Duurzame Ontwikkeling 6 december 2017 - woensdag 06 december 2017

Orgaan:
Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 06 december 2017
Aanvang:
13:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
Randy de Jongh
Telefoon:
070-4416585
E-mail:
rr.de.jongh@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Het versienummer van deze agenda is 2

 2. Conceptbesluitenlijst vorige procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van de besluitenlijst van de procedurevergadering van 1 november 2017.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering commissie Duurzame Ontwikkeling 1 november 2017_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan
  dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te
  vinden bij agendapunt 5 "Bespreekstukken".


  Van Gedeputeerde Staten ontvangen stukken:

  (-) GS-brief "Onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar de invulling van de
  provinciale regierol bij natuurcompensatie: borging compensatiemaatregelen en
  uitvoering veldcontroles"
  De portefeuillehouder Groen heeft conform toegezegd een notitie opgesteld voor de
  commissie Duurzame Ontwikkeling. In deze notitie legt hij twee modellen van borging naast
  elkaar. Hij heeft deze notitie met de Randstedelijke Rekenkamer afgestemd.

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).


  (-) Statenvoorstel "Actualisering 2016 VRM - vaststelling onderdeel intensieve
  veehouderij
  Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten om beleidswijzigingen ten aanzien van
  intensieve veehouderij in de Visie Ruimte en Mobiliteit (Actualisering 2016), Programma 
  ruimte en de Verordening ruimte 2014 vast te stellen.

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b).


  (-) GS-brief "technische vragen: (Herziene) nota ecologische verbindingen in de
  provincie Zuid-Holland en wijziging paragraaf 2.6. Verwerving en inrichting
  ecologische verbindingen van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland (Srg)"

  De portefeuillehouder Groen geeft nadere informatie aan Provinciale Staten met oog
  op de bespreking van het "Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Groen
  Zuid-Holland 2016 (Srg)” (zie agendapunt 5d). Hij laat aan de hand van een
  was-wordt-tabel zien wat er ten opzichte van de oorspronkelijke situatie veranderd is.
  Bovendien informeert hij Provinciale Staten over hoe de verwijzingen naar de Nota
  Ruimte (PS-bevoegdheid) en de Nota ecologische verbindingen (GS-bevoegdheid) zich
  tot elkaar verhouden.

  Voorstel: betrekken bij de discussie in de aansluitende overlegvergadering bij agendapunt 5d.  Thema Groen

  (1-5) Statenvoorstel "Vaststellen wijziging subsidieplafond 2018 SNL 2016,
  onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013"
  Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten om het hoofdsubsidieplafond
  voor subsidie als bedoeld in hoofdstuk 2 "Natuur en landschapsbeheer" van de
  Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) te wijzigen van € 18.250.000
  naar € 18.350.000.

  De aanleiding hiervoor is dat dat de goedkeuring door de Europese Commissie inzake
  de herziening van de standaardkostprijzen voor het beheertype bos met productie,
  wilgengriend en de openstellingsbijdrage niet tijdig is gekomen. Landelijk is vervolgens
  op bestuurlijk niveau met de beheerders afgesproken om de gewijzigde
  standaardkostberekening door te voeren in de tarieven per 2018 en deze van toepassing
  te laten zijn op de beschikkingen van 2017 voor de resterende looptijd van vijf jaar. Dit
  houdt in dat voor beschikkingen die zijn ingegaan per 1 januari 2017 een aanvraag tot
  wijziging of een uitbreiding van de subsidiebeschikking kan worden ingediend door de
  beheerder zodat de tarieven aangepast worden per 2018. Om dit mogelijk te maken is
  het onder andere nodig om het hoofdsubsidieplafond te verhogen.

  Voorstel: direct doorgeleiden als hamerstuk naar de PS-vergadering van 20 december 2017.


  (6-8) Statenvoorstel "Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling
  groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10"
  Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten vast te stellen dat het subsidieplafond
  voor het jaar 2018 voor de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 verhoogd wordt met
  € 100.000 tot € 4.745.000.

  De aanleiding hiervoor is dat Gedeputeerde Staten de Subsidieregeling groen Zuid-Holland
  2016 (Srg) onlangs hebben gewijzigd. Hierbij is een onder meer nieuwe paragraaf,
  paragraaf 2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven Duurzame Landbouw, aan de Srg
  toegevoegd.

  Provinciale Staten stellen op grond van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013
  (artikel 5) het subsidieplafond vast voor subsidieregelingen. Na het besluit van Provinciale Staten
  kunnen er subsidies verstrekt worden aan de volgende zaken:  

  • het aanvragen van subsidie voor maatschappelijke initiatieven gericht op verduurzaming
   van de landbouw- en voedselketen. De provincie verstrekt hiervoor subsidie tussen € 5.000
   en € 25.000.
  • het aanvragen van subsidie voor initiatieven ten aanzien van het programma Jong Leren Eten.
   Door het opnemen van die mogelijkheid in paragraaf 2.4 Srg kunnen er subsidies tussen
   € 10.000 en € 50.000 worden aangevraagd.
  • Tenslotte worden voortaan ook activiteiten met betrekking tot het beleven van de natuur binnen
   en buiten de stad gesubsidieerd voor jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot en met 18 jaar.
   Voor het basisonderwijs ontwikkelde projecten kunnen nu een vervolg krijgen tijdens het
   voortgezet onderwijs.

  In alle gevallen wordt co-financiering gevraagd. De provincie draagt hiermee bij aan een duurzaam,
  groen en gezond Zuid-Holland.

  Voorstel: direct doorgeleiden als hamerstuk naar de PS-vergadering van 20 december 2017.


  (9) GS-brief "Vragen Provinciale Staten over toegankelijkheid groengebieden"
  De portefeuillehouder Groen beantwoordt technische vragen van Statenleden Koning (PvdA)
  en Nelisse (VVD) over de toegankelijkheid van groengebieden. Bovendien geeft hij een
  overzicht van recreatiefolders die hij aan de Staten heeft aangeboden om de veelzijdigheid
  van het recreatieve aanboden in de provincie te illustreren. Deze informatie in hardcopy hebben
  Statenleden onlangs in hun Staten-postvakje ontvangen.    

  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het geïntegreerde onderwerp "Koersdocument Rijke
  Groenblauwe Leefomgeving Zuid-Holland, Diversiteit recreatie en kleine recreatiebehoeften
  en Toegankelijkheid natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland" in de overlegvergadering
  van 24 januari 2018.


  (10-11) GS-brief "Regeerakkoord 2017: overzicht en relevantie voor Zuid-Holland
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de meest in het oog
  springende punten uit het nieuwe regeerakkoord (onder andere Energievernieuwing en
  Aantrekkelijk leefomgeving). Deze punten kunnen kansen zijn voor de provincie
  Zuid-Holland om op in te spelen. In de begroting 2018 is €12 miljoen vrij gehouden om
  hierop in te spelen. Voor het begrotingsjaar 2019 zal worden voorgesteld nog een keer 
  € 12 miljoen vrij te houden.

  Provinciale Staten hebben op 8 november 2017 de begroting 2018 goedgekeurd.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (12) GS-brief "Oranjebonnen, besteding provinciale subsidiegelden en behaalde resultaten"
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten conform is toegezegd over de
  besteding tot op dit moment van de provinciale subsidiegelden voor het project Oranjebonnen
  en over de behaalde resultaten.

  De bestedingen tot en met 1 oktober 2017 zijn als volgt:

  Proceskosten                        €    153.271
  Planvoorbereidingskosten    €    253.795
  Uitvoeringskosten                 € 1.231.522
  Totaal                                    € 1.638.588


  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (13) Lid GS-brief "Beschadiging ruiterpaden"
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten conform is toegezegd over de
  schade aan ruiterpaden als gevolg van de houtkap door Staatsbosbeheer (SBB) in
  recreatiegebieden van het voormalige Groenservice Zuid-Holland die door SBB zijn overgenomen:
  in casu het ruiterpad in het Abtswoudse bos.

  Het blijkt dat de aannemer die de schade had veroorzaakt aan het ruiterpad (voor eigen rekening) 
  dit weer in de oorspronkelijke staat heeft hersteld.  

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (14) GS-brief "Prejudicieel oordeel Hof van Justitie inzake Leenheerenpolder"
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten dat het Hof van Justitie op 19 oktober
  2017 heeft geoordeeld dat het besluit van de Europese Commissie om het Habitatrichtlijngebied
  Haringvliet zonder de Leenheerenpolder aan te wijzen ongeldig is. Dit betreft een prejudicieel
  oordeel.

  De Raad van State moet nog definitief uitspraak doen. Pas dan kan bezien worden of er 
  consequenties zijn voor het aanwijzingsbesluit van de minister.   

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (15) GS-brief "Inschrijving Crezeepolder en polder Nieuw-Lekkerland"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de ontwikkelingen rond het
  overdragen van gronden aan natuurbeheerders. Bij Polder Nieuw-Lekkerland en 
  de Crezeepolder hebben Gedeputeerde Staten geconstateerd dat er door hen
  procedurele fouten zijn gemaakt gedurende de inschrijving.

  Bij Polder Nieuw-Lekkerland is in een plan van aanpak alsnog inhoudelijk goedgekeurd.
  Bij de Crezeepolder wordt de inschrijving overnieuw gedaan.

  Gedeputeerde Staten hebben aan de hand van de geleerde lessen het interne protocol
  voor natuurverkopen aangescherpt zodat herhaling in de toekomst voorkomen kan
  worden.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (16-19) GS-brief “Vlietland inclusief Meeslouwerplas (status visie Witteveen en Bos) +
  Erratumbrief + GS-brief "Project herinrichting Meeslouwerplas inclusief visie
  Vlietland" 
  De commissie heeft op 6 september 2017 de ingekomen stukken (4 en 50) GS-brief
  "Project herinrichting Meeslouwerplas" + visie Vlietland (NAGEZONDEN) behandeld. 

  De commissie heeft toen besloten deze stukken nog een keer als ingekomen stuk te
  agenderen voor de procedurevergadering van 27 september 2017. De reden hiervoor is
  dat het document (50) visie Vlietland op 5 september 2017 aan de commissie is
  gestuurd. De commissie heeft zo meer tijd gehad om het stuk te lezen.

  De commissie heeft aan de portefeuillehouder Groen gevraagd om bij deze agendering
  de commissie schriftelijk te informeren over de status van de visie Vlietland en wat de
  relatie met de discussie die in de commissie VenM op 30 augustus 2017 heeft
  plaatsgevonden over de geluidsschermen van de Meeslouwerplas. De commissie wil 
  ook weten welk onderdeel van de Meeslouwerplas nu in de commissie DO aan de orde is.

  De portefeuillehouder Verkeer en de portefeuillehouder Groen hebben vervolgens
  Provinciale Staten geïnformeerd dat dat de status van visie Vlietland niet los gezien kan
  van de voorgeschiedenis en de verdere onderwerpen rondom Vlietland waarover de Staten
  in oktober 2017 zouden orden geïnformeerd. In de GS-brief “Vlietland inclusief
  Meeslouwerplas (status visie Witteveen en Bos) d.d. 31 oktober 2017 wordt onder andere
  ingegaan op de status van deze visie. Hieraan is een erratum-brief toegevoegd. De
  GS-brief "Project herinrichting Meeslouwerplas" en de visie Vlietland zijn als stukken
  toegevoegd aan deze agenda.   

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 


  (20) Lid GS-brief "Koopovereenkomst Ruyven"
  De portefeuillehouder Groen stuurt conform toegezegd aan Provinciale Staten de
  koopovereenkomst Ruyven inclusief de bijlage "memo HOP Ruyven". 

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (21-24) GS-brief "Aanwijzing Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij op 14 november 2017 positief 
  besloten hebben over de aanvraag van Midden-Delfland om aangewezen te worden als
  Bijzonder Provinciaal Landschap. Gedeputeerden Staten hebben dit besluit voorzien
  van een ontwikkelopdracht ten aanzien van de stedelijke context, sturing en borging.  

  Gedeputeerde Staten zijn conform artikel 1.12, lid 3, van de Wet natuurbescherming bevoegd
  om gebieden gelegen buiten het natuurnetwerk Nederland aan te wijzen die van provinciaal
  belang zijn vanwege hun landschappelijke waarden, met inachtneming van hun
  cultuurhistorische kenmerken; zo geheten "bijzondere provinciale landschappen".

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (25) GS-brief "Afhandeling toezeggingen Natuurnetwerk Nederland"
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten over de stand van zaken en de
  planning van de afhandeling van diverse toezeggingen met betrekking tot het Natuurnetwerk
  Nederland.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (26-27) GS-brief "Openstellingsbesluit Subsidieregeling Groen paragraaf 2.3. soortenbeleid"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij alsnog paragraaf 2.3. "Soortenbeleid
  leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden" van de Subsidieregeling groen
  Zuid-Holland 2016 hebben opengesteld ter waarde van € 180.000 voor 2017. Dit bedrag is voor
  maatregelen die een bijdrage leveren aan de instandhouding van beschermde soorten en hun
  leefgebieden in Zuid-Holland.  

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (28-29) GS-brief "Tweede openstellingsbesluit 2018 SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij een tweede openstellingsbesluit
  voor uitbreidingsaanvragen agrarische natuurbeheer hebben vastgesteld. In totaal wordt er
  voor de komende vier jaar € 1.900.000 beschikbaar gesteld voor het uitbreiden en de te
  verzwaren van agrarisch natuurbeheer.

  Het tweede openstellingsbesluit past binnen het hoofdsubsidieplafond dat Provinciale Staten
  op 28 juni 2017 hebben vastgesteld.  

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (30-35) GS-brief "POP-3 Kennisoverdracht water en Investeringen Jonge Landbouwers"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij op 7 november 2017 op grond
  van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland een aantal openstellingsbesluiten
  genomen hebben en een besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3. 

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  Thema Energie.

  (36-37) GS-brief "Wijzigingsbesluit doelgroep Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij op 10 oktober 2017 de
  subsidieregeling “Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017” hebben aangepast.

  De regeling is zodanig aangepast dat nu ook bedrijven, met name melkvee of andere
  agrariërs (die geen privaatrechtelijke rechtspersonen zijn) potentiële aanvragers zijn.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (38-39) GS-brief "Intentieovereenkomst Geothermie Alliantie Zuid-Holland"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij op 7 november 2017 ingestemd
  hebben met de Intentieovereenkomst Geothermie Alliantie. Kennis en kunde met betrekking
  tot Geothermie worden met deze intentieovereenkomst gebundeld. Verschillende partijen
  hebben op het congres Energietransitie en Geothermie d.d. 9 november 2017 deze
  intentieovereenkomst getekend. Deze intentieovereenkomst past binnen de energieagenda
  van de provincie Zuid-Holland.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  Van derden ontvangen stukken:


  Thema Groen

  (-) Vervolgonderzoek Randstedelijke Rekenkamer natuurcompensatie Zuid-Holland "
  Vijf natuurcompensatieprojecten nader belicht"

  De commissie Duurzame Ontwikkeling heeft op 14 juni 2017 het onderzoek van de 
  Randstedelijke Rekenkamer (RR) naar de regierol van de vier Randstadprovincies bij 
  natuurcompensatie besproken.  

  RR heeft naar aanleiding van deze bespreking een beknopt vervolgonderzoek gedaan naar
  hoe in de praktijk de huidige invulling van het Zuid-Hollandse beleid gestalte krijgt.

  RR concludeert dat de geselecteerde natuurcompensatieprojecten vaak niet conform de
  gemaakte afspraken zijn uitgevoerd. RR ziet op basis van dit vervolgonderzoek geen reden
  tot het wijzigen van de eerder gedane aanbevelingen omtrent afdwingbaarheid en
  navolgbaarheid van natuurcompensatiemaatregelen (aanbevelingen 2 en 3 in het rapport
  "Natuurlijk bevoegd"). 

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).


  (-) LTO-Noord  en POV "Actualisering Verordening ruimte en Afspraken Kader
  intensieve veehouderij
  De LTO-Noord en de Producten Organisatie Veehouderij (POV) geven aan Provinciale
  Staten aan dat de Zuid-Hollandse ondernemers in de varkenshouderij, de pluimveehouderij,
  de melkgeitenhouderij en de vleesveehouderij zich vrijwillig bereid verklaren om in hun verdere
  bedrijfsontwikkeling zich verder in te zetten op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn.
  Hiervoor hebben zij een vrijwillig maatregelenpakket opgesteld. De LTO-Noord heeft dit pakket
  in de overlegvergadering van 1 november 2017 aan Provinciale Staten aangeboden.   

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b).


  (40) ZHL, HHSK en NVWK "Ecologische monitoring Stormpoldervloedbos"
  Betreft de resultaten van de ecologische monitoring Stormpoldervloedbos d.d. 17 november
  2017 die Zuid-Hollands Landschap (ZHL), Hoogheemraadschap Schieland en
  Krimpenerwaard (HHSK) en de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) hebben
  uitgevoerd. De algemene indruk is dat het doel van het project Stormpoldervloedbos bereikt
  is en de risico's zijn verkleind. Zij verwachten dat deze positieve ontwikkeling zich zal
  doorzetten.

  ZHL, HHSK en NVWK verwachten dat deze resultaten voldoende informatie en vertrouwen
  geven om de zorgen die bij Statenleden leven weg te nemen. ZHL, HHSK, en NVWK geven
  aan af te zien van deelname aan de geplande technische sessie op 6 december 2017.    

  Voorstel: betrekken bij de discussie over het Stormpoldervloedbos in de overlegvergadering
  van 24 januari 2018.
   


  (41) Brief KNNV-Gouda "Waarom HHSK monitoring Stormpoldervloedbos rammelt"
  De heer Kingma ((voorzitter) en de heer Werksma (dossierhouder Stormpoldervloedbos) 
  allebei van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Gouda (KNNV-Gouda)
  geven een eerste reactie op de ecologische monitoring Stormpoldervloedbos d.d. 17 november
  2017 die Zuid-Hollands Landschap (ZHL), Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
  (HHSK) en de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK).

  De KNNV-Gouda geven een aantal argumenten waarom volgens haar de conclusie van de
  monitoring, dat er een positieve ontwikkeling te zien is op het Stormpoldervloedbos, niet goed
  onderbouwd is.    

  De KNNV-Gouda kondigt aan met het oog op de bespreking van het Stormpoldervloedbos
  in de overlegvergadering van 24 januari 2018 dat zij nog met een volledigere reactie zal komen.

  Voorstel: betrekken bij de discussie over het Stormpoldervloedbos in de overlegvergadering
  van 24 januari 2018.
   


  (42) Brief KNNV-Gouda "Gewenst wederhoor door commissie DO van HHSK inzake"
  De heer Kingma (voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Gouda)
  geeft aan de commissie Duurzame Ontwikkeling nadere informatie naar aanleiding van de brief
  (26) Brief KNNV-Gouda "Technische sessie vaststelling Urg subsidie Stormpoldervloedbos
  gefrustreerd door afmelding waterschap HHSK zonder argumentatie. Ontloopt zo bestuurlijke
  verantwoordelijkheid. Alsnog reactie nodig op kernpunten inspraaktekst KNNV-Gouda." die als
  ingekomen stuk op de agenda stond voor de vergadering van 1 november 2017.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (43) Mail KNNV-Gouda "Vraag om voorzetting overleg PZH/KNNV"
  De KNNV-Gouda vraagt aan de commissie Duurzame Ontwikkeling om het Hoogheemraadschap
  Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) nogmaals te vragen om zich te laten vertegenwoordigen
  tijdens de technische sessie over het Stormpoldervloedbos d.d. 6 december 2017. Bovendien
  vraagt hij de commissie om deze technische sessie met of zonder HHSK door te laten gaan.

  De commissie heeft van ZHL, HHSK en NVWK op 20 november 2017 de "Ecologische monitoring
  Stormpoldervloedbos" ontvangen (zie ingekomen stuk nummer 40 op deze agenda) en
  nogmaals een afmelding ontvangen voor de technische sessie Stormpoldervloedbos d.d. 6
  december 2017. Naar aanleiding van deze afmelding wordt er op 6 december 2017 een sessie
  georganiseerd met alleen de KNNV-Gouda.  

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (44) Brief van de heer Schouten "Gezonde bodem goed gewas en pleitnota"
  De heer (Jan) Schouten uit Hillegom vraagt aan Provinciale Staten om het onderwerp
  Gezonde bodem goed gewas hoog op de agenda te plaatsen.

  De heer Schouten vraagt aandacht voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  buiten de land- en tuinbouw. Hij pleit er voor dat de toelatingseisen die het College voor
  de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) hanteert een keer tegen
  het licht worden gehouden. Bovendien zou hij willen dat de betrokken overheidsinstanties
  bij de controle op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen openbaar maken onder
  welk toetsingskader zij samenwerken. 

  Voorstel: doorgeleiden naar Gedeputeerde Staten ter afhandeling en een afschrift van
  de GS-reactie vragen.
    


  (45) Brief Coöperatie Agrobosbouw NL "Agrobosbouw en het klimaatverbond"
  De heer (René) Druenen en mevrouw (Esther) Schippers van Coöperatie Agrobosbouw NL
  vragen aan het bestuur van de provincie Zuid-Holland of er gronden in de provincie zijn die in
  aanmerking kunnen komen voor (een pilot op het gebied van) agrobosbouw. Ook vragen zij
  of de provincie belangstelling heeft voor (de toepassing van) agrobosbouw in de provincie
  Zuid-Holland. Zij denken dat met het toepassen van Agrobosbouw de CO2-uitstoot
  gereduceerd kan worden.

  Voorstel: doorgeleiden naar Gedeputeerde Staten ter afhandeling en een afschrift van
  de GS-reactie vragen.


  (46) Klacht van mevrouw Dekker over Reeënjacht Eiland van Dordrecht
  Betreft een afschrift van een klacht van mevrouw (Nettie) Dekker uit Dordrecht gericht
  aan de portefeuillehouder Groen. Mevrouw Dekker is van mening dat de ontheffing
  voor het jaarlijks doden van 30 reeën op het eiland niet voldoet aan de eisen die de
  Wet Natuurbescherming daaraan stelt. De daarvoor aangevoerde gronden zijn volgens
  haar ondeugdelijk en niet onderbouwd. Zij vindt dat de provincie het beheer van reeën niet
  langer kan toestaan.

  Voorstel: een afschrift van de GS-reactie vragen.


  (47) Brief NOJG "Mogelijkheden beheer en schadebestrijding Ganzen voor zonsopgang
  en na zonsondergang"

  Betreft een afschrift van een brief van de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer
  (NOJG) aan alle colleges van Gedeputeerde Staten. NOJG informeert alle colleges van
  Gedeputeerde Staten dat het volgens hen mogelijk is om op grond van de Wet natuurbescherming
  met inbegrip van de beperking uit de Benelux-overeenkomst af te wijken van het "verbod als
  vastgelegd in artikel 3.16, lid 1 Bnb om het gebruik van het geweer toe te staan tot maximaal één
  uur voor zonsopgang tot één uur na zonsondergang.

  NOJG vertrouwt erop dat alle colleges gevolg geven aan het verzoek vanuit de agrarische sector
  om vanuit de beheer- en schadebestrijding het gebruik van het geweer een uur voor zonsopgang
  en een uur na zonsondergang toe te staan.

  Voorstel: een afschrift van de GS-reactie vragen.


  (48) Brief Dierenbescherming "Rapport Kruidenmengsels of saladebuffetten"
  De Dierenbescherming heeft Altenburg en Wymenga onderzoek laten doen naar het Pure Graze®
  Systeem: een potentieel slim en diervriendelijke manier om ganzenschade te beperken. Het
  resultaat is het rapport "Kruidenmengsels of saladebuffetten: maatregel om ganzenschade te
  beperken en biodiversiteit te stimuleren? dat de Dierenbescherming aanbiedt aan onder andere
  alle provincies.

  De Dierenbescherming geeft aan dat de conclusie nog niet getrokken kan worden dat het Pure
  Graze® Systeem de succesformule is om ganzen te weren. Maar volgens de Dierenbescherming
  biedt dit in de combinatie met Natuurlijk Werken© potentie en is het de moeite waard om dit in
  de eigen provincie nader te onderzoeken.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (49) Zienswijze van de heer van Schie op StAB-verslag 201703699/1/R6
  Betreft een afschrift van een zienswijze van de heer van Schie namens de heren Beekhuizen,
  Opbroek en Van Rijn gericht aan de Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak op een
  deskundigenrapport/verslag van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). In deze
  zienswijze worden er bezwaren gemaakt tegen wat er in dit StAB-verslag is opgenomen. Zo
  vinden zij dat de gezondheidsrisico's bij de verplaatsing van een varkenhouder in de
  gemeente Kaag en Braassem niet goed zijn onderzocht.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. Vaststellen wijziging hoofdsubsidieplafond 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013_Statenvoorstel
  2. Vaststellen wijziging hoofdsubsidieplafond 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013_Wijzigingsbesluit openstellingsbesluit 2018 SNL2016 natuurbeheer en SKNL door gewijzigde tarieven
  3. Vaststellen wijziging hoofdsubsidieplafond 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013_openstellingsbesluit_2018_SNL natuurbeheer en SKNL
  4. Vaststellen wijziging hoofdsubsidieplafond 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013_Wijzigingsbesluit SNL2016 door gewijzigde tarieven
  5. Vaststellen wijziging hoofdsubsidieplafond 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013_SNL 2016
  6. Wijziging van de Subsidieregeling groen 2016_Statenvoorstel
  7. Wijziging van de Subsidieregeling groen 2016_Deelplafond 2018
  8. Wijziging van de Subsidieregeling groen 2016_Besluit tot wijziging
  9. Brief van Gedeputeerde Weber over Vragen Provinciale Staten over toegankelijkheid groengebieden
  10. GS-brief Regeerakkoord 2017 Overzicht en kansen voor Zuid-Holland
  11. GS-brief Regeerakkoord 2017 Overzicht en kansen voor Zuid-Holland_Totaaloverzicht
  12. Brief van Gedeputeerde Weber Oranjebonnen, besteding provinciale subsidiegelden en behaalde resultaten
  13. Brief van Gedeputeerde Weber over Beschadiging ruiterpaden
  14. Brief van Gedeputeerde Weber Prejudicieel oordeel Hof van Justitie inzake Leenheerenpolder
  15. GS-brief Inschrijving Crezeepolder en polder Nieuw-Lekkerland
  16. GS-brief Vlietland inclusief Meeslouwerplas en status visie Witteveen Bos
  17. Brief van Gedeputeerde Weber over erratum brief Vlietland inclusief Meeslouwerplas en Status Visie Witteveen en Bos
  18. Brief van Gedeputeerde Weber Project Herinrichting Meeslouwerplas_pdf
  19. Brief van Gedeputeerde Weber Project Herinrichting Meeslouwerplas_Visie Vlietland_pdf
  20. Brief van Gedeputeerde Weber Koopovereenkomst Ruyven
  21. GS brief over Aanwijzing Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland
  22. GS brief over Aanwijzing Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland_Beantwoording aanvraag Midden-Delfland aan de criteria
  23. GS brief over Aanwijzing Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland_GS aanwijzingsbrief Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland
  24. GS brief over Aanwijzing Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland_Advies PARK Bidbook Midden-Delfland
  25. Brief van Gedeputeerde Weber Afhandeling toezeggingen Natuurnetwerk Nederland
  26. Openstellingsbesluit Subsidieregeling Groen soortenbeleid_GS-brief
  27. Openstellingsbesluit Subsidieregeling Groen soortenbeleid
  28. Tweede openstellingsbesluit 2018 SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer_GS-brief
  29. Tweede openstellingsbesluit 2018 SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer_Extra Openstellingsbesluit
  30. Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland
  31. Besluit tot wijziging van Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017
  32. Openstellingsbesluit kennisoverdracht water ZH dec 2017
  33. GS-brief POP-3 Kennisoverdracht water en Investeringen Jonge Landbouwers
  34. Mandaatbesluit RVO POP3 jonge landbouwers Zuid-Holland
  35. Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018
  36. Wijzigingsbesluit asbest er af zon er op 2017_GS-brief
  37. Wijzigingsbesluit asbest er af zon er op 2017
  38. Intentieovereenkomst Geothermie Alliantie Zuid-Holland_GS-brief
  39. Intentieovereenkomst Geothermie Alliantie Zuid-Holland
  40. Mailbericht met bijlagen van HHSK Monitoringsresultaten SVB
  41. Brief van KNNV-Gouda over Monitoring HHSK rammelt, hoor en wederhoor gewenst
  42. Mailbericht van KNNV-Gouda eo gewenste wederhoor en info over fouten in afmeldschrijven dijkgraaf Oosters
  43. Emailbericht van KNNV Gouda dd 21 november 2017
  44. Mailbericht van dhr Schouten Toelatingseisen en controle op hetgebruik van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  45. Brief van Cooperatie Agrobosbouw NL over agrobosbouw en het klimaatverbond
  46. Afschrift van mailbericht mw Dekker aan Gedeputeerde Weber over reeenjacht Eiland van Dordrecht
  47. Brief van Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer
  48. Onderzoeksrapport Kruidenmengsels of slabuffetten maatregelen om ganzenschade te beperken en biodiversiteit te stimuleren met aanbiedingsbrief
  49. Zienswijze op deskundig Rapport inzake beroep RvS varkenshouderij Kroes
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de
  commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie
  beslist of een inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand
  ligt. De commissie kan urgente onderwerpen uiteraard nog toevoegen aan de agenda van de aansluitende
  overlegvergadering.


  2) Activiteiten

  2a) Technische sessie afwegingskader Groene Euro
  De commissie wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om op 10 januari 2018 14:00 - 15:30 uur
  een technische sessie te organiseren over het afwegingskader Groene Euro.

  Toelichting:
  De commissie heeft op 25 oktober 2017 een technische toelichting gehad op het Programma
  Zuid-Hollands Groen. Toen is ook aangegeven dat Gedeputeerde Staten met het oog op
  het Kaderbesluit Groen werken aan een afwegingskader Groene Euro.

  De aanwezige Statenleden hebben toen aangeven interesse te hebben in een technische
  sessie over het afwegingskader Groene Euro. Een deel van deze sessie wordt gebruikt om te
  oefenen aan de hand van een aantal concrete projecten.

  Op 10 januari 2018 is er vanaf 16:00 uur een Nieuwjaarsreceptie.


  3) Planning
  De commissie wordt gevraagd de planning (met daarin ook opgenomen openstaande moties,
  toezeggingen en rekenkameraanbevelingen) te bespreken met betrekking tot het tijdpad, de
  betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de
  onderwerpen die op de planning staan.

  Toelichting:
  De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de vergadering van commissie Duurzame
  Ontwikkeling d.d. 1 november 2017 en de PS-vergadering van 8 november 2017.

  De voorzitter van de commissie Duurzame Ontwikkeling en de portefeuillehouder Groen en
  Energie zullen op 18 december 2017 de planning met elkaar bespreken en actualiseren.  

  Stukken
  1. Planning bespreekstukken toezeggingen openstaande moties en rekenkameraanbevelingen cie DO versie 6 december 2017_pdf
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen


b. Vaststellen van de agenda


c. Spreekrecht
Belangstellenden die gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken bij één van de
agendapunten dienen dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te melden bij de commissiegriffier. Dit
kan telefonisch: 070- 441 6585 of per e-mail: rr.de.jongh@pzh.nl


d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder wil krijgen, dient deze vraag
uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorstel: vaststellen van het verslag van de overlegvergadering van 1 november 2017.

  Stukken
  1. Verslag vergadering Statencommissie Duurzame Ontwikkeling d_d_ 1 november 2017_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorstel: vaststellen van de besluitenlijst van de overlegvergadering van 1 november 2017.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering commissie Duurzame Ontwikkeling 1 november 2017
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Actualisering 2016 VRM - vaststelling onderdeel intensieve veehouderij(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: gedeputeerde Bom-Lemstra (Ruimtelijke Ordening) en
  gedeputeerde Weber (Groen)

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan Provinciale Staten met het oog op
  de besluitvorming in de PS-vergadering van 20 december 2017 over het Statenvoorstel
  "Actualisering 2016 VRM - vaststelling onderdeel intensieve veehouderij".


  Toelichting:
  Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten om beleidswijzigingen ten aanzien van
  intensieve veehouderij in de Visie Ruimte en Mobiliteit (Actualisering 2016), Programma 
  ruimte en de Verordening ruimte 2014 vast te stellen.

  De aanleiding hiervoor is dat de bestaande intensieve veehouderijen, met name de
  pluimveehouders, de varkenshouders en de geitenhouders, gezamenlijk een vrijwillig
  maatregelenpakket hebben vastgesteld gericht op dierenwelzijn en duurzaamheid. Dit pakket
  is op 1 november 2017 aangeboden aan Provinciale Staten in de vergadering van de
  Commissie Duurzame Ontwikkeling.

  Om deze maatregelen uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat bedrijven voldoende
  ruimte hebben voor vernieuwing. Voorgesteld wordt dat bestaande bedrijven dezelfde
  uitbreidingsruimte krijgen als de andere agrarische bedrijven (bouwperceel van 2 hectare).
  Ook neventakkers krijgen deze uitbreidingsruimte met de mogelijkheid van doorgroei naar
  hoofdtak. Nieuwvestiging van intensieve veehouderij blijft uitgesloten. Specifiek voor de
  geitenhouderij wordt er een pas op de plaats gemaakt totdat er meer duidelijk is over de
  gevolgen van het houden van geiten voor de volksgezondheid.

  Provinciale Staten hebben op 14 december 2016 de Actualisering 2016 van Visie ruimte
  en mobiliteit (VRM) vastgesteld. De besluitvorming over het onderdeel intensieve
  veehouderij is toen tot begin 2017 uitgesteld, omdat er nog gesprekken liepen met de
  sectorpartijen.

  Provinciale Staten hebben op 16 november 2016 een hoorzitting georganiseerd met het
  oog op actualisering van de VRM. Indieners van zienswijzen over intensieve
  veehouderij hebben toen de gelegenheid gehad om een toelichting te geven. 

  Vervolgens heeft de commissie op 16 maart 2017 gesproken over de Beleidslijn intensieve
  veehouderij in relatie tot duurzaamheid en dierenwelzijn. De portefeuillehouder Groen
  heeft toen toegezegd, naar aanleiding van de discussie over de intensieve veehouderij,
  te onderzoeken of er op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn afspraken te
  maken zijn met sectorpartijen, die mogelijkerwijs niet juridisch hard zijn, maar die wellicht
  als alternatief kunnen dienen voor de huidige situatie.

  De commissie heeft 1 november 2017 besloten om dit onderwerp voor deze
  overlegvergadering te agenderen.

  Na de vaststelling van dit onderdeel door Provinciale Staten van de VRM staat geen
  bezwaar of beroep meer open.

  Stukken
  1. Actualisering 2016 VRM onderdeel intensieve veehouderij_Statenvoorstel
  2. Actualisering 2016 VRM onderdeel intensieve veehouderij_Nota van toelichting
  3. Actualisering 2016 VRM onderdeel intensieve veehouderij_Nota van beantwoording
  4. Brief van LTO Noord over Actualisering Verordening ruimte en Afsprakenkader intensieve veehouderij
 2. Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer Natuurlijk bevoegd - provincie Zuid-Holland (tweede termijn)(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber (Groen)

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan Provinciale Staten over de aanbevelingen
  van de Randstedelijke Rekenkamer "Natuurlijk bevoegd - provincie Zuid-Holland" ten behoeve van
  de besluitvorming tijdens de PS-vergadering van 20 december 2017.


  Toelichting:
  De Randstedelijke Rekenkamer (RR) heeft op 3 mei 2017 het rapport "Natuurlijk bevoegd - provincie
  Zuid-Holland gepubliceerd.

  De commissie heeft op 14 juni 2017 dit rapport in een eerste termijn besproken. De commissie
  heeft toen besloten om de tweede termijn in de vergadering van 6 september 2017 te doen. Echter,
  vanwege de extra PS-vergadering van 6 september 2017 zou dit onderwerp doorgeschoven worden
  naar de  27 september 2017 vergadering. De commissie heeft vervolgens op 6 september 2017
  ingestemd met het verzoek van mevrouw Hoenderdos (RR) om de tweede termijn over het onderzoek
  van de Randstedelijke Rekenkamer "Natuurlijk bevoegd - provincie Zuid-Holland" voor de
  overlegvergadering van 6 december 2017 te agenderen.

  De portefeuillehouder Groen heeft op 14 juni 2017 toegezegd deze discussie te faciliteren
  door een korte notitie aan te leveren. Deze notie zal een nadere uitleg bevatten over het model
  van de Randstedelijke Rekenkamer en het model van Gedeputeerde Staten.

  RR heeft naar aanleiding van de van 14 juni bespreking ook een beknopt vervolgonderzoek gedaan
  naar hoe in de praktijk de huidige invulling van het Zuid-Hollandse beleid gestalte krijgt.

  RR concludeert dat de geselecteerde natuurcompensatieprojecten vaak niet conform de
  gemaakte afspraken zijn uitgevoerd. RR ziet op basis van dit vervolgonderzoek geen reden
  tot het wijzigen van de eerder gedane aanbevelingen omtrent afdwingbaarheid en
  navolgbaarheid van natuurcompensatiemaatregelen (aanbevelingen 2 en 3 in het rapport
  "Natuurlijk bevoegd"). 

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Weber over Onderzoek van Randstedelijke Rekenkamer
  2. Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer Vervolgonderzoek natuurcompensatie Zuid-Holland
  3. Eindrapport Natuurlijk bevoegd van de Randstedelijke Rekenkamer_pdf
  4. Eindrapport Natuurlijk bevoegd van de Randstedelijke Rekenkamer_5 minutenversie_pdf
  5. XXXX statenvoorstel commissie DO over rapport RR regierol natuurcompensatie_pdf
  6. Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer Vervolgonderzoek natuurcompensatie Zuid-Holland_brief RR (NAGEZONDEN)
 3. Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber (Groen)

  De commissie wordt gevraagd het onlangs genomen GS-besluit tot het wijzigen van de
  Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (Srg) vanuit haar controlerende rol te bespreken.


  Toelichting:
  De commissie heeft 1 november 2017 besloten om de ingekomen stukken (9-11)
  GS-brief "Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016"  te agenderen
  deze overlegvergadering. De commissie heeft ook besloten om de ingekomen stukken (14-16)
  GS-brief "(Herziene) Nota Ecologische verbindingen in de provincie Zuid-Holland (2017)" van
  dezelfde vergadering te betrekken bij deze bespreking.

  De commissie heeft besloten dat de bespreking kan gaan over de volgende punten:

  • De aanpassing van de subsidiering van ecologische verbindingen van 50% naar 100%.
  • Wat er nu veranderd is ten opzichte van de oorspronkelijke situatie, want dat is voor de
   commissie niet duidelijk.
  • Hoe de verwijzingen naar de Nota Ruimte (PS-bevoegdheid) en de Nota ecologische
   verbindingen (GS-bevoegdheid) zich tot elkaar verhouden.
  • Bekijken of het mogelijk is om de focus breder te maken in plaats van het focussen op
   twee ecologische verbindingen.


  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Weber Herziene nota ecologische verbindingen en wijziging van paragraaf 2_6 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016
  2. Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Groen 2016_GS-brief_pdf
  3. Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Groen 2016_Besluit_pdf
  4. Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Groen 2016_Bijlage behorende bij het Besluit_pdf
  5. Herziene Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland_GS-brief_pdf
  6. Herziene Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland_pdf
  7. Herziene Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland_Overzichtskaart_pdf
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken