Statencommissie Bestuur en Middelen 12 september 2018 - woensdag 12 september 2018

Orgaan:
Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 12 september 2018
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:30  uur
Contactpersoon:
Ellen Pieters
Telefoon:
070 441 7507
E-mail:
e.pieters@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 13 juni vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering BenM 13 juni 2018
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  Bestuur

  (-) Brief van GS inzake Bestuursakkoord Groene Hart
  In deze brief wordt kort de stand van zaken van de uitvoering van het bestuursakkoord Groene Hart geschetst.
  Voorstel: Bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a).

  (-) Update Slimmer en Sterker Bestuur naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
  Bij de bespreking van het Eindrapport onderzoek ambtelijke fusies van Bureau Berenschot in de commissievergadering van 14 februari 2018 heeft gedeputeerde Baljeu toegezegd rond de zomer een update te geven van de ontwikkelingen in de verschillende regio's naar aanleiding van de vorming van nieuwe colleges van B&W in de Zuid-Hollandse gemeenten. Met onderhavige update doet de gedeputeerde haar toezegging gestand.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.b).

  (1) Brief van GS inzake Terugblik Coalitieperiode 2015-2019
  GS stellen voor begin 2019 een debat te voeren over de afgelopen bestuursperiode van 4 jaar. Ten behoeve van dit debat zullen GS drie producten aanleveren die met elkaar een terugblik vormen. Dit zijn 1. de externe spiegel, 2 een nieuw reputatieonderzoek en 3. het verhaal van GS. Deze terugblik zal in december aan de Staten worden gestuurd.
  Voorstel: Indien de commissie akkoord gaat met de voorgestelde opzet voor de terugblik, het debat agenderen voor de Statenvergadering van januari 2019.

  (2) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Beantwoording Statenvragen
  Tijdens de Statenvergadering van 8 november 2017 zegde gedeputeerde Baljeu toe te analyseren wat de oorzaken zijn van de door GS niet tijdige beantwoording van de schriftelijke vragen en PS te informeren over de uitkomst.
  In de bijlage wordt een overzicht gegeven van alle vragen die in 2017 zijn gesteld, voorzien van gegevens over datum van binnenkomst en afhandeling en redenen van tijdsoverschrijding. In de meeste gevallen wordt de vertraging veroorzaakt door de benodigde afstemming met externen. De gedeputeerde zegt toe in het vervolg per email een uitstelbrief aan de vragensteller te sturen met een cc aan alle Statenleden.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (3-5) Brief van GS inzake Tussenevaluatie beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking (M&O-beleid)
  Tijdens de Statenvergadering van 20 december 2017 hebben mw. Van Viegen en dhr. De Vree motie 733 ingediend waarbij zij GS om een evaluatie van het M&O-beleid verzoeken. Gedeputeerde Baljeu zegde toe na de zomer van 2018 met een tussenevaluatie te komen van het M&O-beleid, waarna motie 733 is ingetrokken. Met onderhavige tussenevaluatie doet de gedeputeerde haar toezegging gestand.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (6-7) Brief van GS inzake Bestuursovereenkomst Samenwerking Provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2018
  In deze brief van GS met het concept van de vernieuwde bestuursovereenkomst wordt gemeld dat de overeenkomst in september wordt getekend en daarna ter kennisneming aan de Staten zal worden gestuurd.
  Naar aanleiding van het gesprek tussen Statenleden en MRDH-raadsleden d.d. 13 juni jl. is besloten een vervolggesprek te voeren over de rapportage over het MRDH-investeringsprogramma voordat de Staten hierover met GS spreken. Een update van de voortgang en de ontwikkelingen van het investeringsprogramma wordt binnenkort verwacht.
  Voorstel: de definitieve Bestuursovereenkomst PZH-MRDH 2018 te zijner tijd betrekken bij het gesprek over het investeringsprogramma.

  (8) Brief van gedeputeerden Baljeu en Bom inzake Verslag China-missies
  Gedeputeerden Baljeu en Bom zijn in mei van dit jaar naar China gegaan om een handelsmissie te leiden. In het verslag wordt ingegaan op de verschillende activiteiten en is een overzicht van de resultaten opgenomen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (9) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Vervolg op de quickscan diversiteit
  In de commissievergadering van 27 september 2017 is de Quickscan diversiteit behandeld en naar aanleiding van die bespreking heeft gedeputeerde Baljeu de toezegging gedaan om na een jaar te rapporteren over de voortgang van de aanbevelingen en te bezien of deelname aan het Charter Diversiteit voor de provincie toegevoegde waarde heeft.
  In de brief is kort de stand van zaken beschreven van een aantal acties of onderdelen naar aanleiding van de aanbevelingen in de quickscan, de bespreking in de commissie en nieuwe inzichten die het afgelopen jaar zijn ontstaan.
  Voorstel: bespreken in de overlegvergadering van 10 oktober 2018.

  (10) Brief van gedeputeerden Janssen en Vermeulen inzake Klanttevredenheid Omgevingsdiensten Zuid-Holland 2017
  Het klanttevredenheidsonderzoek heeft geresulteerd in deze rapportage op hoofdlijnen over het jaar 2017 voor de wettelijke taken voor provinciale inrichtingen en de provinciale taak controle vuurwerkevenementen en controle bodembescherming. De bijzondere provinciale taken, zoals badinrichtingen en de groene taken, zijn nu nog niet meegenomen in de rapportage. Er wordt ingegaan op de afspraken met en tussen de omgevingsdiensten, de totaalresultaten en hoe verder in 2018.
  Begin 2019 wordt weer een nieuwe rapportage opgesteld over de periode 2018.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (11-12) Jaarverslag Bezwarencommissie 2017, inclusief overzicht behandelde administratieve beroepsprocedures
  Voorstel: agenderen voor de overlegvergadering van 12 december 2018 en de voorzitter van de bezwarencommissie uitnodigen voor het geven van een toelichting op het jaarverslag, voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking met de gedeputeerde.

  (13-15) Brief van GS inzake Beëindiging lidmaatschap Peri Urban Regions Europe (PURPLE)
  Op 19 december jl. is namens de vier provincies van de Regio Randstad, te weten: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, een brief gestuurd aan de Peri Urban Regions Europe (PURPLE) om het lidmaatschap van de PURPLE per 31 december 2017 te beëindigen.
  De Randstadprovincies hebben hiertoe besloten gezien de zowel kwantitatief als kwalitatief beperkte output en de afnemende actieve betrokkenheid bij het netwerk.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (16) Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Kwaliteitsmeting Netwerkend Werken
  Bij de behandeling van de Begroting 2018 d.d. 8 november 2017 is motie 748 van D66 ingediend, maar door de toezegging van gedeputeerde Vermeulen om op dit onderwerp terug te komen is de motie aangehouden. Met deze brief informeert de gedeputeerde PS over de verschillende manieren waarop het netwerkend werken wordt geëvalueerd en van welke onderzoeken de resultaten aan het eind van het jaar worden verwacht.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (17) Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Onderzoek functioneren journalistiek Zuid-Holland
  Op 10 oktober aanstaande spreekt de commissie tijdens een lunchbijeenkomst met vertegenwoordigers van verschillende regionale media en onderzoeker prof. De Jong over de kwaliteit en de toekomst van de regionale journalistiek. In deze brief geeft de gedeputeerde een beeld van de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek en zijn eventuele vervolgstappen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Middelen

  (18) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Meicirculaire provinciefonds 2018
  Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 31 mei jl. de meicirculaire van het provinciefonds gepubliceerd. Provincies worden op basis van recente voorspellingen van het Centraal Planbureau geïnformeerd over de meerjarige accresontwikkeling van de algemene uitkering en over de hoogte van de decentralisatie-uitkeringen. De begrotingsruimte van de provincie beweegt mee met de accresontwikkelingen en de verwachte inkomsten worden volgens het gegeven schema aangepast. De uitkering uit het provinciefonds neemt fors toe ten opzichte van 2017, maar minder dan in maart werd verwacht en voor 2018 zijn drie decentralisatie-uitkeringen toegevoegd van in totaal € 4 mln.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Cultuur

  (19) Brief van gedeputeerde Janssen inzake Verdeling Rijksmiddelen grote restauratieopgaven en aanjagers herbestemming
  Bij de behandeling van de Kadernota/Voorjaarsnota heeft gedeputeerde Janssen toegezegd bij het Rijk na te gaan hoe de verdeling van de cultuurgelden tot stand is gekomen en in zijn toelichting op de behandelvoorstellen voor motie 760 en 761 zegde hij toe aanjagers voor herbestemming van rijksmonumenten in te zetten. In deze brief zet hij uiteen hoe het proces van de verdeling van Rijksmiddelen voor grote restauratieopgaven is verlopen, inclusief de intenties van het ministerie van OCW voor het vervolgproces. Naar verwachting zal dit najaar een concreet voorstel worden gedaan voor de verdere samenwerking met het Rijk, waarover de gedeputeerde de commissie zal informeren. In deze brief geeft de gedeputeerde tevens aan hoe de functie van aanjager voor herbestemming ingevuld wordt. De aanjagers zullen zich presenteren tijdens de Erfgoeddag op donderdag 18 oktober 2018.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van de Randstedelijke Rekenkamer ontvangen:

  (20) Vastgestelde begroting 2019 inclusief aanbiedingsbrief
  De Randstedelijke Rekenkamer (RR) stuurt ter kennisneming de vastgestelde begroting 2019. PS hebben op het concept geen zienswijze ingediend omdat daar financieel geen aanleiding voor was. Naar aanleiding van de meicirculaire heeft de RR de provinciale bijdrage in de vastgestelde begroting aangepast.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen:

  (21) Jaarverslag 2017 Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland
  De heer Ham, directeur van het Jeugdtheaterhuis, heeft het jaarverslag 2017 van de Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland ter kennisneming aan de commissie gestuurd. Hij schrijft: 'Wij worden sinds 1991 structureel gesubsidieerd door de provincie ZH en willen de leden graag op de hoogte houden van onze activiteiten en de waarde daarvan voor veel kinderen en jongeren in de provincie.'
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (22) Mailbericht van The Rights Forum inzake Gunning openbaar vervoer Metropoolregio
  Het e-mailbericht van de heer Keulen, directeur van The Rights Forum, is gericht aan de provinciale commissies VenM en RenL. Het geschetste probleem betreft een vermeende schending van het Nederlandse mensenrechtenbeleid en om die reden is de brief geagendeerd voor de commissie BenM. The Rights Forum vraagt aandacht voor de door de MRDH gunning openbaar vervoer Metropoolregio aan Egged Bus Systems (EBS), dat volgens het Forum betrokken is bij illegale activiteiten, ernstige mensenrechtenschendingen en mogelijke oorlosgsmisdaden. The Rights Forum verzoekt de provincie om de Metropoolregio en de aangesloten gemeenten te wijzen op hun verantwoordelijkheden op het terrein van de mensenrechten, en op te roepen de gunning aan EBS terug te draaien en het bedrijf voorlopig uit te sluiten van aanbestedingen.
  Voorstel: het bericht ter afhandeling doorsturen aan GS met het verzoek een afschrift van de reactie aan de commissie BenM te sturen.

  (23) Afschrift brief van Pro Krimpenerwaard aan BZK inzake Uitstelbericht beantwoording vernietigingsverzoek met betrekking tot benoeming burgercommissieleden
  Pro Krimpenerwaard heeft de minister van BZK verzocht het raadsbesluit van de gemeente Krimpenerwaard om twee burgercommissieleden van Pro Krimpenerwaard niet toe te laten, te vernietigen. De minister heeft besloten de beoordeling van de provincie af te wachten om die uitkomst te kunnen betrekken bij de besluitvorming. De brief van Pro Krimpenerwaard is hier een reactie op.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (24) Brief van de heer De Graaf inzake Klacht over gemeentebeleid Barendrecht met betrekking tot invaliden
  De heer De Graaf doet een beroep op de provincie in haar hoedanigheid van toezichthouder op gemeenten. Hij kenmerkt Barendrecht als onvriendelijke gemeente voor invaliden en hoopt dat de provincie daar verandering in kan brengen.
  Voorstel: ter afhandeling doorsturen aan GS met het verzoek een afschrift van de reactie aan de commissie te sturen.

  (25) Brief van Six Advocaten inzake Intrekking bezwaar tegen herindelingsbesluit Oudenhoorn
  Op 19 december 2017 hebben Six Advocaten namens BPD Ontwikkeling B.V. een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van Provinciale Staten van 8 november 2017 (7052) tot het vaststellen van een grenscorrectie waarmee de gemeentegrens tussen Nissewaard en Hellevoetsluis wordt gewijzigd en de woonplaats Oudenhoorn, thans deel uitmakend van de gemeente Nissewaard, gaat behoren tot de gemeente Hellevoetsluis. Inmiddels zijn er goede afspraken gemaakt tussen de betrokken partijen over de voortvarende voortzetting van de bestemmingsplanprocedure ten behoeve van de beoogde woningbouw. Aldus bestaat er geen noodzaak meer het ingediende bezwaar te handhaven. Bij brief van 9 maart 2018 is het bezwaarschrift ingetrokken.

  Wat betreft de bezwaarschriften van 11 december 2017 en 22 januari 2018 tegen respectievelijk het besluit van Provinciale Staten van 8 november 2017 (7052) en het besluit van Provinciale Staten van 20 december 2017 (6051) over het vaststellen respectievelijk de inwerkingtreding van een grenscorrectie waarmee de gemeentegrens tussen Nissewaard en Hellevoetsluis wordt gewijzigd, zodat de woonplaats Oudenhoorn, thans deel uitmakend van de gemeente Nissewaard, gaat behoren tot de gemeente Hellevoetsluis het volgende. De bezwaarden zijn na een informele mediationronde uitgenodigd door de bezwarencommissie voor een hoorzitting op 6 september a.s.

  Stukken
  1. Brief van GS inzake Terugblik Coalitieperiode 2015-2019
  2. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Beantwoording Statenvragen
  3. Brief van GS inzake Deelevaluatie MenO-beleid
  4. Deelevaluatie MenO-beleid - Bijlage 1 Overzicht steekproeven 2014-2017
  5. Deelevaluatie MenO-beleid - Bijlage 2 Jaarrekening 2014-2017
  6. Brief van GS inzake Bestuursovereenkomst Samenwerking PZH-MRDH 2018
  7. Brief van GS inzake Bestuursovereenkomst Samenwerking PZH-MRDH 2018 - Bijlage
  8. Brief van gedeputeerden Bom en Baljeu inzake Verslag China-missies
  9. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Vervolg op de quickscan diversiteit
  10. Brief van gedeputeerden Janssen en Vermeulen inzake Klanttevredenheid Omgevingsdiensten Zuid-Holland 2017
  11. Brief van GS inzake Jaarverslag Bezwarencommissie 2017
  12. Jaarverslag Bezwarencommissie 2017
  13. Brief van GS inzake Beëindiging lidmaatschap Peri Urban Regions Europe (PURPLE)
  14. Brief van GS inzake Beëindiging lidmaatschap Peri Urban Regions Europe (PURPLE) - Brief GS aan PURPLE
  15. Brief van GS inzake Beëindiging lidmaatschap Peri Urban Regions Europe (PURPLE) - Brief Regio Randstad aan PURPLE
  16. Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Kwaliteitsmeting Netwerkend Werken
  17. Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Onderzoek functioneren journalistiek Zuid-Holland
  18. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Meicirculaire provinciefonds 2018
  19. Brief van gedeputeerde Janssen inzake Verdeling Rijksmiddelen grote restauratieopgaven en aanjagers herbestemming
  20. Vastgestelde begroting 2019 Randstedelijke Rekenkamer met aanbiedingsbrief
  21. Jaarverslag 2017 Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland
  22. Mailbericht van The Rights Forum inzake Gunning openbaar vervoer Metropoolregio
  23. Afschrift brief van Pro Krimpenerwaard aan ministerie BZK inzake Uitstelbericht beantwoording vernietigingsverzoek mbt benoeming burgercommissieleden gemeente Krimpenerwaard
  24. Brief van dhr De Graaf inzake Klacht over gemeentebeleid Barendrecht mbt invaliden
  25. Brief van Six Advocaten over Intrekking bezwaarschrift namens BPD Ontwikkleling BV inzake grenscorrectie Nissewaard Hellevoetsluis
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard nog aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Planning
  Het bijgevoegde planningsoverzicht is geactualiseerd naar aanleiding van de laatste commissie- en Statenvergadering.
  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Planning commissie Bestuur en Middelen 12 september 2018
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch: 070 4417507 of per email: e.pieters@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag overlegvergadering 13 juni 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag overlegvergadering BenM 13 juni 2018
 2. Conceptverslag gesprek Statencommissie BenM met Raadsleden MRDH-gemeenten 13 juni 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag gesprek Statencommissie BenM met Raadsleden MRDH-gemeenten d_d_ 13 juni 2018
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering 13 juni 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering BenM 13 juni 2018
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Stand van zaken Bestuursakkoord Groene Hart(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Bom-Lemstra

  Toelichting:
  Op 19 december 2016 is het bestuursakkoord Groene Hart gesloten. Daarmee is de samenwerking tussen de gemeenten in de regio Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden onderling en met de provincie versterkt, zijn concrete projecten gestart en strategische opgaven benoemd.
  In deze brief wordt kort de stand van zaken van de uitvoering van het bestuursakkoord Groene Hart geschetst. De regiodeal bodemdaling die in voorbereiding is, zal in de commissie Verkeer en Milieu worden geagendeerd.
  De commissie wordt gevraagd met de gedeputeerde van gedachten te wisselen over de stand van zaken.

  Stukken
  1. Brief van GS inzake Bestuursakkoord Groene Hart
 2. Update Slimmer en Sterker Bestuur naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  Bij de bespreking van het Eindrapport onderzoek ambtelijke fusies van Bureau Berenschot in de commissievergadering van 14 februari 2018 heeft gedeputeerde Baljeu toegezegd rond de zomer een update te geven van de ontwikkelingen in de verschillende regio's naar aanleiding van de vorming van nieuwe colleges van Burgemeester en Wethouders in de Zuid-Hollandse gemeenten.
  Voor het reces is de brief van GS met een update van de notitie Slimmer en Sterker Bestuur ontvangen, die nog niet volledig was. In de nieuwe versie van de update is aanvullende informatie verwerkt over de resterende akkoorden van de gemeenten Katwijk, Wassenaar, Rotterdam, Vlaardingen, Sliedrecht, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Krimpen aan de IJssel.

  De notitie bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de coalitievorming en de plaats die de provincie inneemt in de akkoorden. Het tweede deel geeft een korte beschrijving van de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen per regio.

  Het rapport van Berenschot is op verzoek van de commissie opnieuw aan dit agendapunt toegevoegd.

  Stukken
  1. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Update Slimmer en Sterker Bestuur nav de gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Complete versie
  2. Brief van GS inzake Update Slimmer en Sterker Bestuur nav de gemeenteraadsverkiezingen 2018
  3. Update Slimmer en Sterker Bestuur nav de gemeenteraadsverkiezingen 2018
  4. Brief van gedeputeerde Baljeu met Eindrapport onderzoek ambtelijke fusies Een vlucht naar voren of een duurzaam perspectief
 3. Analyse Jaarrekeningen 2017 private verbonden partijen en overige deelnemingen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  Over de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten zijn op 28 januari 2015 inzake de verbonden partijen bestuurlijke afspraken gemaakt. Om aan deze rol invulling te kunnen geven wordt aan Provinciale Staten een analyse van de (concept)jaarrekeningen 2017 van acht provinciale private verbonden partijen en twee overige deelnemingen en een korte verklaring van de verschillen ten opzichte van het voorafgaande jaar toegezonden (zie document 2).

  Op 12 september in de ochtend vindt de jaarlijkse themabijeenkomst verbonden partijen plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunnen technische vragen gesteld worden over de analyse.

  De commissie wordt gevraagd met de gedeputeerde van gedachten te wisselen over de uitkomsten van de analyse.

  Stukken
  1. Brief van GS inzake Analyse (concept)jaarrekeningen 2017 van acht provinciale private verbonden partijen en twee overige deelnemingen
  2. Analyse (concept)jaarrekeningen 2017 van acht provinciale verbonden partijen en twee overige deelnemingen
  3. Jaarstukken ROMD Capital BV 2017
  4. InnovationQuarter Jaarrekening 2017 ROM
  5. Financieel verslag 2017 Proav
  6. Jaarverslag en Jaarrekening 2017 HZH
  7. Jaarboek 2017 PZEM
  8. Jaarverslag BNG Bank 2017
  9. Jaarstukken ROMD Holding 2017
  10. Jaarverslag 2017 NWB
  11. Directieverslag 2017 ONW
  12. Jaarstukken ROMD Kil III CV 2017
 4. Ontwikkeling iVisie(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  De iVisie maakt deel uit van een bredere opgave waarin gekeken wordt hoe de mogelijkheden op data en technologie maximaal benut kunnen worden om de realisatiekracht van de provincie te versterken, zonder informatieveiligheid, democratische waarden, risico's en ethische vraagstukken uit het oog te verliezen. De PZH iVisie is bedoeld om samenhang en focus aan te brengen in lopende en toekomstige initiatieven en investeringen. Bij het opstellen van de iVisie gaat het om vier thema's:
  - De inzet in opgaven ten behoeve van maatschappelijke vraagstukken
  - Rolneming als provincie naar andere overheden, partners en burgers
  - Betekenis voor de organisatie in brede zin
  - Nieuwe vraagstukken van ethische en politieke aard
  GS willen politiek, bestuur, management en medewerkers in een vroeg stadium betrekken bij de ontwikkeling van de PZH iVisie.

  Aan de commissie wordt gevraagd aan te geven op welke wijze de commissie/PS betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van de iVisie. Tevens wordt de commissie uitgenodigd aandachtspunten aan GS mee te geven.

  Op 30 augustus 2018 is van GS een brief ontvangen met als bijlage een geactualiseerde versie van de Dialoognotitie iVisie (document 1).

  Stukken
  1. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Betrokkenheid commissie BenM PS ontwikkeling iVisie - nieuwe versie
  2. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Betrokkenheid commissie BenM PS Ontwikkeling iVisie inclusief bijlage
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken