Statencommissie Bestuur en Middelen 6 december 2017
  3. Schema met bespreekpunten BenM resterende PS-periode
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch: 070 4417507 of per email: e.pieters@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag overlegvergadering 1 november 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag overlegvergadering BenM 1 november 2017
 2. Conceptverslag gesprek commissie Bestuur en Middelen met de Stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio 1 november 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag gesprek commissie Bestuur en Middelen met de Stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering 1 november 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering BenM 1 november 2017
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Evaluatie Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: gedeputeerden Vermeulen en Bom-Lemstra

  Toelichting:
  In de gemeenschappelijke regeling MRDH is vastgelegd dat de samenwerking na twee jaar wordt geëvalueerd. Het onderhavige rapport van prof. dr. J. de Vries betreft deze tussenevaluatie, waarin de vraag centraal heeft gestaan of de MRDH op de goede weg is en waar het beter kan. GS hebben in een brief aan de voorzitter van het Algemeen Bestuur (AB) van de MRDH een reactie op deze evaluatie geformuleerd. Het rapport wordt op 21 december aanstaande in het AB besproken.
  In de reactie van GS worden drie onderwerpen aan de orde gesteld.
  1. De samenwerking op het gebied van verkeer en mobiliteit
  2. De ontwikkeling van de MRDH als metropoolregio in Nederland en de samenwerking met de provincie
  3. De samenwerking op het gebied van economie en de ontwikkeling van de MRDH als netwerkorganisatie van de 23 gemeenten.

  Namens de commissie zijn de heer Aboutaleb (voorzitter AB), de heer De Vries (opsteller van het rapport), de heer Van Buren (voorzitter adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat) en de heer Schotel (vice voorzitter adviescommissie Vervoersautoriteit) uitgenodigd voor een gesprek met de commissie over de bevindingen zoals geformuleerd in de evaluatie.

  Voor de bespreking zijn tevens de woordvoerders uit de Statencommissie Verkeer en Milieu uitgenodigd.

  In de procedurevergadering van 1 november jl. heeft de commissie aangegeven de Rapportage Samenwerkingsprojecten provincie met MRDH bij de behandeling te willen betrekken. 

  Stukken
  1. Brief van GS inzake Evaluatie Gemeenschappelijke regeling MRDH
  2. Brief van GS inzake Evaluatie Gemeenschappelijke regeling MRDH - Brief aan VZ AB MRDH
  3. Rapport met tussenevaluatie MRDH 28 September 2017
  4. Brief van GS inzake Evaluatie Gemeenschappelijke regeling MRDH - Definitief rapport Jouke de Vries tussenevaluatie GR MRDH
  5. Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Rapportage Samenwerkingsprojecten provincie met MRDH
 2. Erfgoedlijnen 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Janssen

  Toelichting:
  Bij de ontwikkeling en de realisatie van de zeven provinciale erfgoedlijnen zijn veel partijen betrokken die zich hebben georganiseerd in de erfgoedtafels. Deze erfgoedtafels hebben de provincie geadviseerd over de uitvoeringsprojecten 2018 met als resultaat het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018. Hierin staan alle projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

  In de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland is de indieningstermijn voor subsidieaanvragen verkort van drie maanden naar zes weken, waardoor aanvragen eerder worden afgehandeld en eerder kan worden gestart met de uitvoering.

  GS hebben de erfgoedtafels gevraagd hun streefbeeld aan te scherpen en de voorgedragen projecten kritisch te beoordelen op hun bijdrage aan het streefbeeld. In brieven 4, 5 en 6 wordt de commissie geïnformeerd over de voortgang van de kwaliteitsslag erfgoedlijnen.

  Het Tympaan Instituut heeft in de tweede voortgangsrapportage het uitvoeringsproces van het Programma Erfgoedlijnen Zuid-Holland, de resultaten en de behaalde doelen van de jaren 2015 en 2016 in beeld gebracht en ook gekeken naar de resultaten en de bijdragen aan de doelstellingen over de periode 2013-2016.

  De commissie wordt gevraagd met de gedeputeerde van gedachten te wisselen over de voortgang van de erfgoedlijnen.
  In de procedurevergadering van 1 november jl. heeft de commissie aangegeven het onderwerp herbestemming van cultureel erfgoed en de bevordering ervan expliciet aandacht te willen geven.

  Stukken
  1. Erfgoedlijnen 2018 - Aanbiedingsbrief van GS van de informatie over de erfgoedlijnen en het erfgoedprogramma
  2. Erfgoedlijnen 2018 - Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018
  3. Erfgoedlijnen 2018 - Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid Holland
  4. Erfgoedlijnen 2018 - Brief van GS inzake Voortgang kwaliteitsslag erfgoedlijnen
  5. Erfgoedlijnen 2018 - Advies PARK over de kwaliteitsslag erfgoedlijnen
  6. Brief van gedeputeerde Janssen inzake Reactie op advies PARK mbt kwaliteitsslag
  7. Erfgoedlijnen 2018 - Tweede voortgangsrapportage monitor erfgoedlijnen
 3. Oprichting Warmtebedrijf Holding BV(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber

  Toelichting:
  Nuon Warmte en het Warmtebedrijf Rotterdam hebben een akkoord over het leveren van warmte aan de Leidse regio zodat de overtollige warmte uit de Rotterdamse haven in deze regio benut kan worden. Om de uitbreiding naar de Leidse regio mogelijk te maken hebben GS het voornemen om in samenwerking met de gemeente Rotterdam het huidige Warmtebedrijf Rotterdam om te vormen tot een regionaal warmtebedrijf met een holdingstructuur. De voorgestelde structuurwijziging is een eerste stap om te komen tot een toekomstig regionaal transportbedrijf.
  Conform de Beleidsnota verbonden partijen en overige deelnemingen 2016-2019 wordt het voorgenomen besluit ter instemming aan PS voorgelegd. Het betreft de instemming met de overdracht van 5000 gewone aandelen in Warmtebedrijf Infra N.V. aan Warmtebedrijf Holding B.V. met een intrinsieke waarde van € 1.220.000, als inbreng in natura op nieuw uit te geven aandelen in WBR Holding B.V. De governance en zeggenschapstructuur van de Holding zal ingericht worden conform bijgevoegde concept oprichtingsakte met daarin de statuten.

  Accountant Deloitte heeft aan de hand van de jaarrekening 2016 Warmtebedrijf Infra N.V. en aanvullend ter beschikking gestelde stukken de intrinsieke waarde van de aandelen getoetst. De bevindingen zijn weergegeven in bijgevoegde brief van Deloitte (bijlage 6).

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan PS ten behoeve van besluitvorming in de Statenvergadering van 20 december 2017.

  Stukken
  1. Instemming met de overdracht provinciale aandelen WBR-Infra naar een nieuw op te richten Holding - Statenvoorstel
  2. Instemming met de overdracht provinciale aandelen WBR-Infra naar een nieuw op te richten Holding - Verzoek WBR overdracht aandelen
  3. Instemming met de overdracht provinciale aandelen WBR-Infra naar een nieuw op te richten Holding - Akte van oprichting Warmtebedrijf Holding BV
  4. Instemming met de overdracht provinciale aandelen WBR-Infra naar een nieuw op te richten Holding - Goedkeuringsverklaring terzake van aandelen Warmtebedrijf INFRA
  5. Brief van GS inzake Warmtelevering Leidse Regio
  6. Brief van Deloitte inzake Intrinsieke waarde aandelen Warmtebedrijf Infra
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken