Agenda KNM 4 december 2019 - woensdag 04 december 2019

Orgaan:
Klimaat, Natuur en Milieu
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 04 december 2019
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
Sabine Kijzers
Telefoon:
070-4416007
E-mail:
sc.kijzers@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening procedurevrgadering(Agendapunt ingeklapt)

  1. Opening en mededelingen

 2. Besluitenlijst vorige procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedurevergadering KNM 6-11-2019
 3. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 6007 of per e-mail sc.kijzers@pzh.nl

 4. Ingekomen Stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5. bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:
  (-) Statenvoorstel Ambitie Luchtkwaliteit
  Voorstel:Bespreken in aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (1) Brief van GS over voortgang moties en toezeggingen recreatie en sport
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen en verwerken in de planningslijst
  (2) Brief van Gedeputeerde Baljeu over brief aan de Tweede Kamer inzake maatregelen stikstofproblematiek
  Voorstel: Agenderen voor overlegvergadering van 22 januari 2020
  (3) Brief van Gedeputeerde Baljeu over overleg sectoren stikstofproblematiek (nagezonden)
  Voorstel: Agenderen voor overlegvergadering van 22 januari 2020
  (4-11) GS brief over kabinetsmaatregelen aanpak stikstof (nagezonden)
  Voorstel: Agenderen voor overlegvergadering van 22 januari 2020
  (12) Brief van Gedeputeerde Baljeu over brief Minister Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit inzake drempelwaarde
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (13) Brief van Gedeputeerde Potjer over Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied 109 Haringvliet Leenheerenpolder ca
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (14-19) GS brief aan PS over aanvullende informatie Meeslouwerplas
  Voorstel: Agenderen voor de overlegvergadering van 22 januari 2020
  (20) Brief van Gedeputeerde Baljeu over afschrift reacties berichten inzake Volkerak-Zoommeer
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (21-22) Brief van GS over besluit tot wijziging van 2 SRG artikelen en bijlagen 4 en 5
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (23) Brief van GS over stand van zaken legionella problematiek bij afvalzuiveringsinstallatie
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (24) Brief van Gedeputeerden Bom-Lemstra en Vermeulen over verdere verlaging indirecte lozing FRD-903 Chemours
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (25) Brief van Gedeputeerden Vermeulen en Bom over Handhavend optreden DCMR mbt opslag afval Chemours en afschrift Kamerbrief
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (26) Brief Gedeputeerden Bom en Vermeulen over beëindiging verscherpt toezicht bij Shell (nagezonden)
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  Van derden ontvangen:
  (27) Brief Molenlanden aan provincie Zuid-Holland over stikstofproblematie
  Voorstel: Betrekken bij agendering Stikstofproblematiek in de overlegvergadering van 22 januari 2020
  (28) Brief van Biohuis Stikstof problematiek en biologische landbouw
  Voorstel: Desgewenst betrekken bij volgende bespreking over stikstofdossier
  (29) Brief van Coalitie ViVa met o.a. actieprogramma Vitale Varkenshouderij
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (30) Brief van de werkgroep houtstook vrij
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  Stukken
  1. GS-brief Voortgang moties en toezeggingen recreatie en sport
  2. Brief van gedeputeerde Baljeu Brief aan de Tweede Kamer inzake maatregelen stikstofproblematiek
  3. Brief van Gedeputeerde Baljeu over Overleg sectoren stikstofproblematiek (nagezonden)
  4. GS-brief over kabinetsmaatregelen aanpak stikstof (nagezonden)
  5. GS-brief over kabinetsmaatregelen aanpak stikstof_Bijlage 1 (nagezonden)
  6. GS-brief over kabinetsmaatregelen aanpak stikstof_Bijlage 2 (nagezonden)
  7. GS-brief over kabinetsmaatregelen aanpak stikstof_Bijlage 3 (nagezonden)
  8. GS-brief over kabinetsmaatregelen aanpak stikstof_Bijlage 4 (nagezonden)
  9. GS-brief over kabinetsmaatregelen aanpak stikstof_Bijlage 5 (nagezonden)
  10. GS-brief over kabinetsmaatregelen aanpak stikstof_Bijlage 6 (nagezonden)
  11. GS-brief over kabinetsmaatregelen aanpak stikstof_Bijlage 7 (nagezonden)
  12. Brief van Gedeputeerde Baljeu over Brief Minister Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit inzake drempelwaarde (nagezonden)
  13. Brief van Gedeputeerde Potjer Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied 109 Haringvliet Leenheerenpolder ca
  14. GS brief aan PS over aanvullende informatie Meeslouwerplas
  15. Meeslouwerplas waterkwaliteit_GS-brief 1 november 2019
  16. Meeslouwerplas waterkwaliteit_GS-brief 25 oktober 2019
  17. Meeslouwerplas waterkwaliteit_Brief van HH Rijnland
  18. Meeslouwerplas waterkwaliteit_Meetgevens Waterkwaliteit
  19. Meeslouwerplas waterkwaliteit_locatie monitoring
  20. Brief van Gedeputeerde Baljeu Afschrift reacties berichten inzake Volkerak-Zoommeer
  21. Besluit tot wijziging van 2 SRG artikelen en bijlagen 4 en 5_GS-brief
  22. Besluit tot wijziging van 2 SRG artikelen en bijlagen 4 en 5_bijlage
  23. GS-brief Stand van zaken legionella problematiek bij afvalwaterzuiveringsinstallaties
  24. Brief van de gedeputeerden Bom-Lemstra en Vermeulen Verdere verlaging indirecte lozing FRD-903 Chemours
  25. Brief van de Gedeputeerden Vermeulen en Bom Handhavend optreden DCMR mbt opslag afval Chemours en afschrift Kamerbrief
  26. Brief van Gedeputeerden Bom en Vermeulen over Beeindiging verscherpt toezicht bij Shell (nagezonden)
  27. Brief Molenlanden aan provincie Zuid-Holland over stikstofproblematiek
  28. Brief van Biohuis Stikstof problematiek en biologische landbouw
  29. Brief van Coalitie ViVa met oa Actieprogramma Vitale Varkenshouderij
  30. Mailbericht van de werkgroep houtstook-vrij
 5. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  Fractie VVD heeft 2 agenderingsverzoeken gedaan.

  • Organiseren van een werkbezoek bij een agrariër die met onderwaterdrainage actief is tegen bodemdaling. Bij de cie. KNM van 6 november jl. stond een brief GS inzake Aangaan Regio Deal bodemdaling Groene Hart geagendeerd. GS heeft op 11 juni jl. ingestemd met de Regio Deal en gedeputeerde Bom-Lemstra gemachtigd tot ondertekening. De Regio Deal bodemdaling Groene Hart vormt de basis van de samenwerking tussen Rijk en Regio. Het is daarom goed om, voor de verdere uitwerking in deze nieuwe bestuursperiode de PS leden te betrekken bij dit actuele onderwerp in onze provincie.

  • Organiseren van een kennissessie met de provincie Noord-Holland en provincie Utrecht om de laatste ontwikkelingen innovatie onderwaterdrainage te verkennen en te delen. Denk hierbij aan de nieuwe techniek 'sleuvenmachine' van Heerschop Drainage gebruikt door melkveehouders.

  T echnische Sessie Faunabeleid

  De provincie is het bevoegd gezag voor bijvoorbeeld het verlenen van ontheffingen voor faunabeheer, het goedkeuren van faunabeheerplannen en het stellen van regels voor de faunabeheereenheid. Ook staat de provincie aan de lat voor het verlenen van tegemoetkomingen in de schade die door wilde dieren wordt aangericht aan gewassen.

  Omdat er regelmatig onderwerpen uit het faunadossier op de agenda zullen staan van de commissie KNM, stelt gedeputeerde Bom voor een technische sessie Faunabeleid te verzorgen.
  Voorstel: Inplannen als lunchbijeenkomst op 15 januari van 12.30 - 13.45 uur.

  2) Planning
  Zie bijlage 1 voor de planning van de commissie. De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de commissievergadering van 6 november 2019 en de PS vergadering van 13 november 2019.
  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. 20191204 svz Planning_commissie_Klimaat_Natuur_Milieu_pdf
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststelling van de agenda

c. Spreekrecht

Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007 of per e-mail naar sc.kijzers@pzh.nl.

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffie in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Vaststellen verslag vergadering van 6 november 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Verslag Commissie KNM 06112019
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst overlegvergadering 6 november 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst overlegvergadering KMN 6-11-2019_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Ambitie luchtkwaliteit en behandelvoorstel Motie 847(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra

  Toelichting:
  In de algemene Statencommissie van 9 oktober jl. heeft gedeputeerde Gedeputeerde Bom-Lemstra bij de behandeling van de Najaarsnota toegezegd de tekst van het schone lunchtakkoord, zoals de staatssecretaris die voor ogen heeft, en het beleidsvoorstel luchtkwaliteit aan PS te doen toekomen.   

  Nu wordt gevraagd om advies te geven over de ambitie luchtkwaliteit voor de PS vergadering van 18 december a.s.

  Tijdens de PS vergadering van 14 november 2018 is bij de behandeling van de begroting 2019 motie 847 Ambitie milieu en gezondheid (indiener mw. Wijbenga, D66) aangenomen. In deze motie hebben Provinciale Staten nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de ambitie ten aanzien van luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, bodem- en waterkwaliteit. De zogenaamde grijze gezonde leefomgeving. In de brief informeren GS de Staten over resultaat van de verkenning en wordt inzicht geboden in hetgeen de provincie al doet en kan bijdragen aan het beschermen en bevorderen van de gezonde leefomgeving in Zuid-Holland.

  In de procedurevergadering van de Algemene Statencommissie van 12 juni jl. is afgesproken is de motie te agenderen voor een overlegvergadering en bij de bespreking aan te geven of aan PS geadviseerd kan worden motie 847 Ambitie milieu en gezondheid al dan niet als afgehandeld te beschouwen.

  De commissie wordt gevraagd:

  1. Advies te geven op het GS voorstel Ambitie luchtkwaliteit voor de PS vergadering van 18 december a.s.

  2. Advies te geven aan PS of motie 847 Ambitie milieu en gezondheid kan worden afgehandeld.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Ambitie luchtkwaliteit
  2. Brief van Gedeputeerde Bom Schone lucht akkoord
  3. motie 847 Wijbenga (D66) ambitie milieu en gezondheid
  4. GS-brief Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland beschermen en bevorderen van de gezonde leefomgeving
  5. GS-brief Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland beschermen en bevorderen van de gezonde leefomgeving_verkenning
 2. Begrenzing Natuur Netwerk Nederland (NNN) van de Krimpenerwaard(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Potjer

  Toelichting:
  Gedeputeerde heeft de Statenleden geïnformeerd over de vaststelling van de wijziging van de begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) van de Krimpenerwaard in de Omgevingsverordening en de Omgevingsvisie Zuid-Holland.

  In de procedurevergadering van de Algemene Statencommissie van 12 juni 2019 heeft de fractie PvdD verzocht om agendering met als onderbouwing om van gedachten te wisselen over het indeuken en uitdeuken van het NNN gebied in de Krimpenerwaard


  Stukken
  1. GS-brief Partiele herziening NNN begrenzing Krimpenerwaard
  2. GS-brief Partiele herziening NNN begrenzing Krimpenerwaard_bijlage
  3. Verzoek wijziging NNN Krimpenerwaard aanpassing Omgevingsverordening
  4. Mailbericht dhr Oskam Besluit gemeenteraad Krimpenerwaard bestemmingssplan natuurgebied Veenweiden
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken