Agenda KNM 6 november 2019 - woensdag 06 november 2019

Orgaan:
Klimaat, Natuur en Milieu
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 06 november 2019
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
Sabine Kijzers
Telefoon:
070-4416007
E-mail:
sc.kijzers@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Ingekomen Stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummer voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.

  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (-) Statenvoorstel Klimaatakkoord
  Doorgeschoven door Algemene Statencommissie op 9 oktober 2019.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (-) Begroting 2020 en Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b.)


  (1) Brief van GS Janssen over Informatie naar aanleiding van droogte 2019
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (2-3) Brief van GS over Klimaatslimboeren Meijepolder Bodegraven aan HDSR
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (4-8) Brief  van GS over POP-3 kennis jonge landbouwers en wijziging Subsidieregeling groen
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (9-11) Brief van GS over  Openstellingbesluit SRG paragraaf 2.3. soortenbeleid 2019
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (12)Brief van GS over Technische storing fataal voor honderden varkens
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (13-14) Brief van GS over Aangepast Faunabeheerplan knobbelzwanen 2018-2024
  Voorstel: desgewenst bespreken met toevoeging van brieven over het zwanenbeleid. In het kader van de AVG zijn de brieven van derden te vinden (na inloggen) op het extranet.
  (15) Brief van GS over Uitspraak voorlopige voorziening faunabeheerplan knobbelzwaan
  Voorstel: desgewenst bespreken met toevoeging van brieven over het zwanenbeleid. In het kader van de AVG zijn de brieven van derden te vinden (na inloggen) op het extranet.
  (16-34) Brief van GS over Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (35-36) Brief van GS over Technische wijziging Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 september 2019
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (37-39) Brief van GS over Openstellingsbesluit POP_3 projecten LEADER ZH 2019-2020 en vaststelling deelplafonds 2019
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (40) Brief van GS over Vaststelling projectsubsidie Grondplan Noordrand Goeree Overflakkee
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (41) Brief van GS over Stand van zaken feitenrelaas Meeslouwerplas
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (42) Brief van GS over Meeslouwerplas waterkwaliteit
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (43-44) Brief van GS over Toestemming aanpassing statuten Zuid-Hollands Landschap
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (45-46) Brief van GS over Openstellingsbesluit ANLb en SKNL en SKNL 2020
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (47) Brief van GS over behandelvoorstel motie 881 bos- en bomenbeleid GS-brief
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (48-49) Brief van GS over Bomenkap N489
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (50-51) Brief van GS over Voortgangsrapportages Regionale Waterkeringen 2018
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (52-55) Brief van GS over Aangaan Regio Deal bodemdaling Groene Hart
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (56) Brief van GS over Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Haven, Schone Luchtakkoord en varen ontgassen
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (57-58) Brief van GS over 9e Voortgangsrapportage luchtkwaliteit
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (59) Brief van GS over Schone Lucht Akkoord
  Voorstel: Agenderen voor de overlegvergadering van 4 december 2019
  (60) Brief van GS over Overeenkomst Doelen overig water
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (61-62) Brief van GS over Advies van het Bestuurlijk Overleg getij Grevelingen aan ministers van IenW en LNV over agendering BO-MIRT 2019
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (63) Brief van Gedeputeerden Janssen en Vermeulen over Ontwerpbeschikking ambtshalve wijziging vergunning Chemours voor verdere reductie emmissies
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (64) Brief van Gedeputeerden Vermeulen over Bedrijfsmelding Chemours
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (65) Brief van Gedeputeerden Bom en Vermeulen over Onderhoudstop en staking Chemours
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (66) Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Handhavingsbesluit Dupont afvalverbrandingsinstallatie
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (67) Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Classificatie GenX stof FRD-903 als ZZS
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (68) Brief van Gedeputeerde Bom en Vermeulen over Kamerbrief rapporten ILT en RIVM over GenX
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (69) Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Rapportage Brzo-inspecties 2018 Provincie Zuid-Holland
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (70) Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Handelingskader over hergebruik van PFAShoudende grond en baggerspecie en andere rapporten PFAS
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (71) Brief van gedeputeerde Vermeulen over Rapportage Onderzoeksraad voor Veiligheid brand bij Esso
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (72) Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Veranderingsvergunning indirecte lozing KoreNet
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (73) Brief van Gedeputeerde Bom en Vermeulen over Ontwerpbeschikking Kortenet indirecte lozing PFOA GenX en aanpassing last onder dwangsom Chemours
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (74) Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Rapportage Onderzoeksraad voor Veiligheid, vinylchloride emissie bij Shin-Etsu Pernis 2017
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (75) Brief van de Gedeputeerde Bom-Leenstra en Vermeulen over Rangeren gevaarlijke stoffen op emplacement Waalhaven Zuid in Rotterdam stilgelegd
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (76-78) Brief GS over besluit bijlage nota VTH 2019-2021 omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen
  Voorstel: Te betrekken bij de technische sessie op 20 november a.s.

  Van derden ontvangen:

  (79-83) Diverse Emailberichten van dhr. Ter Keurs ea over bomenkap in Vlietland
  Voorstel: Doorgeleiden naar GS en een afschrift van de reactie vragen.
  (84) Brief van Vereniging Vrienden van Vlietland aan GS ea over bereidheid nadere onderbouwing verklaring deskundige
  Voorstel: Afschrift van de reactie van GS vragen.
  (85) Emailbericht van dhr. Beeres ea aan GS over werkzaamheden Vlietland
  Voorstel: Afschrift van de reactie van GS vragen.
  (86) Emailbericht met bijlagen Vlietzoom Alliantie juni 2019
  Voorstel: Doorgeleiden naar GS en een afschrift van de reactie vragen
  (87) Brief van Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 aan GS over massale bomenkap in Vlietland
  Voorstel: Afschrift van de reactie van GS vragen.
  (88-89) Emailbericht van Bomenstichting Achterhoek over Reactie op brief Minister Schouten mbt ontwikkeling bossenstrategie
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (90) Emailbericht van dhr. Koning inzake bomenkap
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (91) Emailbericht met bijlage van het Actiecomite zoet Krammer-Volkerak_Zoommeer
  Voorstel: Doorgeleiden naar GS en een afschrift van de reactie vragen
  (92-93) Emailbericht van LTO Noord over Volkerak Zoommeer
  Voorstel: Doorgeleiden naar GS en een afschrift van de reactie vragen
  (94) Emailbericht van dhr. Van Noort over reactie op artikel Het roer om naar een veilig waterbeleid
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (95) Emailbericht van Stichting Het Wantij over Schadelijke ecologische gevolgen bouwproject Stadswerven Dordrecht
  Voorstel: voorkennisgeving aannemen en een afschrift van de GS reactie vragen  
  (96) Brief van Natuur en Milieufederatie ZH e.a. over reactie op Coalitieakkoord
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
  (97) Emailbericht van Milieudefensie over Lokale zaken in het geding door CETA verdrag
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen


  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Janssen Informatie naar aanleiding van droogte 2018
  2. GS-brief klimaatslimboeren Meijepolder Bodegraven aan HDSR
  3. GS-brief klimaatslimboeren Meijepolder Bodegraven aan HDSR_bijlage
  4. POP-3 kennis jonge landbouwers en wijziging Subsidieregeling groen_GS-brief
  5. POP-3 kennis jonge landbouwers en wijziging Subsidieregeling groen_bijlage 1
  6. POP-3 kennis jonge landbouwers en wijziging Subsidieregeling groen_bijlage 2
  7. POP-3 kennis jonge landbouwers en wijziging Subsidieregeling groen_bijlage 3
  8. POP-3 kennis jonge landbouwers en wijziging Subsidieregeling groen_bijlage 4
  9. GS brief Openstellingsbesluit SRG paragraaf 2-3 soortenbeleid 2019
  10. GS brief Openstellingsbesluit SRG paragraaf 2-3 soortenbeleid 2019_Bijlage Rapport
  11. GS brief Openstellingsbesluit SRG paragraaf 2-3 soortenbeleid 2019_Bijlage Openstellingsbesluit
  12. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Technische storing fataal voor honderden varkens
  13. Aangepast Faunabeheerplan knobbelzwanen 2018-2024_GS brief
  14. Aangepast Faunabeheerplan knobbelzwanen 2018-2024_bijlage
  15. Brief van Gedeputeerde Bom Uitspraak voorlopige voorziening faunabeheerplan knobbelzwaan
  16. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_GS-brief
  17. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Nota van beantwoording van zienswijzen
  18. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020
  19. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Kaart1 Beheertypenkaart kaartblad 1
  20. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Kaart1 Beheertypenkaart kaartblad 2
  21. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Kaart1 Beheertypenkaart kaartblad 3
  22. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Kaart1 Beheertypenkaart kaartblad 4
  23. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Kaart1 Beheertypenkaart kaartblad 5
  24. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Kaart2 Ambitiekaart kaartblad 1
  25. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Kaart2 Ambitiekaart kaartblad 2
  26. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Kaart2 Ambitiekaart kaartblad 3
  27. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Kaart2 Ambitiekaart kaartblad 4
  28. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Kaart2 Ambitiekaart kaartblad 5
  29. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Kaart3 ToeslagenVaarland
  30. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Kaart4 LeefgebiedOpenGrasland
  31. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Kaart5 LeefgebiedOpenAkkerland
  32. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Kaart6 LeefgebiedNatteDooradering
  33. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Kaart7 LeefgebiedDrogeDooradering
  34. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020_Kaart8 ZoekgebiedWater
  35. Technische wijziging Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 september 2019_GS-brief
  36. Technische wijziging Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 september 2019_bijlage
  37. GS brief Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER ZH 2019-2020 en vaststelling deelplafonds 2019
  38. GS brief Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER ZH 2019-2020 en vaststelling deelplafonds 2019_Bijlage Besluit tot vaststelling
  39. GS brief Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER ZH 2019-2020 en vaststelling deelplafonds 2019_Bijlage Openstellingsbesluit
  40. GS brief Vaststelling projectsubsidie Grondplan Noordrand Goeree Overflakkee
  41. GS-brief Stand van zaken feitenrelaas Meeslouwerplas
  42. Meeslouwerplas waterkwaliteit_GS-brief
  43. Toestemming aanpassing statuten Zuid-Hollands Landschap_GS-brief
  44. Toestemming aanpassing statuten Zuid-Hollands Landschap_Statutenwijziging
  45. Openstellingsbesluit ANLb en SNL en SKNL 2020_GS-brief
  46. Openstellingsbesluit ANLb en SNL en SKNL 2020_bijlage
  47. Behandelvoorstel motie 881 bos- en bomenbeleid_GS-brief
  48. GS-brief Bomenkap N489
  49. GS-brief Bomenkap N489_bijlage
  50. Voortgangsrapportages Regionale Waterkeringen 2018_GS-brief
  51. Voortgangsrapportages Regionale Waterkeringen 2018_Samenvatting
  52. GS-brief Aangaan Regio Deal bodemdaling Groene Hart
  53. GS-brief Aangaan Regio Deal bodemdaling Groene Hart_bijlage 1
  54. GS-brief Aangaan Regio Deal bodemdaling Groene Hart_bijlage 2
  55. GS-brief Aangaan Regio Deal bodemdaling Groene Hart_bijlage 3
  56. GS-brief Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, Schone Luchtakkoord en varend ontgassen
  57. 9e Voortgangsrapportage luchtkwaliteit_GS-brief
  58. definitieve versie
  59. 9e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit PZH
  60. Brief van Gedeputeerde Bom Schone lucht akkoord
  61. Overeenkomst Doelen overig water_GS-brief
  62. Brief van GS overAdvies van het Bestuurlijk Overleg getij Grevelingen aan ministers van IenW en LNV over agendering BO-MIRT 2019
  63. Brief van GS overAdvies van het Bestuurlijk Overleg getij Grevelingen aan ministers van IenW en LNV over agendering BO-MIRT 2019_Bijlage
  64. Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Ontwerpbeschikking ambtshalve wijziging vergunning Chemours voor verdere reductie emmissies
  65. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Bedrijfsmelding Chemours
  66. Brief van Gedeputeerden Bom en Vermeulen over Onderhoudstop en staking bij Chemours
  67. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Handhavingsbesluit Dupont afvalverbrandingsinstallatie
  68. Brief van gedeputeerde Vermeulen Classificatie GenX stof FRD-903 als ZZS
  69. Brief van de Gedeputeerden Bom en Vermeulen Kamerbrief rapporten ILT en RIVM over GenX
  70. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Rapportage Brzo-inspecties 2018 Provincie Zuid-Holland
  71. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Handelingskader voor hergebruik van PFAShoudende grond en baggerspecie en andere rapporten PFAS
  72. Brief van gedeputeerde Vermeulen Rapportage Onderzoeksraad voor Veiligheid brand bij Esso
  73. Brief Gedeputeerde Vermeulen Veranderingsvergunning indirecte lozing KoreNet
  74. Brief van de Gedeputeerden Bom en Vermeulen Ontwerpbeschikking Korenet indirecte lozing PFOA GenX en aanpassing last onder dwangsom Chemours
  75. Brief Gedeputeerde Vermeulen Rapportage Onderzoeksraad voor Veiligheid vinylchloride emissie bij Shin-Etsu Pernis 2017
  76. Brief van de gedeputeerden Bom-Lemstra en Vermeulen Rangeren gevaarlijke stoffen op emplacement Waalhaven Zuid in Rotterdam stilgelegd
  77. Brief GS over Besluit bijlage nota VTH 2018-2021 omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen
  78. Brief GS over Besluit bijlage nota VTH 2018-2021 omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen_Voortgangsrapportage
  79. Brief GS over Besluit bijlage nota VTH 2018-2021 omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen_Bijlage
  80. Emailbericht van Dhr Ter Keurs ea over bomenkapplannen in Vlietland
  81. Emailbericht van Dhr Ter Keurs over uitzending en artikel over Vlietland
  82. Emailbericht van Dhr Ter Keurs ea dd 4 sep 2019 over bomenkapplannen in Vlietland
  83. Emailbericht van Dhr Ter Keurs ea over Wobverzoek prov besluitvorming bomenkapplannen in Vlietland
  84. Brief van dhr Ter Keurs ea Overvallen door plannen voor grootschalige bomenkap in Vlietland dit jaar
  85. Brief van Vereniging Vrienden van Vlietland ea over bereidheid nadere onderbouwing verklaring deskundige
  86. Emailbericht van Dhr Beeres ea over werkzaamheden Vlietland
  87. Mailbericht met bijlagen Vlietzoom Alliantie juni 2019
  88. Brief van Vereniging Actiecomite Stop Geluidsoverlast A4 over massale bomenkap in Vlietland
  89. Emailbericht van Bomenstichting Achterhoek over Reactie op brief Minister Schouten mbt ontwikkeling bossenstrategie
  90. Emailbericht van Bomenst Achterhoek over Reactie op brief Min Schouten mbt ontwikkeling bossenstrategie_bijlage
  91. Mailbericht van dhr Koning inzake bomenkap
  92. Mailbericht met bijlage van het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer
  93. Emailbericht van LTO Noord over Volkerak Zoommeer
  94. Emailbericht van LTO Noord over Volkerak Zoommeer_bijlage
  95. Emailbericht van Dhr Van Noort over reactie op artikel Het roer om naar een veilig waterbeleid
  96. Email van Stichting Het Wantij over Schadelijke ecologische gevolgen bouwproject Stadswerven Dordrecht
  97. Brief van Natuur en Milieufederatie ZH ea over reactie op Coalitieakkoord
  98. Mailbericht van Milieudefensie over Lokale zaken in het geding door CETA-verdrag
 3. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd door de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijk bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2) Planning
  Technische sessies:

  CO2 - emissiereductie en vergunningen
  Als optie staat voor 20 november a.s. van 14.00 - 16.00 uur een technische sessie ingepland voor dit ontwerp. In de procedurevergadering van de Algemene Statencommissie van 12 juni jl. is afgesproken de brief van GS voor te leggen en in deze commissie te vragen of een technische sessie nog noodzakelijk is. Een intekenlijst zal rondgaan tijdens de vergadering om na te gaan of er behoefte bestaat voor de technische sessie.

  Zeer Zorgwekkende Stoffen
  In de Algemene Statencommissie van 12 juni jl. heeft de commissie gevraagd om een informatieve sessie te organiseren over dit onderwerp waarin de statenleden geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken. Deze sessie staat gepland voor 20 november a.s. van 10.00 - 12.00 uur

  Een up to date planningslijst zal aan de procedurevergadering van 4 december toegevoegd worden.

  Stukken
  1. CO2-emissiereductie en vergunningen_GS-brief
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 6007 of per e-mail sc.kijzers@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen. 

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing

5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Klimaatakkoord(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Potjer

  Toelichting:
  Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Klimaatakkoord is het resultaat van ongeveer twee jaar samenwerking van een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen in Nederland, om de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord van Parijs uit te werken. Het bevat maatregelen in vijf deelgebieden Industrie, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Landbouw-landgebruik en Elektriciteit en maatregelen voor de cross-sectorale samenhang, waaronder de Regionale Energiestrategieën en Ruimte. In het voorliggende Statenvoorstel vraagt het college van GS aan PS om in te stemmen met de door het IPO gevraagde machtiging om het Klimaatakkoord namens alle provincies te ondertekenen.

  In de komende periode zullen de doelstellingen uit het Klimaatakkoord door GS worden vertaald in doelstellingen voor de provincie Zuid-Holland en deze worden vervolgens aan PS voorgelegd.

  In de Algemene commissie van 9 oktober jl. is de bespreking van het Klimaatakkoord geagendeerd voor deze commissie. Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen over het Klimaatakkoord voor de PS vergadering.

  Stukken
  1. Klimaatakkoord_Statenvoorstel
  2. Klimaatakkoord_Bijlage 1 Kern van de provinciale afspraken en analyse voor Zuid Holland
  3. Klimaatakkoord_Bijlage 2 Klimaatakkoord
  4. Klimaatakkoord_Bijlage 3 Integrale set van afspraken en maatregelen uit het Klimaatakkoord etc
  5. Klimaatakkoord_Bijlage 4 Appreciatie IPO op Klimaatakkoord
  6. Klimaatakkoord_Bijlage 5 Kamerbrief Voorstel voor een Klimaatakkoord
  7. Klimaatakkoord_Bijlage 6 Brief afspraken tussen gezamenlijke provincies en Rijk
  8. Brief van Gedeputeerde Bom-Lemstra Aanbieding Klimaatakkoord
  9. GS-brief Ontwikkelingen Klimaatakkoord
  10. Brief van gedeputeerde Potjer Bespreking Klimaatakkoord 6 november 2019
 2. Begroting 2020 en Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Potjer, Vermeulen, Bom, Baljeu en Koning

  Toelichting:
  1) De Begroting 2020 geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij ingezet gaan worden. Gedeputeerde Staten bieden nu een beleidsarme begroting aan en naar verwachting begin 2020 een herziene begroting met beleidsrijke voorstellen en een uitwerking van de ambities uit het Coalitieakkoord 2019-2023 in concrete plannen. Provinciale Staten kunnen een oordeel vellen over de plannen van GS door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.
  Onderwerp van bespreking in de Statencommissie Klimaat Natuur en Milieu is programma 1 Groen, Waterrijk en School Doel 1-1, Doel 1-6 en Doel 3.7 Bodem.

  2) In het Programma Zuid-Hollands Groen (bijlage 3) zijn de doelen en de inzet die vermeld zijn in de begroting nader uitgewerkt. Het PZG biedt hiermee een afwegingskader om meerjarige beslissingen te nemen. Deze versie van het PZG is beleidsneutraal geactualiseerd, conform de begroting 2020. Dat houdt in dat de uitgangspunten uit het Coalitieakkoord 2019-2023 nog niet in dit PZG zijn vertaald. Het PZG kan betrokken worden bij de bespreking van de begroting.

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming in
  Provinciale Staten op 13 november 2019 over:
  1) De thema's uit de begroting die de Statencommissie Klimaat Natuur en Milieu betreffen.
  2) De begrotingssubsidies 2020 vermeld onder punt 1.2, 1.3 en 1.4  op pagina's 14 en 15 van het
  Statenvoorstel.
  3) De subsidieplafonds 2020 voor boekjaar- en projectsubsidies onder punt 1.4, 1.5 en 1,3-1.4 en 1,5 op pagina 31 van het Statenvoorstel.

  Stukken
  1. Begroting 2020_Statenvoorstel
  2. Begroting 2020
  3. Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken