Statencommissie Duurzame Ontwikkeling 13 februari 2019 - woensdag 13 februari 2019

Orgaan:
Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling
Locatie:
Provinciehuis Zuid-Holland, in de Landschapszaal
Datum:
woensdag 13 februari 2019
Aanvang:
13:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
Dhr. de Jongh
Telefoon:
070 441 65 85
E-mail:
rr.de.jongh@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Het versienummer van deze agenda is 4

 2. Conceptbesluitenlijst vorige procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen van de besluitenlijst van de procedurevergadering van 23 januari 2019.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering commissie Duurzame Ontwikkeling 23 januari 2019_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt
  aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5
  "Bespreekstukken".  Van Gedeputeerde Staten ontvangen stukken:
  Thema Groen:

  (-) Lid GS-brief "Vlietland uitvoering Motie 811" (NAGEZONDEN)
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten met betrekking tot de uitvoering van 
  Motie Natuurimpuls Vlietland.

  Op woensdag 6 februari 2019 is over de invulling van de Motie 811 een bijeenkomst gehouden
  met de belangrijkste bij Vlietland betrokken belangengroeperingen, de exploitanten van Vlietland,
  de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Leiden alsmede Staatsbosbeheer en de
  provinciale adviseur ruimtelijk kwaliteit (PARK). De uitkomst is dat de partijen het eens zijn over
  een aantal uitgangspunten.

  Door de provincie is een concept voorstel opgesteld voor een eerste tranche van aanplant.
  Dit conceptvoorstel past binnen de geformuleerde uitgangspunten. Afgesproken is dat het
  concept voorstel op korte termijn ter instemming aan de gebiedspartijen wordt voorgelegd.
  ln het geval van een positieve reactie wordt de eerste aanplant nog dit voorjaar gerealiseerd.

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a "Vlietland inclusief
  Meeslouwerplas).


  (-) Statenvoorstel "Vaststelling Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving"
  Gedeputeerden Staten vragen Provinciale Staten om in de PS-vergadering van 20 februari 2019
  het volgende vast te stellen:
  • de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving;
  • de Nota van Beantwoording Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving; 
  • de module Omgevingsvisie Rijke Groenblauwe Leefomgeving.

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b "Visie Rijke Groenblauwe
  Leefomgeving).


  (-) Statenvoorstel "Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving - Intensiveringen
  2019"

  Gedeputeerden Staten vragen Provinciale Staten om in de PS-vergadering van 20 februari 2019
  de Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving - Intensiveringen 2019.  

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b "Visie Rijke Groenblauwe
  Leefomgeving).


  (-) Statenvoorstel "Bestedingsvoorstel voor resterende € 3 miljoen aan maatregelen vanuit motie
  725 CDA Miljoenen voor winst en weidevogels" (NAGEZONDEN)

  Gedeputeerden Staten vragen Provinciale Staten in te stemmen met het toekennen van € 3.000.000,-
  voor de maatregelen verzwaring beheer, fysieke investeringen, predatiebeheer, monitoring, communicatie,
  educatie en een proef met drones vanuit de nog nader te specificeren € 3,1 miljoen aan maatregelen die
  reeds beschikbaar zijn gesteld vanuit de motie 725 Miljoenen voor Winst en Weidevogels.

  Deze € 3 miljoen wordt gefinancierd uit de reserve Groen Ambities waarover Provinciale Staten op 21
  februari 2019 besloten hebben. Met dit besluit kan er uitvoering gegeven aan de uitvoeringsagenda Rijke
  Groenblauwe Leefomgeving. Door het besluit nu te nemen kunnen een activiteiten in het broedseizoen
  2019 plaatsvinden.  

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b "Visie Rijke Groenblauwe
  Leefomgeving).


  (-) Statenvoorstel "Aanbieding Actieplan boerenlandvogels inclusief voorstel
  verbetering ondersteuning weidevogelvrijwilligers" (NAGEZONDEN)

  Gedeputeerden Staten vragen Provinciale Staten om in de PS-vergadering van 20 februari 2019
  te besluiten tot het toekennen van € 100.000 voor de verbetering van de ondersteuning
  van vrijwilligers in het boerenland vanuit de nader te specificeren € 3,1 miljoen aan maatregelen
  die reeds beschikbaar zijn geteld vanuit motie 725 "Miljoen voor Winst en Weidevogels" van de PvdA.

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5c "Statenvoorstel uitvoering
  motie 780).


  (-) Lid GS-brief "Bestedingsvoorstel voor resterende € 3,1 miljoen aan maatregelen vanuit motie 725 CDA
  Miljoenen voor winst en weidevogels" (NAGEZONDEN)

  Gedeputeerden Staten informeren Provinciale Staten dat zij samen met de betrokken partijen overeenstemming
  hebben bereikt over een voorstel hoe de resterende € 3,1 miljoen vanuit motie 725 besteed kunnen worden.
  Gezien de benodigde proceduretijd lukt het niet om het door Gedeputeerde Staten vastgesteld bestedingsvoorstel
  voor deze commissievergadering voor te leggen. 

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5c ""Statenvoorstel uitvoering
  motie 780).


  (-) Statenvoorstel "Ruiter- en menpadenplan 2019"
  Gedeputeerden Staten vragen Provinciale Staten om in de PS-vergadering van 20 februari 2019
  het volgende vast te stellen:

  • het ruiter- en menpadenplan 2019;
  • een structureel budget à € 0,11 miljoen voor het regulier beheer en onderhoud van de
   bestaande ruiter- en menpaden;
  • de verhoging van het hoofdplafond 2019 voor de Subsidieregeling groen Zuid-Holland
   2016 met € 0,2 miljoen. Hiermee wordt de aanleg van nieuwe ruiter- en menpaden in
   het Bentwoud bekostigd.  

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5d "Uitvoering Ruiterpaden").


  (1-2) GS-brief "POP3 Samenwerking duurzame innovaties landbouw 2019"
  Gedeputeerden Staten informeren Provinciale Staten dat zij op 15 januari 2019, op grond van de
  Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland, het Openstellingsbesluit "POP3 samenwerking
  duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019" hebben vastgesteld.  

  Met dit openstellingsbesluit wordt een stimulans gegeven aan samenwerkingsverbanden die
  innovaties in de landbouwsector ontwikkelen en testen met als doel de verduurzaming van de
  landbouwsector.

  Het is voor de vierde keer en laatste keer dat dit wordt opengesteld. Het deelplafond voor de
  openstelling in 2019 bedragt € 4.000.000,- en past binnen het door Provinciale Staten
  vastgestelde subsidieplafond voor 2019 van € 7.000.000,-.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (3-4) GS-brief "Vaststelling wijziging van de begrenzing van het NatuurNetwerk
  Nederland in de Krimpenerwaard in de Verordening Ruimte 2014"

  Gedeputeerden Staten informeren Provinciale Staten over de vaststelling van de wijziging van
  de definitieve begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) in de Krimpenerwaard in de
  Verordening Ruimte 2014 (VR).

  Conform afspraak wordt dit GS-besluit niet eerst aan de commissie Duurzame Ontwikkeling
  voorgelegd. De reden hiervoor is dat het saldo van het in-en uitdeuken van de begrenzing
  van de NNN 0,2% is. Dat is onder de afgesproken grens van 1%.   

  Het gevolg van dit GS-besluit is dat er een aantal kaarten uit de VR, de Visie Ruimte en Mobiliteit
  en het Programma Ruimte zullen worden gewijzigd.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (5-9) GS-brief "Ondertekening Convenant en Ambitieverklaring Groene Cirkel
  Kaas en Bodemdaling"

  Gedeputeerden Staten informeren Provinciale Staten dat zij op 1 februari 2019 met partners 
  van de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling het Convenant "Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling"
  en de Ambitieverklaring "Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling" hebben ondertekend.

  In deze samenwerking wordt in de verkennende fase gewerkt aan de volgende vijf thema's:

  • Bodemdaling;
  • Biodiversiteit;
  • Verdienmodellen;
  • Sluiten van kringlopen;
  • Kennisontwikkeling.

  De partners starten per thema met een proces van netwerkvorming wat leidt tot een
  programmatische aanpak. De provincie draagt in 2019 € 30.000 aan procesgeld bij aan
  deze samenwerking. Ook draag de provincie bij aan het netwerk door de inzet van personele
  middelen.    

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (10) Lid GS-brief "Evaluatie implementatie Wet natuurbescherming" (NAGEZONDEN)
  De portefeuillehouder Groen informeert Provinciale Staten dat medio mei 2019 de evaluatie van de
  implementatie van de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming te verwachten is.

  Het doel van deze evaluatie is om de ervaringen van de afgelopen twee jaren te schetsen en daar
  lering uit te trekken voor de toekomst. Hij geeft daarbij aan welke onderwerpen in deze evaluatie
  worden meegenomen. Een extern bureau zal deze evaluatie doen.  

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Thema Energie:


  (11-12) Statenvoorstel "Subsidieverlening TNO - Open Innovatie Centrum Well technology en Warmte“
  Gedeputeerden Staten vragen Provinciale Staten in te stemmen met het verlenen van een incidentele
  subsidie 2019 ter grootte van maximaal € 100.000,00 voor het opzetten en operationeel maken van
  het open innovatie centrum well technology en warmte (in Rijswijk). Dat gebeurt in het kader van het
  Programma 3 – Aantrekkelijk en concurrerend.  

  De portefeuillehouder Groen heeft op 23 januari 2019 aangekondigd dat dit Statenvoorstel voor deze
  vergadering wordt aangeleverd. Daarbij heeft hij de inhoud van dit Statenvoorstel toegelicht.

  De commissie heeft vervolgens ingestemd om dit Statenvoorstel, dat aangeleverd wordt voor deze
  vergadering, direct te agenderen voor de PS-vergadering van 20 februari 2019 als hamerstuk. Mocht
  de commissie na het lezen van de stukken aanleiding zien om het te bespreken, dan kan dit stuk alsnog
  direct in de overlegvergadering van 13 februari 2019 besproken worden.

  Voorstel: doorgeleiden als hamerstuk voor de PS-vergadering van 20 februari 2019.


  (13) Statenvoorstel "Vaststellen subsidieplafond 2019 Asbest Eraf? Zon Erop!
  Zuid-Holland“ (NAGEZONDEN)
  Gedeputeerden Staten vragen Provinciale Staten te besluiten om het subsidieplafond voor de
  Subsidieregeling Asbest Eraf? Zon Erop! Zuid-Holland voor het jaar 2019 met € 0,5 miljoen te verhogen.
  Het subsidieplafond komt door deze verhoging op € 1,35 miljoen.

  Deze verhoging is gelijk aan het budget dat in de begroting van 2019 is opgenomen. De ophoging past
  dus binnen kaders van de begroting 2019.  

  Voorstel: doorgeleiden als hamerstuk voor de PS-vergadering van 20 februari 2019.


  (14-15) GS-brief "Verkenning levering warmte aan Gilderwijk en doorgroeimogelijkheden collectief
  warmtenet in Gorinchem"

  Gedeputeerden Staten informeren Provinciale Staten dat zij met de gemeente Gorinchem, de
  woningcoöperatie Poort 6 en HVC een intentieovereenkomst aangaan. Deze overeenkomst omvat het
  laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek om de wijk Gilderswijk van duurzame warmte te
  voorzien. Het aandeel van de provincie in deze deal bestaat uit de inzet van menskracht in het project.

  Bovenstaande draagt bij aan de uitvoering van de ambitie uit de Energieagenda "Watt anders" om de
  gebouwde omgeving in 2035 CO2-neutraal te hebben.  

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (16) Lid GS-brief "Bekrachtigen geheimhouding presentatie commissie DO 9 januari 2019"
  De portefeuillehouder Energie en de portefeuillehouder Financiën informeren Provinciale Staten dat 
  in de presentatie over het warmtedossier van 9 januari 2019 een verkeerd jaartal is opgenomen.
  In sheet 24 had het jaartal 2020 moeten staan.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (17) Lid GS-brief "Bestuursovereenkomst LoO d.d. 31 januari 2019"
  De portefeuillehouder Energie en de portefeuillehouder Financiën informeren Provinciale Staten dat 
  de gemeenteraad van Rotterdam op 31 januari 2019 besloten heeft om de behandeling van het
  warmtedossier op 7 februari 2019 te behandelen. De gemeenteraad behandelt dan het warmtedossier
  samen met de brief die de Rekenkamer Rotterdam heeft aangekondigd over dit onderwerp.  

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (18) Lid GS-brief "Bestuursovereenkomst LoO d.d. 5 februari 2019" (NAGEZONDEN)
  De portefeuillehouder Energie informeert Provinciale Staten dat bij de behandeling van het Warmtedossier
  in vergadering van de gemeenteraad van Rotterdam d.d. 7 februari 2019 de brief "Beoordeling vervolgstap
  herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam" van de Rekenkamer Rotterdam en de reactie van het College van
  BenW hierop wordt betrokken.  

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (19) Lid GS-brief "Bestuursovereenkomst LoO d.d. 8 februari 2019" (NAGEZONDEN)
  De portefeuillehouder Energie en informeert Provinciale Staten dat de gemeenteraad van Rotterdam op 
  7 februari 2019 heeft ingestemd met een bestuursovereenkomst met de provincie Zuid-Holland waarin
  investeringen in warmtelevering vanuit de Rotterdamse haven naar Leiden zijn vastgelegd.

  De komst van een warmtenet naar Leiden is hiermee een stap dichterbij gekomen.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  Van derden ontvangen stukken:

  Thema Groen:


  (-) Brief van Vereniging Vrienden van Vlietland "Verklaring grondmarkt-deskundige Meeslouwerplas"
  (NAGEZONDEN)
  Betreft een afschrift van een brief van De vereniging Vrienden van Vlietland (VVV), Vogelwerkgroep Vlietland,
  Werkgroep Milieubeheer Leiden, Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart gericht aan Gedeputeerde Staten
  inzake de Meeslouwerplas.

  VVV stuurt Gedeputeerde Staten een verklaring van de grondmarkt-deskundige die door de provincie Zuid-Holland
  was ingehuurd. Deze voerde namens de provincie de directie over een aantal baggerprojecten en over de
  verwerking van grond en bagger in de Meeslouwerplas.

  Deze grondmarkt-deskundige verklaart dat BAM veel te hoge prijzen rekende voor in de Meeslouwerplas te
  verwerken grond en bagger. Hierdoor is aangeboden bagger niet in de Meeslouwerplas terechtgekomen en
  deels zelf naar andere provincies is afgevoerd. Het gevolg is dat de opbrengsten voor de realisatie van de
  plannen in Vlietland en de Vogelplas Starrevaart uitbleven.

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a "Vlietland inclusief Meeslouwerplas").


  (-) E-mail van Recreatiecentrum Vlietland B.V. "Informatie inzake realisatie van een geluid- en zichtwerende
  wal langs A4 t.b.v. Vlietland en Voorschoten" (NAGEZONDEN)
  Het Recreatiecentrum Vlietland B.V. (RCV) laat Provinciale Staten weten dat zij constateert dat de provincie
  Zuid-Holland de aangegane contractuele verplichtingen met RCV niet nakomt inzake de aanleg van geluidwerende
  voorzieningen langs de A4 ten behoeve van Vlietland.

  Het RCV hoopt dat Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten verlangen dat deze verplichtingen door de provincie
  worden nagekomen. Dit mede in het belang van het recreatiegebied Vlietland en de inwoners van Voorschoten.   

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a "Vlietland inclusief Meeslouwerplas").


  (-) Brief van Naturalis Biodiversity Center"Relatie Deltaplan Biodiversiteit - Visie Rijke Groenblauwe
  Leefomgeving"

  Naturalis Biodiversity Center (NBC) vraagt aan de commissie Duurzame Ontwikkeling of er in het
  komende jaar binnen de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving (RGBL) en de bijbehorende
  Uitvoeringsagenda minimaal drie provinciale pilots uitgevoerd kunnen worden die ook passen binnen 
  het Deltaplan Biodiversiteit.

  Op 19 december 2019 is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd door een groot aantal
  partijen (waaronder NBC). In het Deltaplan zijn vijf succesfactoren gedefinieerd die het voor grondgebruikers
  eenvoudig en aantrekkelijk maken een bijdrage te leveren aan het herstel van biodiversiteit

  NBC ziet dat de visie RGBL de zelfde lijn bevat als het Deltaplan. NBC moedigt de provincie aan
  om deze lijn spoedig voort te zetten.

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b "Visie Rijke Groenblauwe
  Leefomgeving").


  (-) Brief van wandelaarsvereniging TeVoet en Wandelnet "Informatie naar aanleiding van
  hoorzitting 1 februari 2019 voor Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving"
  De wandelaarsvereniging TeVoet en Wandelnet sturen naar aanleiding van de hoorzitting
  Omgevingsbeleid d.d. 1 februari 2019 nader informatie aan de commissie Duurzame Ontwikkeling.  

  De commissie kan deze informatie desgewenst betrekken bij de discussie over de Visie Rijke
  Groenblauwe Leefomgeving.

  Voorstel: agenderen in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b "Visie Rijke Groenblauwe
  Leefomgeving").


  (20) Brief "Klimaatbuffer en klimaatgraft"
  Betreft een afschrift van een brief van Agrobosbouw Nederland gericht aan de portefeuillehouder
  Groen. Agrobosbouw vraagt aan de portefeuillehouder of het bestuursakkoord klimaatadaptatie
  aanleiding geeft voor de provincie Zuid-Holland om pilots te starten rondom klimaatbuffers.

  Agrobosbouw ziet in het toepassen van agrobosbouw een effectieve maatregel voor overheden
  om omgevingen klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.  

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en een afschrift van de GS-reactie vragen.


  (21-22) Petitie van buurtcomité Koolwijkseweg "Zeg nee tegen mega geitenstal in Stolwijk.
  Onze gezondheid loopt gevaar!"

  Betreft een afschrift van een petitie van het buurtcomité Koolwijkseweg uit Stolwijk gericht aan de
  gemeente Krimpenerwaard. Dit buurtcomité laat de gemeente weten dat zij tegen het voornemen van de
  gemeente zijn om illegaal gerealiseerde stallen en de aanwezige 2.500 geiten van een geitenmelkerij 
  te legaliseren in de Krimpenerwaard.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (23) E-mail Bomenstichting Achterhoek "Kritiek van oud-directeur van Staatsbosbeheer" (NAGEZONDEN)
  De Bomenstichting Achterhoek, Stichting De Woudreus en de Stichting tot Behoud van het Schoorlse-
  en Noordkennemerduingebied informeren Provinciale Staten over de kritiek van oud-directeur van
  Staatsbosbeheer op het beleid van Staatsbosbeheer. Deze kritiek is dat de werkwijze van Staatsbosbeheer
  onomkeerbare schade toe brengt aan de natuur en bossen. Dit is strijdig met het eigen beleid van
  Staatsbosbeheer en de geldende normen voor duurzaam bosbeheer.

  Zij vragen de provincie om een inhoudelijk reactie

  Voorstel: doorgeleiden ter afhandeling naar Gedeputeerde Staten en een afschrift vragen van de GS-reactie.  Thema Energie:

  (24) Brief van de commissie voor de milieueffectrapportage "Regionale energiestrategie (RES) en
  milieurapportage"

  De commissie voor de milieueffectrapportage brengt bij Provinciale Staten het belang en de meerwaarde
  onder de aandacht van een milieueffectrapportage in het kader van het Klimaatakkoord.

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Stukken
  1. Openstellingsbesluit pop3 samenwerken duurzame innovaties landbouw 2019_GS-brief
  2. Openstellingsbesluit pop3 samenwerken duurzame innovaties landbouw 2019
  3. Vaststelling Partiële herziening VR voor de NNN-begrenzing in de Krimpenerwaard_GS-brief
  4. Vaststelling Partiële herziening VR voor de NNN-begrenzing in de Krimpenerwaard_Kaart
  5. Ondertekenen Convenant en Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling_GS-brief
  6. Ondertekenen Convenant en Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling_Bijlage 1
  7. Ondertekenen Convenant en Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling_Bijlage 2
  8. Ondertekenen Convenant en Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling_Bijlage 3
  9. Ondertekenen Convenant en Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling_Bijlage 4
  10. Brief van Gedeputeerde Weber Evaluatie implementatie Wet natuurbescherming (NAGEZONDEN)
  11. Statenvoorstel Subsidieverlening TNO - Open Innovatie Centrum Well technology en Warmte_GS-brief
  12. Statenvoorstel Subsidieverlening TNO - Open Innovatie Centrum Well technology en Warmte
  13. Statenvoorstel Vaststellen subsidieplafond 2019 Asbest Eraf Zon Erop
  14. Intentieovereenkomst Verkenning levering warmte aan Gildenwijk en doorgroeimogelijkheden collectief warmtenet in Gorinchem_GS-brief
  15. Intentieovereenkomst Verkenning levering warmte aan Gildenwijk en doorgroeimogelijkheden collectief warmtenet in Gorinchem_Intentieovereenkomst Gildenwijk
  16. Brief van de Gedeputeerden Weber en Baljeu Bekrachtiging geheimhouding presentatie Commissie DO 9 januari 2019
  17. Brief van de Gedeputeerden Weber en Baljeu Bestuursovereenkomst LoO
  18. Brief van gedeputeerde Weber Bestuursovereenkomst LoO (NAGZONDEN)
  19. Brief van Gedeputeerde Weber Bestuursovereenkomst LoO d_d_ 8 feb 2019 (NAGEZONDEN)
  20. Afschrift brief aan Gedeputeerde Weber over De klimaatbuffer en klimaatgraft
  21. Petitie megageitenstal in Stolwijk
  22. Petitie uitbreiding geitenbedrijf Stolwijk
  23. Mailbericht van Bomenstichting Achterhoek (NAGEZONDEN)_pdf
  24. Mailbericht van de commissie MER regionale energiestrategie en milieueffectrapportage
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren
  bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna
  de commissie beslist of een inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander
  instrument meer voor de hand ligt. De commissie kan urgente onderwerpen uiteraard nog toevoegen
  aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering.


  2) Activiteiten
  Niet van toepassing


  3) Planning
  De commissie wordt gevraagd de planning (met daarin ook opgenomen openstaande moties, toezeggingen
  en rekenkameraanbevelingen) te bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de
  commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning
  staan.


  Toelichting:
  De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de vergadering van commissie Duurzame Ontwikkeling
  d.d. 23 januari 2019 en de PS-vergadering van 30 januari 2019.

  Stukken
  1. Planning commissie Duurzame Ontwikkelingen d_d_ 13 februari 2019_pdf
 5. Sluiting van de procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Belangstellenden die gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken bij één van de
agendapunten dienen dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te melden bij de commissiegriffier. Dit
kan telefonisch: 070- 441 6585 of per e-mail: rr.de.jongh@pzh.nl

Op 1 februari 2019 heeft de commissie een hoorzitting georganiseerd met het oog op de bespreking
van de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving vandaag (zie agendapunt 5b). Hierdoor vervalt het spreekrecht
voor  dit agendapunt.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder wil krijgen, dient deze vraag
uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorstel: vaststellen van het verslag van de overlegvergadering van 23 januari 2019.

  Stukken
  1. Verslag vergadering commissie Duurzame Ontwikkeling d_d_ 30 januari 2019_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorstel: vaststellen van de besluitenlijst van de overlegvergadering van 23 januari 2019.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering commissie Duurzame Ontwikkeling 23 januari 2019_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Vlietland inclusief Meeslouwerplas(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: gedeputeerde Weber (Groen) en gedeputeerde Vermeulen (Verkeer en Vervoer)

  De commissie wordt gevraagd:

  1. De uitkomst van het gesprek d.d. 6 februari 2019 met stakeholders te bespreken (zie de 
   nagezonden lid-GS-brief "Vlietland uitvoering Motie 811").
  2. te bepalen of Provinciale Staten geadviseerd kunnen worden om motie 811 "Natuurimpuls
   Meeslouwerplas en Vlietland" van de VVD als afgedaan te beschouwen.


  Toelichting:
  De commissie heeft op 5 september 2018 besloten het onderwerp Vlietland inclusief Meeslouwerplas, de
  stukken (1-3) GS-brief "Afdoening brief Actiecomité Stop Geluidhinder A4 en ontwikkelen Vlietland
  waaronder de uitvoering motie 811 Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland" en motie 811 te bespreken.
  Dit gebeurt zodra Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten een nader voorstel hebben gedaan over de
  invulling van de extra € 300.000 voor Vlietland inclusief Meeslouwerplas.

  De commissie heeft daarbij aangegeven het wenselijk te vinden dat de bespreking nog in deze
  Statenperiode zal plaatsvinden.

  De portefeuillehouder Groen heeft toegezegd aan de commissie een GS-voorstel te sturen hoe de
  € 300.000 nader kan worden ingevuld. Dit voorstel zal tot stand komen op basis van gesprekken met
  stakeholders in het gebied. Dit gesprek zal op 6 februari 2019 plaatsvinden, waarbij de uitvoering van
  motie 811 centraal zal staan. Eventuele nadere GS-stukken worden in een nazending ook de commissie
  gestuurd.   

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Weber over Vlietland uitvoering motie 811 (NAGEZONDEN)
  2. GS-brief Afdoening brief Actiecomité Stop Geluidhinder A4 en ontwikkelingen Vlietland waaronder uitvoering motie Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland_pdf
  3. GS-brief Afdoening brief Actiecomité Stop Geluidhinder A4 en ontwikkelingen Vlietland waaronder uitvoering motie Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland_bijlage_pdf
  4. Motie 811 Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland_van de VVD__pdf
  5. Emailbericht van Vereniging Vrienden van Vlietland over verklaring van grondmarktdeskundige over Vlietland (NAGEZONDEN)
  6. Mailbericht van Recreatiecentrum Vlietland_Info inzake realisatie geluid en zichtwerende wal langs A4 tbv Vlietland en Voorschoten (NAGEZONDEN)_pdf
 2. Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving en de bijbehorende Uitvoeringsagenda(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber (Groen)

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan Provinciale Staten met het oog op de
  PS-vergadering van 20 februari 2019 over:

  • het Statenvoorstel "Vaststelling Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving";
  • het Statenvoorstel "Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving - Intensiveringen 2019".
  • het Statenvoorstel "Bestedingsvoorstel voor resterende € 3 miljoen aan maatregelen vanuit
   motie 725 CDA Miljoenen voor winst en weidevogels" (NAGEZONDEN)


  Toelichting:
  De commissie heeft op 22 maart 2017 gesproken over de eigen ambities, de kaders en het
  proces met het oog op de actualisatie van de Beleidsvisie Groen. Daarna is de commissie veelvuldig
  in het proces betrokken geweest aan hand van door Gedeputeerde Staten georganiseerde sessies.

  Bovendien heeft de commissie eigen netwerkbijeenkomsten Groen georganiseerd waarin externe 
  partners Groen in de gelegenheid werden gesteld om haar ideeën met Statenleden te delen.

  Op 1 februari 2019 heeft de commissie een hoorzitting georganiseerd met het oog op de bespreking
  van vandaag. Hierdoor vervalt het spreekrecht voor dit agendapunt.

  De commissie heeft op 12 december 2018 en 23 januari 2019 besloten om de volgende
  documenten te betrekken bij dit bespreekonderwerp:

  • (1) GS-Brief "Aanbieding rapport Verkenning specifieke recreatiebehoeften Zuid-Holland”; 
  • (18) Brief van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland "Reactie ontwerpvisie RGBL";
  • (28) GS-brief "Aanbieding vierde Voortgangsrapportage Natuur"; 
  • (30) PAL-brief "PAL-reactie Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving".
  Stukken
  1. Statenvoorstel Vaststelling Nota van Beantwoording Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
  2. Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
  3. Module Omgevingsvisie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
  4. Bijlage Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving
  5. Nota van Beantwoording Ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
  6. Statenvoorstel Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving 2_0
  7. Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving – Intensiveringen 2019
  8. Bestedingsvoorstel resterende 3 mln_ aan maatregelen vanuit motie 725 CDA Miljoenen voor Winst en Weidevogels_Statenvoorstel (NAGEZONDEN)
  9. Bestedingsvoorstel resterende 3 mln_ aan maatregelen vanuit motie 725 CDA Miljoenen voor Winst en Weidevogels_ bijlage Gedragen bestedingsvoorstel (NAGEZONDEN)
  10. Brief van Gedeputeerde Weber Aanbieding rapport Verkenning specifieke recreatiebehoeften Zuid-Holland_pdf
  11. Reactie NMZH ontwerpvisie rijke groenblauwe leefomgeving_pdf
  12. Brief van Naturalis Relatie Deltaplan Biodiversiteit Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
  13. Brief van Gedeputeerde Weber Aanbieding Vierde Voortgangsrapportage Natuur
  14. PAL-reactie met aanbiedingsbrief Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
  15. Verslag hoorzitting over Omgevingsbeleid 1 februari 2019 (NAGEZONDEN)_pdf
  16. Informatie van wandelaarsvereniging TeVoet en Wandelnet nav hoorzitting 1 feb 2019 (NAGEZONDEN)
 3. Financieel voorstel ter uitvoering van motie 780 Belang vrijwilligers bij weidevogelbeleid(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber (Groen)

  De commissie wordt gevraagd:

  • te bepalen of het Statenvoorstel "Aanbieding Actieplan boerenlandvogels inclusief voorstel
   verbetering ondersteuning weidevogelvrijwilligers" ter uitvoering van motie 780
   ter besluitvorming behandeld kan worden door Provinciale Staten in de PS-vergadering van 20
   februari 2019.
  • Indien dit Statenvoorstel doorgestuurd kan worden naar Provinciale Staten, advies uit te brengen
   aan Provinciale Staten met het oog op de PS-vergadering van 20 februari 2019 over
   het
   Statenvoorstel "Aanbieding Actieplan boerenlandvogels inclusief voorstel verbetering
   ondersteuning weidevogelvrijwilligers";
  • te bepalen of Provinciale Staten geadviseerd kunnen om motie 780 "Belang vrijwilligers
   bij weidevogelbeleid" van de PvdA als afgedaan te beschouwen.
    


  Toelichting:
  De commissie heeft op 23 januari 2019 alle openstaande moties op het gebied van Groen en
  Energie besproken. Daarbij is ook motie 780 "Belang vrijwilligers bij weidevogelbeleid" van de PvdA
  behandelt. De portefeuillehouder Groen heeft toen aangegeven dat er voor de overlegvergadering
  van 13 februari 2019 nog een nader financieel voorstel vanuit GS te verwachten is.

  De commissie (met uitzondering van de PvdA) heeft toen besloten om dit stuk te agenderen voor
  de overlegvergadering van 13 februari 2019. De commissie bekijkt in deze vergadering in hoeverre
  dit voorstel behandelrijp is en het al dan niet aan Provinciale Staten voorgelegd kan worden ter
  besluitvorming.

  Stukken
  1. Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027_Statenvoorstel (NAGEZONDEN)
  2. Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027_Plan van Aanpak Zuid-Hollands Landschap (NAGEZONDEN)
  3. Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 (NAGEZONDEN)
  4. Brief Gedeputeerde Weber Bestedingsvoorstel voor resterende € 3,1 mln_ vanuit motie 725 (NAGEZONDEN)
  5. motie 780 belang vrijwilligers bij weidevogelbeleid_PvdA_pdf
 4. Uitvoering Ruiterpaden: Fase 2 ontbrekende schakels en financiën(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber (Groen)

  De commissie wordt gevraagd:

  • advies uit te brengen aan Provinciale Staten met het oog op de PS-vergadering van
   20 februari 2019 over
   het Statenvoorstel "Ruiter- en menpadenplan 2019;
  • te bepalen of Provinciale Staten geadviseerd kunnen om motie 743 "Meer ruiters
   in het groen" van de VVD als afgedaan te beschouwen.


  Toelichting:
  De commissie heeft op 13 juni 2018 besloten motie 743 "Meer ruiters in het groen"
  van de VVD mee te nemen in de bespreking van de ontbrekende schakels en de
  financiering van de ruiterpaden (fase 2) in december 2018/ januari 2019.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Ruiter- en menpadenplan 2019
  2. Ruiter- en menpadenplan 2019
  3. Ruiter- en menpadenplan 2019_Besluit tot wijziging van de deelsubsidieplafonds 2019 paragraaf 2_11 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016
  4. Ruiter- en menpadenplan 2019_Besluit tot wijziging van de Subsidieregling groen Zuid-Holland 2016 inclusief bijlagen
  5. Motie 743 Ruiterpadenplan van de VVD_pdf
 5. Benoeming lid van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland (PAL)(Agendapunt ingeklapt)

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan Provinciale Staten met het oog op de
  PS-vergadering van 20 februari 2019 over het voorstel het Comité van Aanbeveling van de
  PAL voor de benoeming van een lid voor de PAL.


  Toelichting:
  De commissievoorzitter acht het noodzakelijk de deuren te sluiten voor de bespreking van dit onderwerp
  (conform artikel 23, lid 2 van de Provinciewet); de bespreking gaat namelijk over personen.

  Op de bijbehorende stukken is geheimhouding opgelegd en zijn door Statenleden af te halen bij de
  commissiegriffier. De commissievoorzitter heeft op grond van artikel 91, lid 2 van de Provinciewet)
  geheimhouding opgelegd. De geheimhouding moet in acht worden genomen totdat Provinciale Staten
  haar opheffen. 

  Het spreekrecht voor dit onderwerp vervalt omdat dit bespreekonderwerp gaat over een voordracht
  van personen (RvO artikel 79, lid 2b).


6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken