Beheerplannen Voordelta, Donkse Laagten en De Wilck

<text-pre>
<p>Portefeuillehouder: Gedeputeerde Weber</p>
<p>
<u>Toelichting:</u>
</p>
<p>De commissie heeft tijdens de vergadering van 2 december 2016 besloten om dit onderwerp voor vandaag ter bespreking te agenderen. </p>
<p>Afgesproken is dat initiatiefnemer mevrouw Nelisse (VVD) haar vragen zou sturen aan de commissiegrifier en gedeputeerde Weber. Vervolgens zou aan de hand van haar input het doel van de bespreking nader worden bepaald. Daarbij zou  gedeputeerde Weber bekijken hoe hij de commissie kan ondersteunen bij de discussie.</p>
<p>Mevrouw Nelisse heeft inmiddels haar vragen gestuurd. Haar belangrijkste punt is de manier waarop de beheerplannen voor de Wilck, Donkse Laagten en de Voordelta tot stand zijn gekomen. De beantwoording op haar vragen is op 7 januari 2016 per email aan de commissievergadering rondgestuurd. </p>
<p>Volgens artikel 19a, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om beheerplannen vast te stellen (dat is inclusief de instandhoudingsmaatregelen en de wijze erop). Volgens artikel 5 van deze Natuurbeschermingswet 1998 zijn Gedeputeerde Staten wettelijk gehouden aan de procedure die in afdeling 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht is vastgelegd. In de vorige Statenperiode is tussen de commissie Groen en Water en Gedeputeerde Staten afgesproken dat beheerplannen ter informatie worden aangeboden.</p>
</text-pre>

Uitgelicht

Zoeken