Statencommissie Duurzame Ontwikkeling 7 november 2018 - woensdag 07 november 2018

Orgaan:
Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling
Locatie:
Provinciehuis Zuid-Holland in de Landschapszaal
Datum:
woensdag 07 november 2018
Aanvang:
09:30 uur
Eindtijd:
13:00  uur
Contactpersoon:
Randy de Jongh
Telefoon:
070 441 65 85
E-mail:
rr.de.jongh@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Het versienummer van deze agenda is 3

 2. Conceptbesluitenlijst vorige procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van de besluitenlijst van de procedurevergadering van 10 oktober 2018.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering commissie Duurzame Ontwikkeling 10 oktober 2018_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt
  aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5
  "Bespreekstukken".


  Van Gedeputeerde Staten ontvangen stukken:
  Thema Groen:

  (-) Statenvoorstel "Begroting 2019 inclusief uitwerking in PZH, PZG en PZE"
  Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om ten aanzien van de Begroting 2019 een aantal
  besluiten te nemen.

  Voorstel: direct agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a "Begroting 2019").  


  (-) GS-brief "Erratum/Technische vragen Begroting 2019" (NAGEZONDEN)
  De portefeuillehouder Financiën beantwoordt vragen die door een aantal fracties zijn gesteld naar
  aanleiding van de Begroting 2019. Ook bevat de brief een erratum voor de Begroting 2019.

  Voorstel: direct agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a "Begroting 2019").  


  (-) GS-brief "Proces tot oprichten routebureau"
  De portefeuillehouder Groen geeft Provinciale Staten inzicht in het proces en de planning die hij
  voornemens is te volgen tot de beoogde oprichting van een routebureau in Zuid-Holland medio april 2019.

  Voorstel: direct agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b "Recreatieve routenetwerken").  


  (-) GS-brief "De mooiste netwerkwandelingen in Zuid-Holland"
  De portefeuillehouder Groen biedt aan Provinciale Staten de wandelgids aan met de mooiste
  netwerkwandelingen in Zuid-Holland. De aanleiding hiervoor is dat op 27 september 2018 in de
  Hoeksche Waard het laatste deel van het provinciaal wandelroutenetwerk geopend is. Dit
  wandelroutenetwerk biedt 4.000 kilometer aan wandelmogelijkheden.

  Voorstel: direct agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b "Recreatieve routenetwerken").  


  (1) GS-brief "Behandelvoorstel motie 780 - Belang vrijwilligers bij weidevogelbeleid"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hoe zij invulling hebben gegeven aan motie 780 van
  de PvdA. Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van het Actieplan Boerenlandvogels. Het streven
  is om dit Actieplan eind 2018 af te ronden. Dit Actieplan vormt een belangrijk onderdeel voor het uitvoeren
  van motie 780. 

  Voorstel: eind 2018 aan de hand van het Actieplan Boerenlandvogels bepalen of PS geadviseerd kunnen
  worden om motie 780 als afgedaan te beschouwen.  


  (2-3) GS-brief "programmering Omgevingsbeleid najaar 2018"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de beleidsproducten die GS nog deze periode in
  PS willen brengen en geven een doorkijk naar de periode daarna. In de vergadering van de Algemene
  commissie op 10 oktober 2018 is besloten om de Programmering Omgevingsbeleid (het IMAGO-signaal)
  aan de vakcommissies aan te bieden zodat daarover met de betrokken portefeuillehouders gesproken kan
  worden. De opmerkingen, wensen en suggesties van de vakcommissies zullen worden betrokken bij de
  bespreking in een volgende Algemene commissie (waarschijnlijk 5 december 2018). De bedoeling van de
  Algemene commissie is namelijk de programmering door Provinciale Staten te laten vaststellen (in de PS
  vergadering van 19 december 2018) zodat na de besluitvorming een lange termijn agenda voor PS ontstaat
  ten aanzien van het Omgevingsbeleid.

  Voorstel: bespreken bij de planning (zie agendapunt 1d).  (4) GS-brief "Besluitvorming Buijtenland van Rhoon"
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten conform toezegging op welke wijze de
  doelen op de 120 ha die niet bij de gebiedscoöperatie komen bereikt gaat worden in Buijtenland
  van Rhoon. 

  De portefeuillehouder Groen geeft aan de gewenste inrichting op de 120 ha in de meeste gevallen
  minimaal afwijkt van de huidige bestaande inrichting. De dijken, watergangen, infrastructuur en de
  leidingenstraat behouden de functie. Het gaat om aanpassingen in de sfeer van versterken van
  boomdijken, aanleg van plasdras- en flauwe oevers en over (ecologische) beheer (leidingenstraat
  en dijken).  

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (5-6) GS-brief "Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij besloten hebben om de
  samenwerkingsovereenkomst met Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen aan te gaan. 

  Deze overeenkomst houdt in dat de provincie zowel in 2019 als 2020 € 150.000 exclusief BTW zal
  bijdragen. Ook zal de provincie zich inspannen om de ambities van het Nationaal Park Hollandse
  Duinen in haar beleid te verankeren; waaronder de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Bovendien
  zal de provincie de aanvraag van de status van Nationaal Park voor Hollandse Duinen voorbereiden
  en indienen bij het Rijk en daarover in overleg treden met het Rijk waar nodig met andere provincies.

  De provinciale bijdrage wordt versterkt door middel van een subsidie. Provinciale Staten kunnen op
  termijn een voorstel hiervoor verwachten.   

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.     Thema Energie:

  (-) Statenvoorstel "Periodieke informatievoorziening WbR/Warmtedossier"
  Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in het kader van het Warmtedossier de geheimhouding
  te bekrachtigen van een GS-brief d.d. 19 oktober 2018 over de periodieke informatievoorziening
  WbR/ Warmtedossier.

  Voorstel: direct agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5c "Voortgang Warmtedossier").  

  (-) GS-brief "Voortgang Warmtealliantie" (NAGEZONDEN) 
  De portefeuillehouder Energie informeert Provinciale Staten over ontwikkelingen op het gebied van
  de Warmtealliantie.    

  Voorstel: direct agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5c "Voortgang Warmtedossier").    (7) GS-brief "Risicodossier"
  De portefeuillehouder Energie stuurt conform toezegging aan Provinciale Staten de rapportage over
  de risico's op vertraging voor de warmtetransitie als onderdeel van de beleidsagenda Energietransitie.
  Het betreft een nulmeting van de risico's.   

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  


  (8) GS-brief "Afronding onderzoek CO2-smartgrid"
  De portefeuillehouder Energie informeert Provinciale Staten over de uitkomst van een onderzoek naar
  de maatschappelijke, zakelijke en technische aspecten van de uitbreiding en de ontwikkeling van het 
  Randstedelijke CO2-netwerk tot een slim systeem; het CO2-smartgrid.

  De conclusie is dat het CO2-smartgrid een maatschappelijk robuuste investering is met enorme
  emissiereducties ten opzichte van de huidige situatie. Het is uitvoerbaar en er is een markt voor.
  Belangrijk is dat er innovatieklimaat verder ontwikkeld wordt en dat de maatschappelijke baten zich
  vertalen in de businesscases van de projecten. 

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  


  (9-10) GS-brief "Green Deal Energierijk Den Haag (ERDH)"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij op 27 september 2018 de Green Deal
  Energierijk Den Haag (ERDH) hebben ondertekend. Deze deal draagt bij aan de uitvoering van de
  Energieagenda Watt Anders 2016-2020-2050.    

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  


  (11-12) GS-brief "Besluit op handhavingsverzoek inzake Spuiweg gemeente Korendijk"
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten, in het kader van het Windpark Spui in Korendijk, 
  dat zij onlangs het verzoek van de gemeente Korendijk om handhavend op te treden tegen Klein-Piershil
  B.V. hebben afgewezen. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat er geen sprake is van een vermeende
  overtreding door Klein-Piershil B.V. op de bepalingen uit de door Gedeputeerde Staten verleende 
  omgevingsvergunning en wegenvergunning. De afsluiting van de Spuiweg is niet het gevolg van
  de uitvoering van de vergunde werkzaamheden.      

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.    Van Derden ontvangen stukken:

  Thema Groen:

  (-) Brief van KNHS en FNRS "Recreatieve Routes"
  De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en de Federatie Nederlandse Rijscholen
  (FNRS) laten Provinciale Staten weten dat zij positief staan tegenover het werken met een routebureau.
  Zij denken dat hierdoor de ruiterpaden worden verbeterd en beter gepromoot worden in samenhang met
  de modaliteiten wandelen, fietsen en varen.  

  Voorstel: direct agenderen voor de overlegvergadering bij agendapunt 5b "Recreatieve routenetwerken".  


  (-) Brief van Tevoet, Stichting Wandelnet en Midden-Delfland Vereniging "Oprichting provinciaal
  routebureau (voor routegebonden recreatie)"

  TeVoet/Wandeloverleg Zuid-Holland (vereniging van wandelaars), Stichting Wandelnet en Midden-Delfland
  Vereniging (werkgroep Paden) laten Provinciale Staten weten wat het belang is van een aantrekkelijk
  Wandelroutenetwerk Zuid-Holland. Zij zien een aantal noodzakelijke activiteiten dat nodig is om dit 
  wandelroutenetwerk aantrekkelijk te houden voor wandelaar. Zij zien hiervoor een belangrijke rol weggelegd
  voor het routebureau.

  Voorstel: direct agenderen voor de overlegvergadering bij agendapunt 5b "Recreatieve routenetwerken".  


  (13) Brief van KNNV-Gouda "Voortgangsinformatie-3 over Aanvullende maatregelen
  Stormpoldervloedbos, w.o. subsidieaanvraag PZH voor onderzoek daarnaar en het belang daarvan"

  De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Gouda (KNNV) informeert de commissie Duurzame
  Ontwikkeling over de uitvoering van het Stormpoldervloedbos.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  

  Stukken
  1. GS-brief Behandelvoorstel motie 780 PvdA Belang vrijwilligers bij weidevogelbeleid
  2. GS-brief Programmering Omgevingsbeleid najaar 2018_pdf
  3. Programmering Omgevingsbeleid najaar 2018_pdf
  4. Brief van Gedeputeerde Weber Besluitvorming Buijtenland van Rhoon
  5. GS-brief Samenwerkingsovereenkomst Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen 2019-2020
  6. Samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen
  7. Brief van Gedeputeerde Weber Risicodossier van warmte
  8. Brief van Gedeputeerde Weber Afronding onderzoek CO2-smartgrid
  9. Green Deal Energierijk Den Haag_GS-brief
  10. Green Deal Energierijk Den Haag_Bijlage
  11. Besluit op handhavingsverzoek inzake Spuiweg gemeente Korendijk_GS-brief
  12. Besluit op handhavingsverzoek inzake Spuiweg gemeente Korendijk
  13. Brief KNNV Voortgangsinfo-3 over Onderzoek watersysteem Stormpoldervloedbos
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren
  bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna
  de commissie beslist of een inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander
  instrument meer voor de hand ligt. De commissie kan urgente onderwerpen uiteraard nog toevoegen
  aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering.


  1a) Voorstel de heer Klumpes (GroenLinks) bespreken Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
  De commissie wordt gevraagd te bepalen hoe zij om wil gaan met het agenderingsverzoek van de heer
  Klumpes inzake de PAS.

  Toelichting:
  Van de heer Klumpes (GroenLinks) is het agenderingsverzoek ontvangen om de PAS een keer te
  bespreken, omdat de PAS zowel pluspunten als minpunten kent. Het PAS-model wordt nog maar relatief
  kort gebruikt en elke input van welke bron dan ook is waardevol voor de evaluatie. Op dit moment loopt er 
  een rechtelijke procedure. De heer Klumpes wil de PAS bespreken zodra deze rechtelijke procedure is
  afgelopen.

  De stand van zaken op het gebied van PAS is dat het Europese Hof van Justitie op 7 november 2018 een
  uitspraak doet. Daarna zal de nationale rechter op basis van deze uitspraak een einduitspraak doen.
  Vervolgens zal minister Schouten (LNV) de Tweede Kamer informeren over de uitspraak van het
  Europese Hof. Het beste moment voor de commissie Duurzame Ontwikkeling om de PAS te bespreken is
  zodra de minister de Tweede Kamer heeft geïnformeerd.   


  2) Activiteiten

  2a) Vervolgsessie Governance visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving 21 november
  2018 13:00 - 14:30 uur

  Voorstel: instemmen met het door GS organiseren van een vervolgsessie Governance visie RGBL op 21
  november 2018 13:00 - 14:30 uur.


  Toelichting:
  De commissie Duurzame Ontwikkeling heeft op 4 juli 2018 een sessie gehad over de governance van
  de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving (RGBL). Zowel ambtenaren als commissieleden hebben
  toen aangegeven behoefte te hebben om op regelmatige momenten met elkaar te klankborden zodat
  de provincie slagvaardig in een netwerk kan opereren.  3) Planning
  De commissie wordt gevraagd: 

  • de planning (met daarin ook opgenomen openstaande moties, toezeggingen
   en rekenkameraanbevelingen) te bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van
   de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op
   de planning staan.
  • naar aanleiding van de GS-brief "programmering Omgevingsbeleid najaar 2018" aan te geven of
   u onderwerpen mist en/of de planning bij de verschillende onderwerpen naar voren of naar
   achteren geschoven kan worden.


  Toelichting:
  De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de vergadering van commissie Duurzame Ontwikkeling
  d.d. 10 oktober 2018 en de PS-vergadering van 17 oktober 2018.

  Stukken
  1. Planning commissie Duurzame Ontwikkelingen d_d_ 7 november 2018_pdf
 5. Sluiting van de procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Belangstellenden die gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken bij één van de
agendapunten dienen dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te melden bij de commissiegriffier.
Dit kan telefonisch: 070- 441 6585 of per e-mail: rr.de.jongh@pzh.nl

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder wil krijgen, dient deze vraag
uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorstel: vaststellen van het verslag van de overlegvergadering van 10 oktober 2018.

  Stukken
  1. Verslag vergadering Duurzame Ontwikkeling d_d_ 10 oktober 2018_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorstel: vaststellen van de besluitenlijst van de overlegvergadering van 10 oktober 2018.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering commissie Duurzame Ontwikkeling 10 oktober 2018_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Begroting 2019 inclusief Programma Zuid-Hollands Groen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber (Groen en Energie)

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan Provinciale Staten met het oog op de
  besluitvorming in de PS-vergadering van 14 november 2018 over het Statenvoorstel "Begroting 2019
  inclusief detail uitwerking PZI, PZG en PZE".


  Toelichting:
  De begroting is het moment voor Provinciale Staten om te discussiëren over de inhoudelijke en financiële
  vertaling van de keuzes die gemaakt zijn in onder andere het Hoofdlijnenakkoord. Provinciale Staten
  kunnen een oordeel vellen over de plannen van het college van Gedeputeerde Staten door middel van
  het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.

  Voor de bespreking in commissie Duurzame Ontwikkeling zijn de volgende programma's en de onderliggende
  doelstellingen uit de begroting 2019 relevant:
  Doel 1.3 Recreatie en groenbeleving (bladzijde 49 - 53 van de Begroting 2019);
  Doel 1.4 Natuur en biodiversiteit (bladzijde 53 - 59 van de Begroting 2019);
  Doel 1.5 Duurzame landbouw (bladzijde 59 - 64 van de Begroting 2019);
  Doel 3.2 Schone en toekomstbestendige energie (bladzijde 88 - 94 van de Begroting 2019).

  Gedeputeerde Staten begroten voor 2019 € 919 miljoen aan uitgaven waarvan € 698 miljoen aan lasten.
  De extra uitgaven binnen de programma's bedragen in 2019 € 20.9 miljoen vanuit de vrije ruimte. Na de
  behandeling van de begroting door Provinciale Staten komt de stand van de algemene reserve op € 87 miljoen.
  Hiervan is € 30 miljoen bedoelde als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen en € 57 miljoen resteert als vrije
  ruimte (incidenteel).

  Bij de bespreking van de begroting 2019 kunt u het Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033 (PZG)
  betrekken. Het PZG geeft inzicht in de uitvoeringsresultaten en bestedingen die worden voorzien in 2019 en
  verder tot 2033 als programmatische uitwerking voor het realiseren van de beleidsdoelen Groen. Het PZG is
  zelfstandig leesbaar en sluit aan op de begroting.

  Stukken
  1. Begroting 2019 inclusief bijlage 1en 2_Statenvoorstel
  2. Begroting 2019
  3. Begroting 2019_Takenboek
  4. Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033
  5. Wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 en vaststelling deelplafonds_GS-brief
  6. Wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 en vaststelling deelplafonds_Besluit
  7. Wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 en vaststelling deelplafonds_Wijzigingsbesluit
  8. Wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 en vaststelling deelplafonds_Bijlage 6
  9. Wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 en vaststelling deelplafonds_Bijlage 7
  10. Brief van Gedeputeerde Baljeu Erratum en Technische vragen Begroting 2019 (NAGEZONDEN)
 2. Recreatieve routenetwerken(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber (Groen)

  De commissie wordt gevraagd de portefeuillehouder Groen kaders mee te geven voor het al dan niet
  oprichten van het routebureau voor Zuid-Holland. Deze kaders kunnen betrekking hebben op het proces
  en op het ontwerp van het routebureau (zie het voorstel in de GS-brief "Proces tot oprichting
  routebureau" d.d. 24 september 2018).
     


  Toelichting:
  De commissie heeft op 5 september 2018 besloten om ingekomen stukken (5-7) GS-brief "Doorontwikkeling
  recreatieve routenetwerken" en (58) PAL-advies "Recreatieroutes" mee te nemen in de bespreking van dit
  onderwerp. De commissie heeft daarbij besloten dat het doel van de bespreking is om de kaders van het
  onderzoek naar het routebureau te bespreken. De commissie wil bespreken wat er precies onderzocht gaat
  worden.

  De portefeuillehouder Groen heeft op 5 september 2019 toegezegd tot die tijd het onderzoek naar het
  routebureau aan te houden.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Weber Proces tot oprichting routebureau
  2. Doorontwikkeling recreatieve routenetwerken_GS-brief
  3. Doorontwikkeling recreatieve routenetwerken_Onderzoek routebeheer en routebureaus Zuid-Holland
  4. Doorontwikkeling recreatieve routenetwerken_Health Check Eindrapport
  5. Doorontwikkeling recreatieve routenetwerken_Samenvatting Health Check
  6. Brief van Gedeputeerde Weber De mooiste netwerkwandelingen in Zuid-Holland
  7. PAL-advies Recreatieroutes_pdf
 3. Voortgang Warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: gedeputeerde Weber (Energie) en gedeputeerde Baljeu (Financiën)

  De commissie wordt gevraagd om advies uit te brengen aan Provinciale Staten met het oog op de
  besluitvorming in de PS-vergadering van 14 november 2018 over het Statenvoorstel "Periodieke
  informatievoorziening WbR/Warmtedossier".


  Toelichting:
  De behandeling van dit agendapunt zal al dan niet achter gesloten deuren plaatsvinden. Indien dat
  het geval is dan kan in overeenstemming met artikel 24, lid 2d van het Reglement van Orde niet op
  dit agendapunt worden ingesproken.

  Stukken
  1. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding periodieke nformatievoorziening WbR/Warmtedossier
  2. Brief van Gedeputeerde Weber Voortgang Warmtealliantie (NAGEZONDEN)
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken