Statencommissie Duurzame Ontwikkeling 13 juni 2018 - woensdag 13 juni 2018

Orgaan:
Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling
Locatie:
Provinciehuis Zuid-Holland in de Landschapszaal
Datum:
woensdag 13 juni 2018
Aanvang:
13:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
Randy de Jongh
Telefoon:
070 441 65 85
E-mail:
rr.de.jongh@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Het versienummer van deze agenda is 2.

 2. Conceptbesluitenlijst vorige procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van de besluitenlijst van de procedurevergadering van 23 mei 2018.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering commissie Duurzame Ontwikkeling 23 mei 2018_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt
  aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5
  "Bespreekstukken".

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen stukken:
  Thema Groen:

  (-) Statenvoorstel "Kadernota 2019 - 2022"
  Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten om met betrekking tot de Kadernota 2019-2022
  een aantal besluiten te nemen. 

  Voorstel: direct agenderen in de aansluitende overlegvergadering bij agendapunt 5a "Voorjaarnota, Kadernota
  en Kaderbesluit Groen".


  (-) Statenvoorstel "Kaderbesluit Groen 2018" + gewijzigd Statenvoorstel "Kaderbesluit Groen 2018
  (NAGEZONDEN)
  Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten om in te stemmen met het Kaderbesluit Groen 2018
  met daarin de beoogde verschuiving van financiële middelen in het Programma Zuid-Hollands Groen.  

  Voorstel: direct agenderen in de aansluitende overlegvergadering bij agendapunt 5a "Voorjaarnota, Kadernota
  en Kaderbesluit Groen".


  (-) Statenvoorstel "Voorjaarsnota 2018"
  Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten om met betrekking tot de Voorjaarnota 2018 een
  aantal besluiten te nemen.   

  Voorstel: direct agenderen in de aansluitende overlegvergadering bij agendapunt 5a "Voorjaarnota, Kadernota
  en Kaderbesluit Groen".


  (-) Statenvoorstel "Dunea - Verhoging incidentele subsidie 2017-2018 Ontwikkeling-implementatie
  governancemodel opstartfase Nationaal Park Hollandse Duinen"
  Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten te besluiten tot het verhogen van de meerjarige
  incidentele subsidie 2017-2018 met € 27.300 naar maximaal € 157.300 voor Ontwikkeling en implementatie
  van het governancemodel in de opstartfase Nationaal Park Hollandse Duinen aan Dunea.   

  Voorstel: direct agenderen in de aansluitende overlegvergadering bij agendapunt 5a "Voorjaarnota, Kadernota
  en Kaderbesluit Groen".


  (-) GS-brief "Studies naar achteruitgang insecten"
  De portefeuillehouder Groen biedt aan Provinciale Staten de resultaten aan van twee studies. De eerste
  studie is gedaan naar trends en insecten op de lange termijn in Zuid-Holland. De tweede studie is een
  verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van insecticiden in honing.

  De conclusie uit het eerste onderzoek is, is dat het aantal dagvlinders in drie gekozen deelgebieden
  (duingebied, bebouwde kom en landelijk gebied) sterk verschillen. Over de gehele provincie gezien
  is er een significante dalende trend te zien (een afname met 63%).

  In de tweede studie wordt geconcludeerd dat in de 22 onderzochte honingmonsters geen overschrijding
  geeft plaatsgevonden van landbouwgif waarbij menselijke consumptie in het geding is geweest. Met dit
  onderzoek kunnen nog geen effecten op insecten gemeten worden. 

  Voorstel: betrekken bij agendapunt 5a "Voorjaarnota, Kadernota en Kaderbesluit Groen".


  (-) GS-brief "Regeling bestrijden invasieve exoten en motie 407 (inzake het inzichtelijk maken van de
  financiële consequenties van het exotenbeleid)"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat minister van Landbouw op 22 februari 2018 het
  Besluit natuurbescherming heeft gewijzigd. De regeling en het besluit treden met terugwerkende kracht
  inwerking per 1 januari 2018. Deze wijziging houdt in dat Gedeputeerde Staten van de provincies
  verantwoordelijk worden voor het bestrijden van een dertigtal invasieve uitheemse soorten.

  Gedeputeerde Staten geven met het oog op motie 407 "Inzicht financiële consequenties en dekking
  exotenbeleid Zuid-Holland" van de PvdD aan dat het inzichtelijk maken van de bestrijdingskosten van
  exoten met de nodige onzekerheden is omgeven. Gedeputeerde Staten stellen voor een € 100.000 per jaar
  te reserveren voor het exotenbeleid. 
   

  Voorstel: direct agenderen in de aansluitende overlegvergadering bij agendapunt 5a "Voorjaarnota, Kadernota
  en Kaderbesluit Groen".


  (-) GS-brief "Uitvoering moties Bodemdaling (motie 749) en Zonneboeren (motie 762) (NAGEZONDEN)
  Gedeputeerde Staten geven aan de hand van deze brief aan hoe zij invulling geven aan de moties 749
  "Bodemdaling, Heel Zuid-Holland Zakt" van D66 en 762 "Zonneboeren" van de SP. Vanwege de samenhang
  wordt hier in één GS-brief reactie op gegeven.  

  De commissie Verkeer en Milieu heeft op 6 juni 2018 zich gefocust op de afhandeling van motie 749. De
  commissie Duurzame Ontwikkeling wordt in deze vergadering gevraagd zich te focussen op de afhandeling van
  motie 762.

  Voorstel: direct agenderen in de aansluitende overlegvergadering bij agendapunt 5a "Voorjaarnota, Kadernota
  en Kaderbesluit Groen".


  (-) Statenvoorstel "Ruiterpadenplan (motie 743)" (NAGEZONDEN)
  Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten te besluiten een bedrag van maximaal € 3.110.000 te
  dekken vanuit groenmiddelen (programma 1) voor de uitvoering van fase 1 van het ruiterpladenplan. 
  Gedeputeerde Staten stellen dit voor ter uitvoering van motie 743 "Meer ruiters in het groen" van de VVD.    

  Voorstel: direct agenderen in de aansluitende overlegvergadering bij agendapunt 5a "Voorjaarnota, Kadernota
  en Kaderbesluit Groen".


  (1-3) Statenvoorstel "Ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving"
  Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om het ontwerp van de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
  vast te stellen en deze vrij te geven voor inspraak.

  De commissie heeft op 23 mei 2018 besloten om in deze procedurevergadering kennis te nemen van dit stuk
  en de definitieve versie te bespreken in de overlegvergadering van 12 december 2018. Ter voorbereiding op
  de bespreking van 12 december 2018 wordt er op 21 november 2018 een hoorzitting georganiseerd.   

  Voorstel: direct doorgeleiden als hamerstuk naar de PS-vergadering van 27 juni 2018.


  (4) GS-brief "Uitspraken Rechtbank Den Haag"
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten over twee uitspraken van de Rechtbank Den
  Haag die op 14 mei 2018 zijn gedaan. Deze hebben betrekking op de door de Omgevingsdienst
  Haaglanden namens Gedeputeerde Staten verleende toestemming voor het vangen en doden met CO2 van
  grauwe ganzen en brandganzen.

  De Rechtbank heeft geoordeeld dat er onvoldoende is aangetoond dat er een relatie bestaat tussen juist
  deze populaties ganzen en de risico's voor het luchtverkeer. En dat er onvoldoende is aangetoond dat er
  een relatie is tussen de omvang van de populatie grauwe gans en brandgans en de landbouwschade.

  De Rechtbank heeft het besluit vernietigd en heeft Gedeputeerde Staten opgedragen een nieuw besluit
  te nemen met inachtneming van deze uitspraak.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  


  (5) GS-brief "Brief aan BenW Rotterdam n.a.v. behandeling Oranjebonnen in commissievergadering
  11 april 2018"

  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten hoe hij invulling heeft gegeven aan toezeggingen
  die hij gedaan heeft tijdens de vergadering van de commissie Duurzame Ontwikkeling d.d. 11 april 2018
  inzake het project Oranjebonnen. Zo heeft hij een brief gestuurd aan het college van BenW van de gemeente
  Rotterdam met daarin de uitkomst van de commissie Duurzame Ontwikkeling.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  


  (6) GS-brief "Afschrift GS-reactie inzake Buijtenland van Rhoon"
  De portefeuillehouder Groen stuurt conform toezegging aan Provinciale Staten een afschrift van de GS-reactie
  op de ingekomen brief (16) deelnemende agrarische ondernemers uit Buytenland van Rhoon "Oproep van de
  stakeholders Buytenland van Rhoon aan de provincie Zuid-Holland om serieus werk te maken van de
  onderhandeling op basis van volledige schadeloosstelling" die op de agenda stond van de commissie
  Duurzame Ontwikkeling van 11 april 2018. 

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  


  (7-8) GS-brief "Voortgangsrapportage Taskforce Rode Hexagonen"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof
  (PAS) over de voortgang en het vervolg van de interbestuurlijke Taskforce Rode Hexagonen Kapittelduinen
  (waar de provincie Zuid-Holland onderdeel van uit maakt).

  De samenwerking in deze Taskforce is als waardevol ervaren en daarom is besloten om in de huidige
  samenstelling verder te werken aan het optimaliseren van de periodieke actualisering van het PAS.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  


  (9-11) GS-brief "POP3 Samenwerking duurzame innovaties landbouw 2018"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij op 22 mei 2018 een aantal besluiten hebben
  genomen op grond van de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland. Het gaat om de volgende besluiten:

  • Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland betreffende wijzigingen in
   paragraaf 2.7 en 2.8; 
  • Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2018 met
   een deelplafond van € 5.900.000.

    Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  


  (12-15) GS-brief "Vaststelling gecorrigeerde Nota van Antwoord en N2000 beheerplan Biesbosch"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over een fout in het definitieve beheerplan N2000
  Biesbosch en de bijbehorende Nota van Antwoord die zij op 19 december 2017 hebben vastgesteld.

  De fout betreft een recreatiezoneringskaart in de kaartbijlagen die niet bedoeld en niet beschikt was
  voor het beheerplan. In de voorliggende versie van dit beheerplan is de betreffende kaart uit de
  bijlagen verwijderd en zijn in de tekst alle verwijzingen naar deze kaart vervangen door
  verwijzingen naar de Biesbosch-verordening en de zogenoemde vaarkaart.

    Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  


  (16-22) GS-brief "Ontwerp beheerplan Natura 2000 Zouweboezem vastgesteld"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij het ontwerp-beheerplan Zouweboezem op 
  22 mei 2018 hebben vastgesteld. 

  Gedeputeerde Staten zijn conform de Wet natuurbescherming artikel 2.3 lid 1 bevoegd om
  beheerplannen vast te stellen. Conform afspraak worden beheerplannen ter kennisgeving aangeboden
  aan Provinciale Staten.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  


  Thema Energie:

  (-) Statenvoorstel "Verlenging subsidie (in de vorm van een lening) aan Warmtebedrijf Holding B.V. "
  (NAGEZONDEN)
  Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten om in te stemmen met de verlenging van de subsidie
  (in de vorm van een lening) aan Warmtebedrijf Holding B.V., met maximaal zes maanden onder 
  gelijkblijvende voorwaarden, indien daar door WBR om wordt gevraagd. Het totale bedrag aan staatssteun
  wordt dan ongeveer € 43.000.    

  Voorstel: direct agenderen in de aansluitende overlegvergadering bij agendapunt 5c "Verlenging subsidie
  aan Warmtebedrijf Holding B.V. ".


  (23-24) GS-brief "Behandelvoorstel motie 795 inzake gaswinning in Zuid-Holland
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hoe zij invulling gegeven hebben aan de
  uitvoering van motie 795 "Gaswinning in Zuid-Holland" van GroenLinks. 

  Gedeputeerde Staten stellen voor om deze motie als afgedaan te beschouwen.

  Voorstel: adviseren Provinciale Staten om motie 795 als afgedaan te beschouwen.    Van derden ontvangen stukken:
  Thema Groen:

  (-) "Faunabeheerplan Knobbelzwaan Zuid-Holland 2018 - 2024" van de FBE
  De Stichting Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) heeft in de afgelopen periode gewerkt aan het
  het afronden van het faunabeheerplan voor de knobbelzwaan Zuid-Holland 2018 -2024. Dit faunabeheerplan
  gaat over de bestrijding van knobbelzwanen die in Zuid-Holland zal worden uitgevoerd in 2018-2024 ter
  bescherming van landbouwgewassen, de vliegveiligheid en de openbare veiligheid. De FBE heeft dit
  faunabeheerplan zowel aan Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten aangeboden

  Voorstel: direct agenderen in de aansluitende overlegvergadering bij agendapunt 5b "Faunabeheerplan
  Knobbelzwaan".


  (-) Brief van FBE "Aanvulling op aanbiedingsbrief Faunabeheerplan knobbelzwaan" (NAGEZONDEN) 
  Betreft een afschrift van een brief van de Stichting Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) gericht aan
  Gedeputeerde Staten. De FBE licht in deze brief het Faunabeheerplan voor de knobbelzwaan nader toe.  

  Voorstel: direct agenderen in de aansluitende overlegvergadering bij agendapunt 5b "Faunabeheerplan
  Knobbelzwaan".


  (-) Brief van NMZH "Faunabeheerplan knobbelzwaan Zuid-Holland 2018-2024" (NAGEZONDEN) 
  De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) informeert de commissie Duurzame Ontwikkeling over
  welke adviesreactie zij hebben gegeven op het conceptfaunabeheerplan voor de knobbelzwaan.     

  Voorstel: betrekken bij de discussie over het " Faunabeheerplan Knobbelzwaan" (agendapunt 5b).


  (25) Email van betrokkenen Vlietland "De geluidsschermen langs Vlietland en de Vogelplas Starrevaart"
  De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart sturen aan de commissie Duurzame Ontwikkeling nadere informatie
  over Vlietland inclusief de Meeslouwerplas. De aanleiding hiervoor is de inspreker van het Actiecomité Stop
  Geluidsoverlast A4 die op 23 mei 2018 heeft ingesproken in de commissie Duurzame Ontwikkeling over de
  geluidsschermen langs de A4    

  Voorstel: betrekken bij de bespreking van "Vlietland inclusief Meeslouwerplas" in de overlegvergadering 
  d.d. 12 september 2018
    


  (26) Brief KNNV-Gouda "Voortgangsinformatie 2  inzake Aanvullende maatregelen Stormpoldervloedbos
  en Statenexcursie SVB van 26 april j.l."
  De KNNV-Gouda informeert de commissie Duurzame Ontwikkeling over het vervolgwerk na haar levering van
  de concept onderzoeksopdracht ‘Sedimentatiebeperking Stormpoldervloedbos’ op 16 maart 2018 aan het
  Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en aan de commissie Duurzame Ontwikkeling op 26 maart 2018. Voorts over
  "Statenexcursie iconen zoetwatergetijdennatuur en getijbeleving" van 26 april 2018.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.    Thema Energie:

  (27) Brief LindtWind "Klacht inzake WOB-afhandeling windturbine perceel Van Leeuwenhoekweg 33
  Dordrecht"

  Betreft een afschrift van een brief van de Stichting Bewonerscomité Lindtwind Zwijndrecht gericht aan
  Gedeputeerde Staten. Het bewonerscomité kan zich niet vinden in beantwoording van de Omgevingsdienst
  Zuid-Holland Zuid naar aanleiding van een WOB-verzoek inzake de windturbine op perceel van de Van
  Leeuwenhoekweg 33 in Dordrecht.

  Het bewonerscomité vraagt aan Gedeputeerde Staten om alsnog over te gaan tot een correcte uitleg van
  de gang van zaken.  

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  


  Stukken
  1. Ontwerp Visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving_Statenvoorstel
  2. Ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
  3. Contourversie Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving
  4. Brief van Gedeputeerde Weber Uitspraken Rechtbank Den Haag
  5. Brief van Gedeputeerde Weber Brief aan BenW Rotterdam nav behandeling Oranjebonnen in commissievergadering 11 april 2018
  6. Brief van Gedeputeerde Weber Afschrift GS-reactie inzake Buijtenland van Rhoon
  7. Voortgangsrapportage Taskforce Rode Hexagonen Kapittelduinen_GS-brief
  8. Beknopte voortgangsrapportage Taskforce Rode Hexagonen van de kaart
  9. POP3 Samenwerking duurzame innovaties landbouw 2018_GS-brief
  10. POP3 Samenwerking duurzame innovaties landbouw 2018_Besluit tot wijziging
  11. POP3 Samenwerking duurzame innovaties landbouw 2018_Openstellingsbesluit
  12. Vaststelling gecorrigeerde Nota van Antwoord en N2000 beheerplan Biesbosch_GS-brief
  13. Vaststelling gecorrigeerde Nota van Antwoord en N2000 beheerplan Biesbosch_Kaartbijlagen
  14. Vaststelling gecorrigeerde Nota van Antwoord en N2000 beheerplan Biesbosch_Nota van Antwoord
  15. Vaststelling gecorrigeerde Nota van Antwoord en N2000 beheerplan Biesbosch_N2000 Biesbosch beheerplan
  16. Vaststellen ontwerp-beheerplan Bijzondere natuurwaarden Zouweboezem_GS-brief
  17. Vaststellen ontwerp-beheerplan Bijzondere natuurwaarden Zouweboezem_Ontwerp
  18. Vaststellen ontwerp-beheerplan Bijzondere natuurwaarden Zouweboezem_bijlage 1
  19. Vaststellen ontwerp-beheerplan Bijzondere natuurwaarden Zouweboezem_bijlage 2
  20. Vaststellen ontwerp-beheerplan Bijzondere natuurwaarden Zouweboezem_bijlage 3
  21. Vaststellen ontwerp-beheerplan Bijzondere natuurwaarden Zouweboezem_Bijlage 4
  22. Vaststellen ontwerp-beheerplan Bijzondere natuurwaarden Zouweboezem_Bijlage 5
  23. GS-brief Behandelvoorstel motie 795 inzake gaswinning in Zuid-Holland
  24. GS-brief Behandelvoorstel motie 795 inzake gaswinning in Zuid-Holland_motie
  25. Mailbericht van de Vereniging Vrienden van Vlietland ea de Geluidsschermen langs Vlietland en de Vogelplas Starrevaart
  26. KNNV Voortgangsinfo-2 over Onderzoek Stormpoldervloedbos
  27. Mailbericht van Bewonerscomite Lindtwind Klacht inzake WOB-afhandeling inzake de reactie door GS
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren
  bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna
  de commissie beslist of een inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander
  instrument meer voor de hand ligt. De commissie kan urgente onderwerpen uiteraard nog toevoegen
  aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering.


  1a Agenderingsverzoek voor bespreken "Faunabeleid" (NAGEZONDEN)
  De commissie wordt gevraagd te bepalen of zij kan in stemmen met het agenderingsverzoek van
  mevrouw Van Viegen (PvdD) om het Faunabeleid te bespreken in een volgende overlegvergadering.

  Toelichting: 
  Mevrouw Van Viegen heeft conform afspraak d.d. 23 mei 2018 een agenderingsverzoek ingediend
  (zie bijlagen 1 en 2).  


  2) Activiteiten

  2a) Voorstel filmvertoning "De vele gezichten van de Zevenhuizerplas" (NAGEZONDEN)   
  De commissie wordt gevraagd om aan Gedeputeerde Staten te vragen of de filmvertoning "De vele
  gezichten van de Zevenhuizerplas" nog een keer specifiek voor Provinciale Staten gedraaid kan worden.

  Toelichting:
  De film "De vele gezichten van de Zevenhuizerplas" is op donderdag 31 mei 2018 in het provinciehuis
  getoond. Gedeputeerde Janssen heeft toen een openingswoord gesproken. De filmvertoning van 31
  mei 2018 was onderdeel van een bijdrage van de provincie aan de totstandkoming van deze film. 

  Niet veel Statenleden hebben hieraan kunnen deelnemen, omdat het op een donderdag heeft plaatsgevonden.

  Van mevrouw Wijbenga (D66) is het voorstel ontvangen om deze film een keer specifiek voor Provinciale
  Staten te draaien. De informatie uit deze film zou onder andere gebruikt kunnen worden ter voorbereiding op
  de behandeling van de definitieve versie van de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving in de PS-vergadering
  van 19 december 2018. 
    


  3) Planning

  3a. Actualisering Planning commissie Duurzame Ontwikkeling (NAGEZONDEN)

  Toelichting:
  De commissievoorzitter en de portefeuillehouder Groen en Energie bespreken op 13 juni 2018 de
  planning van deze commissie. Eerder stond deze afspraak op 4 juni 2018 gepland. Hierdoor kan
  er geen geactualiseerde planning voor deze vergadering worden aangeleverd.   


  3b. Voorstel wisselen vergadermoment in september 2018 commissies VenM en DO (NAGEZONDEN)

  De commissie wordt gevraagd:

  • in te stemmen met het voorstel van de commissie Verkeer en Milieu om het vergadermoment in
   september 2018 van de commissie Verkeer en Milieu en Duurzame Ontwikkeling met elkaar te wisselen.
   De commissie Verkeer en Milieu zal dan plaatsvinden op 12 september 2018 in plaats van 5 september
   2018. De commissie Duurzame Ontwikkeling zal op 5 september 2018 plaatsvinden in plaats van
   12 september 2018.  
  • in te stemmen dat het al geplande LTO-werkbezoek "Agri-safari" in de ochtend van 12 september 2018
   nog steeds blijven plaatsvinden.
     

  Toelichting:
  De commissie Verkeer en Milieu heeft op 6 juni 2018 onder andere gesproken over de behandeling van het
  bespreekonderwerp "Duinpolderweg". Om te voorkomen dat de hoorzitting "Duinpolderweg" in het zomerreces
  (augustus) georganiseerd wordt, is het voorstel om deze hoorzitting in de week 36 (op woensdag of vrijdag) te
  organiseren. De commissie Verkeer en Milieu zou dan op 12 september 2018 de Duinpolderweg kunnen
  bespreken. Provinciale Staten zouden in de PS-vergadering 19 september 2018 dit onderwerp kunnen
  behandelen. Om deze planning te realiseren is het daarom wenselijk dat de vergadering van de commissie
  Duurzame Ontwikkeling d.d. 12 september 2018 verplaatst wordt naar 5 september 2018.  

  De commissie Duurzame Ontwikkeling heeft op 23 mei 2018 ingestemd om te gaan op de uitnodiging van
  LTO-Noord Zuid-Holland voor het werkbezoek "Agri-safari" op 12 september 2018 9:00 - 13:30 uur. Als de
  commissie Verkeer en Milieu op 12 september 2018 op de reguliere aanvangstijd van 14:00 uur begint, dan zijn
  Statenleden op tijd terug voor deze vergadering. Mocht de vergadering toch eerder aanvangen, dan kan het 
  werkbezoek alsnog doorgaan. In de regel is niet zoveel overlap tussen de woordvoerders Verkeer en Milieu en
  Duurzame Ontwikkeling.  

  Stukken
  1. Agenderingsverzoek Bespreking Faunabeleid van mevrouw Van Viegen PvdD (NAGEZONDEN)_pdf
  2. Brief van Gedeputeerde Weber Faunabeleid diverse zaken (NAGEZONDEN)
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen


b. Vaststellen van de agenda


c. Spreekrecht
Belangstellenden die gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken bij één van de
agendapunten dienen dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te melden bij de commissiegriffier. Dit
kan telefonisch: 070- 441 6585 of per e-mail: rr.de.jongh@pzh.nl

De behandeling van agendapunt 5c "Ontwikkeling Warmtedossier"  vindt plaats achter gesloten deuren. In
overeenstemming met artikel 24, lid 2d van het Reglement van Orde kan op dit agendapunt niet worden ingesproken.


d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder wil krijgen, dient deze vraag
uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorstel: vaststellen van het verslag van de overlegvergadering van 23 mei 2018.

  Stukken
  1. Verslag vergadering Statencommissie Duurzame Ontwikkeling d_d_ 23 mei 2018_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Er is een opmerking ontvangen van mevrouw Koning (PvdA) naar aanleiding van de zesde toezegging van de
  portefeuillehouder Groen en Energie bij agendapunt 5a "Jaarstukken 2017 en de voortgangsrapportages Groen
  en Energie".

  In de besluitenlijst staat nu:

  In het Programma Zuid-Hollands Groen aandacht te geven aan het beheer en het onderhoud van de voormalige
  recreatiegebieden. Daarbij wordt financieel en in percentages inzichtelijk gemaakt hoe de kosten voor beheer
  en onderhoud zich verhouden tot het beschikbare geld voor recreatiegebieden.


  Voorgesteld wordt om deze toezegging als volgt aan te passen: 

  In het Programma Zuid-Hollands Groen aandacht te geven aan het beheer en het onderhoud van de voormalige
  natuur- en recreatieschappen. Daarbij wordt financieel en in percentages inzichtelijk gemaakt hoe de kosten voor
  beheer en onderhoud zich verhouden tot het beschikbare geld voor de gebieden.


  Voorstel: vaststellen van de besluitenlijst van de overlegvergadering van 23 mei 2018 inclusief bovenstaande
  voorgestelde wijzigingen.
  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering commissie Duurzame Ontwikkeling 23 mei 2018_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorjaarsnota 2018, Kadernota en Kaderbesluit Groen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber (Groen en Energie)

  De commissie wordt gevraagd:

  1) advies uit te brengen aan Provinciale Staten voor de PS-vergadering van 27 juni 2018 over: 

  • 1a) het Statenvoorstel "Voorjaarsnota 2018";
  • 1b) het Statenvoorstel "Kadernota 2019-2022";
  • 1c) het Statenvoorstel "Kaderbesluit Groen 2018". Hierbij kunt u  eventuele wensen kenbaar 
   maken ten aanzien van de eerste versie van het Kaderbesluit Groen; 
  • 1d) het Statenvoorstel "Dunea - verhoging incidentele subsidie 2017-2018 Ontwikkeling-
   implementatie governancemodel opstartfase Nationaal Park Hollandse Duinen";  
  • 1e) het Statenvoorstel "Ruiterpadenplan (motie 743)" (NAGEZONDEN).

  2) te bepalen of Provinciale Staten geadviseerd kunnen worden om:  

  • motie 407 "Inzicht financiële  consequenties en dekking exotenbeleid Zuid-Holland" van de PvdD; 
  • motie 743 "Meer ruiters in het groen" van de VVD (NAGEZONDEN);
  • motie 762 "Zonneboeren" van de SP (NAGEZONDEN).

       als afgedaan te beschouwen.

   

  Toelichting:

  Voor de bespreking in commissie Duurzame Ontwikkeling zijn de volgende doelen van toepassing:

  Doel 1.3 Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde;
  Doel 1.4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt;
  Doel 1.5 Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw:
  Doel 3.2 Schone en toekomstbestendige energie.


  Ad.1a) De voorjaarsnota 2018 is de eerste begrotingswijziging van 2018. Gedeputeerde Staten leggen
  met de voorjaarsnota 2018 verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2018. In de voorjaarsnota
  2018 wordt gerapporteerd over de afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen
  middelen op doelniveau.

  De voorjaarsnota 2018 sluit met een voordelig saldo van € 18 miljoen. De stand van de algemene reserve
  groeit in 2018 tot € 73,2 miljoen. Het saldo van de vrije ruimte bedraagt in 2018 € 43,2 miljoen incidenteel.

  Bovendien wordt in de Voorjaarnota 2018 voorstellen gedaan voor een aantal aanpassingen in 2018 van 
  begrotingssubsidies en subsidieplafonds.  

  Ad.1b) De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer voor de komende vier jaar (2019-2022) en
  geeft een doorkijk op de lange termijn. 

  Bovendien wordt in de Kadernota 2019-2022 voorstellen gedaan voor een aantal aanpassingen in 2019 van 
  begrotingssubsidies en subsidieplafonds.  

  Ad.1c) Het Kaderbesluit Groen 2018 is het laatste nieuwe instrument in de Planning- en Controlcyclus Groen
  die is ontwikkeld om de uitvoeringsresultaten, de bestedingen en de programmering van de beleidsdoelen
  Groen beter te verbinden. De andere onlangs ontwikkelde instrumenten zijn het Voortgangsrapport
  "Voortgang Groen" (VGR) en het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG). De commissie behandelt in deze
  vergadering de eerste versie van het Kaderbesluit Groen en kan eventuele wensen ten aanzien van dit
  nieuwe instrument kenbaar maken.

  Het Kaderbesluit Groen bevat strategische keuzes rond de aanpassing en de verdeling van financiële
  middelen binnen het PZG. En het biedt het financiële kader voor de Begroting 2019 voor Groen en het
  PZG 2019-2033 die in het najaar 2018 aan Provinciale Staten worden aangeboden.  

  Ad.1d) Dunea is bij de aanvraag voor haar subsidie ervanuit gegaan dat zij BTW kan verrekenen. Dit
  blijkt echter niet het geval te zijn voor deze werkzaamheden. Dunea verzoekt daarom ophoging
  van de reeds verstrekte subsidie met € 27.300,00 naar € 157.300,00. Indien Provinciale Staten 
  instemmen met dit verzoek, dan kan het Nationaal Park in oprichting Hollandse Duinen de oorspronkelijke
  voorgestelde werkzaamheden uitvoeren en hoeven de ambities niet naar beneden te worden bijgesteld.

  Ad.1e) De commissie heeft op 14 februari 2018 besloten het plan voor de ruiterpaden Zuid-Holland te agenderen
  voor de overlegvergadering van 13 juni 2018. Naar aanleiding van de discussie bepaalt de commissie of
  Provinciale Staten geadviseerd kunnen worden om deze motie als gedaan te beschouwen. De portefeuillehouder
  Groen heeft daarbij toegezegd de commissie te informeren over of en hoe het digitaal meldpunt voor recreanten
  is vormgegeven. 

  Ad2) De commissie heeft op 14 februari 2018 besloten het voorstel inzake de zonneboeren te betrekken
  bij de discussie over de Kadernota op 13 juni 2018. Naar aanleiding van deze discussie bepaalt de
  commissie of Provinciale Staten geadviseerd kunnen worden om motie 762 "Zonneboeren" van de SP
  als afgedaan te beschouwen.

  Stukken
  1. Voorjaarsnota 2018_Statenvoorstel
  2. Voorjaarsnota 2018
  3. Kadernota 2019-2022_Statenvoorstel
  4. Kadernota 2019-2022
  5. Kaderbesluit Groen 2018_Statenvoorstel
  6. Kaderbesluit Groen 2018_Afweging initiatieven en projecten bijlage
  7. Kaderbesluit Groen 2018_Afweging initiatieven en projecten
  8. Brief van Gedeputeerde Weber Studies naar achteruitgang insecten
  9. Dunea Verhoging incidentele subsidie 2017-2018 Ontwikkeling-implementatie governancemodel opstartfase Nationaal Park Hollandse Duinen_Statenvoorstel
  10. Dunea Verhoging incidentele subsidie 2017-2018 Ontwikkeling-implementatie governancemodel opstartfase Nationaal Park Hollandse Duinen_GS-brief
  11. GS-brief Regeling bestrijden invasieve exoten en motie 407
  12. Motie 407 - Van Viegen (PvdD) Inzichtelijk maken financiele consequenties exotenbeleid_pdf
  13. GS-brief inzake uitvoering moties 749 bodemdaling en 762 zonneboeren (nagezonden)
  14. motie 762 Zonneboeren van de SP (NAGEZONDEN)_pdf
  15. Statenvoorstel Ruiterpadenplan (NAGEZONDEN)
  16. Ruiterpadenplan_motie 743 (NAGEZONDEN)
  17. Ruiterpadenplan Zuid-Holland 2018 (NAGEZONDEN)
  18. Ruiterpadenplan_bijlage ruiterpaden zh bestaand gewenst (NAGEZONDEN)
  19. Brief van Gedeputeerde Weber Erratum statenvoorstel Kaderbesluit Groen 2018 (NAGEZONDEN)
 2. Faunabeheerplan knobbelzwaan Zuid-Holland 2018 - 2024(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber (Groen)

  De commissie wordt gevraagd een standpunt in te nemen ten aanzien van het al dan niet door
  Gedeputeerde Staten goedkeuren van het voorliggende faunabeheerplan voor de knobbelzwaan.

  Toelichting:
  De Stichting Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) Zuid-Holland heeft in de afgelopen periode gewerkt
  aan het afronden van het faunabeheerplan voor de knobbelzwaan Zuid-Holalnd 2018 - 2024. Dit
  faunabeheerplan gaat over de bestrijding van knobbelzwanen die in Zuid-Holland zal worden uitgevoerd in
  2018-2024 ter bescherming van landbouwgewassen, de vliegveiligheid en de openbare veiligheid. Deze
  bestrijding wordt uitgevoerd conform de provinciale vrijstelling die op basis van de op 1 januari 2017
  ingevoerde Wet natuurbescherming is verleend door Provinciale Staten.

  De FBE heeft dit plan aan zowel aan Gedeputeerde Staten als aan Provinciale Staten aangeboden. Het FBE
  verzoekt Gedeputeerde Staten om dit faunabeheerplan voor een periode van zes jaar goed te keuren.
  Gedeputeerde Staten zijn conform de Wet Natuurbescherming (artikel 3.12, lid 7,) bevoegd om goedkeuring
  te verlenen aan Faunabeheerplannen. Echter, de portefeuillehouder Groen heeft op 2 november 2016, bij de
  bespreking van de Nieuwe wet natuurbescherming: vaststelling verordeningen en Burgerinitiatief Stop de
  hobbyjacht, toegezegd de commissie bij de vaststelling van toekomstige Faunabeheerplannen door middel
  van een voorhangprocedure te betrekken. De commissie heeft daarbij afgesproken dat bij de aanlevering
  van de stukken kan worden afgeweken van de PS-werkwijze (eerste procedurevergadering, dan in de
  volgende overlegvergadering).

  Gedeputeerde Staten zullen na de bespreking in deze overlegvergadering een besluit nemen over
  het Faunabeheerplan.

  Stukken
  1. Faunabeheerplan knobbelzwaan Zuid-Holland 2018-2024 van de Faunabeheereenheid Z-H
  2. Aanvulling brief GS aanbieding faunabeheerplan knobbelzwaan (NAGEZONDEN)
  3. Brief van Natuur en Milieu Z-H over knobbelzwanen (NAGEZONDEN)
  4. Reactie concept Faunabeheerplan knobbelzwaan ZH (NAGEZONDEN)
 3. Verlenging subsidie aan Warmtebedrijf Holding B.V.(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: gedeputeerde Weber (Energie) en gedeputeerde Baljeu (Financiën)

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan Provinciale Staten voor de PS-vergadering
  van 27 juni 2018 over het Statenvoorstel "Verlenging subsidie (in de vorm van een lening) aan
  Warmtebedrijf Holding B.V.".

  Stukken
  1. Statenvoorstel Verlenging subsidie (in de vorm van een lening) aan Warmtebedrijf Holding BV (NAGEZONDEN)
 4. Voortgang warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: gedeputeerde Weber (Energie) en gedeputeerde Baljeu (Financiën) 

  Toelichting:
  De behandeling van dit agendapunt vindt plaats achter gesloten deuren. In overeenstemming met artikel
  24, lid 2d van het Reglement van Orde kan op dit agendapunt niet worden ingesproken.
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken