Statencommissie Duurzame Ontwikkeling 14 maart 2018 - woensdag 14 maart 2018

Orgaan:
Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling
Locatie:
Provinciehuis Zuid-Holland in de Landschapszaal
Datum:
woensdag 14 maart 2018
Aanvang:
09:30 uur
Eindtijd:
12:00  uur
Contactpersoon:
Randy de Jongh
Telefoon:
070 441 65 85
E-mail:
rr.de.jongh@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Conceptbesluitenlijst vorige procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van de besluitenlijst van de procedurevergadering van 14 februari 2018.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering commissie Duurzame Ontwikkeling 14 februari 2018_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt
  aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5
  "Bespreekstukken".


  Van Gedeputeerde Staten ontvangen stukken:

  Thema Groen:

  (-) GS-brief "Detailplanning Omgevingsbeleid" + beantwoording "Vragen PvdA-fractie over het
  Omgevingsbeleid en de Ambitienotitie"

  De portefeuillehouder Ruimte Ordening stuurt aan Provinciale Staten conform toezegging de
  detailplanning voor de beleidsneutrale omzetting en de beleidsrijke modules van het Omgevingsbeleid
  die nog in deze collegeperiode ter besluitvorming aan u worden voorgelegd. Deze detailplanning is een
  verdere uitwerking van de Programmering Omgevingsbeleid najaar 2017 (imago-signaal).

  In de bijlage zijn de antwoorden te vinden op vragen die de PvdA-fractie gesteld heeft met het oog op
  de behandeling van de Ambitienotitie vernieuwd Omgevingsbeleid in de vakcommissies die op 7 en 14
  maart 2018 plaatsvinden.

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering bij agendapunt 5a "Ambitie vernieuwd
  Omgevingsbeleid".
   


  (1) GS-brief "Nieuw besluit nodig over de aanwijzing van het Natura 2000-gebied 'Haringvliet' "
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten dat de Raad van State op 21 februari 2018 
  bekend heeft gemaakt dat het Rijk een nieuw besluit moet nemen over de aanwijzing van het Natura
  2000-gebied 'Haringvliet'. Het eerdere besluit om de Leenheerenpolder buiten dat gebied te houden,
  heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak vernietigd.

  De commissie heeft 1 november 2017 besloten de presentatie van wethouder Boogaard (gemeente
  Korendijk) over de Gebiedsagenda Hoeksche Waard West/Spuimonding te koppelen aan deze uitspraak
  van de Raad van State.  

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en op 4 april 2018 10:30 - 12:00 uur (provinciehuis) de presentatie
  van wethouder Boogaard organiseren. De commissie kan de informatie van deze presentatie desgewenst
  betrekken bij de discussie over de versnelling realisatie NNN / actualisatie businesscase NNN in de
  overlegvergadering van 11 april 2018.


  (2-4) GS-brief "POP3 openstellingsbesluit LEADER maart 2018 en wijziging openstellingsbesluit
  jonge landbouwers 2018"

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij op 13 februari 2018 op grond van de
  Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland de volgende besluiten hebben genomen:

  • het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER maart 2018;
  • het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit jonge landbouwers Zuid-Holland 2018.

  Het openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland in 2018 past binnen het door
  Provinciale Staten voor 2018 vastgestelde subsidieplafond van € 16.400.000.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  Thema Energie:

  (5-6) Statenvoorstel "Incidentele subsidieverlening Energie Transitie Partners BV -
  Innovatiecluster Warmte Westland-Oostland
  Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten te besluiten tot het verlenen van een
  meerjarige incidentele subsidie 2018-2019 ter grootte van maximaal € 300.000,00
  (€ 150.000,00 per jaar) voor de uitvoering van het project Innovatiecluster Warmte
  Westland-Oostland.

  De dekking van het subsidiebudget voor de meerjarige incidentele subsidie van
  € 300.000 is in de begroting voorzien in Programma 3. Aantrekkelijk en Concurrerend,
  Doel 3.2 Schone en toekomstbestendige energie.

  Omdat het gaat om een project dat van bijzonder belang is wordt gebruik gemaakt van
  artikel 11, derde lid van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013. Het
  bijzondere aan dit project is dat met dit project op zeer concrete en slagvaardige
  wijze een sterke impuls aan de energie (warmte)transitie wordt gegeven.

  Voorstel: direct doorgeleiden als hamerstuk naar de PS-vergadering van 28 maart 2018. 


  (7) GS-brief "Behandelvoorstel motie 745 Energiecampus"
  Gedeputeerde Staten laten Provinciale Staten zien welke concrete stappen er zijn en
  worden ondernomen ter uitvoering van motie 745 "Energiecampus" van de VVD.

  Voorstel: Provinciale Staten adviseren om motie 745 als afgedaan te beschouwen.  


  (8) GS-brief "Energie onderwerpen voor de LTA van PS"
  De portefeuillehouder Energie informeert Provinciale Staten over de onderwerpen in de
  energieportefeuille die de komende periode aan Provinciale Staten zullen worden aangeboden. 

  Voorstel: de aangekondigde documenten opnemen in de planning.


  (9) GS-brief "Zonnewijzer helpt gemeenten bij werving bedrijfsdaken voor zonne-energie"
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten dat de regio Holland-Rijnland op
  15 februari 2018 als eerst regio de nieuwe zonnewijzer van de provincie Zuid-Holland gebruikt
  heeft. De zonnewijzer combineert meerdere databases tot een bruikbare kaart waarop bedrijfsdaken
  en voorkeurslocaties voor het plaatsen van zonnepanelen zichtbaar zijn.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (10-12) GS-brief "Deelname provincie Zuid-Holland aan de Samenwerkingsovereenkomst en – agenda
  Drechtsteden Energieneutraal 2050"

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij besloten hebben om de
  "Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050 (Uitvoering Energiestrategie) &
  Samenwerkingsagenda 2018 Drechtsteden Energieneutraal 2050" te ondertekenen.

  Dit akkoord gaat uitvoering geven aan de provinciale energiestrategie WATT anders. Regiopartners in
  de Drechtsteden gaan als eerste aan de slag met (1) het uitfaseren van aardgas, (2) het besparen
  van energie, (3) afgaan van benzine, diesel & stookolie en (4) duurzaam opwekken van energie.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (13-15) GS-brief "Green Deal Marktordening Warmtetransportnetten"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de ondertekening van de Green Deal
  Marktordening Warmtetransportnetten door de Provincie Zuid-Holland en een aantal andere partijen.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (16-17) GS-brief "Voortgangsbrief windenergie 2017"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van de realisatie van de
  windenergieopgave in 2017. In de rapportage over 2016 werd reeds geconstateerd dat het grootste
  deel van de taakstelling van 735,5 MW eind 2020 gerealiseerd zal zijn, maar dat voor de volledige
  afronding ervan nog één à twee jaar extra nodig is (de commissie Duurzame Ontwikkeling heeft op 25
  januari 2017 deze rapportage over 2016 besproken).

  Gedeputeerde Staten geven aan dat dit beeld ongewijzigd blijft en dat dit overeen komt met het
  landelijke beeld. Gedeputeerde Staten verwachten niet dat het dit beeld nog substantieel zal wijzigen
  en dat een aanmerkelijk versnelling van de uitvoering tussen nu en 2020 niet te verwachten is.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (18-19) GS-brief "GS-reactie op brief van bewonerscomité Lindtwind Zwijndrecht d.d. 5 december 2017
  aan PS"

  Betreft een afschrift van een GS-reactie op de brief van het bewonerscomité Lindtwind Zwijndrecht d.d. 5
  december 2017 die zij hebben gestuurd aan Provinciale Staten. Dit is op verzoek van de commissie
  Duurzame Ontwikkeling.

  Gedeputeerde Staten geven aan het bewonerscomité aan dat haar vragen overeenkomen met haar
  ingediende zienswijze over de te bouwen windturbine op Krabbehors in Dordrecht. Daarom zal het 
  antwoord opgenomen worden in de Nota van beantwoording. Deze zal medio maart 2018 door
  Gedeputeerde Staten worden vastgesteld en zal aan alle indieners van een zienswijze (waaronder het
  bewonerscomité Lindtwind Zwijndrecht) worden gestuurd.   

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
  Van derden ontvangen stukken:

  Thema Groen:

  (20) Brief van VNC "Gekapte knotwilgen Bernisse"
  Betreft een afschrift van een brief van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) gericht aan
  de gemeente Nissewaard. De VNC uit haar bezorgdheid over de handelswijze van het waterschap
  Hollandse Delta in het gebied langs de Bernisse nabij het dorp Simonshaven. Het waterschap heeft
  daar duizend knotwilgen, bomen en struiken gerooid en ingesmeerd met gif om opnieuw uitschieten
  te voorkomen. De VNC wil door de gemeente Nissewaard geïnformeerd worden over de 
  vervolgstappen en wil dat de gemeente het waterschap in deze kwestie tot de orde roept.   

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (21) Brief van de heer Vreugdenhil "Oranjebonnen en de marionet Eerdmans"
  Betreft een afschrift van de heer Vreugdenhil gericht aan de raad van de gemeente Rotterdam.
  De heer Vreugdenhil betreurt de manier waarop wethouder Eerdmans in deze raadsperiode te werk
  is gegaan op het gebied van het dossier Oranjebonnen.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (22) Brief van de heer Vreugdenhil "Blunderlijn, Blunderbaan en Blunderpolder"
  De heer Vreugdenhil ziet overeenkomsten tussen het project Oranjebonnen en de aanleg van de
  Hoekse lijn in Rotterdam. De heer Vreugdenhil vindt dat de provincie een toezichthoudende rol heeft 
  ten aanzien van het project Oranjebonnen.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (23) Brief van Werkgroep Milieubeheer Leiden en Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart
  "Voortgang van de herinrichting van de Meeslouwerplas"
  De voorzitter van zowel de Werkgroep Milieubeheer Leiden als de Beheerscommissie Vogelplas
  Starrevaart informeert Provinciale Staten dat hij en de voorzitter van de Vereniging Vrienden van
  Vlietland de aannemerscombinatie Comol 5 gesommeerd hebben om hun contractuele rechten
  uit de "Basisovereenkomst Herinrichting Meeslouwerplas en aanleg geluidswerende voorzieningen"
  te respecteren.

  Dit betreft een overeenkomst tussen de provincie en de BAM waarin ook een aantal verbintenissen
  voor derden is bedongen (zoals voor de Vereniging Vrienden van Vlietland). Het gaat hierbij om de
  verondieping van de Meeslouwerplas, het oeverherstel van de Meeslouwerplas en de eilanden
  daarin, de aanleg van een krekengebied en de aanleg van geluidwerkende voorzieningen langs
  Vlietland en de Vogelplas Starrevaart binnen vier jaar nadat de vergunningen onherroepelijk van
  kracht waren geworden.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Thema Energie:

  (24) E-mail "Oproep om Biomassa Ketels een halt toe te roepen (en reminder voor houtstook !)"
  De heer (Hans) Dekker doet bij Provinciale Staten een omroep om het gebruik van Biomassa-
  ketels te stoppen en om dit onderwerp een keer te bespreken.

  Voorstel: doorgeleiden naar Gedeputeerde Staten ter afhandeling en een afschrift van de GS-reactie
  vragen. Aan de hand van de GS-reactie bepalen of u een bespreking van dit onderwerp wenst.


  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Weber Nieuw besluit nodig over de aanwijzing van het Natura 2000-gebied Haringvliet
  2. POP3 openstellingsbesluit LEADER maart 2018 en wijzing openstellingsbesluit jonge landbouwers 2018_GS-brief
  3. POP3 openstellingsbesluit LEADER maart 2018 en wijzing openstellingsbesluit jonge landbouwers 2018_Openstellingsbesluit
  4. POP3 openstellingsbesluit LEADER maart 2018 en wijzing openstellingsbesluit jonge landbouwers 2018_Wijzigingsbesluit
  5. Subsidieverlening Energie Transitie Partners BV - Innovatiecluster Warmte Westland-Oostland_Statenvoorstel
  6. Subsidieverlening Energie Transitie Partners BV - Innovatiecluster Warmte Westland-Oostland_GS-brief
  7. GS-brief over behandelvoorstel motie 745 Energiecampus
  8. Brief van Gedeputeerde Weber Energie onderwerpen voor de LTA
  9. Brief van Gedeputeerde Weber Zonnewijzer helpt gemeenten bij werving bedrijfsdaken voor zonne-energie
  10. Deelname prov Z-H aan de Samenwerkingsovereenkomst en agenda Drechtsteden Energieneutraal 2050_GS-brief
  11. Deelname prov Z-H aan de Samenwerkingsovereenkomst en agenda Drechtsteden Energieneutraal 2050_uitvoeringsdocument
  12. Deelname prov Z-H aan de Samenwerkingsovereenkomst en agenda Drechtsteden Energieneutraal 2050_Dynamisch werkdocument
  13. Green Deal Marktordening Warmtetransportnetten_GS-brief
  14. Green Deal Marktordening Warmtetransportnetten_Projectplan Green Deal
  15. Green Deal Marktordening Warmtetransportnetten
  16. Voortgangsbrief windenergie 2017_GS-brief
  17. Voortgangsbrief windenergie 2017_Bijlage
  18. Beantwoording brief van bewonerscomité LindtWind Zwijndrecht die gericht was aan de Statenleden van PS van 5 december 2017_GS-brief aan PS
  19. Beantwoording brief van bewonerscomité LindtWind Zwijndrecht die gericht was aan de Statenleden van PS van 5 december 2017_GS-brief aan LindtWind
  20. Brief van Vereniging Nederlandse Cultuurlandschap Gekapte knotwilgen Bernisse
  21. Brief van dhr Vreugdenhil Oranjebonnen en de marionet Eerdmans
  22. Brief van dhr Vreugdenhil Blunderlijn, Blunderbaan en Blunderpolder_pdf
  23. Emailbericht van W ter Keurs vz St Behoud Rijnland over brief aan Comol5
  24. Mailbericht van dhr Dekker Biomassa
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de
  commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie
  beslist of een inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand
  ligt. De commissie kan urgente onderwerpen uiteraard nog toevoegen aan de agenda van de aansluitende
  overlegvergadering.


  2) Activiteiten


  3) Planning
  De commissie wordt gevraagd de planning (met daarin ook opgenomen openstaande moties,
  toezeggingen en rekenkameraanbevelingen) te bespreken met betrekking tot het tijdpad, de
  betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de
  onderwerpen die op de planning staan.


  Toelichting:
  De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de vergadering van commissie Duurzame
  Ontwikkeling d.d. 14 februari 2018 en de PS-vergadering van 21 februari 2018.

  Stukken
  1. Planning bespreekstukken toezeggingen openstaande moties en rekenkameraanbevelingen cie DO versie 14 maart 2018_pdf
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen


b. Vaststellen van de agenda


c. Spreekrecht
Belangstellenden die gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken bij één van de
agendapunten dienen dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te melden bij de commissiegriffier. Dit
kan telefonisch: 070- 441 6585 of per e-mail: rr.de.jongh@pzh.nl


d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder wil krijgen, dient deze vraag
uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorstel: vaststellen van het verslag van de overlegvergadering van 14 februari 2018.

  Stukken
  1. Verslag vergadering Statencommissie Duurzame Ontwikkeling d_d_ 14 februari 2018_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorstel: vaststellen van de besluitenlijst van de overlegvergadering van 14 februari 2018.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering commissie Duurzame Ontwikkeling 14 februari 2018_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Ambitienotitie vernieuwd omgevingsbeleid(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber (Groen en Energie)

  De commissie wordt gevraagd:

  1. advies uit te brengen aan Provinciale Staten over de ambities die in de commissie
   Duurzame Ontwikkeling aan de orde zijn ("Energievernieuwing" en "Gezonde en
   aantrekkelijke leefomgeving") en de sturingsfilosofie (de sturingsprincipes
   en –stijlen) met het oog op de besluitvorming in de PS-vergadering van 28 maart
   2018 (zie bijlage (1) Statenvoorstel “Vaststellen Ambitienotitie vernieuwd
   omgevingsbeleid).
  2. een oordeel te vormen over het IMAGO-signaal, waaronder de gebiedscasussen
   en de participatie (zie bijlagen 3 - 5).


  Toelichting:
  De ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid heeft op 6 december 2017 geadviseerd de
  ambitienotitie vernieuwd omgevingsbeleid, in combinatie met de opgeschoonde versie van
  het IMAGO-signaal, in alle vakcommissies te agenderen zodat er een verdiepende discussie
  over de verschillende ambities, de sturingsfilosofie en het IMAGO-signaal kan plaatsvinden.
  De commissie Duurzame Ontwikkeling heeft op 24 januari 2018 besloten om dit onderwerp
  voor deze overlegvergadering te agenderen.

  Het college van GS vraagt Provinciale Staten de ambitienotitie met de zes vernieuwingsambities
  en de sturingsfilosofie als opmaat naar het vernieuwd omgevingsbeleid vast te stellen.

  Met het oog op onderwerp "Ambitienotitie vernieuwd omgevingsbeleid” is een griffienotitie
  opgesteld met een uitgebreidere toelichting (zie bijlage 13). U kunt deze desgewenst betrekken 
  in de discussie. 

  Stukken
  1. Statenvoorstel Ambitienotitie Omgevingsbeleid
  2. Ambitienotitie Omgevingsbeleid
  3. Brief van GS inzake Programmering Omgevingsbeleid IMAGO-signaal
  4. Programmering Omgevingsbeleid - IMAGO-signaal
  5. Programmering Omgevingsbeleid - Bijlage
  6. GS-brief Ontwikkeling Omgevingsbeleid najaar 2017
  7. Bijlage 1 Consequenties uitstel Omgevingswet
  8. Bijlage 2 Participatie in het kader van Omgevingsbeleid
  9. Bijlage 3 Gebiedscasussen Omgevingsbeleid
  10. Bijlage 4 Planning ontwikkeling Omgevingsbeleid 2018
  11. Het omgevingshuis provincie Zuid-Holland
  12. Brief van Gedeputeerde Bom Detailplanning Omgevingsbeleid en beantwoording vragen PvdA
  13. Griffienotitie ambitienotie vernieuwd omgevingsbeleid_pdf
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken