Statencommissie Bestuur en Middelen 13 juni 2018 - woensdag 13 juni 2018

Orgaan:
Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 13 juni 2018
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
23:00  uur
Contactpersoon:
Ellen Pieters
Telefoon:
070 441 7507
E-mail:
e.pieters@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 23 mei vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering BenM 23 mei 2018
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  Bestuur

  (1) Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Samenwerking provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
  De evaluatie van de gemeenschappelijke regeling MRDH en de zienswijzen daarop zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur MRDH besproken. Gedeputeerde Vermeulen informeert PS over de uitkomsten van de bespreking en het vervolg van de samenwerking. Voor de zomer zal hij het hernieuwde samenwerkingsconvenant aan PS sturen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen. De brief kan desgewenst worden betrokken bij het gesprek met de MRDH-raadsleden op 13 juni 2018 in de ochtend.

  (2) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Beantwoording vragen n.a.v. de behandeling van de Bestuurlijke verantwoording financieel toezicht
  Gedeputeerde Baljeu doet middels deze brief haar toezegging gestand de in de vergadering van 23 mei gestelde vragen bij de behandeling van de bestuurlijke verantwoording financieel toezicht schriftelijk te beantwoorden.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (3-7) Stand van zaken Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018
  De Algemene verordening gegevensbescherming is per 25 mei 2018 ingevoerd. GS informeren PS over de stand van zaken van de implementatie van deze verordening bij de provinciale organisatie.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (8) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Betrokkenheid BenM en PS bij de ontwikkeling van een iVisie
  Met de op te stellen iVisie willen GS samenhang en focus aanbrengen in lopende en toekomstige initiatieven en investeringen op de terreinen data, technologie en informatieveiligheid. Aan de commissie wordt gevraagd aan te geven op welke wijze de commissie/PS betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van de iVisie. Tevens wordt de commissie uitgenodigd aandachtspunten aan GS mee te geven.
  Voorstel: bespreken in de overlegvergadering van 12 september 2018.

  Middelen

  (-) Kadernota 2019-2022
  De kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en geeft de kaders aan waarbinnen de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 wordt opgesteld. Conform de wettelijk voorgeschreven reikwijdte van de meerjarenbegroting kijkt de kadernota altijd vier jaar vooruit. Ter informatie is ook het lopende begrotingsjaar (stand van de voorjaarsnota) toegevoegd. Aanvullend hierop wordt inzicht gegeven in de lange termijn ontwikkeling van de financiële positie t/m 2032. Ter vaststelling worden tevens de begrotingssubsidies en subsidieplafonds voor subsidieregelingen 2019 voorgelegd.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a).

  (-) Voorjaarsnota 2018
  De voorjaarsnota bevat de financiële bijsturing op het lopende begrotingsjaar 2018. Tegelijkertijd hiermee worden ook de gewijzigde begrotingssubsidies en subsidieplafonds ter vaststelling voorgelegd aan PS.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.b).

  (-) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Beantwoording vragen n.a.v. commissievergadering BenM 23 mei (nagezonden)
  Het betreft de antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens de commissiebehandeling van het Statenvoorstel Renovatie en verduurzaming C-gebouw op 23 mei 2018.
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van agendapunt 5.c in de aansluitende overlegvergadering.

  (-) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Beantwoording vragen van D66 n.a.v. commissievergadering 23 mei (nagezonden)
  Gedeputeerde Baljeu beantwoordt de technische vragen die op 29 mei door D66 zijn gesteld over de renovatie van gebouw C.
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van agendapunt 5.c in de aansluitende overlegvergadering.

  (-) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Beantwoording vragen n.a.v. de technische sessie op 6 juni (nagezonden)
  In deze brief beantwoordt gedeputeerde Baljeu de vragen die tijdens de technische sessie op 6 juni zijn gesteld en zijn een overzicht kapitaallasten 2010-2030 en twee mogeijke planningen opgenomen.
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van agendapunt 5.c in de aansluitende overlegvergadering.

  (-) Statenvoorstel Financiële bijdrage provincie Zuid-Holland ten behoeve van een kwaliteitsimpuls Fort Prins Frederik te Goeree-Overflakkee met Tabel toetsing afwegingskader Alertheidsbudget (nagezonden)
  Aan Provinciale Staten wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen van GS om een bijdrage te leveren aan een kwaliteitsimpuls van het fort door een financiële bijdrage te leveren (ad € 175.000,-) voor de aankoop van gronden van particuliere eigenaren op de vestingvoet aan de oostkant van het fort.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering bij de Voorjaarsnota (agendapunt 5.b).

  Cultuur

  (9-12) Besluit overdracht Huis te Warmond en statutenwijziging Stichting Huis te Warmond
  Met deze brief worden PS geïnformeerd over het GS-besluit Huis te Warmond over te dragen aan Vereniging Hendrick de Keyser.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (13) Brief van gedeputeerde Janssen inzake Overdracht Molendriegang Leidschendam
  In de beleidsvisie 2013-2016 is de overdracht van de Molendriegang Leidschendam opgenomen. In die periode is de maatregel niet tot uitvoering gebracht omdat de fundering hersteld moest worden. De overdracht is opnieuw opgenomen in de beleidsvisie 2017-2020 en de gedeputeerde informeert PS nu over de voorbereiding van deze overdracht.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (14) Brief van gedeputeerde Janssen inzake Voortgang digitalisering cultureel erfgoed
  In deze brief van gedeputeerde Janssen is de voortgang van de digitalisering van cultureel erfgoed samengevat. Bij elk initiatief is aangegeven welk resultaat is geboekt en waarop de komende periode wordt ingezet. In de bijlage wordt een toelichting gegeven op de provinciale en nationale ontwikkelingen, initiatieven en acties. In het voorjaar van 2019 wordt PS opnieuw over de ontwikkelingen geïnformeerd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  (15) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer inzake Aankondiging onderzoek garanties en leningen
  Op basis van een vooronderzoek heeft de Rekenkamer besloten om een onderzoek uit te voeren dat inzicht geeft in het beheer van garanties en leningen en de financiële constructies van de revolverende fondsen in de vier Randstadprovincies. In de bijlage zijn de onderzoeksvragen, de beoordelingscriteria en de afbakening van dit inventariserende onderzoek beschreven.
  Publicatie staat gepland voor oktober van dit jaar.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (16) Eindrapport van de Randstedelijke Rekenkamer 'Restauratie van rijksmonumenten' (nagezonden)
  De Randstedelijke Rekenkamer (RR) heeft onderzocht of de provincie er in slaagt om via de subsidieregeling de bouwkundige staat te verbeteren en de monumentale waarden te behouden van rijksmonumenten die gerestaureerd moeten worden, en wat daarbij de succes- en faalfactoren zijn. De centrale onderzoeksvraag is uitgewerkt in zes deelvragen:
  1. Hoe ontwikkelt de restauratieopgave van rijksmonumenten zich in de provincie?
  2. Wat is het beleid van de provincie ten aanzien van het behouden van rijksmonumenten en wat is specifiek de kwaliteit van de subsidieregeling voor het restaureren van rijksmonumenten?
  3. In welke mate zijn de beschikbare middelen voor het subsidiëren van de restauratiekosten van rijksmonumenten aangevraagd, verleend en vastgesteld?
  4. Is met behulp van de subsidieregeling de bouwkundige staat van rijksmonumenten in de provincie verbeterd en zijn de monumentale waarden behouden?
  5. Hoe gaat de provincie om met rijksmonumenten die in een slechte staat verkeren en waaraan geen subsidie is verstrekt?
  6. Wat zijn de succes- en faalfactoren van de subsidieregeling voor het restaureren van rijksmonumenten in de provincie?
  De Randstedelijke Rekenkamer is bereid de bevindingen mondeling toe te lichten, dan wel een presentatie over de onderzoeksresultaten te verzorgen.
  Voorstel: bespreken in de overlegvergadering van 10 oktober 2018 en aangeven of een presentatie door de RR op prijs wordt gesteld. Aan GS vragen een reactie op het rapport aan de commissie te sturen ten behoeve van de bespreking in oktober.

  Stukken
  1. Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Samenwerking provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  2. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Beantwoording vragen nav behandeling Bestuurlijke verantwoording financieel toezicht op 23 mei 2018
  3. Brief van GS inzake Stand van zaken Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018
  4. Stand van zaken Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 - Procedurebeschrijving verzoeken AVG
  5. Stand van zaken Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 - Procedurebeschrijving datalekken
  6. Stand van zaken Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 - Privacyverklaring
  7. Stand van zaken Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 - Reglement functionaris voor gegevensbescherming Zuid-Holland 2018
  8. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Betrokkenheid commissie BenM PS Ontwikkeling iVisie
  9. Brief van GS inzake Besluit overdracht Huis te Warmond en statutenwijziging Stichting Huis te Warmond
  10. Besluit overdracht Huis te Warmond en statutenwijziging Stichting Huis te Warmond - Brief van Stichting
  11. Besluit overdracht Huis te Warmond en statutenwijziging Stichting Huis te Warmond - Brief van GS aan Stichting
  12. Besluit overdracht Huis te Warmond en statutenwijziging Stichting Huis te Warmond - Statutenwijziging
  13. Brief van gedeputeerde Janssen inzake Overdracht Molendriegang Leidschendam
  14. Brief van gedeputeerde Janssen inzake Voortgang digitalisering cultureel erfgoed
  15. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer Aankondiging onderzoek garanties en leningen ZH
  16. Eindrapport van de Randstedelijke Rekenkamer Restauratie van Rijksmonumenten en 5-minutenversie (nagezonden)
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard nog aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Planning
  Het bijgevoegde planningsoverzicht is geactualiseerd naar aanleiding van de laatste commissie- en Statenvergadering.
  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Planning commissie Bestuur en Middelen 13 juni 2018
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch: 070 4417507 of per email: e.pieters@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag overlegvergadering 23 mei 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag overlegvergadering BenM 23 mei 2018
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering 23 mei 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering BenM 23 mei 2018
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Kadernota 2019-2022(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: gedeputeerden Baljeu, Janssen, Vermeulen en Bom-Lemstra

  Toelichting:
  De kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en vormt daarmee het vertrekpunt voor de eerstvolgende meerjarenbegroting.
  De kadernota kijkt vier jaar vooruit, conform de wettelijk voorgeschreven reikwijdte van de meerjarenbegroting. Ter informatie wordt ook ingegaan op de ontwikkelingen uit het lopende jaar. Deze zijn afkomstig uit de voorjaarsnota die tegelijkertijd met de kadernota ter besluitvorming aan PS wordt aangeboden.
  Aanvullend op de vierjaarsperiode bevat deze kadernota ook informatie over de lange termijn ontwikkeling van de financiële positie van de provincie t/m 2032.

  Conform de financiële verordening besluiten PS bij de Kadernota 2019-2023 over structurele effecten voor verwerking in de Begroting 2019 en de jaren daarna.

  Subsidieplafonds begrotingssubsidies en subsidieregelingen
  Diverse subsidies kennen een aanvraagperiode die kan liggen tussen 1 juli 2018 en 31 december 2018. Op grond van artikel 4:27, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht moeten subsidieplafonds voor de aanvang van het tijdvak waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld worden bekendgemaakt. Omdat de aanvraagperiode op 1 juli start worden Provinciale Staten gevraagd deze subsidies en subsidieplafonds in juni 2018 vast te stellen, voorafgaand aan de begroting 2019 in november 2018.
  De vaststelling van de begroting 2019 kan er toe leiden dat de subsidieplafonds nog worden bijgesteld, in overeenstemming met artikel 4:28 van de Algemene Wet Bestuursrecht.
  Een verlaging van deze subsidieplafonds kan tot gevolg hebben dat al ingediende subsidieaanvragen niet of slechts gedeeltelijk voor honorering in aanmerking komen. Om juridisch geen risico’s te lopen, wordt bij deze vaststelling van de subsidieplafonds een voorbehoud opgenomen op vaststelling van de begroting 2019. Dit geldt voor subsidieregelingen met een tendersysteem, waarbij alle aanvragen voor een bepaald tijdvak moeten worden ingediend.

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen ten behoeve van besluitvorming in de Statenvergadering van 27 juni 2018 over de onderwerpen in de Kadernota 2019-2022 en de begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2019 die de commissie Bestuur en Middelen betreffen.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Kadernota 2019-2022
  2. Kadernota 2019-2022
 2. Voorjaarsnota 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: gedeputeerden Baljeu, Janssen, Vermeulen en Bom-Lemstra

  Toelichting:
  De voorjaarsnota bevat de (financiële) bijsturing op het lopende begrotingsjaar (2018). Als bijstellingen in de voorjaarsnota meerjarig effect hebben is dat zichtbaar gemaakt.
  Tegelijkertijd hiermee worden ook wijzigingen voorgesteld in begrotingssubsidies en in subsidieplafonds voor subsidieregelingen in 2018.
  De voorjaarsnota 2018 sluit op een voordelig verschil van € 18 miljoen. De stand van de algemene reserve groeit hierdoor tot € 73,2 miljoen.

  In de procedurevergadering van 11 april jl. heeft de commissie besloten dat de brief van GS over de invulling van het alertheidsbudget bij deze bespreking kan worden betrokken.

  Op basis van nieuwe ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht zijn bijstellingen in begrotingssubsidies en subsidieplafonds voor subsidieregelingen in 2018 aangeleverd voor besluitvorming.

  Conform de financiële verordening besluiten PS bij voorjaarsnota alleen over het jaar 2018.

  Doel van de bespreking in de commissie is een advies te formuleren ten behoeve van de besluitvorming in de Statenvergadering van 27 juni 2018 ten aanzien van de volgende programma's, doelen en paragraaf.

  Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend
  Doel 3-6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

  Programma 4 Bestuur en Samenleving
  Doel 4-1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur
  Doel 4-2 Cultuurparticipatie en bibliotheken
  Doel 4-3 Borgen kennis sociaal domein en afbouw subsidies maatschappelijke participatie

  Overzichten en Middelen
  Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding
  Overzicht Overhead

  Paragraaf Bedrijfsvoering

  Tevens wordt de commissie gevraagd een advies uit te brengen aan PS over de vaststelling van de voorgestelde wijzigingen in begrotingssubsidies en in subsidieplafonds voor subsidieregelingen in 2018.

  In het nagezonden Statenvoorstel (documenten 4 en 5) wordt voorgesteld om € 175.000,- beschikbaar te stellen voor een kwaliteitsimpuls van het Fort Prins Frederik te Goeree-Overflakkee en hiervoor dekking te vinden in het Alertheidsbudget.
  De commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan PS over de vaststelling van de bijdrage en de voorgestelde onttrekking aan het Alertheidsbudget voor de Statenvergadering van 27 juni 2018.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018
  2. Voorjaarsnota 2018
  3. Brief van GS inzake Vervolg invulling alertheidsbudget
  4. Statenvoorstel Financiële bijdrage provincie Zuid-Holland kwaliteitsimpuls Fort Prins Frederik te Goeree-Overflakkee (nagezonden)
  5. Tabel Toetsing aan afwegingskader Alertheidsbudget irt Financiële bijdrage provincie ZH voor kwaliteitsimpuls Fort Prins Frederik te Goeree-Overflakkee (nagezonden)
 3. Renovatie en verduurzaming gebouw C Provinciehuis(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  In de overlegvergadering van 23 mei jl. besloot de commissie dat inhoudelijke bespreking van de aangeboden stukken in deze vergadering kan plaatsvinden.

  De naar aanleiding van die vergadering en de tijdens de technische sessie op 6 juni gestelde vragen zijn door GS schriftelijk beantwoord (nagezonden brieven 3, 4 en 5). In brief 5 zijn tevens twee mogelijke planningen opgenomen.
  Er is ingegaan op:
  - Betrokkenheid PS
  - Proces en planning
  - Financiën en risico's
  - Tijdelijke huisvesting
  - Statenzaal
  - Overige, eerder gestelde vragen

  Aan de commissie wordt gevraagd in te gaan op de projectplanning en op het voorstel van gedeputeerde Baljeu (zie brieven 3 en 5) om een werkgroep PS in te stellen, en zo ja, welke vorm wordt gewenst.

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen ten behoeve van besluitvorming in de Statenvergadering van 27 juni 2018 over het beschikbaar stellen van een aanvullend budget van € 29,1 mln. ten laste van de algemene middelen voor renovatie van gebouw C van het provinciehuis, of aan te geven op welke andere datum een kredietbesluit genomen kan worden.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Verstrekken krediet tbv renovatie bestuursgebouw C Provinciehuis
  2. GS-brief Renovatie en verduurzaming gebouw C Provinciehuis
  3. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Beantwoording vragen nav commissievergadering BenM 23 mei (nagezonden)
  4. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Beantwoording vragen D66 nav commissievergadering BenM 23 mei (nagezonden)
  5. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Beantwoording vragen nav technische sessie 6 juni 2018 (nagezonden)
  6. GS-brief Renovatie en verduurzaming gebouw C Provinciehuis - Bijlage 1 Presentatie
  7. GS-brief Renovatie en verduurzaming gebouw C Provinciehuis - Bijlage 2 Notitie VO revisie VKA plus
  8. GS-brief Renovatie en verduurzaming gebouw C Provinciehuis - Bijlage 3 Notitie aanbestedingsstrategie
  9. GS-brief Renovatie en verduurzaming gebouw C Provinciehuis - Bijlage 4 Advies besluit voor alternatieve Statenzaal
  10. GS-brief Renovatie en verduurzaming gebouw C Provinciehuis - Bijlage 5 Toelichting op de planning
  11. GS-brief Renovatie en verduurzaming gebouw C Provinciehuis - Bijlage 6 Concept planning svz 12 april
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken