Duurzame Ontwikkeling 17 mei 2017 - woensdag 17 mei 2017

Orgaan:
Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 17 mei 2017
Aanvang:
10:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
Randy de Jongh
Telefoon:
070-4416585
E-mail:
rr.de.jongh@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering

Sub-agendapunten

 1. Mededelingen

  Het versienummer van deze agenda is 2

 2. Conceptbesluitenlijst vorige procedurevergadering

  Voorstel: vaststellen van de besluitenlijst van de procedurevergadering van 12 april 2017.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering commissie Duurzame Ontwikkeling 12 april 2017_pdf
 3. Ingekomen stukken

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt
  aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5
  "Bespreekstukken".

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen stukken:

  (-) Jaarstukken 2016
  In de jaarstukken legt het college van GS verantwoording af over het wel of niet bereiken van de
  maatschappelijke doelen, de inzet van afgesproken prestaties en het resultaat daarvan en de inzet van
  middelen.
  Voorstel: Bespreken in aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).


  (-) GS-brief "Voortgang Groen 2016"
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten over de uitvoeringsresultaten
  en de bestedingen met betrekking tot de beleidsdoelen Groen in 2016. Deze informatie
  sluit aan bij de toelichting op de jaarrekening 2016.

  Dit is de eerste uitvoering van de jaarlijkse voortgangsrapportage Groen waarin de
  uitvoeringsresultaten en de bestedingen voor de provinciale doelen Groen tegelijk
  verantwoord worden.

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).


  (-) GS-brief "Voortgangsrapportage Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016"
  Gedeputeerde Staten bieden aan Provinciale Staten de voortgangsrapportage aan over de
  voortgang van het beheerjaar 2016 van het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.
  Gedeputeerde Staten laten hierin ook zien hoe zij samen met de betrokken partijen in het veld
  willen komen tot een ontwikkeling en een verbetering van het weidevogelbeheer.

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).
   

  (-) GS-brief "Update van toeristische-recreatieve informatie op de Staat van Zuid-Holland"
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten over het verschijnen van nieuwe informatie
  op de Staat van Zuid-Holland zover het toeristisch-recreatieve informatie betreft.   

  Voorstel: desgewenst betrekken bij de discussie in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).


  (-) GS-brief "Toezeggingen Statencommissie Duurzame Ontwikkeling" (NAGEZONDEN)
  De portefeuillehouder Groen heeft toezeggingen gedaan die met de aanlevering van de voortgangsrapportage
  Groen worden afgehandeld. De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten nader over de wijze
  waarop hij aan zijn toezeggingen heeft voldaan. 

  Voorstel: desgewenst betrekken bij de discussie in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).

  (-) GS-brief" Toezending afschrift ter kennisname van brief aan staatssecretaris Van Dam in zake PBL
  rapport "Lerende evaluatie van het Natuurpact"(NAGEZONDEN)

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij naar aanleiding van het PBL-rapport "Lerende
  evaluatie van het Natuurpact" aan staatssecretaris Van Dam hebben laten weten dat Gedeputeerde Staten
  onteigening in het grondbeleid niet uitsluiten bij de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland, maar
  er wel zeer terughoudend mee om gaat

  Voorstel: desgewenst betrekken bij de discussie in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).


  (-) GS-brief "Consultatie over benoeming Midden-Delfland tot bijzonder provinciaal landschap"
  (NAGEZONDEN)
  De portefeuillehouder Groen geeft aan Provinciale Staten achtergrondinformatie over een aanwijzing van
  een bijzonder provinciaal landschap. Ook geeft hij aan de uitkomsten van de consultatie in deze
  overlegvergadering mee te zullen nemen in de besluitvorming over de aanwijzing van Midden-Delfland
  en nieuwe gebiedsaanvragen hiervoor.

  Voorstel: desgewenst betrekken bij de discussie in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5c).


  (-) GS-brief "Carbid schieten" (NAGEZONDEN)
  De portefeuillehouder Groen en de portefeuillehouder Milieu geven op verzoek van de commissie
  Duurzame Ontwikkeling aanvullende informatie over het dossier carbid en vuurwerk.

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5d).


  Thema Groen:

  (1) GS-brief "Rol van de provincie bij gebiedsontwikkeling Oranjebonnen"
  De portefeuillehouder Groen informeert conform toegezegd Provinciale Staten over de rol en
  de betrokkenheid van provincie bij het project Oranjebonnen. Ook wordt de commissie geïnformeerd
  dat de gemeente Rotterdam heeft aangegeven geen probleem te zien in een bespreking in de
  commissie.

  Voorstel: betrekken bij de discussie over het project Oranjebonnen in de overlegvergadering van
  6 september 2017.


  (2) GS-brief "Toezegging Commissie Duurzame Ontwikkeling d.d. 22 maart 2017"
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten conform toegezegd over de provinciale en de
  Europese natuurdoelen. Bovendien informeert hij Provinciale Staten over de planning van de totstandkoming
  van de visie "Rijke Groenblauwe Leefomgeving Zuid-Holland.   

  Voorstel: instemmen met de planning voor de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving Zuid-Holland en
                 de overige informatie voor kennisgeving aannemen.


  (3) GS-brief "Groen en gezondheid"
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten conform is toegezegd over
  het programma Groen en Gezondheid.

  In de brief geeft hij aan wat er in de afgelopen periode gedaan is en geeft hij een doorkijk
  naar activiteiten voor de komende jaren.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (4) GS-brief "Voortgangsbericht Buijtenland van Rhoon"
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten conform afspraak over de recentste
  ontwikkelingen in het Buijtenland van Rhoon.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (5) GS-brief "Nader informatie n.a.v. GS-brief "Partiële herziening PAS Aerius M16" uit
  procedurevergadering van 22 maart 2017

  De portefeuillehouder Groen informeert conform toegezegd Provinciale Staten over het verloop van
  vergunningverlening in kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (6) GS-brief "Besluitvorming IODS"
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten conform is toegezegd over de rol van Provinciale
  Staten in de besluitvorming over Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) in het bijzonder met
  betrekking tot de financiële dekking van de realisatie van ruiterpaden.  

  De huidige afspraak is dat de provincie € 1 miljoen bijdraagt aan het routestructuurplan. Als onderdeel van
  de Voorjaarnota 2017 worden Provinciale Staten in juni 2017 nog gevraagd in te stemmen met het voorstel
  om dit te dekken uit de Deelreserve Decentralisatie Akkoord Natuur.  

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (7-12) GS-brief "POP3, wijziging Uitvoeringsregeling en twee openstellingsbesluiten"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij het Openstellingsbesluit POP3 niet productieve
  investeringen water Zuid-Holland 2017 en het Openstellingsbesluit POP3 projecten LEADER Zuid-Holland
  mei 2017 op 18 april 2017 hebben vastgesteld.

  Verder hebben Gedeputeerde Staten besloten tot:

  • technische wijzigingen in de Uitvoeringsregeling POP Zuid-Holland,
  • het verhogen van het deelplafond uit het Openstellingbesluit POP 3 kennisoverdracht water
   Zuid-Holland 2017 voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard met € 150.000
   naar € 300.000,
  • het openbaar maken van de resultaten van de controles op subsidies in het kader POP3.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (13) GS-brief "Fosfaatdossier melkveehouderij"
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten dat hij de Staatssecretaris Economische Zaken
  heeft bericht over de betekenis van het fosfaatreductieplan van de zuivelsector voor Hoeve Stein in
  Reeuwijk en daarmee voor het natuurbeheer in het veenweidegebied.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (14) GS-brief "antwoord op brief NVWK weidevogelbeheer van 1 maart 2017"
  De portefeuillehouder Groen stuurt Provinciale Staten een afschrift van zijn antwoord op de brief van  
  de Natuur- en Vogelwacht Krimpenerwaard (NVWK) d.d. 1 maart 2017 gericht aan Gedeputeerde Staten
  inzake het weidevogelbeheer. De NVWK uit haar zorgen over de ontwikkeling van de
  weidevogelpopulaties en de participatie van vrijwilligers.  

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Thema Energie:

  (15) GS-brief "Stand van zaken"' samen aan de slag' met energietransitie in de regio's"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over hoe het proces van de regioaanpak van de
  energietransitie verloopt in de regio's en wat de karakteristieken van de verschillende regio's zijn
  op het gebied van de energietransitie.

  Ook wordt aangegeven wat de vervolgacties zijn op dit gebied.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  Stukken ontvangen van derden

  (-) Statenvoordracht van het Comité van Aanbeveling PAL "Wijziging Reglement PAL"
  Het Comité van Aanbeveling PAL doet conform is afgesproken in de vergadering van 12
  april 2017 een wijzigingsvoorstel voor het Reglement Provinciale Advies commissie
  Leefomgevingskwaliteit van de provincie Zuid-Holland (PAL).

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b).  


  (-) Verbeteraanpak Natuurmonumenten, NMF ZH en ZHL "Een effectieve verbeteraanpak
  voor de boerenlandvogels in Zuid-Holland" (NAGEZONDEN)
  Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMF ZH), en Zuid-Hollands
  Landschap (ZHL) dragen drie punten aan die volgens hen meegenomen kunnen worden in een
  effectief verbeterplan voor de weidevogels.

  Deze punten zijn:
  1) Een hoog waterpeil en geen of beperkte (ruige) mestgift dienen harde randvoorwaarden te zijn.
  2) Bestudeer de mogelijkheden om gronden in te zetten, die in het bezit zijn van de provincie, om 
  het areaal kruidenrijk grasland te vergroten. 
  3) Stel een onafhankelijke commissie van deskundigen in ter toetsing van de effectiviteit van het
  beleid en een toetsing vooraf van verbeterde gebiedsplannen per collectief.  

  De aanleiding hiervoor is dat in de voortgangsrapportage Agrarisch Natuurbeheer 2016 van de
  provincie een provinciaal verbeterplan voor de weidevogels wordt aangekondigd.  

  Voorstel: desgewenst betrekken bij de discussie over de Jaarstukken en de voortgangsrapportage
  Groen (agendapunt 5a).


  (-) Mail VVBV "Zorgen over besluit College BenW Westvoorne carbid schieten"
  (NAGEZONDEN)
  Omwonenden en de werkgroep Carbidschieten van de Vereniging Verontruste Burgers
  Voorne (VVBV) maken zich grote zorgen betreffende het genomen besluit van het
  College B&W Westvoorne d.d. 13 april 2017 inzake het carbidschieten in Rockanje.

  De reden hiervoor is dat het slechts een eenmalige beslissing is voor de jaarwisseling
  2017/2018, iets anders kunnen zij niet uit dit het besluit opmaken.

  VVBV hoopt dat de Statencommissie de knoop zal doorhakken tijdens de vergadering
  17 mei2017 omdat het Carbid schiet niet in Natura 2000-stiltegebieden thuis hoort.

  Voorstel: desgewenst betrekken bij de discussie over carbid schieten (agendapunt 5d).


  (16) Brief KVVN "URG-subsidie voor Kwaliteitsimpuls Groen Stormpoldervloedbos"
  De KVVN geeft een stand van zaken rondom de URG-subsidie voor de Stormpoldervloedbos.
  De KVVN vraagt Provinciale Staten haar controlerende rol uit te oefenen en erop toe te zien
  dat de provinciale URG-gelden besteed worden aan een kwaliteitsimpuls en recreatieve
  voorzieningen. KVVN doet hier voorstellen voor.

  Deze brief is een vervolg op de brief (17) KVVN Gouda "Alternatieve besteding door HHSK
  van provinciale URG-subsidie" die de commissie op 12 april 2017 heeft behandeld.

  Voorstel: doorgeleiden naar Gedeputeerde Staten ter afhandeling en een afschrift van de reactie vragen.


  (17-18) Onderzoek randstedelijke rekenkamer "Natuurlijk bevoegd - provincie Zuid-Holland"
  De randstedelijke rekenkamer (RR) heeft onderzocht hoe de provincie haar regierol invult op het gebied
  van natuurcompensatie en welke verbeteringen er binnen het natuurcompensatiebeleid mogelijk zijn.

  RR concludeert dat de provincie Zuid-Holland een beknopte rolopvatting kent wat betreft de regie bij
  natuurcompensatie. Zij staat meer op afstand op de totstandkoming en de uitvoering van de
  compensatieafspraken voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). RR ziet mogelijkheden tot verbeteringen
  binnen het natuurcompensatiebeleid op het gebied van registratie van bosgebieden waarvoor de provincie
  vanaf 2017 verantwoordelijk is, het borgen en controleren van de compensatiemaatregelen voor het NNN en
  de informatievoorziening over natuurcompensatie richting initiatiefnemers.

  RR doet vervolgens aanbevelingen aan Provinciale Staten.

  Voorstel: agenderen voor de overlegvergadering van 14 juni 2017. 


  Thema Energie

  (19) Brief van Stichting Comité Doesburg "Windmolens in de gemeente Leiderdorp"
  De Stichting Comité Doesburg vraagt in een brief aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten om
  als provincie te blijven sturen op de grote lijn op het gebied van energie en milieuproblematiek en
  om zorgvuldig over die grote lijn na te denken.

  Het comité uit haar zorg over de huidige gemeentelijke initiatieven in de Leiderdorpse polder.

  Voorstel: doorgeleiden naar Gedeputeerde Staten ter afhandeling en een afschrift van de reactie vragen.

  (20) Brief van het College van gemeente Korendijk "Gezondheidsonderzoek windturbines"
  Betreft een afschrift van het college van BenW van de gemeente Korendijk gericht aan Gedeputeerde
  Weber. Het college vraagt in het kader van het Windpark in Korendijk om als provincie er alles aan te doen
  om de Compensatie Plan Groep (CPG) en de daarmee de inwoners van Korendijk en Nissewaard te
  ondersteunen en de verantwoordelijkheid te nemen als vergunningverlener. Volgens het CPG is het nog
  niet gelukt om goede afspraken te maken met de initiatiefnemer en de provincie.

  Het college vraagt in het belang van haar inwoners en ter ondersteuning van de CPG om te onderzoeken
  wat de invloed is van de realisatie van windturbines op de gezondheid van haar inwoners. Volgens het CPG
  zou de provincie dit onderzoek niet willen. Het college is van mening dat dit onderzoek de provincie in
  staat stelt om corrigerende maatregelen te nemen in de toekomst als dat nodig blijkt te zijn.

  Voorstel: een afschrift van de reactie vragen.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Weber Rol van de provincie bij gebiedsontwikkeling Oranjebonnen
  2. Brief van Gedeputeerde Weber over Toezegging Commissie Duurzame Ontwikkeling van 22 maart 2017
  3. Brief van Gedeputeerde Weber Groen en Gezondheid
  4. Brief van Gedeputeerde Weber Voortgangsbericht Buijtenland van Rhoon
  5. Brief van Gedeputeerde Weber Nadere informatie nav GS-brief Partiele herziening PAS Aerius M16
  6. Brief van Gedeputeerde Weber Besluitvorming IODS
  7. POP-3, wijziging Uitvoeringsregeling en twee openstellingsbesluiten_GS-brief
  8. POP-3, wijziging Uitvoeringsregeling en twee openstellingsbesluiten_POP3 Openstellingsbesluit Niet productieve investeringen water
  9. POP-3, wijziging Uitvoeringsregeling en twee openstellingsbesluiten_openstellingsbesluit projecten LEADER ZH2017
  10. POP-3, wijziging Uitvoeringsregeling en twee openstellingsbesluiten_Wijzigingsbesluit 2017 uitvoeringsregeling POP-3
  11. POP-3, wijziging Uitvoeringsregeling en twee openstellingsbesluiten_wijziging openstellingsbesluit kennisoverdracht water
  12. POP-3, wijziging Uitvoeringsregeling en twee openstellingsbesluiten_besluit openbaarmaking controle gegevens
  13. Brief van Gedeputeerde Weber Fosfaatdossier melkveehouderij
  14. Brief van Gedeputeerde Weber Ter kennisname antwoord op brief NVWK weidevogelbeheer van 1 maart 2017
  15. GS-brief Stand van zaken regioaanpak energietransitie
  16. Brief van KNNV over Toezeggingen Gedeputeerde Weber nav rondvraag over misbruik en mogelijke alternatieve besteding Urg subsidie
  17. Eindrapport Natuurlijk bevoegd van de Randstedelijke Rekenkamer_5 minutenversie
  18. Eindrapport Natuurlijk bevoegd van de Randstedelijke Rekenkamer
  19. Brief van Stichting Comite Doesbrug over Windmolens in de gemeente Leiderdorp
  20. Brief van BenW Korendijk over gezondheidsonderzoek windturbines
 4. Planning

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de
  commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie
  beslist of een inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand
  ligt. De commissie kan urgente onderwerpen uiteraard nog toevoegen aan de agenda van de aansluitende
  overlegvergadering.


  2) Activiteiten

  Conceptprogramma werkbezoek aan The Green Village op 14 juni 2017
  De commissie wordt gevraagd:
  1. In te stemmen met het voorgestelde programma voor het werkbezoek,
  2. zich aan te melden bij de commissiegriffier indien u interesse heeft.

  Toelichting:
  De commissie heeft op 22 maart 2017 besloten in te gaan op de uitnodiging van de
  portefeuillehouder Energie voor dit werkbezoek.


  Evaluatie functioneren commissie Duurzame Ontwikkeling op 14 juni 2017
  De commissie wordt gevraagd in te stemmen om op 14 juni 2017 12:45 - 13:30 uur op
  informele wijze het functioneren van de commissie te bespreken.

  Toelichting:
  Provinciale Staten zijn nu halverwege deze Statenperiode. Een goed moment om het
  functioneren van deze commissie te evalueren.

  Deze evaluatie zou op 14 juni 2017 kunnen plaatsvinden tussen het werkbezoek aan
  The Green Village (eindigt om 12:00 uur, Statenleden zijn rondom 12:30 uur in Den Haag)
  en de commissievergadering (start om 14:00 uur).

  3) Planning
  De commissie wordt gevraagd de planning (met daarin ook opgenomen openstaande moties, toezeggingen
  en rekenkameraanbevelingen) te bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie
  en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Toelichting:
  De planning is naar aanleiding van de vergadering van commissie Duurzame Ontwikkeling d.d. 12 april 
  2017 geactualiseerd.

  Stukken
  1. Conceptprogramma Werkbezoek cie DO aan The Green Village d_d_ 14juni_pdf
  2. Planning bespreekstukken toezeggingen openstaande moties en rekenkameraanbevelingen cie DO versie 17 mei 2017_pdf
 5. Sluiting procedurevergadering

2.

Opening overlegvergadering

a. Mededelingen


b. Vaststellen van de agenda


c. Spreekrecht
Belangstellenden die gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken bij één van de
agendapunten dienen dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te melden bij de commissiegriffier. Dit
kan telefonisch: 070- 441 6585 of per e-mail: rr.de.jongh@pzh.nl


d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder wil krijgen, dient deze vraag
uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering

Sub-agendapunten

 1. Voorstel: vaststellen van het verslag van de overlegvergadering van 12 april 2017.

  Stukken
  1. Verslag vergadering Statencommissie Duurzame Ontwikkeling 12 april 2017_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering

Sub-agendapunten

 1. Voorstel: vaststellen van de besluitenlijst van de overlegvergadering van 12 april 2017.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering commissie Duurzame Ontwikkeling 12 april 2017_pdf
5.

Bespreekstukken

Sub-agendapunten

 1. Jaarstukken en voortgangsrapportage Groen

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber (Groen en Energie)

  De commissie wordt gevraagd:

  1. advies uit te brengen aan Provinciale Staten over de Groen- en Energiedoelen uit de Jaarstukken 
   ten behoeve van de besluitvorming tijdens de PS-vergadering van 31 mei 2017.
  2. eventuele wensen of verbeterpunten ten aanzien van de eerste versie van de voortgangsrapportage
   Groen kenbaar te maken.

  Toelichting:
  Het College van Gedeputeerde Staten legt in de Jaarstukken verantwoording af over het bereiken van
  maatschappelijke doelen, de inzet van afgesproken prestaties en het resultaat daarvan en de inzet van middelen.
  De jaarstukken bestaan uit een bestuurlijke inleiding en het financiële beeld, de programmaverantwoordingen,
  de verplichte paragrafen, de jaarrekening (programmarekening en balans) en een aantal bijlagen. Het
  rekeningresultaat voor 2016 bedraagt € 35 miljoen positief. De productenrealisatie ontvangt de commissie ter
  informatie.

  Voor de commissie Duurzame Ontwikkeling zijn de volgende doelen uit de Jaarstukken 2016 relevant:
  Doel 1.3 Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde
                (bladzijde 35-41).
  Doel 1.4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt (bladzijde 41-48).
  Doel 1.5 Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw (bladzijde 48-52).
  Doel 3.2 Schone en toekomstbestendige energie (bladzijde 82-86).

  Zoals vorig jaar aangekondigd zijn er bij deze editie van de jaarstukken voortgangsrapportages beschikbaar
  voor alle 16 provinciale doelen. De provinciale doelen Groen zijn voor het eerst tegelijk verantwoord in één
  voortgangsrapportage Groen (de aparte voortgangsrapportage "Agrarisch natuurbeheer" hoort hier ook bij).

  Deze voortgangsrapportage is één van de drie nieuwe instrumenten in de P&C-cyclus Groen die worden
  ontwikkeld om de uitvoeringsresultaten, de bestedingen en programmering van de beleidsdoelen Groen
  beter te verbinden. De voortgangsrapportage kan gezien worden als een groeidocument dat elk jaar zal
  verschijnen.

  De twee andere instrumenten zijn het Programma Zuid-Hollands Groen (wordt voor het eerst aangeboden in
  november 2017 bij de Begroting 2018) en het Kaderbesluit Groen (wordt voor het eerst aangeboden in
  mei/juni 2018 bij de Kadernota).

  Tijdens technische sessies is op 26 oktober 2016, 18 januari 2017 en 15 februari 2017 met commissieleden
  van gedachten gewisseld over de aanpak en de opzet van de drie nieuwe instrumenten in de P&C-cyclus
  Groen.

  De commissie heeft op 25 januari 2017 besloten om bij de discussie de GS-brieven "Toezeggingen bij
  behandeling Natuurbeheerplan 2017" en "Weidevogelbeheer in Leenheerenpolder" te betrekken.

  Stukken
  1. Jaarstukken 2016_Statenvoorstel
  2. Jaarstukken 2016
  3. Productenrealisatie 2016
  4. Voortgang Groen 2016_GS-brief
  5. Voortgang Groen 2016_Bijlage
  6. Voortgangsrapportage Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016_GS-brief
  7. Voortgangsrapportage Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016
  8. Brief van Gedeputeerde Weber over Toezeggingen bij behandeling Natuurbeheerplan 2017_pdf
  9. Brief van Gedeputeerde Weber Weidevogelbeheer in Leenheerenpolder_pdf
  10. Brief van Gedeputeerde Weber over Update van toeristisch_recreatieve informatie op de Staat van Zuid-Holland
  11. Brief van Gedeputeerde Weber Toezeggingen Statencommissie Duurzame Ontwikkeling (NAGEZONDEN)
  12. Verbeteraanpak NM, NMF ZH en ZHL_effectieve verbeteraanpak voor boerenlandvogels in ZH (NAGEZONDEN)
  13. GS-brief over Brief staatsecretaris over PBL-rapport evaluatie natuur (NAGEZONDEN)
  14. GS-brief over Brief staatsecretaris over PBL-rapport evaluatie natuur_ GS brief aan staatssecretaris EZ (NAGEZONDEN)
 2. Reglement PAL

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan Provinciale Staten over het wijzigingsbesluit voor
  het reglement PAL voor de PS-vergadering van 31 mei 2017.

  Toelichting:
  De commissie heeft op 12 april 2017 met gesloten deuren de (her)benoeming van een deel van de leden van
  de Provinciale Adviescommissie (PAL) besproken.

  De commissie heeft toen Provinciale Staten geadviseerd om de (her)benoeming van een deel van de PAL-leden
  als hamerstuk te agenderen voor de PS-vergadering van 31 mei 2017. In het kader van dit advies heeft de
  commissie ook afgesproken dat het Comité van Aanbeveling PAL een wijzigingsbesluit voor bereidt
  om het Reglement PAL aan te passen. De wijziging betreft het reglementair mogelijk maken van een 
  benoemingstermijn van korter dan vier jaar voor de voorzitter en leden van de PAL.  

  Stukken
  1. Voorstel van het CvA PAL tot wijziging van het Reglement van de PAL (NAGEZONDEN)
 3. Consultatie voor aanwijzing Midden-Delfland als bijzonder provinciaal landschap

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber (Groen)

  De commissie wordt gevraagd:

  1. eventuele wensen mee te geven aan Gedeputeerde Staten met het oog op de GS-behandeling van 
   de aanvraag van Midden-Delfland om als bijzonder provinciaal landschap aangewezen te worden.
  2. eventuele procesafspraken te maken over de monitoring van een bijzonder provinciaal landschap en
   de betrokkenheid van Provinciale Staten daarbij (denk daarbij bijvoorbeeld aan het door de PARK
   geadviseerde evaluatiemoment).
  3. af te spreken hoe om te gaan met toekomstige aanvragen en de hierbij te hanteren criteria.

  Toelichting:
  De commissie heeft op 12 april 2017 besloten dat de bespreking van dit onderwerp in deze vergadering
  kan plaatsvinden.   

  De gemeente Midden-Delfland heeft namens vele partijen de aanvraag ingediend bij de provincie om
  aangewezen te worden als bijzonder provinciaal landschap. Gemeente Midden-Delfland is hiermee de eerste
  aanvrager in de provincie Zuid-Holland. Deze aanvraag kan gezien worden als een experiment en eventuele
  trendsetter.

  Ad1) De Wet natuurbescherming (Wnb) is sinds begin 2017 van kracht. Gedeputeerde Staten zijn conform
  artikel 1.12, lid 3, van de Wnb bevoegd om gebieden gelegen buiten het natuurnetwerk Nederland aan te
  wijzen die van provinciaal belang zijn vanwege hun landschappelijke waarden, met inachtneming van hun
  cultuurhistorische kenmerken; zo geheten "bijzondere provinciale landschappen". 

  Met een dergelijke aanwijzing hangt niet automatisch een bepaald beschermingsniveau samen. Het
  daadwerkelijk beschermen van de eventueel aan te wijzen bijzondere provinciale natuurgebieden en de
  bijzondere provinciale landschappen zal plaats moeten vinden via het ruimtelijke ordeningsspoor. In de
  Verordening Ruimte 2014 (geconsolideerde versie per 1 juli 2015) zijn echter reeds twee
  beschermingscategorieën in het leven geroepen. Het introduceren van een nieuwe beschermingscategorie
  wordt niet wenselijk geacht. De eventuele aanwijzing als bijzonder provinciaal landschap zal het karakter
  krijgen van een kwaliteitslabel, waaraan geen extra beschermingsregime gekoppeld wordt. De aanwijzing
  als provinciaal landschap heeft geen gevolgen voor het beschermingsniveau van het gebied (Beleidsregel
  uitvoering Wnb ZH, toelichting, hoofdstuk Aanwijzen natuurnetwerk Nederland, provinciale natuurgebieden
  en - landschappen, alinea 2).

  Ontvangt de provincie een aanvraag dan zal door Gedeputeerde Staten een onafhankelijk advies worden
  ingewonnen. Dit advies kan worden gevraagd aan de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)
  (Beleidsregel uitvoering Wnb ZH, toelichting, hoofdstuk Aanwijzen natuurnetwerk Nederland, provinciale
  natuurgebieden en - landschappen, alinea 5).

  Gedeputeerde Staten hebben toegezegd Provinciale Staten te consulteren voordat de aanwijzing zal plaatsvinden.

  De PARK heeft inmiddels, conform de Beleidsregel uitvoering Wet Natuurbescherming Zuid-Holland, een advies uitgebracht. Hierin geeft hij aan het voornemen van Midden-Delfland te steunen en doet hij een aantal suggesties.

  Ad2) De PARK geeft in zijn advies ten aanzien van de aanvraag van Midden-Delfland aan dat de betrokkenheid
  en de actieve houding het niet wenselijk maken om de status van bijzonder provinciaal landschap voor eeuwig
  te verlenen. Hij zou het goed vinden als er van tijd tot tijd een evaluatiemoment wordt ingebouwd waarbij de
  status kan vervallen. Hij denkt aan een periode van 5 tot 10 jaar.

  Ad3) Eventuele afspraken die gemaakt worden kunnen Provinciale Staten in provinciale natuurvisie vastleggen.
  Provinciale Staten zijn conform artikel 1.7, lid 1, van de Wnb bevoegd om een provinciale natuurvisie vast te
  stellen. Provinciale Staten kunnen daarbij ingeval dat zij dat van belang achten (conform artikel 1.7, lid 2, onder
  b, onder 1) hierin de hoofdlijnen opnemen van het te voeren provinciale beleid gericht op de uitvoering van de 
  bevoegdheid, genoemd in artikel 1.12, lid 3, van de Wnb; het toewijzen van bijzondere provinciale landschappen.

  Stukken
  1. Brief College Midden Delfland aan gemeenteraad Midden Delfland_Bijzonder Provinciaal Landschap d_d_ 7 februari 2017_pdf
  2. Bijlage 1 Kaart beoogd gebied Bijzonder Provinciaal Landschap_pdf
  3. Bijlage 2 Ondersteunende verklaringen van de mede aanvragers_pdf
  4. bijlage 3 Gebiedsbeschrijving Landschap Midden Delfland_Omgangsvormen met een landschap van stand d_d_ januari 2017_pdf
  5. Brief College Midden Delfland aan Gedeputeerde Staten_Aanvraag bijzonder Provinciaal Landschap d_d 26 januari 2017_pdf
  6. PARKadvies mbt aanvraag status Provinciaal Landschap_Midden Delfland_ d_d_ 6 maart 2017 _pdf
  7. Achtergrondinformatie_Gebiedsvisie Midden Delfland 2025_pdf
  8. Achtergrondinformatie_Uitvoeringsprogramma Hof van Delfland, eindversie 5 februari 2016_pdf
  9. Achtergrondinformatie_uitvoeringsprogramma Gebiedsvisie Midden Delfland 2025_pdf
  10. Brief van Gedeputeerde Weber Consultatie aanwijzing Midden-Delfland tot Bijzonder Provinciaal Landschap (NAGEZONDEN)
 4. Carbid schieten c.q. vuurwerkactiviteiten in natuurgebieden

  Portefeuillehouders: gedeputeerde Weber (Groen) en gedeputeerde Janssen (Milieu)

  De commissie wordt gevraagd de discussie te voeren over carbid schieten casu quo vuurwerkactiviteiten 
  in natuurgebieden op basis van het GS-bespreekstuk over Carbid schieten en het Alterra-onderzoek naar
  de effecten van vuurwerk op natuur. 
   

  Toelichting:
  De commissie heeft op 25 januari 2017 ingestemd met het verzoek van mevrouw Van Viegen (PvdD) en
  mevrouw Koning (PvdA) om het carbid schieten voor een volgende overlegvergadering te agenderen. De
  aanleiding hiervoor was het ingekomen stuk (34) Brief VVBV "zienswijze inzake verleende vergunning voor
  carbidschieten" die op de commissieagenda van 25 januari 2017 stond.

  De commissie heeft vervolgens op 22 maart 2017 ingestemd om in de overlegvergadering van 12 april 2017
  te discussiëren over carbid schieten. Vanwege ontwikkelingen rond het carbid schieten (zie de ingekomen
  GS-brief (2) "Carbid schieten bij Rockanje" op de agenda van 12 april 2017) heeft de discussie toen niet
  plaatsgevonden.  

  Twee insprekers hebben tijdens de commissievergadering van 12 april 2012 ingesproken naar aanleiding
  van deze GS-brief (2) "Carbid schieten bij Rockanje".

  Deze insprekers waren:

  • De heer Compter namens de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV).
  • De heer Oorschot namens de direct omwonenden in Voorne.

  De commissie heeft, nadat zij de insprekers gehoord heeft, besloten om in haar overlegvergadering van 17
  mei 2017 het carbid schieten te bespreken en niet de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering Westvoorne
  af te wachten.

  De commissie heeft daarbij aan Gedeputeerde Staten gevraagd een bespreekstuk voor te bereiden. De
  commissie wil op basis van het bespreekstuk van Gedeputeerde Staten en het Alterra Wageningen UR
  onderzoek “Vuurwerk en natuur, effecten van evenement-vuurwerk op beschermde natuurwaarden in Zeeland”
  de discussie te voeren. De GS-brief (2) "Carbid schieten bij Rockanje" kan desgewenst betrokken worden bij
  de bespreking.

  In de commissie Verkeer en Milieu op 8 maart 2017 is gesproken over het Uitvoeringsplan Actieplan Geluid
  2013-2018 en het Stiltegebiedenbeleid provincie Zuid-Holland. Hierbij is zijdelings ook gesproken over
  carbid schieten.

  Bij deze bespreking heeft de portefeuillehouder Milieu het volgende toegezegd:
  1. PS te informeren over de uitkomsten van de beraadslaging(en) in de gemeente Westvoorne over het carbid
  schieten. De verwachting is dat PS deze brief na de zomer tegemoet kunnen zien.
  2. Dit jaar per stiltegebied een schets te maken van wat er in brede zin precies speelt. Ook wordt nagegaan op
  welke wijze geluid in stiltegebieden gemeten of berekend kan worden.

  De portefeuillehouder Milieu heeft met de GS-brief "Toezegging informatie carbid schieten d.d. 18 april 2017"
  inmiddels Provinciale Staten geïnformeerd over de uitkomsten van de beraadslagingen in de gemeente
  Westvoorne over het carbid schieten (deze GS-brief staat als ingekomen stuk (21) geagendeerd voor de
  commissie Verkeer en Milieu van 10 mei 2017). De uitkomst is dat het college van de gemeente Westvoorne
  op 11 april 2017 besloten heeft de locatie 1ste slag te Rockanje niet langer aan te wijzen als locatie waar het
  toegestaan is carbid te schieten. Het college gaat nu samen met de organisatie van het carbid schieten actief
  op zoek naar een alternatieve locatie voor het carbid schieten voor de jaarwisseling 2017/2018.  

  Stukken
  1. Altera onderzoek_Vuurwerk en natuur, effecten van evenementen vuurwerk op beschermde natuurwaarden in Zeeland_pdf
  2. Brief van de Gedeputeerden Janssen en Weber Carbid schieten bij Rockanje dd 6 april 2017_pdf
  3. Brief VVBV_ Zorgen over besluit College BenW Westvoorne carbid schieten (NAGEZONDEN)
  4. Brief van de Gedeputeerden Weber en Janssen Carbid schieten (NAGEZONDEN)
6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken