Duurzame Ontwikkeling 14 juni 2017 - woensdag 14 juni 2017

Orgaan:
Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 14 juni 2017
Aanvang:
13:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
Randy de Jongh
Telefoon:
070-4116585
E-mail:
rr.de.jongh@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering

Sub-agendapunten

 1. Mededelingen

  Het versienummer van deze agenda is 3

 2. Conceptbesluitenlijst vorige procedurevergadering

  Voorstel: vaststellen van de besluitenlijst van de procedurevergadering van 17 mei 2017.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering commissie Duurzame Ontwikkeling 17 mei 2017_pdf
 3. Ingekomen stukken

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt
  aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5
  "Bespreekstukken".


  Van Gedeputeerde Staten ontvangen stukken:

  (-) Statenvoorstel "Vaststellen van de Voorjaarsnota 2017, de bijstelling van de Subsidieplafonds
  2017 en de Kadernota 2018-2021"
  De voorjaarsnota 2017 is de eerste begrotingswijziging van 2017. Gedeputeerde Staten leggen met de
  voorjaarsnota 2017 verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2017. In de voorjaarsnota
  2017 wordt gerapporteerd over de afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen
  middelen op doelniveau. De voorjaarsnota 2017 sluit met een nadelig saldo van € 51,8 miljoen. 
  Gedeputeerde Staten stellen voor dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

  De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer voor de komende vier jaar (2018-2021) en
  geeft een aanvullende hierover een lange termijn doorkijk. 

  Voorstel: direct bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).


  (-) Statenvoorstel "Subsidieregeling asbest er af? Zon er op! 2017
  Op 31 december 2016 is de subsidieregeling "asbest er af? Zon er op! geëindigd. Na afronding van
  deze subsidieregeling is gebleken dat er € 919.720 nog niet benut is. Gedeputeerde Staten stellen
  voor om het resterende budget via een vervolgsubsidieregeling in te zetten voor het installeren van
  zonnepanelen bij grootdakbezitters in de landbouwsector met asbestdaken.  

  Hiervoor vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om te besluiten:

  • € 919.720 via de Voorjaarsnota te onttrekken aan de reserve "zonnepanelen-asbest" voor de
   Subsidieregeling "asbest eraf? Zon er op! 2017.
  • Het subsidieplafond vast te stellen voor de Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! 2017 op
   € 850.000 voor de periode 2017 tot en met 2023.

  Voorstel: direct bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).


  (-) GS-brief "Realisatiestrategie in geel en oranje gebieden in het NNN in Krimpenerwaard"
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten over de aanpassing van de 
  realisatiestrategie in de geel en oranje gebieden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de
  Krimpenerwaard en de mogelijke financiële consequenties voor de provincie.  

  De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard constateert dat de huidige realisatiestrategie en de
  bijbehorende middelen voor het grootste deel van de NNN toereikend is om natuur- en wateropgave
  te realiseren. Echter voor de deelgebieden Noordrand, Bilwijk en Kadijk-West is dat niet het geval.
  Binnen deze deelgebieden worden bepaalde gebieden onderscheiden. Er zijn onder andere gebieden
  waar er rekening gehouden moet worden met het agrarisch gebruik ervan (geel gebied). En er zijn
  gebieden waar rekening gehouden moet worden dat natuur en agrarisch gebruik waterstaatkundig
  niet te scheiden zijn (oranje gebied). Afgesproken is dat in de gele en oranje gebieden de natuurdoelen
  volledig via zelfrealisatie van natuur worden gehaald. In deze gele en oranje gebieden worden geen
  gronden afgewaardeerd of aangekocht en wordt ingezet op agrarisch natuurbeheer.  

  De stuurgroep geeft aan dat er knelpunten zich voordoen rond de zelfrealisatie van natuur in de geel
  en oranje gebieden in het deel dat in particuliere handen is.

  De stuurgroep is nu in overleg met Gedeputeerde Staten om te bepalen welke aangepaste strategie en
  hoeveel (aanvullende) middelen nodig zijn om de natuur- en waterdoelen in de geel en oranje gebieden
  te realiseren. De stuurgroep kondigt aan in juni 2017 een definitief voorstel hiervoor te doen.

  Voorstel: desgewenst betrekken bij de discussie over de Voorjaarsnota (agendapunt 5a).


  (-) GS-brief "Monitoring energiebeleid"
  De portefeuillehouder Energie informeert Provinciale Staten hoe hij de inhoudelijke terugkoppeling
  aan de PenC-cyclus wil vormgeven op het gebied van het thema Energie.

  Voorstel: desgewenst betrekken bij de discussie over de Voorjaarsnota (agendapunt 5a).


  (-) GS-brief "Extra investeringsimpulsen Begroting 2017"
  De portefeuillehouder Financiën informeert Provinciale Staten, met het oog op de behandeling van de
  Voorjaarnota 2017, nader over de Extra investeringsimpulsen.

  Voorstel: desgewenst betrekken bij de discussie over de Voorjaarsnota (agendapunt 5a).


  (-) GS-brief "Voorgenomen goedkeuring faunabeheerplannen"
  De portefeuillehouder Groen stuurt aan de commissie de faunabeheerplannen die in de afgelopen
  periode door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland in overleg met ambtelijke vertegenwoordigingen
  van Omgevingsdienst Haaglanden en de provincie zijn afgerond.

  De portefeuillehouder vraagt de commissie om een standpunt in te nemen ten aanzien van het al
  dan niet goedkeuren van de betreffende faunabeheerplannen.

  Voorstel: direct bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b).


  (-) GS-brief “Toezenden wetenschappelijke adviezen “ (NAGEZONDEN) 
  De portefeuillehouder Groen stuurt aan de commissie de reactie van de Faunabeheereenheid
  Zuid-Holland op de uitgebrachte wetenschappelijke adviezen. Hieruit blijkt ook op welke wijze
  de adviezen zijn verwerkt in de faunabeheerplannen.  

  Voorstel: desgewenst betrekken bij de discussie over de faunabeheerplannen (agendapunt 5b).  Thema Groen:

  (1-2) Statenvoorstel "Openstellingsbesluit SNL: onderdeel agrarisch natuurbeheer 2018"
  Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om het subsidieplafond voor het
  onderdeel agrarisch natuurbeheer voor het begrotingsjaar 2018 vast te stellen op € 5.859.004.

  Met dit subsidieplafond kunnen subsidies als bedoel in hoofdstuk 3 van de Subsidieregeling
  Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 verstrekt worden. Deze subsidies worden 
  alleen verstrekt aan agrarische collectieven die het beheer doen van agrarische natuur in de
  provincie Zuid-Holland en zo bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit buiten het
  Natuurnetwerk Nederland.

  Eind 2014 hebben Provinciale Staten de kadernotitie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
  Zuid Holland “Samen naar een nieuw stelsel” vastgesteld waarin de kaders van het huidige
  stelsel zijn vastgelegd. In 2015 zijn door Provinciale Staten de hoofdsubsidieplafonds voor de
  subsidieaanvragen van de agrarische collectieven vastgesteld. In 2016 zijn er
  hoofdsubsidieplafonds door Provinciale Staten vastgesteld voor uitbreidingsaanvragen per 2017.
  Hetzelfde wordt nu voor uitbreidingsaanvragen per 2018 gevraagd.

  Voorstel: agenderen voor de overlegvergadering van 6 september 2017.


  (3-13) GS-brief "Ontwerp Natuurbeheerplan 2018"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het ontwerp Natuurbeheerplan 2018. Het
  Natuurbeheerplan is geen beleidsbepalend document, maar een onderdeel van het instrument om
  het natuurbeleid uit te voeren. Dit plan biedt de basis om als provincie subsidies te verstrekken voor
  het natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer.

  Gedeputeerde Staten zijn bevoegd tot het vaststellen van het Natuurbeheerplan. Dit plan ligt van
  19 mei 2017 tot 30 juni 2017 ter inzage. Gedeputeerde zullen na het zomerreces 2017 de Nota van
  beantwoording op ingediende zienswijze en het definitieve Natuurbeheerplan 2018 vaststellen.
  Gedeputeerde Staten zullen na het zomerreces 2017 deze documenten ter informatie aan
  Provinciale Staten sturen.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (14-15) GS-brief "POP3 openstelling samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij op 16 mei 2017 op basis van de
  Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland het Openstellingsbesluit POP 3 samenwerking duurzame
  innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 met een deelplafond van € 3 miljoen hebben vastgesteld.

  Met dit besluit wordt er een stimulans gegeven voor het doen van fysieke innovatieve investeringen
  in agrarische ondernemingen (proeftuinen). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het op 29 juni 2016
  door Provinciale Staten vastgestelde Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw.

  Dit openstellingsbesluit past binnen het door Provinciale Staten op 9 november 2016 vastgestelde 
  subsidieplafond van € 23.144.599,- . 

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (16) GS-brief "Toezegging subsidieaanvraag Stormpoldervloedbos"
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten dat hij, ten aanzien van de definitieve vaststelling
  van de URG-subsidiebijdrage Stormpoldervloedbos aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de
  Krimpenerwaard HHSK), wacht op een bevestigende accountantsverklaring van de aanvrager HHSK.

  Verder stuurt hij naar aanleiding van de vraag van de heer Van Dieren (SGP-CU) ter informatie het verslag
  van het advies van de Awb-bezwarencommissie op.   

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  Thema Energie

  (17) GS-brief "Antwoord op brief gemeente Korendijk"
  De portefeuillehouder Energie stuurt Provinciale Staten een afschrift van de brief die Gedeputeerde
  Staten op 12 mei 2017 gestuurd heeft aan de gemeente Korendijk als antwoord op haar brief van
  5 april 2017 over het windpark in Korendijk.

  Gedeputeerde Staten geven in de brief aan niet de aanname en zorgen van de gemeente Korendijk
  te delen dat het voor de Compensatie Plan Groep (CPG) onmogelijk is om met de initiatiefnemer
  tot goede afspraken te komen.

  Gedeputeerde Staten geven ook aan geen aanleiding te zien om terug te komen op de eerder
  door Gedeputeerde Staten getrokken conclusie ten aanzien van het gezondheidsonderzoek.  

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  Van derden ontvangen stukken:

  (-) Brief NMF-ZH "Faunabeheerplannen" (NAGEZONDEN)
  De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMF) deelt met de commissie Duurzame Ontwikkeling
  haar mening over de Faunabeheerplannen die de commissie op 14 juni 2017 bespreekt.

  De NMF-ZH vraagt aandacht voor de soorten ekster, roek, wilde eend en houtduif. Volgens de NMF-ZH
  kennen deze soorten geen gunstige staat van instandhouding. Zij begrijpt niet dat, met het oog
  op het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit, het doden van soorten die geen gunstige
  staat van instandhouding hieraan zou bijdragen. De NMF-ZH ziet beschermingsmaatregelen meer voor
  de hand liggen.

  Bovendien zou NMF-ZH willen dat de ingewonnen wetenschappelijke adviezen voor de faunabeheerplannen
  inzichtelijker worden gemaakt, omdat dat de transparantie en de kwaliteit van de faunabeheerplannen vergroot.

  Voorstel: desgewenst betrekken bij de discussie over de faunabeheerplannen (agendapunt 5b). 


  (18) Brief van de werkgroep Europa "Jaarplan 2017 Europastrategie Zuid-Holland"
  Mevrouw Bonnevits (voorzitter werkgroep Europa) brengt namens de werkgroep Europa 
  het Jaarplan 2017 Europastrategie Zuid-Holland onder de aandacht bij alle Statencommissies.
  De Statencommissies kunnen zo tijdig beslissen welke projecten zij belangrijk vinden en zouden
  willen beïnvloeden.

  Dit jaarplan is een uitwerking door Gedeputeerde Staten van de Europastrategie Zuid-Holland
  2016-2020. Gedeputeerde Staten hebben in dit jaarplan de prioriteiten voor 2017 benoemd.     
  Voor de commissie Duurzame Ontwikkeling zijn de volgende prioriteiten relevant:

  • Energie Unie,
  • Eu Emissions Trading System,
  • Better regulation (wateropgaven en energie),
  • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid,
  • Kaderrichtlijn Water (KRW),
  • Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (Actieplan),
  • Nieuwe strategie voor bio-economie.

  Voorstel: kennisnemen van het Jaarplan 2017 Europastrategie Zuid-Holland en bepalen of er
  projecten zijn die u belangrijk vindt en zou willen beïnvloeden. 


  Thema Groen:

  (19-20) Advies COR "Overzicht subsidie-evaluaties 2016"
  De commissie voor Onderzoek en Rekening (COR) heeft op 10 mei 2017 onder andere de ingekomen
  documenten "(1-2) Overzicht subsidie-evaluaties" behandeld. De COR heeft besloten om dit overzicht
  door te geleiden naar de vakcommissies met het advies het onderwerp te bespreken op een moment
  waarop het de juiste aandacht kan krijgen.

  Voor de commissie Duurzame Ontwikkeling zouden de volgende evaluaties relevant zijn:

  • de evaluatie van de Subsidieregeling Natuurcompensatie,
  • de evaluatie van de Begrotingssubsidie IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) die
   in 2016 is verricht.  

  Voorstel: bepalen of u behoefte heeft aan het bespreken van (één van) deze onderwerpen.


  (21) Dhr. Been "Achteruitgang natuur en landschap Zuid-Hollandse veenweidegebied"
  Betreft een afschrift van een brief van de heer (Bart) Been uit Gouda aan Gedeputeerde Weber.

  De heer Been uit zijn zorg over de toestand van grote delen van de Zuid-Hollandse
  veenweidengebieden. Hij vraagt Gedeputeerde Weber of hij bereid is hiervoor nieuw beleid en
  actie op te gaan zetten.

  De heer Been ziet hiervoor met het oog op de Omgevingswet mogelijkheden.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en een afschrift van de GS-reactie aan de heer Been vragen.


  (22) E-mail KNNV Gouda "URG-subsidie aan HHSK"
  De heer Werksma (Voorzitter KNNV-Gouda) verzoekt de commissie Duurzame Ontwikkeling om
  Gedeputeerde Staten te verzoek om:

  • De URG-subsidieverantwoording van aanvrager het Hoogheemraadschap van Schieland en
   de Krimpenerwaard (HHSK) onvoldoende te laten verklaren.
  • Het vrijvallende subsidiegeld van €420.603 te besteden aan de Kwaliteitsimpuls als
   eerder door HHSK en Gedeputeerde Staten beoogd ter waarden van € 1,025 miljoen.

  Verder informeert de heer Werksma de commissie over voorstellen van de KNNV d.d. 20 april 2017
  voor het uitvoeren van de Kwaliteitsimpuls Groen.

  Voorstel: doorgeleiden naar GS ter afhandeling en een afschrift van de reactie vragen. 

  Stukken
  1. Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer 2018_Statenvoorstel
  2. Openstellingsbesluit 2018 SNL onderdeel agrarisch natuurbeheer
  3. Ontwerp Natuurbeheerplan 2018_GS-brief
  4. Ontwerp Natuurbeheerplan 2018
  5. Ontwerp Natuurbeheerplan 2018_Kaart 1 Beheertypenkaart
  6. Ontwerp Natuurbeheerplan 2018_Kaart 2 Ambitie
  7. Ontwerp Natuurbeheerplan 2018_Kaart 3 ToeslagenVaarland
  8. Ontwerp Natuurbeheerplan 2018_Kaart 4 LeefgebiedOpenGrasland
  9. Ontwerp Natuurbeheerplan 2018_Kaart 5 LeefgebiedOpenAkkerland
  10. Ontwerp Natuurbeheerplan 2018_Kaart 6 LeefgebiedNatteDooradering
  11. Ontwerp Natuurbeheerplan 2018_Kaart 7 LeefgebiedDrogeDooradering
  12. Ontwerp Natuurbeheerplan 2018_Kaart 8 ZoekGebiedWater
  13. Ontwerp Natuurbeheerplan 2018_GS-briefbijlage Was word tabel
  14. POP-3 openstelling samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017_GS-brief
  15. POP-3 openstelling samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017_openstellingsbesluit
  16. Brief van Gedeputeerde Weber Toezegging subsidieaanvraag Stormpoldervloedbos
  17. Brief van Gedeputeerde Weber Antwoord op brief gemeente Korendijk
  18. Brief van de Werkgroep Europa Jaarplan 2017 Europastrategie Zuid-Holland
  19. Brief van GS inzake Overzicht subsidie-evaluaties 2016_pdf
  20. Overzicht subsidie-evaluatie 2016 - Evaluatierapport_pdf
  21. Mailbericht van dhr Been over achteruitgang natuur en landschap Zuid-Hollands veenweidegebied
  22. Mailbericht van KNNV nav ingekomen stukken
 4. Planning

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de
  commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie
  beslist of een inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand
  ligt. De commissie kan urgente onderwerpen uiteraard nog toevoegen aan de agenda van de aansluitende
  overlegvergadering.

  2) Activiteiten

  Evaluatie functioneren commissie Duurzame Ontwikkeling op 21 juni 2017 09:30 - 10:30 uur
  De commissie wordt gevraagd in te stemmen om op 21 juni 2017 09:30 - 10:30 uur het functioneren
  van de commissie Duurzame Ontwikkeling te evalueren.

  Toelichting:
  De commissie heeft op 17 mei 2017 ingestemd om op 14 juni 2-17 12:45 - 13:30 uur het functioneren
  van de commissie te evalueren. De commissie had hierbij aangeven de tijd te willen nemen hiervoor.
  De commissie had hierbij aangegeven dat het eventueel ook op een ander moment kan plaatsvinden. 

  Doordat er voor de commissievergadering van 14 juni 2017 meer vergadertijd nodig is, is het
  evaluatiemoment van 14 juni 2017 komen te vervallen. Een laatste mogelijkheid voor het zomerreces
  2017 is 21 juni 2017.


  Vervolg Droomsessie 21 juni 2017 10:30 - 12:00 uur
  De commissie wordt gevraagd:
  1. In te stemmen met het organiseren van een vervolg op de Droomsessie op 21 juni 2017 10:30 - 12:00 uur 
  2. Indien u interesse heeft, zich aan te melden bij de commissiegriffier.

  Toelichting:
  De commissie heeft in het kader van de actualisatie van de beleidsvisie Groen (visie Rijke Groenblauwe
  Leefomgeving Zuid-Holland) op 10 mei 2017 een droomsessie gehad.

  De “droomsessie” is een instrument dat onder andere is ontwikkeld en toegepast binnen het programma
  Groene Cirkels Heineken en een aantal gebiedsprocessen (Droom van de Delta – Haringvliet) om
  verbanden tussen verschillende belangen van partijen te vinden en richting aan een programma te geven.

  De droomsessie van 10 mei 2017 was een eerste aanzet om Provinciale Staten vroegtijdig in dit proces
  te betrekken.  De deelnemende Statenleden gaven toen aan de behoefte te hebben aan een vervolgsessie.

  21 juni 2017 is de laatste mogelijkheid voordat het zomerreces 2017 start.   


  Netwerkbijeenkomst Groen in het kader van visie "Rijke Groenblauwe Leefomgeving Zuid-Holland
  op 27 september 2017 in de ochtend

  De commissie wordt gevraagd in te stemmen om:

  1. In de ochtend van 27 september 2017 een netwerkbijeenkomst Groen in het kader van de visie
   "Rijke Groenblauwe Leefomgeving Zuid-Holland (beleidsvisie Groen) te organiseren.
  2. Aan de portefeuillehouder Groen te vragen of hij met het oog op deze netwerkbijeenkomst kan
   toezeggen dat de conclusies/uitkomsten van de werkateliers in juni 2017 voor 27 september 2017
   beschikbaar zijn voor Statenleden en het externe netwerk Groen.

  Toelichting:
  De commissie heeft op 17 mei 2017 ingestemd met de planning voor de totstandkoming van de
  de visie "Rijke Groenblauwe Leefomgeving Zuid-Holland". In de planning staat opgenomen dat
  in oktober 2017 het koersdocument aan de commissie toegestuurd kan worden.

  Deze netwerkbijeenkomst is een vervolg op de netwerkbijeenkomsten Groen die 15 februari 2017 en
  15 maart 2017 georganiseerd zijn. Het doel van de netwerkbijeenkomst van 27 september 2017 
  is om de conclusies/uitkomsten van de werkateliers in juni 2017 met het externe netwerk Groen te
  bespreken. Deze conclusies/uitkomsten vormen belangrijke input voor de visie "Rijke Groenblauwe
  Leefomgeving Zuid-Holland". Ook kunnen er eventuele procesafspraken met het externe netwerk
  Groen gemaakt worden.  

  De organisaties die eerder hebben deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst zullen wederom
  uitgenodigd worden.

   
  3) Planning
  De commissie wordt gevraagd de planning (met daarin ook opgenomen openstaande moties,
  toezeggingen en rekenkameraanbevelingen) te bespreken met betrekking tot het tijdpad, de
  betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de
  onderwerpen die op de planning staan.

  Toelichting:
  De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de vergadering van commissie Duurzame
  Ontwikkeling d.d. 17 mei 2017 en een overleg op 29 mei 2017 tussen de commissievoorzitter
  en de portefeuillehouder Groen en Energie.

  Stukken
  1. Planning bespreekstukken toezeggingen openstaande moties en rekenkameraanbevelingen cie DO versie 14 juni 2017_pdf
 5. Sluiting procedurevergadering

2.

Opening overlegvergadering

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Belangstellenden die gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken bij één van de
agendapunten dienen dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te melden bij de commissiegriffier. Dit
kan telefonisch: 070- 441 6585 of per e-mail: rr.de.jongh@pzh.nl

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder wil krijgen, dient deze vraag
uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering

Sub-agendapunten

 1. Voorstel: vaststellen van het verslag van de overlegvergadering van 17 mei 2017.

  Stukken
  1. Verslag vergadering Statencommissie Duurzame Ontwikkeling 17 mei 2017_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering

Sub-agendapunten

 1. Voorstel: vaststellen van de besluitenlijst van de overlegvergadering van 17 mei 2017.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering commissie Duurzame Ontwikkeling 17 mei 2017_pdf
5.

Bespreekstukken

Sub-agendapunten

 1. Voorjaarsnota 2017, bijstelling Subsidieplafonds 2017, Kadernota 2018-2021 en Subsidieregeling asbest er af zon er op 2017

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber (Groen en Energie)

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan Provinciale Staten voor de
  PS-vergadering van 28 juni 2017
  over: 

  1. het Statenvoorstel vaststelling Voorjaarsnota 2016, bijstelling Subsidieplafonds 2017
   en Kadernota 2018-2021,
  2. het Statenvoorstel "Subsidieregeling asbest er af? Zon er op! 2017.

  Toelichting:
  Ad1) De voorjaarsnota 2017 is de eerste begrotingswijziging van 2017. Gedeputeerde Staten leggen
  met de voorjaarsnota 2017 verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2017. In de voorjaarsnota
  2017 wordt gerapporteerd over de afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen
  middelen op doelniveau. De voorjaarsnota 2017 sluit met een nadelig saldo van € 51,8 miljoen.
  Gedeputeerde Staten stellen voor dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

  De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer voor de komende vier jaar (2018-2021) en
  geeft een aanvullende hierover een lange termijn doorkijk (zie vanaf pagina 86 van de voorjaars- en
  kadernota). 

  Gedeputeerde Staten kiezen ervoor om in deze voorjaars- en kadernota het resultaat uit de rekening van
  2016 niet in te zetten voor nieuw beleid. De focus ligt op dit moment op het invullen en financieel verwerken
  van de investeringsimpuls van € 48 miljoen uit de begroting 2017.

  Voor de bespreking in commissie Duurzame Ontwikkeling zijn de volgende doelen van toepassing:

  Doel 1.3 Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde
  (bladzijde 29-31 van de voorjaars- en kadernota).
  Doel 1.4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt (bladzijde 31-34).
  Doel 1.5 Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw (bladzijde 34-37).
  Doel 3.2 Schone en toekomstbestendige energie (bladzijde 54-57).


  Ook zijn voor de commissie Duurzame Ontwikkeling de volgende begrotingssubsidies en subsidieplafonds
  2017 van toepassing:
  Begrotingssubsidies 2017:
  Agrarische Natuurvereniging Vockestaert (weidevogelpact) vast te stellen op € 361.440,
  The Green Village vast te stellen op € 300.000 (De commissie brengt met het oog op deze subsidie een
  werkbezoek aan The Green Village op 14 juni 2017), 
  Recreatieschap Midden-Delfland voor Routestructuurplan vast te stellen op € 1.000.000.


  Subsidieplafonds 2017:
  Subsidieregeling Groen vast te stellen op € 6.190.000

  Ad2) Op 31 december 2016 is de subsidieregeling "asbest er af? Zon er op! geëindigd. Na afronding van
  deze subsidieregeling is gebleken dat er € 919.720 nog niet benut is. Gedeputeerde Staten stellen
  voor om het resterende budget via een vervolgsubsidieregeling in te zetten voor het installeren van
  zonnepanelen bij grootdakbezitters met asbestdaken in de landbouwsector.  

  Hiervoor vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten te besluiten:

  • € 919.720 via de Voorjaarsnota te onttrekken aan de reserve "zonnepanelen-asbest" voor de
   Subsidieregeling "asbest eraf? Zon er op! 2017.
  • Het subsidieplafond vast te stellen voor de Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! 2017 op
   € 850.000 voor de periode 2017 tot en met 2023.

  In het kader van dit onderwerp heeft de commissie op 20 januari 2016 Provinciale Staten eerder al
  geadviseerd om het subsidieplafond ter waarde van € 750.000 voor de subsidieregeling Asbest eraf
  zonnepanelen Erop Zuid-Holland 2016 direct als hamerstuk te agenderen voor de PS-vergadering van
  3 februari 2016.

  Stukken
  1. Statenvoorstel vaststelling Voorjaarsnota 2017, bijstelling Subsidieplafonds 2017 en Kadernota 2018-2021
  2. Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2018-2021
  3. Brief van Gedeputeerde Weber over Realisatiestrategie in geel en oranje NNNgebieden in de Krimpenerwaard
  4. Subsidieregeling Asbest er af Zon er op! 2017_Statenvoorstel
  5. Subsidieregeling Asbest er af Zon er op! 2017
  6. Brief van Gedeputeerde Weber Monitoring energiebeleid
  7. Brief van Gedeputeerde Van der Sande Extra investeringsimpulsen Begroting 2017
 2. Standpunt ten aanzien van Faunabeheerplannen

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber (Groen)

  De commissie wordt gevraagd om een standpunt in te nemen ten aanzien van het al dan niet
  door Gedeputeerde Staten goedkeuren van de betreffende faunabeheerplannen.

  Toelichting:
  De Faunabeheereenheid Zuid-Holland heeft in de afgelopen periode in overleg met ambtelijke
  vertegenwoordigingen van Omgevingsdienst Haaglanden en de provincie een aantal
  faunabeheerplannen afgerond. Het gaat om de faunabeheerplannen voor de zwarte kraai, kauw,
  vos, ekster, roek en wildsoorten (wilde eend, fazant, konijn en houtduif).

  De Faunabeheereenheid Zuid-Holland heeft op 7 juni 2017 deze faunabeheerplannen in een
  technische sessie aan Statenleden toegelicht.

  De portefeuillehouder Groen heeft op 2 november 2016, bij de bespreking van de Nieuwe wet
  natuurbescherming: vaststelling verordeningen en Burgerinitiatief Stop de hobbyjacht, toegezegd de
  commissie bij de vaststelling van toekomstige Faunabeheerplannen door middel van een
  voorhangprocedure te betrekken. De commissie heeft daarbij afgesproken dat bij de aanlevering van
  de stukken kan worden afgeweken van de PS-werkwijze (eerste procedurevergadering, dan in de
  volgende overlegvergadering).

  Gedeputeerde Staten zijn conform de Wet Natuurbescherming (artikel 3.12, lid 7,) bevoegd om
  goedkeuring te verlenen aan Faunabeheerplannen. Na de bespreking in deze vergadering zullen
  Gedeputeerde Staten een besluit nemen over deze Faunabeheerplannen.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Weber Voorgenomen goedkeuring faunabeheerplannen
  2. Brief van Milieufederatie Zuid-Holland Aandachtspunten Faunabeheerplannen (NAGEZONDEN)
  3. Brief van Gedeputeerde Weber inzake wetenschappelijke adviezen faunabeheerplannen (NAGEZONDEN)
 3. Aanbevelingen randstedelijke rekenkamer Natuurlijk bevoegd

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber (Groen)

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan Provinciale Staten over de aanbevelingen
  van de randstedelijke rekenkamer "Natuurlijk bevoegd" ten behoeve van de besluitvorming tijdens de
  PS-vergadering van 28 juni 2017.

  Toelichting:
  De randstedelijke rekenkamer (RR) heeft onderzocht hoe de provincie haar regierol invult op het gebied
  van natuurcompensatie en welke verbeteringen er binnen het natuurcompensatiebeleid mogelijk zijn.

  RR concludeert dat de provincie Zuid-Holland een beknopte rolopvatting kent wat betreft de regie bij
  natuurcompensatie. Zij staat meer op afstand op de totstandkoming en de uitvoering van de
  compensatieafspraken voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). RR ziet mogelijkheden tot verbeteringen
  binnen het natuurcompensatiebeleid op het gebied van:

  • registratie van bosgebieden waarvoor de provincie vanaf 2017 verantwoordelijk is,
  • het borgen en controleren van de compensatiemaatregelen voor het Natuurnetwerk Nederland,
  • de informatievoorziening over natuurcompensatie richting initiatiefnemers.

  RR doet vervolgens aanbevelingen aan Provinciale Staten.

  RR heeft op 17 mei 2017 in een technische sessie haar onderzoek aan Statenleden toegelicht.

  Stukken
  1. Eindrapport Natuurlijk bevoegd van de Randstedelijke Rekenkamer_5 minutenversie_pdf
  2. Eindrapport Natuurlijk bevoegd van de Randstedelijke Rekenkamer_pdf
  3. Concept statenvoorstel commissie DO over rapport RR regierol natuurcompensatie_pdf
6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken