Statencommissie Bestuur en Middelen 7 november 2018 - woensdag 07 november 2018

Orgaan:
Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 07 november 2018
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
Ellen Pieters
Telefoon:
070 441 7507
E-mail:
e.pieters@pzhl.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededeling(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 10 oktober 2018 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering BenM 10 oktober 2018
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  Bestuur

  (1-2) Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2017
  Doel van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) is het bevorderen van de veiligheid van de burgers.
  De provincie maakt met iedere gemeente afspraken over uitgangspunten, toezichtregime provincie en informatievoorziening die zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst IBT. In lijn met de bestuurlijke afspraken stellen de raden hun Rapportage Interbestuurlijk Toezicht vast waarin de gemeenten hun oordeel geven over de staat van de domeinen financieel toezicht, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, informatie- en archiefbeheer en huisvesting vergunninghouders.
  GS hebben de informatie beoordeelt en verwerkt in de voorliggende Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2017, met het totaalbeeld van de resultaten van het toezicht op 60 Zuid-Hollandse gemeenten.
  Hiermee legt het college van GS verantwoording af aan PS over het functioneren als toezichthouder.
  De provincie treedt in overleg met de gemeenten die overall slecht scoren.

  In het Interbestuurlijk programma heeft het ministerie van BZK met IPO en VNG afgesproken dat ze gaan werken aan vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht, zodat het toezicht zo effectief mogelijk is en passend bij een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven. De in opdracht van BZK uitgevoerde evaluaties van het interbestuurlijk en financieel toezicht en van de Wet revitalisering generiek toezicht zijn in juni aan de Tweede Kamer aangeboden (zie link:
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/20/aanbiedingsbrief-bij-evaluaties-interbestuurlijk-en-financieel-toezicht-en-revitalisering-generiek-toezicht
  Rijk, provincies en gemeenten besloten een strategische agenda voor de toekomst van het toezicht op te stellen. Deze verbeteragenda Toezicht van de Toekomst ligt klaar en is aan BZK, IPO en VNG gestuurd.
  Het VNG heeft de bestuurlijke behandeling ervan uitgesteld en spreken begin december over de conclusies die zij er aan willen verbinden. Daarna wordt de agenda aan de Tweede Kamer aangeboden, waarmee de agenda openbaar wordt.
  Voorstel: de IBT-rapportage voor kennisgeving aannemen en te zijner tijd de strategische agenda Toezicht van de Toekomst ter bespreking agenderen in combinatie met de reactie van GS op de landelijke evaluaties.

  (3-4) Statenvoorstel Participatievisie en -principes
  In deze notitie wordt vastgelegd hoe de provincie participatie wil invullen, zijn participatieprincipes opgenomen en wordt inzicht gegeven in de effecten voor de organisatie en de werkwijze tussen GS en PS.
  In de procedurevergadering van 12 september heeft de commissie aangegeven dit onderwerp op 12 december te willen bespreken.
  Voorstel: ter bespreking agenderen voor de overlegvergadering van 12 december 2018.

  (5-6) Brief van GS inzake Voorstel tot afdoening van motie 695, Van Aelst (SP) Betrokkenheid inwoners Hoeksche Waard
  GS zetten in deze brief uiteen wat er sinds de indiening van de motie (22 februari 2017) is gebeurd en gedaan stellen voor de motie als afgedaan te beschouwen en de ontwikkeling van de gemeente Hoeksche Waard en de benoemde thema's mee te nemen in de jaarlijkse rapportage over de ontwikkelingen van het bestuur in Zuid-Holland.
  Voorstel: aangeven of het voorstel van GS om de motie hiermee als afgedaan te beschouwen, kan worden geaccepteerd.

  (7) Brief van gedeputeerde Baljeu aan dhr. De Graaf over klacht inzake invalidenbeleid gemeente Barendrecht
  Voor de procedurevergadering van 12 september 2018 stond een brief van de heer De Graaf geagendeerd waarin hij een klacht uitte over het gemeentebeleid van Barendrecht met betrekking tot invaliden. De commissie besloot de brief door te geleiden naar GS met het verzoek de brief van de heer De Graaf te beantwoorden en de commissie een afschrift van de reactie te doen toekomen.
  Gedeputeerde Baljeu informeert de commissie met bijgaand afschrift over de afhandeling.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (8) Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Afwezigheid bij commissievergadering Bestuur en Middelen
  Gedeputeerde Vermeulen verontschuldigt zich voor zijn afwezigheid bij de bespreking van de begroting in deze commissievergadering.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Middelen

  (-) Begroting 2019
  De begroting geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij in de periode 2019-2022 ingezet gaan worden. Provinciale Staten kunnen een oordeel vellen over de plannen van GS door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.
  Met het vaststellen van de begroting autoriseren PS de doelen en de middelen die nodig zijn om deze doelen te realiseren voor het begrotingsjaar 2019.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a).

  (-) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Erratum en beantwoording technische vragen Begroting 2019 (nagezonden)
  Met deze brief worden alle technische vragen die tot nu toe zijn gesteld over de begroting beantwoord en in het erratum wordt een omissie rechtgezet.
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de begroting in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a).

  (-) Begroting 2019 Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen provincie Zuid-Holland en Wijziging Verordening fonds nazorg
  De provincie is bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen, die op of na 1 september 1996 nog in bedrijf waren. Het doel van de nazorgregeling is om zeker te stellen dat stortplaatsen ook na sluiting aan het vereiste beschermingsniveau voldoen, zodat zij geen risico vormen voor het milieu. De kosten van de nazorg worden onder meer gedekt uit heffingen die de provincie gedurende de exploitatiefase van stortplaatsen aan exploitanten oplegt. De wijziging van de verordening is nodig in verband met een wijziging van de tarieventabel.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.b).

  (-) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Beantwoording vraag Begroting 2019 Fonds Nazorg, inclusief de aangepaste Begroting 2019
  Gedeputeerde Baljeu beantwoordt in deze brief een vraag van de heer Van der Bent (CDA) over de ontwerp-tarieventabel 2019. De Begroting 2019 van het Fonds Nazorg is met de juiste informatie aangepast.
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de begroting van het fonds in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.b).

  Cultuur

  (9-10) Maatregelenpakket 2019
  Bij de ontwikkeling en de realisatie van de zeven provinciale erfgoedlijnen zijn veel partijen betrokken die zich hebben georganiseerd in de erfgoedtafels. Deze erfgoedtafels hebben de provincie geadviseerd over de uitvoeringsprojecten 2019 met als resultaat het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019. Hierin staan alle projecten (63) waarvoor in het kader van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland subsidie kan worden aangevraagd.
  Voorstel: ter bespreking agenderen voor de overlegvergadering van 12 december 2018.

  (11-21) Evaluatie subsidieregelingen en begrotingssubsidies Cultuur en Erfgoed 2015-2018
  In de brief schetsen GS op hoofdlijnen de bevindingen van de evaluatie subsidieregelingen en begrotingssubsidies Cultuur en Erfgoed.
  Het Tympaan Instituut heeft de factfinding uitgevoerd door middel van analyse van de beschikkingen en verantwoordingen. Op basis van deze factfinding zijn factsheets ingevuld. De Eenheid Audit en Advies heeft geadviseerd bij de invulling van de factsheets. Het rapport van het Tympaan Instituut en de factsheets zijn als bijlagen toegevoegd.
  Voorstel: ter bespreking agenderen voor de overlegvergadering van 12 december 2018.

  (22-23) Brief van GS inzake Doorlichting Erfgoedhuis Zuid-Holland
  Kwink groep heeft in het voorjaar van 2018 een doorlichting uitgevoerd van het Erfgoedhuis. Op basis van de bevindingen stelt het Erfgoedhuis in overleg met de provincie een ontwikkelplan op. Dit plan zal in ieder geval drie aspecten bevatten die in de brief van GS worden toegelicht.
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de evaluatie subsidieregelingen en begrotingssubsidies Cultuur en Erfgoed op 12 december 2018.

  (24-26) Brief van GS inzake Voortgangsrapportage 2018 Opdrachtgeverschap ProBiblio
  In september 2017 sprak de commissie over de voortgang van het plan van aanpak voor een meer sturend opdrachtgeverschap voor ProBiblio. Besloten werd om eind 2018 opnieuw de voortgangsrapportage te bespreken en daaraan voorafgaand bij ProBiblio op werkbezoek te gaan. Het werkbezoek vindt plaats in de ochtend van 28 november.
  Voorstel: ter bespreking agenderen voor de overlegvergadering van 12 december 2018.

  (27-33) Terugkoppeling acties Erfgoedmonitor en Moties 760 en 761
  In december 2016 zegde gedeputeerde Janssen toe de commissie te informeren over de resultaten van de Erfgoedmonitor. Middels de brief over de Erfgoedmonitor doet de gedeputeerde zijn toezegging gestand. Tevens wordt de commissie in deze brief op de hoogte gesteld van de resultaten van de uitwerking van moties 760 en 761.
  Voorstel: ter bespreking agenderen voor de overlegvergadering van 12 december 2018.

  Van de Randstedelijke Rekenkamer ontvangen:

  (34-35) Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer Garanties, leningen en revolverende fondsen
  Doel van dit onderzoek is inzicht geven in het beleid en beheer van garanties en leningen en de financiële constructies van de revolverende fondsen in de vier Randstadprovincies, alsmede de informatievoorziening aan PS over het financieel risico van deze instrumenten. Voor het onderzoek zijn vijf onderzoeksvragen geformuleerd.
  1. Wat is het beleid dat de provincie heeft opgesteld ten aanzien van het verstrekken van garanties en leningen?
  2. Is het gevoerde beheer van uitstaande garanties en leningen door de provincie toereikend om het financieel risico te beheersen?
  3. Worden Provinciale Staten geïnformeerd over het financieel risico bij het verstrekken van nieuwe garanties en leningen en over het financieel risico van de reeds uitstaande garanties en leningen?
  4. Hoe heeft de provincie de financiële relatie met de revolverende fondsen vorm gegeven?
  5. Worden Provinciale Staten geïnformeerd over het financieel risico en de revolverendheid van revolverende fondsen?
  In het rapport zijn twee aanbevelingen opgenomen.
  Voorstel: ter bespreking agenderen voor de overlegvergadering van 23 januari 2019.

  Van derden ontvangen:

  (36-37) Wijziging beleggingsstatuut provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland 2018
  Het bestuur van het Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland, zijnde GS, informeert PS over de vaststelling van een nieuw beleggingsstatuut naar aanleiding van een herziening van de rekenrente.
  Ter informatie: Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zijn elk deels verantwoordelijk voor de regeling van nazorg. GS zijn ingevolge de wet belast met de oprichting van een fonds voor nazorg en zijn verantwoordelijk voor het beheer van het fonds. PS stellen ingevolge de wet een heffing in ter bestrijding van de kosten van nazorg. PS stellen de verordening inzake heffingen en daarmee de heffingentabel vast (zie agendapunt 5.b). Tevens stellen PS de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag van het nazorgfonds vast (en zijn in die zin eindverantwoordelijk voor de regeling van nazorg). Gedeputeerde Staten beheren het nazorgfonds. Zij stellen het beleggingsstatuut vast en verzorgen de beleggingen. Daarnaast stellen GS de vaststelling van de afrekening van doelvermogens vast.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (38) Brief van het Commissariaat voor de Media inzake Advies over aanvraag RTV Rijnmond
  Het Commissariaat heeft van RTV Rijnmond een aanvraag ontvangen voor aanwijzing als regionale publieke media-instelling voor de provincie Zuid-Holland in een aansluitende periode. De huidige aanwijzing eindigt op 24 mei 2019. Aanwijzing geschiedt nadat Provinciale Staten hebben geadviseerd over de vraag of de instelling aan de in de Mediawet gestelde eisen voldoet.
  Voorstel: de brief doorgeleiden naar GS met het verzoek een Statenvoorstel voor te bereiden voor de procedurevergadering van BenM op 23 januari 2019 en de Statenvergadering van 30 januari 2019.

  (39) Brief van het Commissariaat voor de Media inzake Advies over aanvraag RTV West
  Het Commissariaat heeft van RTV West een aanvraag ontvangen voor aanwijzing als regionale publieke media-instelling voor de provincie Zuid-Holland in een aansluitende periode. De huidige aanwijzing eindigt op 24 mei 2019. Aanwijzing geschiedt nadat Provinciale Staten hebben geadviseerd over de vraag of de instelling aan de in de Mediawet gestelde eisen voldoet.
  Voorstel: de brief doorgeleiden naar GS met het verzoek een Statenvoorstel voor te bereiden voor de procedurevergadering van BenM op 23 januari 2019 en de Statenvergadering van 30 januari 2019.

  (40) Brief van Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland
  Het Plaftorm Religieus Erfgoed Zuid-Holland heeft kennis genomen van motie 814, Doorontwikkeling Erfgoedlijnen, waarin PS aan GS voorstellen nieuwe erfgoedlijnen te ontwikkelen. Het platform biedt aan mee te denken over de ontwikkeling en invulling van een erfgoedlijn religieus erfgoed.
  Voorstel: de brief betrekken bij de bespreking van het behandelvoorstel voor motie 814 dat voor de overlegvergadering van 12 december wordt geagendeerd, conform het besluit van de commissie d.d. 10 oktober 2018.

  Stukken
  1. Brief van GS inzake Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2017
  2. Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2017
  3. Statenvoorstel Participatievisie en -principes
  4. Participatienotitie provincie Zuid-Holland
  5. Brief van GS inzake Voorstel tot afdoening motie 695 Van Aelst (SP) Betrokkenheid inwoners Hoeksche Waard
  6. Motie 695 Van Aelst (SP) Betrokkenheid inwoners Hoeksche Waard
  7. Brief van gedeputeerde Baljeu aan dhr De Graaf over klacht inzake invalidenbeleid gemeente Barendrecht
  8. Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Afwezigheid bij commissievergadering Bestuur en Middelen
  9. Brief van GS inzake Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019
  10. Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019
  11. Brief van GS inzake Evaluatie subsidieregelingen en boekjaarsubsidies Cultuur en Erfgoed
  12. Factsheet evaluatie begrotingssubsidie basisvoorziening Cultuurparticipatie
  13. Factsheet evaluatie boekjaarsubidie Stichting Erfgoedhuis Zuid Holland
  14. Factsheet evaluatie subsidieregeling Erfgoedlijnen
  15. Factsheet evaluatie subsidieregeling molens Zuid-Holland
  16. Factsheet evaluatie subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid Holland
  17. Samenvattend schema beleidstheorie publieksbereik archeologie Zuid-Holland
  18. Factsheet evaluatie Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Z-H
  19. Factsheet Provinciale Ondersteuningsinstelling ProBiblio
  20. Overzicht activiteiten en evaluatie extra gelden PZH molenbiotoop 2016-2018
  21. Rapportage factfinding evaluatie subsidieregelingen cultuurbeleid 2015-2018
  22. Brief van GS inzake Doorlichting Erfgoedhuis Zuid-Holland
  23. Doorlichting Erfgoedhuis Zuid-Holland - Bijlage KWINK groep
  24. Brief van GS inzake Voortgangsrapportage Opdrachtgeverschap ProBiblio 2018
  25. Voortgangsrapportage 2018 Opdrachtgeverschap ProBiblio
  26. Rapportage monitor bibliotheeknetwerk Zuid-Holland 25 mei 2018
  27. Brief van GS inzake Terugkoppeling acties Erfgoedmonitor en Moties 760 en 761
  28. Terugkoppeling acties Erfgoedmonitor en Moties 760 en 761 - Bijlage 1
  29. Terugkoppeling acties Erfgoedmonitor en Moties 760 en 761 - Bijlage 2
  30. Terugkoppeling acties Erfgoedmonitor en Moties 760 en 761 - Bijlage 3
  31. Terugkoppeling acties Erfgoedmonitor en Moties 760 en 761 - Bijlage 4
  32. Terugkoppeling acties Erfgoedmonitor en Moties 760 en 761 - Bijlage 5
  33. Terugkoppeling acties Erfgoedmonitor en Moties 760 en 761 - Bijlage 6
  34. Eindrapport van de Randstedelijke Rekenkamer Garanties, leningen en revolverende fondsen ZH - 5-minutenversie
  35. Eindrapport van de Randstedelijke Rekenkamer Garanties, leningen en revolverende fondsen ZH
  36. Kennisgeving besluiten bestuursvergadering Fonds Nazorg
  37. Beleggingsstatuut Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen Zuid Holland 2018
  38. Brief van Commissariaat voor de Media inzake Advies over aanvraag RTV Rijnmond
  39. Brief van Commissariaat voor de Media inzake Advies over aanvraag RTV West
  40. Brief van Platform Regilieus Erfgoed ZH over motie doorontwikkeling erfgoedlijnen
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard nog aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Planning
  Het bijgevoegde planningsoverzicht is geactualiseerd naar aanleiding van de laatste commissie- en Statenvergadering.

  Voorstel:

  1. De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.
  2. In de Algemene commissie is de beleidsrijke programmering van het Omgevingsbeleid aan de orde geweest. De commissie heeft besloten om deze programmering (document 3) aan de vakcommissies aan te bieden zodat daarover met de betrokken portefeuillehouders gesproken kan worden. De opmerkingen, wensen en suggesties van de vakcommissies zullen worden betrokken bij de bespreking in een volgende vergadering van de Algemene commissie. De programmering zal door PS worden vastgesteld in de Statenvergadering van 19 december, zodat na de besluitvorming een langetermijnagenda voor PS ontstaat ten aanzien van het Omgevingsbeleid.
   De commissie wordt verzocht aan te geven of onderwerpen worden gemist en/of de planning bij de verschillende onderwerpen naar voren of naar achteren geschoven moet worden.
  Stukken
  1. Planning commissie Bestuur en Middelen 7 november 2018
  2. Brief van GS inzake Programmering Omgevingsbeleid najaar 2018
  3. Programmering Omgevingsbeleid najaar 2018
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch: 070 4417507 of per email: e.pieters@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Voorstel:
Het verslag vaststellen.

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag overlegvergadering 10 oktober 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag overlegvergadering BenM 10 oktober 2018
 2. Conceptverslag bijeenkomst Regionale media 10 oktober 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag bijeenkomst Regionale media dd 10 oktober 2018 incl presentatie prof De Jong
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering van 10 oktober 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering BenM 10 oktober 2018
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Begroting 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: gedeputeerden Baljeu, Janssen en Vermeulen

  Toelichting:
  De begroting geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij in de periode 2019-2022 ingezet gaan worden. Provinciale Staten kunnen een oordeel vellen over de plannen van GS door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.
  Met het vaststellen van de begroting autoriseren PS de doelen en de middelen die nodig zijn om deze doelen te realiseren voor het begrotingsjaar 2019.

  De volgende doelen zijn onderwerp van bespreking in de Statencommissie Bestuur en Middelen:
  Programma 3
  Doel 3-6: Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

  Programma 4
  Doel 4-1: Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur
  Doel 4-2: Cultuurparticipatie en bibliotheken
  Doel 4-3: Borgen kennis sociaal domein en afbouw subsidies maatschappelijke participaties
  Doel 4-4: Afbouw taken jeugdzorg

  Programma 5
  Doel 5-1: Financieel gezonde huishouding

  Paragrafen:
  Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud Kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden Partijen, Grondbeleid, Subsidies en EU-subsidies

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan PS ten behoeve van besluitvorming in de Statenvergadering van 14 november 2018 over:
  1. de thema's uit de begroting die de Statencommissie Bestuur en Middelen betreffen
  2. het opnemen van de begrotingssubsidies 2019 voor programma 3, doel 6 en voor programma 4, doel 2
  3. de vaststelling van de subsidieplafonds 2019 voor boekjaar- en projectsubsidies voor programma 3, doel 6 en programma 4, doel 1

  Stukken
  1. Statenvoorstel Begroting 2019 inclusief bijlage 1en 2
  2. Begroting 2019
  3. Begroting 2019 - Takenboek
  4. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Erratum en beantwoording technische vragen Begroting 2019 (nagezonden)
 2. Begroting 2019 Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland en Wijziging Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  De provincie is bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen, die op of na 1 september 1996 nog in bedrijf waren. Het doel van de nazorgregeling is om zeker te stellen dat stortplaatsen ook na sluiting aan het vereiste beschermingsniveau voldoen, zodat zij geen risico vormen voor het milieu. De kosten van de nazorg worden onder meer gedekt uit heffingen die de provincie gedurende de exploitatiefase van stortplaatsen aan exploitanten oplegt. De wijziging van de verordening nazorgheffing is nodig in verband met een wijziging van de tarieventabel.
  In de Verordening provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen is onder andere vastgelegd dat
  1. Provinciale Staten stellen begroting en rekening van het fonds vast
  2. Provinciale Staten stellen het wijzigingsbesluit van de verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2014 vast.

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan PS ten behoeve van besluitvorming over de vaststelling van de Begroting 2019 provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen en over de vaststelling van de Wijziging Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen in de Statenvergadering van 14 november 2018.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen en Begroting 2019 Provinciaal fonds Nazorg gesloten stortplaatsen
  2. Wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2014
  3. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Beantwoording vraag Begroting 2019 Fonds Nazorg inclusief aangepaste Begroting 2019 (nagezonden)
  4. Begroting 2019 Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken