Statencommissie Bestuur en Middelen 10 oktober 2018 - woensdag 10 oktober 2018

Orgaan:
Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 10 oktober 2018
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:30  uur
Contactpersoon:
Ellen Pieters
Telefoon:
070 441 7507
E-mail:
e.pieters@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 12 september vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering BenM 12 september 2018
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  Bestuur

  (-) Brief van GS inzake Machtiging tot aanbesteding Renovatie Gebouw C, inclusief alternatieve planning

  Via deze brief worden PS geïnformeerd over het door GS genomen besluit machtiging tot aanbesteding, waarmee met de eerste voorbereidingen voor de renovatie gestart kan worden, conform de alternatieve planning. In het besluit hebben GS het bindende voorbehoud gemaakt dat mochten PS op 17 oktober anders dan positief besluiten op het aanvullend budget, alle activiteiten meteen worden gestopt.
  Voorstel: de brief desgewenst betrekken bij de bespreking van agendapunt 5.d in de aansluitende overlegvergadering (renovatie bestuursgebouw C van het provinciehuis).

  (-) Advies van de Werkgroep renovatie en verduurzaming gebouw C van het provinciehuis
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5.d).

  (-) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Reactie van GS op aanbevelingen Gateway Review
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van agendapunt 5.d in de aansluitende overlegvergadering (renovatie bestuursgebouw C van het provinciehuis).

  (-) Beantwoording schriftelijke vragen 50Plus inzake QuickScan diversiteit
  In de procedurevergadering van 12 september is besloten de beantwoording van GS op de vragen van de fractie van 50Plus over QuickScan diversiteit bij de bespreking van de QuickScan te betrekken. De antwoorden zijn derhalve aan agendapunt 5.c toegevoegd.

  (1-11) Statenvoorstellen tot vaststelling wijzigingen reglementen Hoogheemraadschappen
  Voor de vijf Zuid-Hollandse waterschappen worden wijzigingen in het reglement voorgesteld. Het betreft de reglementen van bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Hoogheemraadschap van Delfland, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Waterschap Hollandse Delta. In de Waterschapswet zijn Provinciale Staten aangewezen als orgaan dat het reglement voor het waterschap vaststelt en wijzigt.
  Voorstel: als hamerstukken doorgeleiden naar de Statenvergadering van 17 oktober 2018.

  (12-15) Voortgang Regionaal Investeringsprogramma - Investeren in Vernieuwen
  Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de samenwerkende partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Holland-Rijnland, Drechtsteden, Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland.
  Het Regionaal Investeringsprogramma was het antwoord van de regio op de constatering van het OESO uit 2016 dat de regio zijn economische potentie nog onvoldoende benut en dat voor verdere ontwikkeling een verbetering van de regionale focus en samenwerking cruciaal was. In dit voortgangsbericht wordt geconstateerd dat het regionale samenwerkingsklimaat nog verder is verbeterd, de Roadmap Next Economy inmiddels is geborgd en wordt nader ingegaan op het rapport van de European
  Investment Board over benodigde ondersteuning voor projecten/programma’s op gebied van financiering.
  Een voorstel voor behandeling volgt zo spoedig mogelijk.

  Middelen

  (-) Najaarsnota 2018
  Elk jaar stellen Provinciale Staten de Najaarsnota vast waarin voor de tweede keer in dit kalenderjaar de financiële bijsturing op de begroting wordt gepresenteerd.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a).

  (-) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Technische vragen PvdA Najaarsnota 2018 met errata Najaarsnota 2018
  De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de Najaarsnota die in onderhavige brief zijn beantwoord. Toegevoegd zijn twee bijlagen, te weten het onderzoek 'Barometer duurzame landbouw Zuid-Holland' en een totaaloverzicht van alle reserves met de mutaties per planning en controlproduct (laatste pagina van de brief).
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de Najaarsnota, agendapunt 5.a.

  (-) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Technische vragen PvdD Najaarsnota 2018
  De fractie van de PvdD heeft vragen gesteld bij de Najaarsnota 2018. Vraag 22 betreft het onderwerp monumenten.
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de Najaarsnota, agendapunt 5.a.

  (16) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Septembercirculaire provinciefonds 2018
  Op 18 september jl. is naar aanleiding van de Rijksbegroting 20L9 (Miljoenennota) de septembercirculaire van het provinciefonds gepubliceerd. Hierin worden de meest recente ontwikkelingen rondom het fonds toegelicht.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Cultuur

  (17-18) Brief van GS met Behandelvoorstel Motie 814
  In het behandelvoorstel geven GS aan hoe zij invulling willen geven aan motie 814, Doorontwikkeling Erfgoedlijnen. In deze motie, die unaniem is aangenomen, wordt het college verzocht een voorstel te doen voor de aanpak van de erfgoedlijnen in de komende jaren, te stimuleren dat er vanuit het veld een voorstel voor een nieuwe erfgoedlijn wordt gedaan en om het advies van de PARK over de kwaliteitsslag erfgoedlijnen van september 2017 mee te nemen.
  Voorstel: Aan de indieners wordt gevraagd of de motie met dit behandelvoorstel als afgedaan kan worden beschouwd. Indien bespreking wordt gewenst, te besluiten dit in de overlegvergadering van 12 december te laten plaatsvinden.

  (19-20) Brief van GS inzake Wijziging subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013
  De subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 is op de volgende onderdelen gewijzigd.
  - Er is een extra tranche geopend voor subsidieaanvragen voor herbestemming
  - De tijdsduur voor het aanvragen van herbestemmingssubsidie is verlengd
  - De ondergrens voor subsidietoekenning is verlaagd
  Voorstel: de brief betrekken bij de bespreking van agendapunt 5.b in de aansluitende overlegvergadering (eindrapport van de Randstedelijke Rekenkamer van het onderzoek naar de restauratie van rijksmonumenten).

  (21) Brief van gedeputeerde Janssen inzake Nieuwe voorzitters erfgoedlijnen
  Middels deze brief informeert gedeputeerde Janssen PS over de nieuwe voorzitters voor de erfgoedlijnen Limes, Landgoederenzone en Goeree-Overflakkee.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (22) Brief van gedeputeerde Janssen inzake Cultuurparticipatie
  Met deze brief gaat de gedeputeerde in op de toezegging in de commissie Bestuur en Middelen van 11 april 2018 om te kijken of er voor cultuurparticipatie een versterking van de tweede lijn mogelijk is en te kijken hoe de tweedelijnsvoorzieningen kunnen worden aangehaakt op het gewijzigde cultuurbeleid van het Rijk. ln het verlengde daarvan stelt hij voor hoe de tweedelijnsvoorzieningen kunnen worden aangesloten op het gewijzigde cultuurbeleid van het kabinet.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen:

  (23) Brief van Natuurmonumenten, Stichting Zuid-Hollands Landschap en Hollands Particulier Grondbezit aan de Verenigde Vergadering van Hoogheemraadschap Delfland en de commissie CBCF van de Unie van Waterschappen over voorstel herziening belastingstelsel.
  Met deze brief worden de Staten geïnformeerd over het voorstel van de Unie van Waterschappen betreffende een wijziging van het belastingstelsel. De afzenders roepen de commissie CBCF van de Unie van Waterschappen op om niet in te stemmen met het voorstel omdat de negatieve maatschappelijke gevolgen voor de natuur disproportioneel zouden zijn.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. Vaststellen wijziging reglement Hoogheemraadschap van Delfland - Statenvoorstel
  2. Vaststellen wijziging reglement Hoogheemraadschap van Delfland - Kaart
  3. Vaststellen wijziging reglement Hoogheemraadschap van Rijnland - Statenvoorstel
  4. Vaststellen wijziging reglement Hoogheemraadschap van Rijnland - kaart
  5. Vaststellen wijziging reglement Hoogheemraadschap van Rijnland - Overeenkomst overdracht waterstaatswerken van gemeente Bloemendaal naar Rijnland
  6. Vaststellen wijziging reglement Hoogheemraadschap van Rijnland - Overeenkomst overdracht waterstaatswerken Leiden fase 2
  7. Vaststellen wijziging reglement Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard - Statenvoorstel
  8. Vaststellen wijziging reglement Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard - Kaart
  9. Vaststellen wijziging reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Statenvoorstel
  10. Vaststellen wijziging reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Kaart
  11. Vaststellen wijziging reglement Waterschap Hollandse Delta - Statenvoorstel
  12. Brief van GS inzake Voortgang Regionaal Investeringsprogramma - Investeren in Vernieuwen
  13. Voortgang Regionaal Investeringsprogramma-Investeren in Vernieuwen - 2e Voortgangsbericht
  14. Voortgang Regionaal Investeringsprogramma-Investeren in Vernieuwen - Voortgang Focusprojecten
  15. Voortgang Regionaal Investeringsprogramma-Investeren in Vernieuwen - Samenvatting EIB-advies
  16. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Septembercirculaire provinciefonds 2018
  17. Brief van GS inzake Behandelvoorstel moties 814 Doorontwikkeling erfgoedlijnen
  18. Behandelvoorstel moties 814 Doorontwikkeling erfgoedlijnen - Bijlage motie
  19. Brief van GS inzake Wijziging subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 paragraaf Herbestemming
  20. Besluit tot wijziging Subsidieregling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013
  21. Brief van gedeputeerde Janssen inzake Nieuwe voorzitters erfgoedlijnen Limes, Landgoederenzone en Goeree-Overflakkee
  22. Brief van gedeputeerde Janssen inzake Cultuurparticipatie
  23. Brief van Natuurmonumenten Z-H Landschap en Hollands Particulier Grondbezit aan de VV van Hoogheemraadschap Delfland over voorstel Unie van Waterschappen inzake herziening belastingstelsel
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard nog aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Planning
  Het bijgevoegde planningsoverzicht is geactualiseerd naar aanleiding van de laatste commissie- en Statenvergadering.
  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Planning commissie Bestuur en Middelen 10 oktober 2018
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch: 070 4417507 of per email: e.pieters@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag overlegvergadering 12 september 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag overlegvergadering BenM 12 september 2018
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering 12 september 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering BenM 12 september 2018
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Najaarsnota 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  In de Najaarsnota 2018 worden de beleidsmatige en financiële bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2018 gepresenteerd. Deze zijn gebaseerd op recente inzichten en ontwikkelingen.
  Bijstellingen met een structureel effect worden ook meegenomen in de najaarsnota. Over verwerking van eventuele structurele effecten wordt besloten bij behandeling van de Begroting 2019.

  Deze najaarsnota sluit op een voordelig verschil van € 7,8 mln. De stand van de algemene reserve komt hiermee op € 80,8 mln. De minimale stand van de algemene reserve, conform de Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2016, bedraagt € 30 mln.

  De brieven met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fracties van de PvdA en de PvdD zijn aan de stukken toegevoegd.

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan PS ten behoeve van besluitvorming in de Statenvergadering van 17 oktober 2018 over de vaststelling van de Najaarsnota 2018.

  Stukken
  1. Najaarsnota 2018 - Statenvoorstel
  2. Najaarsnota 2018
  3. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Technische vragen PvdA Errata Najaarsnota 2018
  4. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Technische vragen PvdD bij Najaarsnota 2018
 2. Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer inzake onderzoek naar de restauratie van rijksmonumenten(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Janssen

  Toelichting:
  Vanaf 2012 zijn de provincies verantwoordelijk voor de verdeling van de rijksmiddelen voor het restaureren van rijksmonumenten. De Randstedelijke Rekenkamer (RR) heeft onderzocht of de provincie er in slaagt om de rijksmonumenten te behouden via de subsidieregeling voor het restaureren van rijksmonumenten en welke verbeteringen mogelijk zijn.
  Mw. Hoenderdos, directeur van de RR zal het rapport kort toelichten.

  De commissie wordt gevraagd met de gedeputeerde van gedachten te wisselen over de uitkomsten van het onderzoek.

  Stukken
  1. Eindrapport van de Randstedelijke Rekenkamer Restauratie van Rijksmonumenten en 5-minutenversie
 3. Vervolg QuickScan Diversiteit(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  In de brief geeft de gedeputeerde een overzicht van de stappen die het laatste jaar zijn gezet op het terrein van diversiteit, de resultaten die zijn behaald en hoe zij het vervolg voor zich ziet.
  Op verzoek van de fractie van 50Plus is de beantwoording van hun schriftelijke vragen over de QuickScan aan de stukken toegevoegd.

  De commissie wordt gevraagd met de gedeputeerde van gedachten te wisselen over de geleverde inspanningen en de ambitie voor de toekomst.

  Stukken
  1. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Vervolg op de quickscan diversiteit
  2. Beantwoording schriftelijke vragen 50PLUS inzake Quickscan Diversiteit
 4. Renovatie en verduurzaming bestuursgebouw C provinciehuis(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  In de overlegvergadering van 13 juni jl. is besloten een PS-werkgroep in te stellen om het kredietbesluit voor te bereiden.
  Ook is afgesproken dat er andere, aanverwante, zaken in deze werkgroep aan de orde komen, zoals het al dan niet verbouwen van de Statenzaal en alternatieve locaties. Tevens is besloten dat de gedeputeerde vóór de besluitvorming in oktober de resultaten van een Gateway Review aan de commissie zal doen toekomen.
  Het advies van de Werkgroep renovatie en verduurzaming gebouw C is nu aan de stukken toegevoegd, evenals een brief van gedeputeerde Baljeu met de reactie van GS op de aanbevelingen die uit de Gateway Review naar voren zijn gekomen.
  GS hebben een geheime notitie 'Uitgangspunten renovatie en verduurzaming Provinciehuis/Gebouw C' aan de commissie gestuurd. Dit document kan bij de commissiegriffier worden ingezien of opgehaald.

  De commissie wordt gevraagd aan te geven op welke wijze het in juni besproken Statenvoorstel (document 5) aangepast moet worden op basis van het advies van de werkgroep ten behoeve van besluitvorming in de PS-vergadering van 17 oktober 2018.

  Stukken
  1. Advies van de Werkgroep Renovatie en verduurzaming gebouw C aan de cie BenM inzake Kredietbesluit renovatie bestuursgebouw C
  2. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Reactie GS op Gateway reviewrapport
  3. Brief van GS inzake Machtiging tot aanbesteding Renovatie Gebouw C
  4. Alternatieve planning verbouwing C-gebouw
  5. Statenvoorstel Verstrekken krediet tbv renovatie bestuursgebouw C Provinciehuis
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken