Statencommissie Bestuur en Middelen 13 februari 2019 - woensdag 13 februari 2019

Orgaan:
Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 13 februari 2019
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Ellen Pieters
Telefoon:
070 441 7507
E-mail:
e.pieters@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering BenM 23 januari 2019
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  Bestuur

  (-) Agenda toekomst (interbestuurlijk) toezicht
  Met deze agenda geven VNG, lPO, de staatssecretaris van Financiën en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) invulling aan een afspraak uit het lnterbestuurlijk Programma. Daarin hebben de overheden met elkaar afgesproken om als één overheid op te treden. De voorliggende agenda wordt gezien als onderdeel van een samenhangend aantal voornemens
  en reeds lopende activiteiten in het kader van bredere ontwikkeling in het openbaar bestuur.
  In de agenda worden eerst de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen beschreven die relevant zijn voor het toezicht. Vervolgens het doel en de scope voor het nieuwe toezicht en aansluitend volgen zeven ontwerpprincipes die bij de uitwerking van de agenda gehanteerd zullen worden. Tenslotte worden de vijf uit te werken actielijnen toegelicht die leiden tot het nieuwe toezicht.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering.

  (-) Visie Waardenvol Digitaliseren
  De visie Waardenvol Digitaliseren is een richtinggevende visie en aanpak waarmee de provincie Zuid-Holland regie neemt op de digitale transformatie van de organisatie waarbij de maatschappelijke opgaven centraal staan.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering.

  (-) Concept Statenvoorstel van de commissie BenM inzake Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer
  Het Statenvoorstel beoogt de overname door PS van de aanbevelingen die in het rapport van I&O Research zijn opgenomen naar aanleiding van de evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer.
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van agendapunt 5.c.

  (1-5) Statenvoorstel Toetreding tot Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.
  Op 22 oktober 2018 is de Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. opgericht. Een coöperatieve vereniging op het gebied van openbaar vervoer (OV) die zich richt op onderwerpen die alle decentrale OV-autoriteiten aangaan.
  In dit nieuwe samenwerkingsverband zijn een aantal bestaande organisaties en samenwerkingsverbanden opgegaan, te weten:
  - De Decentrale OV-Autoriteiten (DOVA)
  - De Nationale Data Openbaar Vervoer (NDOV)
  - De samenwerking Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie (GOVI)
  Een nieuw samenwerkingsverband was noodzakelijk om een aantal juridische- en praktische redenen.
  Aan Provinciale Staten wordt gevraagd ingevolge artikel 158, lid 2 van de Provinciewet en de Beleidsnota verbonden partijen en overige deelnemingen 2016-2019, in te stemmen met de toetreding van GS tot de Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A., inclusief financiering.
  Bij het toetreden tot een nieuwe rechtspersoon dient aan een aantal criteria te worden voldaan. Deze zijn getoetst en opgenomen in bijlage 3.
  Het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging brengt voor de provincie geen extra financiële lasten met zich mee, omdat de bijdragen die voorheen separaat aan NDOV en DOVA werden betaald vanaf 2019 aan de Coöperatieve Vereniging worden betaald.
  Voorstel: doorgeleiden naar PS als hamerstuk voor de Statenvergadering van 20 februari 2019.

  (6-8) Brief van GS aan PS inzake Aanbod strategisch partnerschap Leidse regio met bijlagen
  GS hebben aan de colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude een brief gestuurd waarin wordt aangeboden als provincie mee te werken aan het opstellen van een strategische agenda voor de Leidse regio.
  GS stellen als doel de verantwoordelijkheid voor de diverse doelen en projecten bij de betrokken gemeentelijke en provinciale bestuurders te laten, maar een aantal bestuurders van gemeenten en provincie te laten sturen op voortgang van de dragende opgaven, mogelijke verbindingen en versnellingen.  Het streven zou zijn om aan het einde van dit jaar de inhoud van een strategische agenda duidelijk te hebben.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en GS verzoeken PS te informeren over de reactie van de gemeenten.

  (9-10) Brief van GS inzake Uittreding Bank Nederlandse Gemeenten Gebiedsontwikkeling uit de ROM-D
  De commissie BenM heeft in september 2018 gesproken over de structuur en organisatie van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) en de eventuele doorontwikkeling ervan. Recent is door de Drechtsteden, de provincie Zuid-Holland en de directie van de ROM-D overeenstemming bereikt over het verkopen door de Bank Nederlandse Gemeenten Gebiedsontwikkeling (BNG-GO) van haar aandelen. In het voorjaar van 2019 vindt een vergadering plaats van aandeelhouders en een raad van vennoten voor de besluitvorming over de uittreding van BNG-GO. De portefeuillehouder ROM-D zal namens GS instemmen met deze uittreding omdat het risico voor de provincie zeer beperkt is.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Middelen

  (11-13) Brief van GS inzake Begrotingscirculaire 2020-2030 gemeenschappelijke regelingen
  PS ontvangt ter informatie de jaarlijkse begrotingscirculaire gemeenschappelijke regelingen. GS geven hierin aan wat de relevante en actuele onderwerpen zijn waarop de (meerjaren)begroting van de in Zuid-Holland gelegen gemeenschappelijke regelingen wordt beoordeeld vanuit de wettelijke financiële toezichtstaak van de provincie.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Cultuur

  (14) Brief van gedeputeerde Janssen inzake Werelderfgoednominatie Romeinse Limes
  Met deze brief informeert gedeputeerde Janssen PS over de opstelling van het nominatiedossier van de Limes als werelderfgoed.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van de commissaris van de Koning (als rijksorgaan) ontvangen

  (15) Brief van de commissaris van de Koning met Rapportage over de (niet-)openstelling van burgemeestersvacatures en de benoeming van waarnemend burgemeesters
  De cdK informeert de commissie periodiek over de (niet-)openstelling van burgemeestersvacatures en de benoeming van waarnemend burgemeesters in de provincie Zuid-Holland. Deze rapportage betreft de periode 1 februari 2018 tot 1 februari 2019.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van de Randstedelijke Rekenkamer ontvangen

  (16) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer over BTW compensatiefonds
  Conform het besluit "Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen" informeert de Randstedelijke Rekenkamer over de BTW-opgave en de toerekening ervan aan de deelnemende provincies.
  Voorstel: doorgeleiden naar GS ter afhandeling.

  (17) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer over nevenfuncties
  Ter voldoening aan het gestelde in Artikel 79e van de Provinciewet informeert de directeur van de Randstedelijke Rekenkamer de provincie Zuid-Holland over de nevenfuncties van de directieleden.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  (-) Eindrapport Externe evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad
  De Randstedelijke Rekenkamer en de Programmaraad worden periodiek geëvalueerd. In opdracht van de vier Randstadprovincies (Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) zijn in 2008 en in 2013 evaluaties uitgevoerd.
  De programmaraad Randstedelijke Rekenkamer heeft in mei 2018 besloten om de geplande externe evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer te vervroegen zodat de huidige Statenleden hier nog actief bij betrokken kunnen worden. De evaluatie heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden en is uitgevoerd door I&O Research. Deze evaluatie heeft geleid tot bijgaand eindrapport. In het rapport staan de conclusies en een aantal aanbevelingen voor zowel de Rekenkamer, Provinciale Staten als ook de Programmaraad.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Toetreding tot Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA UA
  2. Bijlage 1 - Afschrift van oprichting Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA UA
  3. Bijlage 2 - Matrix diverse rechtsvormen
  4. Bijlage 3 - Toets deelname verbonden partijen
  5. Bijlage 4 - Ledenovereenkomst
  6. Brief van GS aan PS inzake Aanbod strategisch partnerschap Leidse regio
  7. Brief van GS aan colleges inzake Aanbod strategisch partnerschap Leidse regio
  8. Bijlage bij brief van GS aan colleges inzake Aanbod strategisch partnerschap Leidse regio
  9. Brief van GS inzake Uittreding BNG uit de ROM-D
  10. Organogram ROM-D
  11. Brief van GS aan PS inzake Begrotingscirculaire 2020-2023 gemeenschappelijke regelingen
  12. Brief van GS aan GRen inzake Begrotingscirculaire 2020-2023 gemeenschappelijke regelingen
  13. Begrotingscirculaire 2020-2023 gemeenschappelijke regelingen
  14. Brief van gedeputeerde Janssen Werelderfgoednominatie Romeinse Limes
  15. Rapportage van de commissaris van de Koning niet-openstelling burgemeestersvacatures
  16. Brief van Randstedelijke Rekenkamer over BTW compensatiefonds 2018
  17. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer over nevenfuncties
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard nog aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Planning
  Het bijgevoegde planningsoverzicht is geactualiseerd naar aanleiding van de laatste commissie- en Statenvergadering.
  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Planning commissie Bestuur en Middelen 13 februari 2019
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch: 070 4417507 of per email: e.pieters@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag overlegvergadering BenM 23 januari 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag overlegvergadering BenM 23 januari 2019
 2. Verslag gesprek commissie Bestuur en Middelen MRDH-raadsleden 23 januari 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Verslag gesprek commissie Bestuur en Middelen met MRDH-raadsleden 23 januari 2019
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering 23 januari 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering BenM 23 januari 2019
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Agenda toekomst interbestuurlijk toezicht(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: commissaris van de Koning, dhr. Smit (interbestuurlijk toezicht) en gedeputeerde Baljeu (financieel toezicht)

  Toelichting:
  In het Interbestuurlijk programma heeft het ministerie van BZK met IPO en VNG afgesproken dat ze gaan werken aan vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht, zodat het toezicht zo effectief mogelijk is en passend bij een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven. De in opdracht van BZK uitgevoerde evaluaties van het interbestuurlijk en financieel toezicht en van de Wet revitalisering generiek toezicht zijn in juni aan de Tweede Kamer aangeboden (zie link:
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/20/aanbiedingsbrief-bij-evaluaties-interbestuurlijk-en-financieel-toezicht-en-revitalisering-generiek-toezicht
  Rijk, provincies en gemeenten besloten een strategische agenda voor de toekomst van het toezicht op te stellen. Voorliggende Agenda toekomst (interbestuurlijk) toezicht is het resultaat van de samenwerking en is eind december 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden.
  ln de agenda wordt het toezicht ten dienste gesteld van de bevordering van de kwaliteit van het openbaar bestuur. ln de agenda staat beschreven dat het de primaire verantwoordelijkheid van de betreffende overheid is om haar eigen taken goed uit te voeren en financieel stabiel te zijn. De volksvertegenwoordigers controleren dit (horizontale controle). Het verticale toezicht versterkt dit en corrigeert waar nodig.
  Met de voorstellen (vijf actielijnen langs zeven ontwerpprincipes) wordt beoogd dat het toezicht voor de toezichtontvangers relevanter en beter voorspelbaar wordt.
  De vijf actielijnen zijn:
  1. Versterken verbinding horizontale controle en verticaal toezicht
  2. Beter voeren van de dialoog
  3. Beter leren via toezicht
  4. Uniformeren uitvoering toezicht (uniforme begrippenkaders)
  5. Toezichthouder richt zich op gedeelde risico's (eenduidige methode van risicoanalyse)
  Voor deze actielijnen zal een concreet plan van aanpak worden opgesteld, met als doel voor het begrotingsjaar 2020 een bijgesteld toezichtskader te hebben. De provincies zullen als eerste stap hierbij in het voorjaar van 2019 een bijstelling doen van het Gemeenschappelijk Toezichts Kader (GTK), dat gehanteerd wordt bij het financiële toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

  De commissie kan in het gesprek met de portefeuillehouders suggesties doen voor het op te stellen plan van aanpak.

  Stukken
  1. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Agenda toekomst interbestuurlijk toezicht
 2. Visie en Strategie Digitalisering(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  De visie Waardenvol Digitaliseren is een richtinggevende visie en aanpak waarmee de provincie Zuid-Holland regie neemt op de digitale transformatie van de organisatie waarbij de maatschappelijke opgaven centraal staan.
  Er zijn zeven principes geformuleerd.
  1. De opgaven en taken van de provincie staan centraal.
  2. Om publieke waarden en functies te borgen stellen we kaders, bewaken deze en geven we het goede voorbeeld.
  3. Wij streven in de digitale transformatie naar publieke waardenoptimalisatie.
  4. Openheid en transparantie over data- en technologiegebruik is waar wij voor staan.
  5. We benutten kansen voor versterking van het democratische proces.
  6. We creëren de omstandigheden dat alle inwoners en bedrijven in Zuid-Holland mee kunnen doen in de digitale ontwikkeling.
  7. Onze eigen werkwijzen en processen optimaliseren we vanuit technologische mogelijkheden.
  In de visie worden de principes, hoofdlijnen en ambities verder uitgewerkt.

  De commissie wordt gevraagd met de gedeputeerde van gedachten te wisselen over de visie.

  Stukken
  1. Brief van GS inzake Visie op digitale transformatie provincie Zuid-Holland
  2. Visie Waardenvol Digitaliseren
 3. Eindrapport Externe evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: de Zuid-Hollandse leden in de Programmaraad, te weten dhr. Braam (PVV), dhr. Van der Bent (CDA) en mevr. Meurs (D66)

  Toelichting:
  De Randstedelijke Rekenkamer en de Programmaraad worden periodiek geëvalueerd. In opdracht van de vier Randstadprovincies (Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) zijn in 2008 en in 2013 evaluaties uitgevoerd. In 2018 achtten de vier Randstadprovincies de tijd rijp voor een nieuwe, onafhankelijk uitgevoerde evaluatie, waarbij wordt teruggekeken in hoeverre invulling is gegeven aan de aanbevelingen van de evaluatie uit 2013 en naar de mate waarin de doelen van de reorganisatie van 2015 zijn behaald. Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research. Om de kwaliteit van de uitvoering van het onderzoek te bewaken is een begeleidingscommissie ingesteld met vertegenwoordigers van Provinciale Staten van de deelnemende provincies.

  Doelstelling
  De evaluatie dient inzicht te geven in de mate waarin de rekenkamer bijdraagt aan de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten in de vier Randstadprovincies en op welke punten deze bijdrage valt te versterken. De uitkomsten van de evaluatie worden gebruikt om het functioneren van de rekenkamer als instrument voor Provinciale Staten verder te optimaliseren, mede met het oog op de aanvang van een nieuwe Statenperiode in maart 2019.

  Onderzoeksvragen
  In samenhang met de doelstelling zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd.
  1. Hoe draagt de rekenkamer bij aan de kaderstellende en controlerende rol van PS?
  a. In hoeverre zijn de aanbevelingen van de evaluatie uit 2013 aan de Randstedelijke Rekenkamer en de programmaraad opgepakt?
  b. Hoe vult de rekenkamer haar rol in met betrekking tot het uitvoeren van onafhankelijk en kwalitatief hoogwaardig onderzoek?
  c. Hoe functioneert de wisselwerking – en meer specifiek hoe verloopt de communicatie - tussen de Randstedelijke Rekenkamer en de vier betrokken provincies (PS, Programmaraad, Colleges van GS, griffies en ambtelijke organisaties)?
  d. In welke mate richt de programmaraad zich op de eigen taakstelling en draagt de programmaraad bij aan de effectiviteit van de rekenkamer?

  In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen voor de Randstedelijke Rekenkamer, Provinciale Staten en de Programmaraad.

  Voorgesteld wordt om het Statenvoorstel voor het overnemen van de aanbevelingen door PS als hamerstuk door te geleiden naar PS ten behoeve van besluitvorming in de Statenvergadering van 20 februari 2019.

  Stukken
  1. Eindrapport Externe evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad
  2. Conceptstatenvoorstel commissie BenM Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken