Statencommissie Bestuur en Middelen 14 februari 2018 - woensdag 14 februari 2018

Orgaan:
Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 14 februari 2018
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
23:00  uur
Contactpersoon:
Ellen Pieters
Telefoon:
070 4417507
E-mail:
e.pieters@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 24 januari 2018 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering BenM 24 januari 2018
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  Bestuur

  (-) Brief van gedeputeerde Baljeu met Eindrapport onderzoek ambtelijke fusies "Een vlucht naar voren of een duurzaam perspectief" van Berenschot
  In opdracht van de provincies Zuid-Holland en Gelderland onderzocht organisatieadviesbureau Berenschot 9 cases van bestaande ambtelijke fusies. Onderzoeksvragen waren: 1. In hoeverre levert een ambtelijke fusie een bijdrage aan het versterken van het lokale bestuur? 2. Hoe kan de provinciale rol hierbij worden ingevuld, welke instrumenten kan de provincie benutten en welke indicatoren kunnen worden ingezet bij toetsing van een ambtelijke fusie?
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5.a).

  (1) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Rapportage buitenlandse dienstreizen
  Overeenkomstig het besluit van Provinciale Staten van 9 november 2016 inzake de "Gedragscode integriteit Gedeputeerden en de commissaris van de Koning", ontvangen Provinciale Staten de rapportage van internationale dienstreizen van GS en de commissaris van de Koning. Het betreft een overzicht van gemaakte buitenlandse dienstreizen ten behoeve van de provinciale inzet in en buiten Europa in de periode 7 februari 2017 tot en met 1 december 2017.
  GS zullen de rapportage vanaf heden halfjaarlijks aan Provinciale Staten aanbieden.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Middelen

  (2-3) Brief van GS inzake Financieel toezicht begroting 2018
  Naar aanleiding van de Begroting 2018 en de jaarstukken 2016 is de minister van oordeel dat de provincie Zuid-Holland onder de repressieve toezichtsvorm kan blijven vallen. Dit betekent dat de begroting van de provincie op orde is.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van de commissaris van de Koning (als rijksorgaan) ontvangen

  (4) Brief van de commissaris van de Koning met Rapportage over de (niet-)openstelling van burgemeestersvacatures en de benoeming van waarnemend burgemeesters
  De cdK informeert de commissie periodiek over de niet-openstelling van burgemeestersvacatures en de benoeming van waarnemend burgemeesters in de provincie Zuid-Holland. Deze rapportage betreft de periode 1 februari 2017 tot 1 februari 2018.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (5) Afschrift brief van de commissaris van de Koning aan de heer Hoek inzake Calamiteitenzender LekWaal FM
  De heer Hoek vestigde in een mail aan PS de aandacht op problemen bij de ontvangst van de calamiteitenzender Radio Rijnmond. In de procedurevergadering van 1 november 2017 besloot de commissie het bericht door te geleiden aan GS met het verzoek de heer Hoek te antwoorden en een afschrift van de reactie aan de commissie te sturen.
  De commissaris van de Koning heeft vanuit zijn toezichthoudende rol op de veiligheidsregio's (een rijkstaak) met deze brief aan de heer Hoek aan het verzoek van de commissie voldaan.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen:

  (6) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer inzake Concept 1e Begrotingswijziging 2018
  In deze begrotingswijziging is ook het geactualiseerde onderzoeksprogramma opgenomen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en afzien van de mogelijkheid om een zienwijze in te dienen omdat daar inhoudelijk en financieel gezien geen aanleiding voor is.

  (7) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer inzake BTW compensatiefonds 2017
  Conform het besluit "Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen" informeert de Randstedelijke Rekenkamer over de BTW-opgave en de toerekening ervan aan de deelnemende provincies.
  Voorstel: doorgeleiden naar GS ter afhandeling.

  (8) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer inzake Overzicht nevenfuncties directieleden per januari 2018
  Ter voldoening aan het gestelde in Artikel 79e van de Provinciewet informeert de directeur van de Randstedelijke Rekenkamer de provincie Zuid-Holland over de nevenfuncties van de directieleden. 
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Rapportage buitenlandse dienstreizen
  2. Brief van GS inzake Financieel toezicht begroting 2018
  3. Brief van GS inzake Financieel toezicht begroting 2018 - Bijlage
  4. Brief van de commissaris van de Koning met Rapportage niet-openstelling burgemeestersvacatures en benoeming waarnemend burgemeesters
  5. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer inzake Concept 1e Begrotingswijziging 2018
  6. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer inzake BTW compensatiefonds 2017
  7. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer inzake Overzicht nevenfuncties directieleden
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard nog aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Planning
  Het bijgevoegde planningsoverzicht is geactualiseerd naar aanleiding van de laatste commissie- en Statenvergadering.
  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Planning commissie Bestuur en Middelen 14 februari 2018
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch: 070 4417507 of per email: e.pieters@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag overlegvergadering 24 januari 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag overlegvergadering BenM 24 januari 2018
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering 24 januari 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering BenM 24 januari 2018
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Eindrapport onderzoek ambtelijke fusies - Een vlucht naar voren of een duurzaam perspectief?(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  In opdracht van de provincies Zuid-Holland en Gelderland onderzocht organisatieadviesbureau Berenschot 9 cases van bestaande ambtelijke fusies. Onderzoeksvragen waren: 1. In hoeverre levert een ambtelijke fusie een bijdrage aan het versterken van het lokale bestuur? 2. Hoe kan de provinciale rol hierbij worden ingevuld, welke instrumenten kan de provincie benutten en welke indicatoren kunnen worden ingezet bij toetsing van een ambtelijke fusie?
  De als bijlage genoemde samenvatting van het rapport vindt u op pagina's 109 en 110.

  Voorafgaand aan de bespreking van het onderwerp met de gedeputeerde, zal de heer H. van der Werff, managing director van Berenschot, een presentatie verzorgen.

  In de procedurevergadering van 27 september 2017 besloot de commissie om de samenvattende notitie ambtelijke fusies, aangeboden door gedeputeerde Van der Sande, in samenhang met de resultaten van het onderzoek van Berenschot te bespreken. In de samenvattende notitie over evaluaties wordt inzichtelijk gemaakt waarom ambtelijke fusies worden aangegaan, wat ze opleveren en hoe de verschillende fusievormen worden vormgegeven.

  Stukken
  1. Brief van gedeputeerde Baljeu met Eindrapport onderzoek ambtelijke fusies Een vlucht naar voren of een duurzaam perspectief
  2. Brief van gedeputeerde Van der Sande inzake Samenvattende notitie ambtelijke fusies
 2. Statenvoorstel Ambitienotitie Omgevingsbeleid(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: gedeputeerden Baljeu en Janssen

  Toelichting:
  De ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid heeft op 6 december 2017 geadviseerd de Ambitienotitie vernieuwd omgevingsbeleid, in combinatie met de opgeschoonde versie van het IMAGO-signaal, in maart in alle vakcommissies ter bespreking te agenderen zodat er een verdiepende discussie over de verschillende ambities, de sturingsfilosofie en over het IMAGO-signaal kan plaatsvinden. In de procedurevergadering van januari 2017 heeft de commissie besloten de februarivergadering te gebruiken voor deze discussie.

  De commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan Provinciale Staten over de ambities die in deze commissie aan de orde zijn, de sturingsfilosofie en de participatievorm ten behoeve van besluitvorming over de vaststelling van de Ambitienotitie in de Statenvergadering van 28 maart 2018.

  Een uitgebreide toelichting treft u aan in de Griffienotitie die aan de stukken is toegevoegd (document 12).

  Stukken
  1. Statenvoorstel Ambitienotitie Omgevingsbeleid
  2. Ambitienotitie Omgevingsbeleid
  3. GS-brief Ontwikkeling Omgevingsbeleid najaar 2017
  4. Bijlage 1 Consequenties uitstel Omgevingswet
  5. Bijlage 2 Participatie in het kader van Omgevingsbeleid
  6. Bijlage 3 Gebiedscasussen Omgevingsbeleid
  7. Bijlage 4 Planning ontwikkeling Omgevingsbeleid 2018
  8. Brief van GS inzake Programmering Omgevingsbeleid IMAGO-signaal
  9. Programmering Omgevingsbeleid - IMAGO-signaal
  10. Programmering Omgevingsbeleid - Bijlage
  11. Het omgevingshuis provincie Zuid-Holland
  12. Griffienotitie Ambitienotie vernieuwd omgevingsbeleid
 3. Digitaal publiceren van kennisgevingen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Vermeulen

  Toelichting:
  Sinds 1 januari 2015 worden publicaties van de provincie en de omgevingsdiensten digitaal gepubliceerd. Dit gebeurt nog naast publicatie in de huis-aan-huisbladen. GS geven in deze brief aan hoe zij het afbouwen van het dubbel publiceren willen aanpakken.

  Tegelijkertijd wordt gestart met een verkenning naar mogelijkheden om de regionale journalistiek te stimuleren. GS willen de Staten graag bij dit proces betrekken, zodat bij de Voorjaarnota eventueel een uitgewerkt voorstel kan worden voorgelegd.

  GS hebben een onderzoeksrapport van de Universiteit Leiden toegevoegd dat in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van Leiden is uitgevoerd. Daarin zijn twee vragen beantwoord:
  1 Wat is de stand van zaken in het Leidse medialandschap?
  2 Op welke wijze kan de gemeente een fonds inrichten voor de stimulering van de lokale journalistiek met behoud van onafhankelijkheid (inclusief voorwaarden en richtbedrag)?

  Stukken
  1. Brief van GS inzake Digitaal publiceren van kennisgevingen
  2. Brief van GS inzake Digitaal publiceren van kennisgevingen - Bijlage 1 Onderzoeksrapport Universiteit Leiden
 4. Rapportage Doeltreffendheid subsidies(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  Wettelijk hoort elke subsidieregeling eens in de vijf jaar te worden geëvalueerd, maar de provincie heeft er in de Algemene Subsidieverordening (ASV) voor gekozen om dit eens in de vier jaar te doen en om twee maal per coalitieperiode de Staten te informeren over de doeltreffendheid van subsidies. Onderhavige rapportage betreft de halfweg-rapportage.

  Per cluster van regelingen wordt een beschrijving gegeven van:
  a. de beleidsmatige ontwikkeling waarop de regelingen zijn aangepast
  b. doel en werking van de regelingen
  c. de inzet om de doeltreffendheid van de regelingen te verbeteren

  Vanuit de ambitie om ook de realisatiekracht van subsidies te vergroten, zullen GS nog deze collegeperiode met verbetervoorstellen komen en gaan hierover graag het gesprek aan met Provinciale Staten.

  Het thema subsidies was onderdeel van de 'botsproevensessie' op 24 januari jl. U kunt de daar gevoerde discussie betrekken bij deze bespreking.

  Stukken
  1. Brief van GS inzake Rapportage Doeltreffendheid subsidies
  2. Brief van GS inzake Rapportage Doeltreffendheid subsidies - Hoofdlijnenrapportage Doeltreffendheid Subsidies
  3. Brief van GS inzake Rapportage Doeltreffendheid subsidies - Bijlage Hoofdlijnenrapportage Beleidstheorieen
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken